หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายบุญสุข โสภาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายจักรี กองจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหันรองประธานกรรมการ
3. นางเข็มทราย ภูกองชัยครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นางปานตา ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
5. นางกนกวรรณ บุญแสนครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
6. นางจิรญาณ์ กุลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ นามน้อยครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ทองล้นครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัวครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเจียม แสนเหวิมครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นหัวยแสงพรสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวประไพพร ทศชาครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ธรรมพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลาประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ทองภูธรณ์ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุจินดา หณุสิงห์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ธงหารครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่กรรมการ
6. นางสาวลำดวน ชูชนะครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิโชค ดีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอประธานกรรมการ
2. นายสง่า สารพันธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซารองประธานกรรมการ
3. นางพิรัก ภู่พันธ์สกุลครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เสารึกครู โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
5. นางศรีภิศาล นกไม้ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอาวุธ มนัสศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเปือยประธานกรรมการ
2. นางประพรพรรณ คำยังครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร อินทร์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษากรรมการ
4. นางยศลักษณ์ หมื่นวงศ์ครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางภักดิ์วิภา ศรีภูทองครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายดิษยภัทร ไชยพิเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิริพงค์ สมอุ่มจารย์ครู โรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ แคว้นน้อยครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางอภิญญา สุพรมอินทร์ครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นางสุพรรณี แสนสุรินทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
6. นางพิศมัย ขำติ๊บครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ อุดเมืองเพียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางไสว โฮมหงษ์ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา เมฆสงค์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางจิตประสงค์ ราชสีสมครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
5. นางนิพารัตน์ โภคทรัพย์ครู โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวบังอร ครุธวงษ์ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย แสนยศบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา ไกรอนุพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางดวงประทีป โททวงครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางเปรมวดี วนาพันธพรกุลครู โรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณ์ครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัชนก ลากูลครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมแพน จำปาหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางนงนาฎ สนอุปครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังศุมารินทร์ ชุมชัยครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ชาธรรมมาครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
6. นายวิลัย เทียมประชาครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสิรินยา ฤาชาครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางพัทธวรรณ อนุชนครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางอรพรรณ วรรณเวชครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ชัยสงค์ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวชุติมา ไชยรสครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายเอนก ผาเข็มผู้อำนวยการโรงเรียนภูมูลเบ้าประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ปุริศรีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพ ทันบาลครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา เครือทุมมาครู โรงเรียนชุมชนหนองเืรือกรรมการ
5. นางหนูเตียน วรรณพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
6. นางวนิดา โชติศรีครู โรงเรียนบ้านฝางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายดำริ สุดตะนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อยประธานกรรมการ
2. นางประนอม ธรรมพลครู โรงเรียนบ้านกุดเลารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โสภาครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ กลินทะครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ วงษ์สุ่ยครู โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
6. นางสาวนฤมล รัตน์อ่อนครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายปัญญา สาสิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุระ สุดตะนาครู โรงเรียนบ้านกุดเลารองประธานกรรมการ
3. นางสมพิตร เพ็งหาพันธ์ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางมาลี เนตรซิวครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนิรันดร บุพิครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุจิตราภรณ์ เลิศอุดมโชคโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญู สุธรรมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด รุจิปิยารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางเย็นจิตร์ อุดมมากครู โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารกรรมการ
4. นายลิขสิทธิ์ ประวันจะครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ จาบประโคนครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
6. นายวุฒิชัย วรครบุรีครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สวัสดิ์มูลครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ ศิริคุณครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางวาสนา น้อยสุขครู โรงเรียนบ้านกุดเลากรรมการ
5. นายสุรพล คล่องแคล่วครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสาวติญากร อุตฤทธิ์ครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุญาณี ศรีวิไลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนประธานกรรมการ
2. นางสีอำพร วรวัตรครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางสุคนธ์ จักราชครู โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ผลภิญโญครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นางบุญมี เลิศศึกษากุลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางนิตยา นรากรศักดิ์ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ มะลิซ้อนครู โรงเรียนบ้านนาดีรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย หงษ์อาจครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสถาพร ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ เจิดภูเขียวครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
6. นางสาวนวีนา พิมพลครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุญาณี ศรีวิไลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน ประธานกรรมการ
2. นางสีอำพร วรวัตรครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางสุคนธ์ จักราชครู โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ผลภิญโญ ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นางบุญมี เลิศศึกษากุล ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางนิตยา นรากรศักดิ์ ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านนาดีรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย หงษ์อาจ ครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสถาพร ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ เจิดภูเขียว ครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
6. นางสาวนวีนา พิมพล ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร หมื่นชั่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านธาตุ รองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตร จุลวงษ์ครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวิตรี ธีระสาร ครู โรงเรียนบ้านนาหว้า กรรมการ
5. นางสาวปวีนา ครูปัชญ์ครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
6. นายกำพล ดำเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ สอนพัลละ ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางละออ ศิริสุนทร ครู โรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ฤาชา ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล กรรมการ
5. นางทองสุข ขวัญพรม ครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
6. นางสาวสุดธิดา พรมแพง ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ ประธานกรรมการ
2. นายเนตร ศรีกัณหา ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรวน อินทรา ครู โรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
4. นายอุดม สีนอเพีย ครู โรงเรียนบ้านนางิ้ว กรรมการ
5. นางละเอียด จันทร์แย้มแสง ครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน กรรมการ
6. นางจำปรีญา อุตรา ครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา แซงสีนวน ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิธูร ศรีเดช ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม กรรมการ
4. นางสุภาพ โม้ลา ครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัย ครู โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด กรรมการ
6. นางสาวนันท์นภัส พลจ่า ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางจิณห์จุฑา โนนสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
3. นางวิมล แก่นภูเขียว ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ เสนาเลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
5. นางกองทรัพย์ วิทยา ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการ
6. นางนริชยา ศึกษา ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนเดช ทองหนองกอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญา บัวจันลาครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายคำบ่อ ลากูลครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางดารณี สากุลครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเทียนทอง จงสมชัยครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางยาใจ คำมุงคุณครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองใส ทาเชาว์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นางปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ ภูมิพรมครู โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ชำนาญเวชครู โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นางวงษ์เดือน ทนจันทาครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเบญจมาศ บังลาดครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประจวบ สวัสดิรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ยางป้อมครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ แสนคำภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสุพิทย์ พรมเวียงครู โรงเรียนบ้านร่องแซงกรรมการ
5. นางไพฑูรย์ หาญชิงชัยครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวจิตรติชัย เกษแก้วครู โรงเรียนบ้านหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนฉัตร ตลับเงินผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ลำเพยพลครู โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ แก้วมาครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายพิสัณห์ ทะมานันท์ครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสายรุ้ง ทองภูครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอากาศ เหล่าคนค้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ชูอินทร์ครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางไฉยา แสนยศบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสุมาลี โคตรลาครู โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
5. นายวิเดช ฤาชาครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางนิภาพร พลกลางครู โรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย พิมดีผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร ทีบัวครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุราลักษณ์ วรรณจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ นาคเสนครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางโสภา แก้วโพนเพ็กครู โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางกมนฤดี อันศรีเมืองครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพุฒิศักดิ์ อุปรังผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภานิญา สอนเสนาครู โรงเรียนโนนงามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเสงี่ยม หมั่นมีครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ชาลีเอ่นครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางวไรรัตน์ ชาพรมมาครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
6. นางรัชนีพร แสนตันครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ทินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำซำประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ โชติศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอนันตพร สาวิยะครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายมนูญ พินิจลึกครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ อันชำนาญครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุพัตรา ดีนางครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกัมปนาท หล้าบ้านโพนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ โสภาราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านกุดเลารองประธานกรรมการ
3. นายพิเศษ สุนทรสครู โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นางฉัตร์ดาว สาคำครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางใจยา วรรณวงษ์ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางสาวมณีวรรณ ลาพาพันธ์ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ โคตาผู้อำนวยการโรงเรียนชีพอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร จันทร์เจริญครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย สาครครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายแสวง ศรีแก้วทุมครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ลีลาศครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
6. นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสุพรพิศ คมขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นายอากาศ ศรีคำภาครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพร ศตสุรตานนท์ครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นายวัฒนา ลำเพยพลครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ คามนาครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
6. นายปิยะวัฒน์ มั่นคงครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติพร ภูพันลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภูทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพงษ์ รายณะสุขครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมวาท จีนดรครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นายสลัก ถานะพงศ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวเทียนสว่าง ช่วงภักดีครู โรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
6. นายมรุต บุดดีเหมือนครู โรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พูลรอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี ธาดาวัฒน์ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ถาวงษ์กลางครู โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการ
4. นางวรางคณา ทองน้อยครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ครู โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาล สมใจครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัวเพชร จันทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางจารึก สงดีครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน หงษ์วิลัยครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
4. นางนิธิมา เพียชามาตย์ครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
5. นางสมปอง จักโนวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
6. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ โคตจันทาครู โรงเรียนบ้านเขาวงรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย มูลกัณฐ์ครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ศรีพรหมครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตรครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
6. นายนิลวัฒน์ บุพิครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสาธร พรเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย คำดอกรับครู โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นางนิรมล ดวงเทียนครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นางอรอนงค์ จุลวงษ์ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
6. นายมาโนช ผุยมูลตรีครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมจิต พลหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรญา โสภัณครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ รักษาสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษากรรมการ
4. นางสาวปริศณา พามาครู โรงเรียนบ้านสันติสุข กรรมการ
5. นางอาภาภัทร นิพรัชสุขครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นางแพรวพรรณ ลิละครครู โรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สุขสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางคคนางค์ วงษ์พระจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร เทียมตรีครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธิ์ ตุ่นเฮ้าครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
5. นายประหยัด สุวรรณเทศครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยากรรมการ
6. นายทวี ศรีภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประวัติ ค่ายเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ กมลคุณากรครู โรงเรียนบ้านนาเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายถวิล ชารินทร์ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นางอรนุช แผงตันครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวจารุวัฒน์ ศรีรักษาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นางสาวภณิชสรา ป้องบ้านเรือครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศิวดล ดวงหะคลังผูอำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย นาคเสนครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญแสวง คำคงครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ทุยเวียงครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี จ่าเมืองฮามครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมาลีรัฐ สมภารครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบังอร เครือสุคนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต ผาคำครู โรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางไฉยา แสนยศบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางล้วน นวนมาครู โรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
5. นายภูวิชญ์ แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นางรัชนี หิงชาลีครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ผาคำครู โรงเรียนบ้านท่าช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร มาขนครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางบุญธรรม ลีคะครู โรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นายสมภาร สุขใจครู โรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
6. นายวีรศักดิ์ ยืนยาวครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยประธานกรรมการ
2. นายวันเนาว์ สอนจิตรครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ชนปกาสิทธิกุลครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
4. นายชัยพงษ์ รายณะสุขครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสริยา เหลาธรรมครู โรงเรียนบ้านนาเปือยกรรมการ
6. นายคุรุพงษ์ งามนาเสียวครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายไพศาล เมฆสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม ทักษะวรบุตรครู โรงเรียนบ้านคัอ(เคนราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ ทวยภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางนุชรีย์ ภูมิคอนสารครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
5. นางถนอมขวัญ นิลทรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
6. นางอุทิศรา มงคลการครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธนัช ซาซุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นายอาธิศักดิ์ ทองลาดครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายขุนชัย ทุยเวียงครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ จักรแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายประสิทธิชัย ดวงคำครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
6. นางโชติกา สิงห์ทองครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกฤษ ราชสีสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมพร สุขบิดาครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรัตน์ แก้วประเสริฐกิรติครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางประดับศรี หีบแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางมาริษา คุณทรัพย์ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงครู โรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ อุ่นผางครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ จิตติวนาวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางขวัญใจ ตันเจียงครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางสุวรรณภา บุตรอุดมครู โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช อักขราษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน เดชแพงครู โรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นายปริวรรต ฝ่ายจำปาครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ นามบุรีครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายคำนาย นันทะบุญมาครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
6. นางอมรา ยันศรีครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนิดา เครือไกรวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสวก แก้วป่าระกำครู โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่รองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน พานศรีครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางสายพิณ โสมคำครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางรำไพ สอนถมครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางทองเพชร ธิตะเชียงครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนิรุจน์ นครศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ จันทร์ศิริไพบูลย์ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางลำไพร มนูศิลป์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นายมานพ ศิริคำครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางพัชรา ฤทธิ์มนตรีครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
6. นายวรชัย ประเสริฐสินครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นายประสาท ประทุมพรครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายดิลก ไชยพิเดชครู โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
4. นางกนิษฐา มะหิงสาครู โรงเรียนบ้านกุดเลากรรมการ
5. นางจรรยพร ขึ้นนกขุ้มครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางประทีป สวัสดิ์มูลครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสุปรีชา ถนอมเงินรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นางปราณีต เปี่ยมชัยนันท์ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา เตชะศรีครู โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางสุภาพ ประแดงครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
5. นายธวัชชัย นาสมโภชน์ครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
6. นายสวัสดิ์ วันทองครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยพิเดชครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ชนะบุญครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายสุบิน หลวงเพชรครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
5. นางเยาวภา เอติรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสายชล ไชยยันต์ครู โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เปรมผลครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง จันทร์ภู่ครู โรงเรียนบ้านกุดแคนรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร จันทร์เทพย์ครู โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
4. นางนันทนา เมฆสงค์ครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
6. นางนวลจันทร์ ชิดทองครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ วังสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจนาถ สมรครู โรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ แสนสุขครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
4. นางสมพร แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายนพดล บุดดาครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เชื้อนาหว้าครู โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา สมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เทพรองเมืองครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ สิงห์เอี่ยมครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายสุรัตน์ ต่อพรหมครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางอรุณศรี ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
6. นายทินภัทร สิมมาสุดครู โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปิยพงศกร ระดามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ บุญยืนครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นายกวี มาขนครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการ
4. นายสุภาพ แนวประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นายชาติ ทาขุลีครู โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติกรรมการ
6. นางกานดา ภาคสูงเนินครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย หีบแก้วครู โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นางสาวปัญจศิลป์ อุ่นใจครู โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธการ วิจิตรศรีครู โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
6. นายอนุชัย ศิริชัยโชคครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ บุญลือผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เคนสีครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี เตียวตระกูลครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
4. นายวินัย สอนบุญครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
5. นายรัชชัย บู่แก้วครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย นาคเสนครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดารา ชินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกตพล จันดาเบ้าครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรวรรณ โพทมาตย์ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
4. นางวนิดา นาวาสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายนัฐภูมิ อุดมพรครู โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัยกรรมการ
6. นางประยูร ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนวิชย์ แสนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ โชติกวีครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา เวียงอินท์ครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นายยุทธศาสน์ ผานาคครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ สัมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์กรรมการ
6. นายบุญร่วม ผุยมูลตรีครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร เอ่นนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงประธานกรรมการ
2. นายทวี ทองหล่อครู โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางศศิกมล คนใหญ่ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางรุจิวัลย์ นามวงษาครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนกรรมการ
5. นายจิระ อรรคฮาดครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
6. นายภักดี เถื่อนโทสารครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพจน์ ปุรัมพกาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเลี้ยง ปราบหลอดครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางทิวาพร สุวรรณธรรมาครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นายบรรจบ สาน้อยครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
6. นางสาวถาวร สามารถครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระ เรืองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ พลลังครู โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประดับเพชร นิติไกรสิทธิ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เวียงทองครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เพิ่มพูนครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
6. นางปาณิศา คล้ายสงครามครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แก้วส่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร ชวรุ่งครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล วงษ์ปัญญาครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางหนูไกร มั่นกุงครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
5. นายอดิศร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
6. นายบุญเหลือ มาเพชรครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร นิลพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้งประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ หล้าคำครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำรองประธานกรรมการ
3. นายสมผล ราชโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางถนอมทรัพย์ ไสยโสภณครู โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการ
6. นายอนิรุทธ เทพาลุนครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพร ตรีเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วยประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ดอนเขื่อนโสมครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
4. นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนาครู โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงกรรมการ
5. นางดอกไม้ โนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ เวียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พลประเสริฐครู โรงเรียนบ้านซำยางรองประธานกรรมการ
3. นางวิทวดี ดีวงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางสุวารี มหาโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ เฮืองศรีครู โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางภัททิรา วิเศษชาติครู โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิยม ศรีภูวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณิภ์รัสติยา ภาษีครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางยุวพิศ ปัจมนตรีครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัฒนาพร นามจันดีโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอัญชลี แพทิศาสกุลครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นายพิชัย บุตรอุดมครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต เหล่าสุขาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางสายทอง กรมราชครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
4. นายจรัล มาตราคิดครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายวรุฒ ประกอบสุขครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
6. นางออมทรัพย์ ใจชื่นครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจริญฤทธิ์ วรวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสวิน ทุยเวียงครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสุชัย ไชยมุทาโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นางศิริกุล ตรีศรีครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายสวาท กำเดชครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ สุ่มมาตย์ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคัอ(เคนราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวงนาค ถนอมผลครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลารองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ เรืองเจริญครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ลากุลครู โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ บุพพิครู โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นายทวนทอง สุรประจิตรครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายธนธรรม มีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เมฆสงค์ครู โรงเรียนบ้านเรือรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนี น้อยสุขครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสารกรรมการ
4. นางนิตยา วงศ์ชูครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางพิกุล ศรีระบุตรครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
6. นางพิรดา ทินบุตรครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางปรียา จันทร์สิงห์ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอังกูร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
4. นายปรีชา แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนิรมล ทีน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
6. นางยุพิน โลขันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัญ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภูกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผอ.โรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
9. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผอ. โรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลาศรีธาตุกรรมการ
7. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณ เหล่าคูณผอ.โรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
9. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
9. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
9. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
9. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค เหล่าคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ทิพย์พรมมาครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายสายัณ วิสาขะครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ รูคำครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
7. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภูกรรมการ
8. นางสาวขวัญนภา มาพรครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
9. นายภาณุภณ ตันติคชาภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
10. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุธี ลีกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
7. นางสราญลักษณ์ แก่นนาคำครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี ลีกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสราญลักษณ์ แก่นนาคำครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุธี ลีกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
7. นางสราญลักษณ์ แก่นนาคำครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ลีกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแพประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ารองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางจินดา จันทร์ทองครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสราญลักษณ์ แก่นนาคำครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิต แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก คำตันครู โรงเรียนบ้านโนนโกรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นายแสวง สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพรลภัส สุขชีวีครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นายวรางคณา ศิริโทนครู โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายเดชาชัย สาระกุมารครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
6. นายบัวเรียน นามสมครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายเดชาชัย สาระกุมารครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
6. นายบัวเรียน นามสมครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายเดชาชัย สาระกุมารครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
6. นายบัวเรียน นามสมครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายเดชาชัย สาระกุมารครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
6. นายบัวเรียน นามสมครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางงามนิตย์ ลิโป้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
4. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายเดชาชัย สาระกุมารครู โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
6. นายบัวเรียน นามสมครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ภูดวงจิตรครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร เดชครอบครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นางจารุณี โคตรตาแสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
7. นางอุทุมพร กรองเห็นครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายมวลมิตร เกชิตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ไวชไทยสงค์ครู โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางอรทัย มีเพียรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางสมเพชร คำมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายมวลมิตร เกชิตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางอรทัย มีเพียรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางสมทรัพย์ คำมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายมวลมิตร เกชิตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เวชไทยสงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นางอรทัย มีเพียรครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางสมทรัพย์ คำมูลครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ภูดวงจิตรครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร เดชครอบครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นางจารุณี โคตรตาแสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางอุทุมพร กรองเห็มครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ภูดวงจิตรครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร เดชครอบครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางปิยะดา บุญรอดครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นางจารุณี โคตรตาแสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
7. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางอุทุมพร กรองเห็นครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมว่า เพียศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เพ็งมอครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีรองประธานกรรมการ
3. นางรุ้งนภา ธงน้อยครู โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางนุชรีย์ เศษวิกาครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นายศุภดล นุฤทธิ์มนตรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมว่า เพียศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เพ็งมอครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีรองประธานกรรมการ
3. นางรุ้งนภา ธงน้อยครู โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการ
4. นายไพโรจน์ พลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
5. นางนุชรีย์ เศษวิกาครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นายศุภดล นุฤทธิ์มนตรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเชาวน์ภัทร พันธ์รัชตภิญโญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายเสรี หาญเวียงครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุรองประธานกรรมการ
3. นางธิติพา สีดาราชครู โรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางบุษบา สวัสดิ์รักษ์ครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
5. นายวิมาน บัวทองครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
6. นางประภาพรรณ โซ่มาลาครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร แก้วพรหมครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ บัวจังหรีดครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร แสนนามครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ อินทราครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
6. นายภาคภูมิ ภูมากครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรเกียรติ จอมไพศรีครู โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์วิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย อาคมคงครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสง่า ถาชินเลิศครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเขียวครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ ศิริโนนรังครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ บุญอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางสังวาน โนนทิงครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ หมื่นศรีครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ พินิจลึกครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายประจวบ ใกล้กลางครู โรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
6. นายสมัย ขุนงิ้วครู โรงเรียนหนองไฮประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนอง ศิริชัยโชคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม พูลผลครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นางยอดนารี สิงห์สารครู โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อกรรมการ
4. นายนิวัตร แพนทิพย์ครู โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางอัจฉรา สุดสะอาดครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเพลินจิต มหาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิรสิน เฮ้าเส็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับ ถือสิกขาครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกร แซงบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางชนิตา ทับแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางบังอร เพิดภูเขียวครู โรงเรียนหนองศาลากรรมการ
6. นางสุมาลี อนันตศิพาบุตรครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรดาณัฐ สิงห์บุราณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางอำไพ โชติกวีครู โรงเรียนท่ากุญชรรองประธานกรรมการ
3. นางสถาพร แพร่งสุวรรณครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิภา หลาวมาครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายอุภรรัจม์ จันธะกุลวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
6. นางวรินยา สอนเวียงครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร คุณประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ คุ้มโศกครู โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางศรีนวล เครือจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางพิสมัย นามวิจิตรครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ
5. นายดลยกร หอมสมบัติครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
6. นางหนูรัก ทัพทะมาตย์ครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ พาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายทักษิณ วรรณโชติครู โรงเรียนบ้านร่องสมอรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ป้องปานครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายสุนทรพงษ์ ทองศรีครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
5. นายสมชาย อ้วนพรมมาครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางวารุณี จำบุญครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคำสี ลืนภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางอักษร บุพิครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณญา สินนาครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
4. นายมิตร จักรแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้ากรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทร์ผิวครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางอุบล แสนตันครู โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ภูบังดาวครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางสุภัทตรา เพ็ชรเพ็งครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วอศิริครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
6. นางอรอนงค์ พรมเมืองครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเจริญชัย สิงห์แปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ถาวรศรีครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ บัวสายครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สำราญวงษ์ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นายสุนทร นาเพียครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายลือชัย ทองผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ทุยเวียงครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสวน นาใจเย็นครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
4. นายรัชนีพร ทุมแสนครู โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการ
5. นางอัญชุลี แก้วแสงใสครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
6. นางประชุมพร สุระพินิจครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวละไม คำมุงคุณครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ศักดาศิริสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการ
4. นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้ายครู โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวกรรมการ
5. นางสุภาพร โสเมืองครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการ
6. นางยุพิน ประยูรคำครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ ธงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พรเพ็งครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธิติมา วิริยะกุลครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวธารินี สุเพ็งคำ สุเพ็งคำครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางนันทา บุพิครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
6. นายสุเทพ จึงตระกูลครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจอมพล ตุ่นเส็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพงโพดประธานกรรมการ
2. นางวรรณวนัช คุณธานีครู โรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สอนจิตรครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ พะนอจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโป่งแห้งกรรมการ
5. นางทองคิด สายทองคำครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการ
6. นายนางบุญส่ง ผิวนางามครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ เวชกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายน้อย กงสะเด็นครู โรงเรียนบ้านโนนลานรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา วิชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางประภัสสร ศรีนามนต์ครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรรมศิลป์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นางพัชรี หาญญาครู โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน บุดดาดวงผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุณีวรรณ แก้วเครือศรีครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบรองประธานกรรมการ
3. นางศรีนวล เครือจันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางไพรวรรณ โมรีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นางคำไมล์ จันทร์วิเศษครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ คันธะมาลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอำพันธ์ บุญหวังช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองคะเนประธานกรรมการ
2. นางสมนึก แก้วตาครู โรงเรียนบ้านนาคำน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางเหรียญทอง แก้วบุตรครู โรงเรียนบ้านโนนแหลมทองกรรมการ
4. นายบุญธง น้อยสุข ครู โรงเรียนบ้านกุดเลากรรมการ
5. นางพัชรา กงจีนครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิลึก ถามูลตรีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ปริบาลครู โรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ พลกลางครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ภูมิคอนสารครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ทองติงครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระ แก้วกุดฉิมครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนิจ ศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญประธานกรรมการ
2. นายอนันตวิทย์ พุทธาครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนินครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นายต่อพงษ์ ผิวนางามครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นายสนิด อ่อนสาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายจารุกิตต์ เจนดงครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ บึงลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ บุญหล้าครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายคำบุญ โพธิ์ดาครู โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
4. นายวีรชัย สุต้นครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นายทินกร ร่องบุตรศรีครู โรงเรียนบ้านโสกจานนาดีกรรมการ
6. นางพิกุล เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ รอนยุทธผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุกล อุ่นผางครู โรงเรียนท่ากุญชรรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ ชาเวียงครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สาระผลครู โรงเรียนบ้านถ้ำแข้กรรมการ
5. นายศุภชัย สิงห์รังครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
6. นายพัฒนา แอมนนท์ครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ศิริสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ อำท้าวครู โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัลลิปรียา พรมวิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
4. นางอัมรา ช่วงภักดีครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางรัชนีย์ อุตมะครู โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ศิริสุขครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ครู โรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญา ศรีสว่างครู โรงเรียนบ้านไชยสอกรรมการ
4. นางจิตรสนา แสงใสครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนัยนา เทือกสา ครู โรงเรียนบ้านโป่งแห้งกรรมการ
6. นางสาวรัชฎาภรณ์ ขนานแข็งครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จ่าเมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขาประธานกรรมการ
2. นายวรวิช หอมระหัสครู โรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ พรมชมชาครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วลัญซ์ นันทัยทวีกุลครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
5. นายเกียรติชัย ศรีระชัยครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
6. นางสาววลาพร ชัยลิ้นฟ้าครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ลมคำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นายสังฆภัต คำป้องครู โรงเรียนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ พึ่งสว่างครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
4. นายชาญณรงณ์ แข้นาครู โรงเรียนภูเวียงกรรมการ
5. นายอรุณ เมืองลอยครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางหงษ์ทอง โคตรโสภาครู โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายโอภาส สิงห์สีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สีดาคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา สุจริตครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายบุญเรียน ลาอินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
5. นายอมร นรากรศักดิ์ครู โรงเรียนกุดดุกวิทยากรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ บุญอาจครู โรงเรียนบ้านศาลาดินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโกมล สำแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายกรกช เพชรสังข์ เพชรสังข์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
4. นางพรทิพย์ พลศรครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ศรีโสดาครู โรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางกิติยวดี คำชมภู คำชมภูครู โรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีรเดช จันทราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มฯประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ปาเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ลาปะครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ โสภาครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางปราณี หีบแก้วครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายพชรพล ธาตุมณีครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ศรีเคนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายโกมุท สมภารครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ คำยังครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ศรีเคนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายโกมุท สมภารครู โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ คำยังครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายชวลิต หาญเชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ทองดีบุตรครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา ลิเวียงครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางจุรินทร์ ธนะภูมิชัยครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ อาจบรรจงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
6. นางคำปอน โนนคำครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสมคิด ผลานิสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูประธานกรรมการ
2. นายปณตพงษ์ ปิติสัมพันธ์รัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา ศตสุรตานนท์ครู โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางชุติมาพร บุตรเวียงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นางสาวทานตะวัน สีดาแจ่มครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
6. นางกุลอัคร์ยาภรณ์ จันดาเวียงครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ดร.สิริลักษณ์ สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางพัชนี เพียทาครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางกุลอัคร์ยาภรณ์ จันดาเวียงครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นายมนตรี ผาพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
6. นางรุชนี โหน่งเวียงครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสินสมุทร สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ มุระดาครู โรงเรียนบ้านสงเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญญรัตน์ บำรุงราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เอระน้อยครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางทองสุข พันธุ์ยางน้อยครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
6. นายตฤณติพงค์ พรมหลวงศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเศวต พรมแวงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายไกยราช ปุริสารครู โรงเรียนบ้านเม็งรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียวครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ แก่นจำปาครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตรครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
6. นางอวยชัย รัญชัยครู โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายฟากรี ทองดีบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ ผุยมูลตรีครู โรงเรียนบ้านดอนแขมรองประธานกรรมการ
3. นางนุชจนาถ สมรครู โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางรัชนี บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช ไร่สิงห์ครู โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์วิทย์ กรรมการ
6. นางภัทราพร อรัญมาลาครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเดชา ทาเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแซงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ป้องปานครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
4. นางกรองพร เสนไชยครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
5. นางสาวบุพชาติ จันทะเริงครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
6. นางปลายฟ้า เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านบริบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พลบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ จันทร์หนองขามครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา ทองผาครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ พงษ์ภักดิ์ครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา จ่ามะนีครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
6. นางสมพร สีทองเขียวครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอุดม หล่อยดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุลครู โรงเรียชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางศิริวิลาลักษณ์ ยานกายครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางยุพิน คำภาครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
5. นางสาววริศรา คอวนิชครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
6. นางสาวจิติมา แรกเรียงครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กิตติภักดีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ศิริเนตรครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววินิตา เสิกภูเขียวครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางมยุรี ขำสูงเนินครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางนิลุบล ธรรมะจันโทครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต ปราบไพรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ มีสะอาดครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นางพุทธพร ขอเหล็กกลางครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายประจักษ์ บันเทิงใจครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางสาวอโณทัย อ่อนนางใยครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทองครู โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสุธน หล้าบ้านโพนผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์เสด็จ บุญหล้าครู โรงเรียนก้องอุดมวิมยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissBao Jingruครู โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านสังสวาบกรรมการ
5. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครู โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
6. นายภัทรวิทย์ โพธิ์ชัยชนะครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายจิรสันต์ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์เสด็จ บุญหล้าครู โรงเรียนก้องอุดมวิมยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissBao Jingruครู โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
5. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครู โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
6. นายภัทรวิทย์ โพธิ์ชัยชนะครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ น้อยลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโกประธานกรรมการ
2. นายเสมอเทพ นามสิมมาครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวแพงขวัญ ชาวหินฟ้าครู โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
4. นางสาวชนาธินาถ โพธิศรีครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สุระพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ หนูหนุนครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายกุหลาบ จิตรักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สมเฉียงใต้ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ แจ้งจำรัสครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
6. นายบุญชม สิงปัดสาครู โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศิริแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวประธานกรรมการ
2. นางรัญชนา ม่วงมิตรครู โรงเรียนบ้านชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาพร หมอกทำมาครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นางสาวรภัทภร ศิริปรุครู โรงเรียนบ้านสำราญหินลาดกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ เพียสารครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
6. นางอนัญญา อารามพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐวัตร มัชปาโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นายประยูร อาจยางคำครู โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นางรำเพยภรณ์ หนองเสครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายนพดล ประโพธิ์ทังครู โรงเรียนบ้างยางคำกรรมการ
6. นายปริวัตร บุญอาจครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
7. นายสมพิศ บุญไตรย์ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบรรชิต นิตไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขามประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เถื่อนโทสารครู โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ดอนโคตรครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางวันวิสา ทินบุตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายธัญ ชุมชัยครู โรงเรียนบ้านนาน้ำซำกรรมการ
6. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระวุธ เรืองตังญานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ศรีทนครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นายเพิ่มชัย นรบินครู โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
4. นางสมถวิล รุ่งสุวรรณครู โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ประเสริฐไทยครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นางสาวสายทอง จันทร์หนูครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
7. นางวิไล เฉยสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
8. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอำนวย บุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธมิตร มูลแก้วครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายชุมพร จันทะนาครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายวิเชียร คำหาแก้วครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา อุ่นเมืองแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นายบุญธรรม บุญมีครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายคำปัญญา ชัยคำดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านปากห้วยฝางรองประธานกรรมการ
3. นางวรรธนา รักษาครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ ศรีชะล้าครู โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญกรรมการ
5. นางสมคิด หมื่นน้อยครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
6. นางสาวเอกคตานันท์ บริบาลครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิติรัฐ เวียงนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วป่าระกำครู โรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นายเมธินทร์ เสารึกครู โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิรดี พรรคมาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการ
5. นางสมพร จำปานิลครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
6. นายชนะ ตำตาดครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญสวน วรรณโอภาสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล คณานิตย์ครู โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
4. นางยุพิน สืบสำราญครู โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเยาวเรศ ทักษิณครู โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุงกรรมการ
6. นางสาวอริสา แซงราชาครู โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ คำบุญเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาคร พนะโพธิ์ครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สาริย์มาครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ลาสอนครู โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพวรรณ พลอนันต์เดชครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมาพร ทองใบใหญ่ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสาธิต คำชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ลีลาศครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชนา สาริพันธ์ครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นายชัยทอง พันสนิทครู โรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
5. นายนิกร ทัพซ้ายครู โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
6. นายบรรทูล ศรีหากุลครู โรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายกีรติวัฒน์ อัคเสผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อักษรครู โรงเรียนท่ากุญชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา แสงชมภูครู โรงเรียนโพธ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการ
4. นายพนมชัย แพงบุบผาครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางราตรี น้อยดีครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางดุุจฤดี ทะมานันท์ครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สอนวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐธนกฤต วิชาการครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอมาวสี บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอารีย์ หล้าคูณครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญแข ทาโสมครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ จันทร์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แวะศรีภาครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเต็มดวง กาฬะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอารีนิจ ทองสีดาครู โรงเรียนหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
5. นางวนิดา หนูมั่นครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นางสายฝน คำดอนหันครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางนันทิกานต์ กงสะเด็นครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษรองประธานกรรมการ
3. นายจำรอง รัตพลทีครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายวิไล ไชยสงค์ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จีระออนครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวกัญญสร โบราณรัตน์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอยุทธ คำยังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ผานาคครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายเย็นศิระ แดงทองครูโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
5. นางเดือนใหม่ นาพยัพครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นายพงศ์ฤทธิ์ พลเที่ยงครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุดชุมแพครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์สุ่ยครู โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ วรครบุรีครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสาคร จักรโนวันครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
6. นางนิภาพรรณ ศรีหาคำครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายลือชัย สำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ประธานกรรมการ
2. นางอรไท ไพรทองครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี ภูมิชัยครู โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางชนิตา ทิพย์รักษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
5. นางสายฝน อุดมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา กุลอักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายเขียว ศรีสุโคตรครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
3. นายกฤษ สาลิงครู โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางปริยานุช ผานาคครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสด ปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทองมีครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเครีอวัลย์ ดีพรมครู โรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นางดวงใจ สูงเนินครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นายนิคม เดชครอบครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ลีลานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สำราญบำรุงครู โรงเรียนบ้านยางคำรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
4. นายประสงศ์ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์ครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิศา วงศ์พชรกุลครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์รัตน์ จินดาประกอบครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางสาวรำพรรณ ถานอาจนาครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวนิรมล บุญอาจครู โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
6. นางจุรีพร แก้วดวงดีครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเอกศักดิ์ จันทะกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล น้อยนาเพียงครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ จันหนองขามครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นางกฤษณา พันธุลาครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ทองขานครู โรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จันทะมานครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายจงกล โนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสมปอง มังคละครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขารองประธานกรรมการ
3. นางอำไพวรรณ สาศรีครู โรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เปรมผลครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.หนองเรือ)กรรมการ
5. นางอังศุมาลิน ภูพันลาครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
6. นางจารุวรรณ ธฤตธนนันท์ครู โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงศธรณ์ ช่างทำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสินี เป๊ะชาญครู โรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภูมิเวียงศรีครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางบังอร ปราบแกะครู โรงเรียนบ้านหันกรรมการ
6. นางเข็มทอง ไชยทิพย์ครู โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิศัลย์พิทยากรครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางอาภากร วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิศัลย์พิทยากรครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางอาภากร วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางครู โรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
4. นางรัชนี วิศัลย์พิทยากรครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางวิจิตรา มาป้องครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
6. นางอาภากร วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิศัลย์พิทยากรครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางอาภากร วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย สมท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวประธานกรรมการ
2. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี วิศัลย์พิทยากรครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางวิจิตรา มาป้องครู โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางอาภากร วงษ์ชาญศรีครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสาโจน์ ปาสาทังผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุมาศ ยานกายครู โรงเรียนบ้านซำยางรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย จันทลือชาครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
4. นางศิรประภา ใจชื่นครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
5. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยครู โรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ พังน้อยครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย จันทลือชาครู โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุมาศ ยานกายครู โรงเรียนบ้านซำยางรองประธานกรรมการ
3. นางศิรประภา ใจชื่นครู โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
4. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยครู โรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ พังน้อยครู โรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แพงไทยผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมภาร น้อยกล่ำครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น นุ่นหลักคำครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นายนิคม อุ่นเวียงครู โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
5. นายบรรลือศักดิ์ ทัพจุฬาครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
6. นางพัชรา ภูพันลาครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แพงไทยผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมภาร น้อยกล่ำครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น นุ่นหลักคำครู โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นายนิคม อุ่นเวียงครู โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
5. นายบรรลือศักดิ์ ทัพจุฬาครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
6. นางพัชรา ภูพันลาครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายสมร ศักดิ์คำดวงผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีครูคศ.3โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดครูคศ.3โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครูคศ.3โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรรฐสามัคคีกรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์ ครูคศ.3โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางคำปิ่น มวลมนตรีครูโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายสมร ศักดิ์คำดวงผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีครูคศ.3โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดครูคศ.3โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครูคศ.3โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรรฐสามัคคีกรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์ครูคศ.3โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางคำปิ่น มวลมนตรีครูโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกห้างศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ถามุลตรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย นิธิปัญญาครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายโสภา นามนวดครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวกัลยานี บุบผาครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกห้างศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุทิน ถามุลตรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย นิธิปัญญาครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
4. นายสุพัฒน์ สุวรพันธ์ครู โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
5. นายโสภา นามนวดครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นางสาวกัลยานี บุบผาครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า (อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนบ้านนาหว้า(อ.ภูเวียง)กรรมการ
6. นางสาวปราณปรียา วันทาครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรสา นามบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางเปรมใจ ซาซูุมครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางละเอียด สุขค้าครู โรงเรียนบ้านไชยสอกรรมการ
4. นางสายญาติ พรหมพักตร์ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางนรรณพร ศีนวลครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
6. นางรุ้งนภา ธงน้อยครู โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรสา นามบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางเปรมใจ ซาซูุมครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางละเอียด สุขค้าครู โรงเรียนบ้านไชยสอกรรมการ
4. นางสายญาติ พรหมพักตร์ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางนรรณพร ศรีนวลครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
6. นางรุ้งนภา ธงน้อยครู โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งเอียดกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครู โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริพร แก้วศรีหาครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งเอียดกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครู โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริพร แก้วศรีหาครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งเอียดกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครู โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริพร แก้วศรีหาครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสนหล้าครู โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านโป่งเอียดกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครู โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริพร แก้วศรีหาครู โรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระลึก ราชาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีครู โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หล้าทองครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
4. นายจิระ ลีลาศครู โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญกรรมการ
5. นางอัจฉรา มีปัทมาครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกุลกรรมการ
6. นางบัวคำ บุญมีครู โรงเรียนบ้านกงประชานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายระลึก ราชาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีครู คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หล้าทองครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
4. นายจิระ ลีลาศครู โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญกรรมการ
5. นางอัจฉรา มีปัทมาครู โรงเรียนหนองม่วงประชานุกุลกรรมการ
6. นางบัวคำ บุญมีครู โรงเรียนบ้านกงประชานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน สีชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นางเจียระไน เสรพลครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ภูพานใหญ่ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางบุศราพร ประสมเพชรครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางพรธนา ทิพรักษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร ธรรมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี โคตะมูลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน นาหกครู โรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
4. นางเสาวรีย์ ศรีคำภาครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางนันทพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
6. นางสายหยุด เรืองแสงครู โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนมไพร ปราบแกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่มชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แวงโสธรณ์ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ จันทร์ซุยครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขครู โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนมไพร ปราบแกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่มชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แวงโสธรณ์ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ จันทร์ซุยครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขครู โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนมไพร ปราบแกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่มชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แวงโสธรณ์ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ จันทร์ซุยครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขครู โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนมไพร ปราบแกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าครู โรงเรียนบ้านทุ่มชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แวงโสธรณ์ครู โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีครู โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ จันทร์ซุยครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขครู โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรูญ พรหมดวงดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสนอง แซงสีนวลครู โรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสมาพร ศิริวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงครู โรงเรียนโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ สุทำมาครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนริศรา จันทะนามครู โรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ผอ.โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พระพลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นางพดชะฏา ศรีสังข์ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นายเจษฎากร เคนจันทร์ทาครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายสุชาติ พงษ์โคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พระพลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นางพดชะฏา ศรีสังข์ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นายเจษฎากร เคนจันทร์ทาครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายสุชาติ พงษ์โคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร พระพลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นางพดชะฏา ศรีสังข์ครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นายเจษฎากร เคนจันทร์ทาครู โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
5. นายสุชาติ พงษ์โคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร จิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ ประจันตะเสนครู โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลี แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายวิมานเมฆ สอนบัวครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสุนีพงษ์ ศรีภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นายเอนก ทาส้รอยครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร จิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ ประจันตะเสนครู โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลี แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายวิมานเมฆ สอนบัวครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสุนีพงษ์ ศรีภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นายเอนก ทาส้รอยครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร จิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ ประจันตะเสนครู โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลี แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายวิมานเมฆ สอนบัวครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสุนีพงษ์ ศรีคำภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นายเอนก ทาส้รอยครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร จิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ ประจันตะเสนครู โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลี แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายวิมานเมฆ สอนบัวครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางสุนีพงษ์ ศรีภาครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นายเอนก ทาส้รอยครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]