หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง 80 56 71.79% 10 12.82% 4 5.13% 8 10.26% 78
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 67 38 61.29% 9 14.52% 8 12.9% 7 11.29% 62
3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 46 35 76.09% 4 8.7% 3 6.52% 4 8.7% 46
4 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 45 28 65.12% 8 18.6% 4 9.3% 3 6.98% 43
5 โรงเรียนบ้านวังยาว 34 24 70.59% 9 26.47% 1 2.94% 0 0% 34
6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 33 24 72.73% 8 24.24% 0 0% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 37 21 63.64% 6 18.18% 3 9.09% 3 9.09% 33
8 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 32 21 67.74% 4 12.9% 3 9.68% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 29 21 72.41% 4 13.79% 2 6.9% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนบ้านนาดี 33 20 62.5% 10 31.25% 1 3.13% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 33 20 64.52% 4 12.9% 3 9.68% 4 12.9% 31
12 โรงเรียนบ้านยางคำ 39 19 55.88% 7 20.59% 5 14.71% 3 8.82% 34
13 โรงเรียนบ้านหว้า 33 19 59.38% 5 15.63% 3 9.38% 5 15.63% 32
14 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 31 19 63.33% 5 16.67% 1 3.33% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนชุมชนชมแพ 26 19 73.08% 4 15.38% 0 0% 3 11.54% 26
16 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 36 18 51.43% 9 25.71% 3 8.57% 5 14.29% 35
17 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 35 18 58.06% 6 19.35% 6 19.35% 1 3.23% 31
18 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 27 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 24 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 31 15 57.69% 3 11.54% 4 15.38% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 18 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านชุมแพ 28 14 51.85% 10 37.04% 0 0% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 20 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
25 โรงเรียนบ้านเม็ง 23 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 22 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 26 13 54.17% 3 12.5% 3 12.5% 5 20.83% 24
28 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 32 12 37.5% 11 34.38% 4 12.5% 5 15.63% 32
29 โรงเรียนภูห่านศึกษา 24 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 27 12 50% 4 16.67% 5 20.83% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 24 12 54.55% 4 18.18% 4 18.18% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 23 12 60% 3 15% 1 5% 4 20% 20
33 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 30 11 36.67% 8 26.67% 7 23.33% 4 13.33% 30
34 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 23 11 47.83% 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 23
35 โรงเรียนบ้านดอนแขม 21 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
36 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 21 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
37 โรงเรียนบ้านกุดเลา 20 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
38 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 26 10 40% 9 36% 3 12% 3 12% 25
39 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 18 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 17 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านซำจำปา 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 17 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนบ้านกุดแคน 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
44 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 16 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านสะอาด 18 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
47 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 18 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
48 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 19 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 20 9 45% 4 20% 2 10% 5 25% 20
50 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 16 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
55 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 22 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
58 โรงเรียนบ้านโคกสูง 19 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
59 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
60 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
61 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ 16 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 14 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านนาอุดม 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
69 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 15 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
71 โรงเรียนบ้านธาตุ 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 16 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
73 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนบ้านแดง 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
77 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนบ้านเรือ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านขนวน 25 6 27.27% 10 45.45% 2 9.09% 4 18.18% 22
81 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 21 6 37.5% 8 50% 0 0% 2 12.5% 16
82 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 17 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนบ้านหนองหอย 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
84 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 15 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
87 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 13 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านศรีสุข 12 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
90 โรงเรียนบ้านผาขาม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านหาด 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 14 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
95 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
96 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 13 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
97 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 19 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
99 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
100 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านพระบาท 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านสันติสุข 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
113 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
115 โรงเรียนท่ากุญชร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
118 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
119 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านเขาวง 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านขามป้อม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
129 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
130 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
131 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
132 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
133 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอดู่วิทยา 11 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
135 โรงเรียนบ้านหนองโก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านโนนคอม 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านไชยสอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านนาเพียง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 12 2 20% 7 70% 0 0% 1 10% 10
155 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
156 โรงเรียนบ้านหนองแดง 13 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
157 โรงเรียนบ้านโนนลาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
159 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
162 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
165 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านนาหว้า(ภูเวียง) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
174 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านร่องแซง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนนาฝายวิทยา 14 1 7.14% 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 14
186 โรงเรียนบ้านป่าน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
187 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยา 9 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
188 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
189 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
190 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
194 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
196 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
197 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
199 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนชุมแพวิทยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
205 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านนาเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
225 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
227 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
228 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
229 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
232 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
233 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
234 โรงเรียนบ้านห้วยฝาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนชาติ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
245 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
246 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
249 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
250 โรงเรียนแสงบัวทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
252 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]