หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 047 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 16 32 21
2 052 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 33 53 38
3 199 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 12 22 14
4 072 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 13 31 22
5 001 โรงเรียนชุมชนชมแพ 26 56 36
6 094 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 67 155 82
7 077 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9 14 11
8 219 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกไร่ 0 0 0
9 126 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 31 93 45
10 009 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 10 72 21
11 136 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 45 137 78
12 007 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 2 7 4
13 025 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 29 109 48
14 010 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 4 10 7
15 002 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 12 42 23
16 082 โรงเรียนท่ากุญชร 6 21 10
17 141 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 5 10 8
18 075 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 15 37 27
19 060 โรงเรียนนาฝายวิทยา 14 25 21
20 014 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 20 33 25
21 243 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 24 66 44
22 134 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 18 50 30
23 179 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 5 7 6
24 184 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 11 27 15
25 162 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 5 16 5
26 233 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 19 47 23
27 244 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 35 82 52
28 221 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 6 4
29 152 โรงเรียนบ้านกุดเลา 20 34 29
30 156 โรงเรียนบ้านกุดแคน 13 38 25
31 241 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 5 24 11
32 249 โรงเรียนบ้านขนวน 25 162 46
33 175 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 12 25 19
34 091 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 7 11 8
35 034 โรงเรียนบ้านขามป้อม 5 32 12
36 186 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 2 2 2
37 257 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 4 8 7
38 190 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 4 7 5
39 003 โรงเรียนบ้านชุมแพ 28 63 43
40 118 โรงเรียนบ้านซำจำปา 16 36 26
41 073 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 5 13 10
42 089 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 25 10
43 124 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 1 10 2
44 178 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 7 3
45 123 โรงเรียนบ้านดอนแขม 21 52 32
46 231 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 17 34 23
47 217 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0 0 0
48 071 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 32 61 38
49 242 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 1 2 2
50 100 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 18 6
51 111 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 2 5 3
52 013 โรงเรียนบ้านธาตุ 15 32 20
53 212 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 33 102 63
54 054 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 8 13 9
55 122 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 5 11 9
56 211 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 20 39 28
57 245 โรงเรียนบ้านนาดี 33 97 56
58 067 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 1 1 1
59 036 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 8 74 16
60 145 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 5 4
61 198 โรงเรียนบ้านนาหว้า(ภูเวียง) 4 5 5
62 116 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 22 12
63 163 โรงเรียนบ้านนาเปือย 1 5 2
64 043 โรงเรียนบ้านนาเพียง 5 11 7
65 207 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 11 33 19
66 108 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 2 3 2
67 097 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 7 21 13
68 105 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0 0 0
69 064 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 26 44 39
70 115 โรงเรียนบ้านป่าน 6 10 6
71 146 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 1 2 2
72 109 โรงเรียนบ้านผาขาม 9 19 14
73 107 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0
74 160 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 1 10 2
75 110 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 7 13 9
76 237 โรงเรียนบ้านพระบาท 5 13 8
77 142 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 17 39 29
78 157 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 1 1 1
79 050 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 13 45 24
80 121 โรงเรียนบ้านยางคำ 39 90 54
81 167 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 1 3 2
82 016 โรงเรียนบ้านร่องแซง 3 7 5
83 235 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 4 6 4
84 119 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 2 2
85 017 โรงเรียนบ้านวังยาว 34 93 62
86 069 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 21 66 25
87 102 โรงเรียนบ้านศรีสุข 12 25 17
88 251 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
89 220 โรงเรียนบ้านสงเปือย 0 0 0
90 155 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 2 7 3
91 101 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 2 2
92 150 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 4 14 8
93 065 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 4 10 7
94 062 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 2 1
95 248 โรงเรียนบ้านสะอาด 18 54 32
96 061 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 1 1
97 087 โรงเรียนบ้านสันติสุข 8 20 11
98 037 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 12 27 20
99 086 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 1 1
100 170 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 9 15 14
101 028 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 4 4
102 255 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 1 3 2
103 226 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ 16 54 19
104 140 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 2 3 3
105 144 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0
106 209 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 15 9
107 169 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 8 21 13
108 114 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 5 16 8
109 081 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 12 27 18
110 238 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 7 7
111 153 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 8 10 9
112 246 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 22 62 38
113 205 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 9 22 14
114 206 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 8 5
115 005 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 37 97 65
116 085 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1 2 1
117 038 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 13 32 17
118 236 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 13 5
119 250 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 4 7 6
120 222 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0
121 181 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 3 7 5
122 032 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 17 24 18
123 135 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 2 2
124 056 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 6 4
125 252 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 5 9 8
126 020 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 0 0 0
127 125 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 3 2
128 253 โรงเรียนบ้านหนองหอย 12 54 23
129 018 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 13 27 17
130 154 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 15 22 21
131 132 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 4 4
132 027 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 16 18 17
133 076 โรงเรียนบ้านหนองแดง 13 24 18
134 120 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 3 7 3
135 151 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 2 6 4
136 080 โรงเรียนบ้านหนองโก 7 23 13
137 149 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 14 35 23
138 045 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 1 5 1
139 177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 24 79 44
140 051 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 5 9 5
141 044 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 1 1
142 079 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 30 64 47
143 137 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 5 13 8
144 165 โรงเรียนบ้านหว้า 33 65 51
145 229 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 5 11 8
146 035 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 9 6
147 234 โรงเรียนบ้านหัน 1 1 1
148 127 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 9 26 13
149 128 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 6 11 7
150 256 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 1 1
151 148 โรงเรียนบ้านหาด 8 34 15
152 203 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 13 34 15
153 227 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 5 10 7
154 106 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 4 3
155 158 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 7 14 10
156 240 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 11 6
157 223 โรงเรียนบ้านห้วยฝาย 2 2 2
158 166 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 2 1
159 159 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 4 9 7
160 031 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 5 37 9
161 216 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 22 49 34
162 070 โรงเรียนบ้านเขาวง 8 19 9
163 204 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 12 17 16
164 143 โรงเรียนบ้านเม็ง 23 33 29
165 214 โรงเรียนบ้านเรือ 9 33 16
166 193 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 3 4 3
167 147 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 4 19 8
168 138 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 3 2
169 202 โรงเรียนบ้านแดง 12 23 15
170 004 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 19 61 24
171 228 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 6 7 7
172 172 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 5 5 5
173 096 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 5 9 8
174 247 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 0 0 0
175 113 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 6 8 6
176 103 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 5 13 5
177 232 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 11 16 13
178 225 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
179 230 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 15 33 24
180 039 โรงเรียนบ้านโคกสูง 19 43 33
181 208 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 7 19 7
182 173 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 4 7 5
183 093 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 23 67 38
184 187 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 3 14 4
185 063 โรงเรียนบ้านโนนคอม 7 10 9
186 084 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 12 3
187 040 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 14 24 19
188 180 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 5 19 10
189 283 โรงเรียนบ้านโนนชาติ 1 1 1
190 176 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 33 13
191 161 โรงเรียนบ้านโนนทอง 80 267 160
192 058 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 4 8 6
193 258 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ 0 0 0
194 164 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 20 35 29
195 023 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 5 9 7
196 024 โรงเรียนบ้านโนนลาน 5 17 9
197 066 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 9 18 14
198 049 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 4 4
199 192 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 21 14
200 168 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 5 5 5
201 092 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 1 1
202 033 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 2 1
203 011 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
204 015 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 11 85 23
205 030 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 6 2
206 042 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 2 12 6
207 059 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 3 5 3
208 200 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 34 14
209 213 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 3 5 3
210 098 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 3 2
211 095 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 4 6 5
212 099 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 10 26 15
213 281 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 0 0 0
214 104 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 27 107 52
215 195 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 2 3 2
216 057 โรงเรียนบ้านไชยสอ 4 13 7
217 055 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 21 52 37
218 074 โรงเรียนภูห่านศึกษา 24 34 25
219 201 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 18 29 20
220 053 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 7 23 10
221 048 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 16 34 25
222 215 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยา 9 15 11
223 139 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 6 5
224 078 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 4 6 4
225 183 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 36 82 51
226 026 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 14 45 20
227 196 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 14 41 26
228 008 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 18 54 28
229 239 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 14 27 18
230 130 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 10 26 15
231 019 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 14 40 17
232 224 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 1
233 041 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 3 5 3
234 006 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 4 7 4
235 129 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 13 39 18
236 254 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 9 20 11
237 131 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 18 43 28
238 068 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 16 58 20
239 194 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 1 3 2
240 046 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 31 68 43
241 191 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 18 15
242 210 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 46 88 70
243 112 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 7 28 12
244 117 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 23 47 30
245 280 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
246 021 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 4 5 5
247 090 โรงเรียนแสงบัวทอง 1 2 1
248 174 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 32 80 55
249 029 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 16 39 23
250 012 โรงเรียนโคกสูงสำราญ 0 0 0
251 171 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 13 34 21
252 197 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 11 33 19
253 188 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 4 5 5
254 182 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 27 59 43
255 083 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 4 11 7
256 189 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 26 90 35
257 133 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 5 9 7
258 185 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 15 47 24
259 088 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 8 15 10
260 218 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 9 27 17
261 289 โรงเรียนชุมแพวิทยา 3 4 3
262 286 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 4 21 6
263 287 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 1 1
264 284 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 2 3 3
265 285 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 12 46 20
266 288 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
267 291 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 2 2 2
268 292 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 3 7 4
269 290 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 6 6
รวม 2700 6948 4082
11030

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]