รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 12 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพูร์  คาดบัว
 
1. นางสาวราตรี  พลท้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอริษา   สาชำนาญ
 
1. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. นางสาวนาถรัชดา   บุญเรือง
 
1. นายบัญญัติ   สามาลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงวนิดา   นาคา
 
1. นางมลธิรา  ชุมแวงวาปี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิภาพร   สุดาทิพย์
 
1. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บ้านเมือง
 
1. นางสาวสมพิส  โนนทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกษร
 
1. นางเกียรติวิไล  จันทวารีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โคตรฮุย
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงนภาวัลย์  โคตรฮุย
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. นายอิศรา  สุริยามาตย์
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกาญจนา   สุมังเกษตร
2. เด็กหญิงปุณณิกา   ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางประเทือง   โควังชัย
2. นางอำพะวัน   หล้าคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชุมอภัย
 
1. นางสาวณิชาภา   ชุมอภัย
2. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงอลิษา  ภูจันทึก
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสลา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วันทาพรม
 
1. นายสุวรรณ  ขันทวุฒิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กชายวิเชฐ  ขานพิษ
 
1. นายวิชัย  ราหา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร   อักษรวงศิลป์
2. เด็กชายภูมินทร์   ศรีวัตร
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    แก่นมุย
 
1. นางกรรณิกา    คำภูมี
2. นายสุพินิจ   ศรีพุทธา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติพร   พรมเกตุ
2. เด็กหญิงจาริณี   โชคลา
3. เด็กหญิงสุภาษร    ครองนาวัง
 
1. นางถนอมจิตร   ทองโคตร
2. นางสาวอำพร   อินทปัญญา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กหญิงจณิสตา  ทองยศ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญวิลัย
3. เด็กหญิงนรินทร์ทร  สายสอน
 
1. นายจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์
2. นางแก้วมณี  ชินเชษณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฏา  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงนนทนัดดา  ครลุน
3. เด็กหญิงยลดา  ไกรมณี
 
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  มูลอามาตย์
2. เด็กชายสรายุทธ  ชัยธานี
 
1. นายอนุวัติ  ปะมาระตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายชนายุทธ  ไชยนอก
2. เด็กชายเจษฎา  สงสีดา
 
1. นางสาวพิศมัย  ใบลาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอริสา  โสวิราช
 
1. นางวินเนีย  รัตนพลที
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิชา   สร้อยโพธิ์
 
1. นางสาวภัทราพร  เปไสล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กหญิงปณิดา  เพ็งพิทักษ์
 
1. นายมานพ  โคตรโสภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กชายกิตติกร  เสาสำราญ
2. เด็กหญิงชินรัตน์  ลาวงษ์
3. เด็กหญิงนภัสรา  รสหอม
 
1. นางรัตนาวดี  อดทน
2. นายเถาวัลย์  ขุนสอน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวผกามาศ  วรคันทัก
2. เด็กหญิงสุกัญญาลักษณ์  ศรีหาวงษ์
3. เด็กหญิงอริศรา  หาโคตร
 
1. นางสาวนวลจิรา  เหล่าหมวด
2. นางสาวอรอนงค์  เค้างิ้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงพิชญา   จันนา
2. เด็กหญิงภ้ทรวดี  เชื้อกุดรู
3. เด็กหญิงเอื้อชน   มังคะตา
 
1. นางทัศนาพร   ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ   นามแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงรัชฎาพา  อุทัยแสง
2. เด็กหญิงรัตนา  นามหานวล
3. เด็กหญิงอติพร  อมดวง
 
1. นางนงคราญ  บุญอนันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงชนกนาถ  นนตรีนอก
2. เด็กหญิงดวงใจ   ชุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงภาวิณี   โสสีทา
 
1. นางทัศนาพร   ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ   นามแสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรึพรรณ
3. เด็กชายอมรเทพ  จำปาหลู่
 
1. นางทัศนาพร   ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ   นามแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กชายวิสุทธิพงษ์  เกาะทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  คำมูลมาตย์
3. เด็กชายโกมินทร์  ป้องเรือ
 
1. นางสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง
2. นายวิระพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สุรนิต
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศาลาคำ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  คำสุข
 
1. นางสาวธราภรณ์  วงศ์ภูธร
2. นางสาวพัชราภรณ์  พลซา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายวัฒนา  แก้วจันทร์วงศ์
2. เด็กชายสัจพงษ์  เหลา
 
1. นางพิสน  ราชำ
2. นางเสงี่ยม  อิ่มสมบัติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายอัคนีรุทร์   วัดเวียงคำ
2. เด็กชายอิทธิกร   พุ่มแก้ว
 
1. นางทัศนาพร   ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ   นามแสง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่าง 1. เด็กชายปรเมท   หมั่นฤทธิ์
2. เด็กชายอิศรา   จ่าเหล่า
 
1. นายทองม้วน   สมมาตย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   พรมหนองอ้อ
2. เด็กชายมณฑล   เนื่องภักดี
 
1. นายก่อศักดิ์  ลอกไธสง
2. นายประยงค์   บำรุงภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กชายพุทธินันท์   ฐานะ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   ศรีจูม
 
1. นายประยงค์  บำรุงภักดี
2. นางอ่อนตา  นาวิรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กชายณัฐวุธ  มุงคุณโคตร
2. เด็กชายสุดเขต  ทาพิลา
 
1. นายสุวรรณพงษ์  สีจุลลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายณัฐกิต   ไชยชาติ
2. เด็กชายประเสริฐ   พรมรัตน์
 
1. นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย
2. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองมั่น
2. เด็กหญิงศิฆรินธร  สมศรีษะ
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พันธ์ศรี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โคตรนรินทร์
5. เด็กหญิงเข็มวิภา  บรรเทา
 
1. นายจรัญ  คงทอง
2. นางสุบรรณ  แก้วคำแสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเพ็ง
2. เด็กชายศิวา  สาชำนาญ
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นนทภา
4. เด็กหญิงสโรชา  อิโน
5. เด็กหญิงหยาดนภา  สนิทชน
 
1. นายทยุติธร  สาโพนทัน
2. นางสาววิลัยวรรณ  สุทธิคุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กชายบัญชา  คำโมง
2. เด็กหญิงบุษบาพร  พวงจำปา
3. เด็กหญิงมาริษา  มาตย์ชัย
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สร้อยโนนไทย
5. เด็กหญิงอามาวดี  แก้วอามาตย์
 
1. นายบรรจง  สิงห์น้อย
2. นางระเบียบ  ชนะโยธา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์
2. เด็กหญิงภัทรธาวดี  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงมลลัดดา  บุญตั้ว
4. เด็กหญิงวนันท์นภัส  มณีฉาย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ห้าด่านจาก
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
2. นางสุวิมล  ศรีอรัญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงชรินทร  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ซาทุม
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ขามธาตุ
4. เด็กหญิงสุภาวิมล  บุญส่ง
5. เด็กหญิงอรชา  ศรีแรด
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
2. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สีลาน
2. เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยศรี
3. นางสาวพลอยไพลิน  ชัยสนต์
4. เด็กหญิงภัชริตา  พันทา
5. นางสาววิภาพร  ชมภูทิพย์
 
1. นางนวลละออง  ห่วงรัก
2. นางสาววรัญญา  วงศ์มนตร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กหญิงจิตมณี  ชลโสภิญ
2. เด็กชายบุญมี  บรรเทา
3. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์นวล
4. เด็กชายสุเมธ  คณะวาปี
5. นายอิศรา  สุริยามาตย์
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
2. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กชายชัชพงศ์  กงพลี
2. เด็กชายสุภโชค  ภาพู
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พละกล้า
4. เด็กชายอภิวิชญ์  ชาปู่
5. เด็กชายอินทรักษ์  ศรีคุ้ม
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
2. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร   จระเข้
2. เด็กหญิงจีรนันนท์   เคนดา
3. เด็กชายธนาวุฒิ   สมหทัย
4. เด็กหญิงธารวิมล   ทองบ้านทุ่ม
5. เด็กชายธีระศักดิ์   ทะวะลี
6. เด็กชายนัฐวุฒิ   ปู่คาร
7. เด็กชายนันทวัฒน์   วันดี
8. เด็กชายนำชัย   หกขุนทด
9. เด็กหญิงประภัสสร   น้อยเมืองเปือย
10. เด็กชายพงษ์ศิลป์   แก้ววิเศษ
11. เด็กชายพัชรพงศ์   ฤกษ์จำนงค์
12. เด็กหญิงยุวเรศ   สุนี
13. เด็กชายศรายุทธ   วินทะชัย
14. เด็กชายสรายุทธ   ลีโคตร
15. เด็กชายอมรเทพ   พลหาร
16. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า   ชัยชนะสูงศักดิ์
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางสาริณี   ขันอาษา
3. นางสุนันท์  ชาไข
4. นางสุภาวดี   รือหาร
5. นางแววมยุรา   แสนยานุภาพ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงษ์สาหาราช
2. เด็กชายจักรกฤษ์  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ดวงพลอย
4. เด็กชายตะวัน  พิมพ์วันคำ
5. เด็กชายธนเดช  ตามตะรัง
6. เด็กชายธวัชชัย  ทัพละคร
7. เด็กชายธีรพงษ์  เถาคำแก้ว
8. เด็กชายธีรภัทร  ปัทฉา
9. เด็กหญิงนนทิชา  หงส์ทอง
10. เด็กชายปฎิมากร  สุขลัง
11. เด็กชายปพัฒพงษ์  อ่อนพร้อม
12. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  บุญตา
13. เด็กชายพลวัฒน์  พันนัยนูน
14. เด็กหญิงพัชรา  รัตนทิพย์
15. เด็กชายภานุพงษ์  แสงสุรินทร์
16. เด็กหญิงรจนา  พรมวิเศษ
17. เด็กชายวชรพล  ดวงพลอย
18. เด็กหญิงศีมาภรณ์  ศรียางนอก
19. เด็กชายสุทธิพงษ์  เหล่าสะพาน
20. เด็กชายองอาจ  นามวงษา
 
1. นางสาวพัสนี  ปัจฉา
2. นายวาสนา  สมปัญญา
3. นายอรุณ   คำมูล
4. นายอุบล  คำภูธร
5. นายเคน  ชาวเหนือ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กชายสมศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางนันทนาพร  ถีระสา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1. เด็กชายไชยวุฒิ  จันทร์โนนแซง
 
1. นางรัตนาวดี  อดทน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขำเนตร
 
1. นางงามพร  ศรีไชยโย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาตย์สีหา
2. เด็กชายอรรถพล  แนวเมือง
 
1. นางรัฐฏิยา  ชนะพาห์
2. นางวิมลธร  นาก้อนทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปริญญา  ไชยฤชา
2. เด็กชายมินธดา  วันสืบ
 
1. นายนพนนท์  แสนโคก
2. นางวันทา  ยศโสภณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายทิวา   ซื่อตรง
2. เด็กหญิงรินดา   พรสุรินทร์
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
2. นางประชิต  แก้วชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงจันสุดา  คนแรง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ้วยผุย
3. เด็กชายธนากร  แสนวงศ์
4. เด็กชายบูรพา  โจษจันทร์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมแสน
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สวนผล
7. เด็กหญิงอังคณา  สิงห์สาคร
8. เด็กหญิงอุไร  หลานวงศ์
9. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ศรีจันท้าว
10. เด็กหญิงแสงจันทร์  สะตะ
 
1. นางหนูเตือน  สอนเพ็ง
2. นายเอกลักษณ์  เครื่องพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงณัฏยา  ศรีบัวภา
2. เด็กหญิงธนาภา  แสนโคก
3. เด็กหญิงพรนิภา  เดือนกอง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงวริญทา  นาสอ้าน
6. เด็กหญิงสุมิตานันท์  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงอรทัย  วงษ์โพย
8. เด็กหญิงอริสา  พรมแพง
9. เด็กหญิงเนตรนภา  แสนสีมนต์
10. เด็กหญิงโสภา  สิทธิผา
 
1. นายรังษี  แก้วน้ำใสย์
2. นายสง่า  อุปฌาย์
3. นายเสถียร  โสลา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันทา
2. เด็กหญิงชญานิศ  สุขทวีผลกุล
3. เด็กหญิงฐิตา  ไชยคำ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  มหาง้อ
5. เด็กหญิงนิรมล  บุษราคัม
6. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเวียง
7. เด็กชายพลพล  แสนคำ
8. เด็กหญิงมาริสา  พิมพระลับ
9. เด็กชายวัชรากร   โคตรโสภา
10. เด็กหญิงวัลภา  ประเสริฐสังข์
11. เด็กหญิงสิริกร  จิตต์ประสาท
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรรั่ว
13. เด็กหญิงสุพัชชา  แก้วมา
14. เด็กหญิงอัญชิสา  สอนพรม
15. เด็กหญิงเปรมฤดี  สาขา
 
1. นายทินกร  พัฒนิบูลย์
2. นางนันทนา  พัฒนิบูลย์
3. นางรำไพ  สาขา
4. นางเยาวลักษณ์  สมบัวคู
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. นางสาวดาริกา   ดอนมา
2. เด็กหญิงธีมอาภา  สนทอง
3. เด็กหญิงนภาพร   ไชยแสง
4. เด็กหญิงนันทิยา   เหล่าสมบัติ
5. เด็กหญิงนิราวรรณ   วงษ์อักษร
6. เด็กหญิงปภัสรา   สิงหาเทพ
7. นางสาวปภัสสร   แก้วอาษา
8. เด็กหญิงปรารถนา   มาตรสมบัติ
9. นางสาวพัชริดา  ชัยณรงค์
10. เด็กหญิงรัตนาพร   เอกตาแสง
11. นางสาวศรสุดา   อุ่นแสนสุข
12. เด็กหญิงอริศรา  นิราราช
13. เด็กหญิงอาทิตยา   สาขา
14. เด็กหญิงอินทิพร   ดีสีนู
15. นางสาวเกศินี   โนนทิง
 
1. นายทินกร  พัฒนิบูลย์
2. นางนันทนา  พัฒนิบูลย์
3. นางรำไพ  สาขา
4. นางเยาวลักษณ์  สมบัวคู
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงศศิปรียา   รินเพ็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   โทวันนัง
 
1. นางปิลันธน์   วงษ์บ้านดู่
2. นางเบญจมาส   สายอ่อนตา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  บุพโต
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมจารีย์
3. เด็กหญิงอำพร  นามวงษา
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดวงประภา
2. เด็กชายศุภชัย  สุรศักดิ์
 
1. นายประมวล  เซ็นนอก
2. นายอานนท์  สุดาทิพย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สวรรค์  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โนนสว่าง
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงปภัสวี   ลาภเจริญ
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   พันโยศรี
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชุมแวงวาปี
 
1. นายถาวร   คำอ้อ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิชดา   สิทธิดา
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงอิสริยา   หงษ์วิเศษ
 
1. นางพิทยา   กุลอัก
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรี
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นางสาวสุรีย์ฉาย  สิงห์เทพ
 
1. นายเชิดชัย  กมลเลิศ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายปิยะพงษ์   ดวงโนนแสน
 
1. นายถาวร   คำอ้อ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายนพชัย  วรรณโส
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แฮดหมั่น
 
1. นายระนัย  โยธา่รินทร์
2. นายสง่า  สุราช
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงคีตาพัฒน์  ไชยสีหา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสาร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะหา
2. เด็กหญิงพัชนิดา  ขำคมเขต
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   รักสนิท
 
1. นายถาวร   คำอ้อ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายนิพนธ์  พรมจักร
2. เด็กชายบัญชา  แก้ววงษา
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  มาลัย
 
1. นางสาววรารัตน์  แสนทำพล
2. นางอดุลยา  บำรุงบ้านทุ่ม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์ตรี
2. เด็กชายประเมศ  ชัยเจริญ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงศ์กอง
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางอักษร  ขามธาตุ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายทศพล  ลีเฮือง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  มหาพลดา
3. เด็กชายอภินันท์  เหลาแสน
 
1. นายวุฒิไกร  ตระกูลนิตย์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอนุชสรา  การะเกตุ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ประจิตร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เพชรดง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ประจิตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกลาง 1. เด็กหญิงยุวภา   พิมพ์เก
 
1. นายอดิศร   ศรีอรัญ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงพรรณษา   จันเทาร์
 
1. นายศักดา   แก้วชัย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงนภาพร  โนนทิง
3. เด็กหญิงนฤมล  แฝงเมืองคุก
4. เด็กหญิงปริญดา  อุปแก้ว
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  มุงคุณคำชาว
6. เด็กหญิงสุกันยา  ชัยบังคม
7. เด็กหญิงสุจิรา  สิงห์โสภา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิพรมมา
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุทธาผาย
 
1. นางกุสุมา  ราหา
2. นายสุดสาคร  สีแก้วนำใส
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขนินาถ  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงข้าวฟ่าง  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เวียงอินทร์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วเบ้า
5. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าโคตร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ขันธ์
7. เด็กชายธนากร  เบ้าเรือง
8. เด็กชายธราเทพ  อินสว่าง
9. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
10. เด็กหญิงปิยนุช  นาชัยเวช
11. เด็กหญิงวราลักษณ์  วงศ์ละคร
12. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์ศรี
13. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมโสน
14. เด็กชายสุรเดช  ธรรมอิน
15. เด็กหญิงอารยา  ศรีชมชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  นนตรี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   ประวรรณกี
2. เด็กหญิงกันยามาศ   ผ่านจันทร์
3. เด็กชายกำธร   แสงกระจ่าง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์   สอนเสนา
5. นายณรงค์พล   มาไทย
6. เด็กชายณัฐภูมิ   ขันนาโพธิ์
7. เด็กหญิงธมลวรรณ   ทิพบำรุง
8. เด็กชายธวัชชัย   โสดา
9. เด็กชายธีรศักดิ์   ชุมแวงวาปี
10. เด็กหญิงนันทรัตน์   ฤกษ์บวรมงคล
11. นายนันทวัฒน์   บัวอาจ
12. นายนิตินัย   วงรักษา
13. เด็กหญิงปนัดดา   เหลาลาภะ
14. นายประพนธ์   ดงพระจันทร์
15. เด็กหญิงปาริชาติ   เดชประเสริฐ
16. เด็กหญิงมยุรี   พลศักดิ์ขวา
17. เด็กหญิงยุไพรินทร์   โยสูงเนิน
18. เด็กหญิงรัชนีกร   ดาสม
19. เด็กหญิงรัตนา    วินทะชัย
20. เด็กหญิงรินลดา   บุษราคัม
21. เด็กหญิงลลิตภัทร   ชุมแพน
22. เด็กหญิงวันวิสา   สมใจ
23. เด็กชายสหัสวรรษ   คำนะ
24. เด็กหญิงสุทธิดา  หาทอน
25. เด็กหญิงสุพัตรา   สุขประเสริฐ
26. เด็กหญิงสุมิตรา   สีน้ำเงิน
27. เด็กชายสุรศักดิ์   ยศธะแสน
28. เด็กชายแสนชัย   เฮงตระกูล
 
1. นายจุฑารัตน์   สมสุข
2. นายปัญญา   สินราช
3. นางสาวพิมพ์ใจ  โนนธิง
4. นายสมควร   ทองสา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นางบวร  อุปฌาใต้
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สายคำยศ
 
1. นายอนุศักดิ์  อินทบุตร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  มหาเสนา
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ   สุดสังข์
 
1. นายสมศักดิ์   สุธรรมราช
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายนันทชัย  โนนทิง
 
1. นางบวร  อุปฌาใต้
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เทียนทอง
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายวิรุจ   มั่นคง
 
1. นางทองหน่วย   สุริโย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. นางสาวมลธิรา   สุขปัญญา
 
1. นางศิริปิน  อุ่นหนองกุง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายวิรุจ    มั่นคง
 
1. นางทองหน่วย   สุริโย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายพิตตินันท์   ละดาดก
 
1. นางจารุวรรณ  แก้วมาลีพันธุ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ม่วงสนิท
 
1. นางศิริปิน   อุ่นหนองกุ่ง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงศราวดี  กองบาง
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายเอกรักษ์   หงษ์ศรี
 
1. นางฎัฎฐากาญจน์   พรหมประโคน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชาย วิรุจ    มั่นคง
 
1. นางทองหน่วย   สุริโย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ต้นกันยา
 
1. นางบวร  อุปฌาใต้
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   เครื่องประดง
 
1. นางทองหน่วย    สุริโย
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายกรัณฑ์  อัยรา
2. เด็กหญิงจินตนา  กันยาสน
3. เด็กชายชนิดา  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงชลลดา  เทียบมาก
5. เด็กหญิงณัฐพร  จากมา
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ช่อสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐริกา  บัวชม
8. เด็กชายถาวร  ศรีทองดาม
9. เด็กหญิงทิวารัตน์  ลาดเพ็ง
10. เด็กชายธนวัฒน์  อ้วยผุย
11. เด็กชายธนากร  บุญใส
12. เด็กชายธวัชชัย  ละครพล
13. เด็กหญิงธัญญวรรณ  บุญมาตุ่น
14. เด็กหญิงนติการณ์  โพนนอก
15. เด็กชายนรพล  มีควร
16. เด็กชายนวพล  สุวรรณศรี
17. เด็กหญิงนัฐมนต์  ชัยพิมพา
18. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสำราญ
19. เด็กหญิงปวีณา  โนนไทยรัตน์
20. เด็กหญิงพรศิริ  ศิริอุบล
21. เด็กหญิงพลอยณพัทธ์  ศรีเสริมวงศ์
22. เด็กหญิงพิมาภรณ์  วาโย
23. เด็กชายภัทรภูมิ  พรมกัน
24. เด็กชายภานุพงษ์  พินิจมนตรี
25. เด็กชายระวี  ศรีหัสสา
26. เด็กชายรัชชานนท์  ทาคำสี
27. เด็กหญิงวรัญญา  โชติทอง
28. เด็กหญิงวริศรา  สุดศิริ
29. เด็กชายศักดาวุฒิ  ภูหนองโอง
30. เด็กหญิงศุภิสราภรณ์  สาเทวิน
31. เด็กชายสิทธิกร  เอกปัชชา
32. เด็กชายอรรถพร  แสนกูล
33. เด็กชายอรรถวิทย์  ชาญตะกั่ว
34. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะมะพัน
36. เด็กหญิงอรสินี  กัสโก
37. เด็กชายอานันท์  ต้นตระกูลพลศรี
38. เด็กชายเจษฎากรณ์  นักธรรม
39. เด็กหญิงเมณิชชา  ณ หนองคาย
40. เด็กชายเอกราช  ศรีทันดร
 
1. นางสาวชญาภา  เหล่าดี
2. นายดำรง  วิลัยลา
3. นางนงนุศย์  พรมกัน
4. นางพรทิพย์  โพนทานิล
5. นางรัตนาวดี  นิมนขานิ
6. นางสาววิริญญา  พลทอง
7. นายสุชาติ  จำปางค์
8. นางเบญจวรรณ  พงษ์อุทธา
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โพธิ์แลคุ
2. นายทยากร  กัสโก
3. เด็กชายทักษิณ  สิมสิริวัฒน์
4. เด็กชายธนพล  อรัญฑิตย์
5. นายธนานันท์  ภูคำวงษ์
6. นางสาวนันธิญา  ชาแสน
7. เด็กชายนิพนธ์  หาญนอก
8. เด็กชายนิพนธ์  หาญนอก
9. เด็กชายนิรัณ  สัตย์พานิช
10. เด็กหญิงน้ำฝน  เย็นสนิท
11. เด็กหญิงพิมาภรณ์  วาโย
12. เด็กชายภาณุพงศ์  เงาศรี
13. นายภาณุพงษ์  ประพฤติตาม
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ทำสุนา
15. เด็กชายมนัสศักดิ์  บุญมา
16. เด็กชายรติพงษ์  ผิวชัยภูมิ
17. เด็กหญิงรัชนีกร  อ้อมนอก
18. นายฤทธิชัย  หมีทอง
19. เด็กหญิงวนิดา  หมีทอง
20. นายวัชรินทร์  อุปถัมภ์
21. เด็กชายวันอาสา  อันทะบุรี
22. เด็กหญิงวิลาสินี  เกษตรศิลป์
23. นางสาววิไล  ผลเลขา
24. เด็กชายศรัญญู  ดวงจันทร์
25. เด็กหญิงสายทิพย์  ไพศาล
26. เด็กชายสายฟ้า  บับภีร์
27. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์อุตร์
28. เด็กชายสุทิน  สนธาธร
29. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีนวลจันทร์
30. นายอนุชา  แสนกำพล
31. นายอภิชาติ  กัสโก
32. นายอิสรา  กองทอง
33. นางสาวเมขลา  มูลตลาด
34. เด็กหญิงเรณู  เหล่าพล
 
1. นายธรรพ์ณธร  เหล่าอุทา
2. นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์
3. นางยุพาภรณ์  สมอุ่มจารย์
4. นายวิคิด  สะตะ
5. นายสัมพันธ์  โพนทานิล
6. นายสุชาติ  จำปางค์
7. นายสุระพล  นาคศรี
8. นางสาวอารีรัตน  ดงอนนท์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายจักริน   บุญเกาะ
2. เด็กชายจิรภัทร   ฉายดีเลิศ
3. เด็กหญิงพิชชาพร   โสดา
4. เด็กชายวรวุฒิ   มีดี
5. เด็กชายศุภณัฐ   วรวิบูลย์
6. เด็กชายสมพงษ์   โพธิ์ขาว
7. เด็กหญิงสุจิตรา   คำดีราช
8. เด็กหญิงสุธิดา   แก้วธานี
9. เด็กหญิงอริสา   แก้วนามไชย
10. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีชาติ
 
1. นางจุฑารัตน์   สมสุข
2. นางมณฑาทิพย์   บุตรโม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นายฑิฆัมพร    เช้าเครือ
2. นางสาวณัฐพร   สถาปนะวรรธนะ
3. นางสาวทิพรดา    ครยก
4. นายธีรพงษ์   ขวัญม่วง
5. นางสาวนัดดา  เลพล
6. นายวราวุฒิ   มนตรีชน
7. นายศศิพงษ์   มูลมาลา
8. นายสารัตน์   วรรณรัตน์
9. นางสาวสุชาดา   ชัยฤาชา
10. นางสาวอติพร  อมดวง
 
1. นายชัชวาล   แก้วชัย
2. นางประชิต  แก้วชัย
3. นายสมชาย  ลือสกลกิจ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงชุติมา  ช่อสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรยมน  ไพละออ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ป้อมมาตรา
4. เด็กหญิงวิชุดา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สร้อยสวะ
6. เด็กหญิงศุภิสราภรณ์  สาเทวิน
7. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ตุ่มตั้ง
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
3. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โยธานนท์
2. นางสาวประกายดาว  นาสินสร้อย
3. เด็กหญิงพัชรา  หมอยา
4. เด็กหญิงภัทรียา  คลังแสง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  นรราช
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วาระกุล
7. เด็กหญิงอัยญา  แร่กาสินธุ์
8. เด็กหญิงเจียระไน  ดีกลาง
9. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ปรีจันดา
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
3. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิญาดา   เหล่าเจริญ
4. เด็กหญิงนภาพร   ชื่นโรจน์
5. เด็กชายนรินธร  หาปัญนะ
6. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพิบูลย์
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ชีกว้าง
8. เด็กหญิงพิยดา   กันยามา
9. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  ศิริบวรวิทย์
10. เด็กหญิงวรางคณา   นามโคตร
11. เด็กหญิงสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
12. เด็กหญิงสุนิตา  เสยกระโทก
13. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธศรี
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เนาคองถม
15. เด็กหญิงอภิสนันต์  อานุภาพไตรรัตน์
16. เด็กหญิงเบญจมาส  ต่อมสิงห์
 
1. นางสาวกุลธิดา   บัวอ้น
2. นางจินตนา  วิบุญกุล
3. นางสาวจิราพร   ลุนพรหม
4. นางสาวนภา   ศรีชุมพล
5. นางพวงเพ็ญ   ทองกอง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายคุณากร   ชื่นใจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์   เคนดา
3. เด็กชายณัฐภูมิ   ขันนาโพธิ์
4. เด็กหญิงธารวิมล   ทองบ้านทุ่ม
5. เด็กหญิงนันทรัตน์   ฤกษ์บวรมงคล
6. เด็กชายนันธวัฒน์   แสนศรี
7. เด็กหญิงประภัทรสร   น้อยเมืองเปือย
8. เด็กชายภานุพงษ์   เนียมสุระ
9. เด็กชายภูวนัย   อุ่นน้อย
10. เด็กหญิงยุวรินทร์   สุนี
11. เด็กหญิงยุวเรศ   สุนี
12. เด็กชายวีรศักดิ์   เสามุกดา
13. เด็กชายศิรสิทธิ์  ขวานอก
14. เด็กชายสืบศักดิ์   ประเวรไพ
15. เด็กหญิงอาริยา   สุวรรณราษฏร์
16. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   ชัยชนะสูงศักดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์   สมสุข
2. นายปัญญา   สินราช
3. นายสมควร   ทองสา
4. นางแววมยุรา   แสนยาสุภาพ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายนพรัตน์  วิเชียรดี
2. เด็กชายลิขิต  จันทวงศ์
3. เด็กชายอดิศร  ซุนขวัญ
 
1. นายทองจันทร์  สเตศรี
2. นายไกรสร  ธรรมสาลี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แสงรัตน์
2. เด็กชายวรินธร  อุปนันท์
3. เด็กชายศิริมงคล  แสนฤดี
 
1. นายสมศักดิ์  พยัคฆพงษ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่าง 1. เด็กหญิง เกวลิน   นพวัฒน์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา   ศรีชุม
3. เด็กหญิงวรารักษ์    แพงคำรัก
 
1. นางรัชนี   วงศ์ภูธร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สิมวิเศษ
2. เด็กชายวายุ  เหล่าหมวด
3. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวรัตติกร  สะตะ
2. นายลัดดา  พูลล้น
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีตาแสน
2. เด็กหญิงชลลดา  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กหญิงรุจรวี  หลานวงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รามศร
5. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธัง
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสำเนียง  ดีโว
2. นางสุภานี  อาบเงิน
3. นางสุภาพ  ศิริวงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นางสาวจันทร์จิรา   คำวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐมล   แก้วอุดม
3. นางสาวนัฐกานต์   นินระผาย
4. เด็กหญิงมุทิตา   ศรีภักดี
5. นางสาวอาภาพิชญ์   คำแก้ว
6. เด็กหญิงอารยา   ดีสุย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ด่านเก่า
2. นายบุญสนอง  สุปัญญา
3. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกุลนิดา    สีสังข์
2. เด็กหญิงวราภรณ์   เซนตะคุ
3. เด็กชายองศาชัย   เล้าเจริญชัย
 
1. นางประภาภรณ์   เชาว์สุทธิโชติ
2. นางสุมาลี   ดาแก้ว
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส   โสตวัน
2. เด็กหญิงพิเนา   โชคลา
3. เด็กหญิงอรณิชา   ชัยเจริญ
 
1. นายธีรยุทร   จิ่มอาษา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. นางสาวพัชราภรณ์   โพธิ์ลังกา
2. เด็กชายวันเฉลิม    สุวรรณบุตร
3. นางสาวเปรมกมล   แสนบุญ
 
1. นางภรณ์สุรีย์    เฉลิมศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ   โนวะ
2. นางสาวกัลยาพร   คำภูเมือง
3. นางสาวจิราพร   แก่นมุย
 
1. นายธีรยุทร    จิ่มอาษา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สมศรีโย
2. เด็กหญิงจิราพร   ทองโคตร
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์    บุญจูง
 
1. นางจรรยา   จันทแจ่ม
2. นางเข็มเพชร    จันทร์ประเทศ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชัฎชลิดา  มาศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์กลาง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ค้าขาย
 
1. นางพิมพ์จันทร์   จันทรพัฒนกูล
2. นางสาวเสถียร  แสงโลกีย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จำปาแดง
2. เด็กหญิงอัครยา  รัตนโกเศศ
 
1. นายวีรยุทธ  ศรีสวัสดิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงนิศามณี  วงษ์รินยอง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   แก้วขอนแก่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ดวงตา
 
1. นางชมพูนุท  ศตอรรถวุฒิ
2. นางสุนัชรี  สูงยิ่ง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยชาญรัมย์
2. เด็กหญิงนิตยา  โบราญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สมนาค
 
1. นางสุมาลี  แพงงา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 1. เด็กหญิงทองเพชร  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิรินประภา  พรมมา
3. เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชนะบุญ
 
1. นางทองคำ  วงษ์ชา
2. นางวนิภา  กันจินะ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงสุนทรี  ศรีจันดี
2. เด็กหญิงสุพิณญา  เสนไสย์
3. เด็กชายอนุพงษ์  ลำขามป้อม
 
1. นางกนกวรรณ  ศรีลารัตน์
2. นางกมลวรรณ  เสนเพ็ง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำดี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิลุนณหุย
3. เด็กหญิงปาจุรีย์  แซงเกศ
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นายสุเจษฎากร  นันฟอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กหญิงธนธรณ์  โถแก้ว
2. เด็กหญิงนาตยา  บุศรีคำ
3. เด็กหญิงศรัญพร  โสหา
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นายสุเจษฎากร  นันฟอง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายปริยะ   สิงห์ฉลาด
2. เด็กชายภาวพงศ์   จันทสา
 
1. นายพฤษพล  กว้างนอก
2. นายเมธาวุฒิ   เหลาลาภะ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  แสนสีมนต์
2. เด็กชายเกรียงไกร  วิเศษพงษ์
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางเยาวลักษณ์  โสภา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กชายชลสิทธิ์    เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงธนัชพร    โยชาลี
 
1. นายบงกช   โพธิชัยทร
2. นางพัทยา   บุญธรรม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พิลาวงษ์
2. เด็กหญิงวราพร  ต้นโลห์
 
1. นางทิวาวรรณ  พรมโสดา
2. นางวิลาวัลย์  สียอด
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กชายจักรกฤษ  ฟองฤทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงยุพา  บึงสพาน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  จังหาญ
2. นางสาวไฉน  ศรศักดา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวนุชนารถ  สุทธิชัย
2. นางสาวน้ำอ้อย  แสนประถม
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางเครือวัลย์  อุปัชฌาย์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 1. เด็กชายศราวุธ  ชาบุญมี
2. เด็กชายเทวา  ไชยธงชัย
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวขนิษฐา  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นางจีรภา  ไพคำนาม
2. นายสุพรม  ปุตะโคตร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายธนูสินธ์  ภาพันธ์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ปัดภัย
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางอัจฉราวดี  ทิพนัส
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายทฤษฏี  ภาพันธ์
2. เด็กชายเดชนรินทร์  ถวิลไพร
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางอัจฉราวดี  ทิพนัส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายจักรกฤษ  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แสนสีมนต์
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางเยาวลักษณ์  โสภา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ประไวย์  ประไวย์
2. เด็กหญิงปวีณา   เกตุค้อ
3. เด็กหญิงอุมาพร   อุดมคำ
 
1. นายวัชรินทร์   ประไวย์
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีสมภาร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายจีระศักดิ์   มั่นยืน
2. เด็กชายธนภัทร   แจ้งพวงสี
3. เด็กชายอัมรินทร์   เกษสิมมา
 
1. นายจำเนียน  นารี
2. นายวัชรินทร์   ประไวย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงสิทธิษา  อาษาหาราช
 
1. นางศิริเพ็ญ  หายักษ์วงษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนด่าน 1. เด็กหญิงนันทพร  ดรเป้
 
1. นางอรอนงค์  บุษราคัม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีหาวงษ์
 
1. นายสุริยา  คำสุพรหม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายชลธาน  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธัญมน  ยวนหมื่น
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภรดี  ลีเฮือง
 
1. นางสมพร  รักษาเคน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายพิบูลย์  เตินเตือน
 
1. นางอรพิน  บุญเลิศ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโซฟี   แมรี่ สค๊อปฟิน
 
1. นางวันเพ็ญ   ญาณสิทธิ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นางสาวสุพรรณี   อุปัชฌาย์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายกรินท์   แหลมทอง
 
1. Mrs.Fry   Fry
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกื้อทาน
 
1. นางสินใจ  กรองไตร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายชินวัตร  คำสีแดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิชัยโย
3. เด็กหญิงนันธิวา  ดอกอังชัญ
4. เด็กหญิงสุภักดี  สุดสาร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชาหมู่
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
2. นางอรพิน  บุญเลิศ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กหญิงรติยาภรณ์  ศรีสัตยานุกูล
 
1. Mrs.Zeng    ci
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรดี
 
1. นางสาววารี  จันทา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายนฤเบศ  ฉลูทอง
2. เด็กชายพรเทพ  น้อยโนนงิ้ว
 
1. นางปภาวิรินทร์   อัครพรเดชาพงษ์
2. นายวรดร   สมกิจเรือง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กหญิงนิดา  สิมลี
2. เด็กหญิงเชตะวัน  สิงเหิน
 
1. นางสินใจ  กรองไตร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ตรีวิเศษ
2. เด็กชายฉันท์ชนก   คุณประเสริฐ
3. เด็กชายตฤณวัฒน์    พูดเพราะ
4. เด็กหญิงนันทริการ์   วงษ์ซอง
5. เด็กชายภาณุพงศ์   จันพรหม
6. เด็กชายสุทิวัส    พรมโคตร
 
1. นางงามนิจ  แสนสีลา
2. นางสาวพัชรี    ศรีลือ
3. นายอาทิตย์  เอี่ยมศรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แพงคำฮัก
2. เด็กชายธนพงษ์  วิชาเงิน
3. เด็กชายวีระเพชร  แพงทุย
4. เด็กชายอติกานต์  แสนศรี
5. เด็กชายอนุชิต  เจริญศิริ
6. เด็กชายโกวิทย์  แก้วมณีจันทร์
 
1. นายปิยะวุฒิ  สุนทอง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมโสภา
2. เด็กชายชวนนท์  มหาหิง
3. เด็กชายธนากร  ยามี
4. เด็กชายปลาย  หันชะนา
5. เด็กชายภานุพงษ์  จันทรศิริ
6. เด็กชายยอดจิตร  อุทัยแสง
7. เด็กชายอภิชัย  สุนทร
8. เด็กชายไชยเดช  พรมโสภา
 
1. นางสาวศิริการณ์  น้อยวังหิน
2. นายสงขลา  พนะโพธิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. นายคมสัน   วอแพง
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ดอนหอมดี
3. นางสาวนันทรัตน์   ฤกษ์บวรมงคล
4. นายนิตินัย   วงษ์รักษา
5. นางสาวรักษ์ภัสสร   ขันติแสงเพชร
6. นางสาวรัชนี   พันธ์พัฒน์
7. เด็กหญิงวนิดา   พิมสา
8. นางสาวศิริกาญจนา   ศรีละคุณ
9. นางสาวสิรินยา   ชนะบัว
10. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศรีใส
 
1. นายนฤมิตร   ชุมแวงวาปี
2. นางศุทธิษา   รุ่งเรือง
3. นางแววมยุรา   แสนยานุภาพ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เขตวานร
2. เด็กหญิงจิรภา   ไพรินทร์
3. เด็กหญิงชมัยมล  แข็งขัน
4. เด็กหญิงดุสดี   เกิดปั้น
5. เด็กหญิงธัญสุดา   ปาลสาร
6. เด็กชายธีรวัสส์   อนันตโสพล
7. เด็กหญิงนราธร  ลุสีดา
8. เด็กหญิงปานชีวา   นาทองถม
9. เด็กหญิงพรรภษา   พรมแพง
10. เด็กหญิงสุวรรณณี   สุบิน
 
1. นางวัชรีย์   คงพิบูลย์
2. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
3. นางเมธินี  โสดาลี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิภาภัทร   นรทัด
2. เด็กหญิงสุปรียา   กุลอัก
3. เด็กหญิงเกวลิน   จันทะรัง
 
1. นางประเทือง   โควังชัย
2. นางสาวอินทุอร   โควังชัย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพา
2. นายศรายุท  วิไลปาน
3. นางสาวศศิธร  คำชัยภูมิ
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางลัดดาวัลย์  ชุมอภัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไส
2. เด็กหญิงประทุมทิพย์  แพงทุย
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อบชัย
 
1. นางกนกพร  สมปัญญา
2. นางสุกัญญา  บึงบาง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เล่ห์กัน
2. เด็กหญิงอนัญญา    โคตรทา
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์   สมฤทธิ์
 
1. นางสาวณิชาภา   ชุมอภัย
2. นางรุจิรา  หล้าหมอก
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายสิทธิโชค  มุงคุณคำชาว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โคตรสีลา
 
1. นายมานิตย์  โสภากุล
2. นางสาววธัญมน  ยวนหมื่น
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายชัทชณินฐ์  พรพิชิตโยธิน
2. เด็กชายวรเมธ  เพ็งบก
 
1. นายวรดร   สมกิจเรือง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วใส
2. เด็กหญิงกรกนก  รัตนวงค์
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  สิงห์คราม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กชายชาญนุพัฒน์  พวงปัญญา
2. เด็กชายภูษิต  แช่มพุดซา
 
1. นายวรดร   สมกิจเรือง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. นางสาวฉันทมน  กิตติเคนา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรหลักคำ
 
1. นางวิญญู  ศรีมูลผา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรมภร  ภูกองชนะ
2. เด็กหญิงวณารินทร์  วังทองบง
 
1. นางสาววงเดือน   ภูตะโชติ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. นายอภิสิทธิ์   ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางวลัยพร   ศิลาแก้ว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญมี
 
1. นางพิมลพรรณ    คำบา
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 1. เด็กหญิงอรพิน  พูลทอง
 
1. นายกฤษดา  มะณีสา
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายอัฐชัย  หมื่นราชา
 
1. นางนิตยา  อามาตย์สมบัติ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงธนพร   พรมมาลา
 
1. นายสมพงษ์   นนทะแสน
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นายวันชัย    ทองสมบัติ
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายสิงหา  ทับปัญญา
 
1. นายสมพงษ์   นนทะแสน
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นายสุภชัย   วรรณคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายศิริพงษ์   พร้อมพรั่ง
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นายธงชัย    เพียเอีย
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูครองหิน
2. เด็กชายกฤษณวัฒน์  โนนทิง
3. เด็กหญิงชลธิชา  หาญชนะ
4. เด็กชายญาณเทพ  สงจันทร์
5. เด็กชายทศพล  ศรีเนตร
6. เด็กชายธนพงศ์  นาสีเคน
7. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เสาะลำ
8. เด็กชายนวพล  ค้อชากุล
9. เด็กหญิงนัทธมล  จำปานิล
10. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีจรัส
11. เด็กหญิงปานชีวา  สุนา
12. เด็กหญิงพิจิตรา  จำอินถา
13. เด็กหญิงพิมลพร  แดนขนบ
14. เด็กหญิงรัตนิยา  พรมชัย
15. เด็กหญิงวนิศรา  ปฏิขานัง
16. เด็กหญิงวาสนา  รัตนเมือง
17. เด็กหญิงวุฒิพงศ์  จุลนาค
18. เด็กชายสมภาร  วงดวงตา
19. เด็กหญิงสาลิกา  เหล่าโคตร
20. เด็กหญิงสุชาดา  พันธ์สรี
21. เด็กชายสุทิน  เสาะลำ
22. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พลภูมิประสิทธิ์
23. เด็กหญิงสุวนันท์  ปฏิขานัง
24. เด็กหญิงอชิรญา  โสประดิษฐ์
25. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วปัดถา
26. เด็กชายอภิวัฒน์  คำสำโรง
27. เด็กชายอิทธิเดช  ชำกรรม
28. เด็กหญิงเพียรพร  แก้วปัดถา
29. เด็กหญิงแก้วมณี  ทับทมาตย์
30. เด็กหญิงไพพันณี  ภูสีสม
 
1. นางจิราภรณ์  เขียวสง่า
2. นายณรงค์  เขียวสง่า
3. นายทองเพชร  ชนะศึก
4. นางยุภา  ชนะศึก
5. นายสะอาด  มัตราช
6. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
7. นางโชติกา  จัทร์ศรี
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 1. เด็กชายศุภกร  โลสูงเนิน
 
1. นางนภาพร   แก้วใสทอง
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงดลฤดี   จันมะณี
2. เด็กชายอชิรวัตต์   อะรากิ
3. เด็กหญิงอธิชา   วันละคำ
 
1. นางสาวนภา   ศรีชุมพล
2. นางมยุรี   กมลรัตน์
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์มลทา  วงษ์จักษุ
2. เด็กหญิงนริศรา  วงไชยา
3. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีเสาวงศ์
 
1. นางกนกวรรณ  ดชติการณ์
2. นางศรีประไพร  ราชมนตรี
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มุงคุณคำชาว
 
1. นางเตือนใจ   จูมทอง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กชายเอก  มะลิ
 
1. นางสุพรพรรณ  อุลานันท์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายสิโรตม์  ลุนหล้า
 
1. นางสาวธรรญธร  พลโยธา
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พยัฆกุล
 
1. นางศศิวิมล  มหา
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์จำปา
 
1. นางสำราญ  มาวงแหวน
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช้วยด้วง
 
1. นางสมทรง  สีนนลี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สมภาร
 
1. นางยุพา  ต้นกันยา
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  มณีแสน
 
1. นางสมบัติ  ก้านสุวรรณ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายสิโรตม์  ลุนหล้า
 
1. นางวาทินี  พลีศักดิ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดีทั่ว
 
1. นางเตือนใจ  จูมทอง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉันทสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวศรีสะอาด
3. เด็กหญิงสุจิตตา  ศรีกุดตา
 
1. นางนิตยา  นามแก้ว
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจรัญญา  แทบธรรม
2. เด็กหญิงวนิศรา  วาปีกัง
3. เด็กหญิงอัสรา  กลมละคร
 
1. นางปราณี  วิลัยปาน
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์เทพ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขันอาสา
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โตเกิด
2. เด็กชายศราวุฒิ  นรอินทร์
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นายประวุติ  ศรีเชียงสา
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจิตติมาพร  แดนมะโฮง
2. เด็กชายณัชพล  สุพรรณคุ้ม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีหนองโปร่ง
2. นางปรียาภา  ใยแก้ว
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกนกพล  ชาลี
2. เด็กชายอลงกรณ์  เกตุมณี
 
1. นางสาวประภัสสร  ผมประทุม
2. นางศศิวิมล  มหา
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายนุติพงษ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอธิพงษ์  รัตนพร
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. นางสาวชลิดา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายวีระวัตร  ทิพย์แสง
 
1. นางอุไรวรรณ  หนองโยธา
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
204 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  เพ็งคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ชมพูโคตร
3. เด็กชายปิยะพงศ์  ประชากลาง
4. เด็กชายวีระภัทร  แทบแสน
5. เด็กชายวีรากร  มาละวงศ์
6. เด็กชายสาธิต  สิทธิ
7. เด็กชายเชิดศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นางสาวภัทรี  พยัคฆ์กาฬ
2. นางรัชนี  สุริยฉาย
3. นางสุธีรา  โคตรบาล
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กชายจักรกฤษ  ชาจันทึก
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  ม้องคำหมื่น
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1. เด็กชายบรรชา  อายุวงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนภัทร  ควงพรม
 
1. นายนิรันต์  เขตบุรี
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัญยู   วงษ์ดอนมา
 
1. นางสุรีย์พร   พินิจเชื้อ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กชายเจษฎา  ศิริมานนท์
 
1. นางปรียาภา  ใยแก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มะรุม
 
1. นางลัดดาวัลย์  มูลขุนทศ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อึ่งแก้ว
 
1. นายสุทิน  ดวงอุปมา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสันติ  นารี
 
1. นางสาวสิริพร  ศิริฟอง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย   ถาเรือ
2. เด็กชายธีรภัmi  ชมพู
3. เด็กหญิงรสิตา   สิมลี
4. เด็กชายสิทธิชัย   บุญประสพ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีแก้วตู้
6. เด็กหญิงไปรดา   วิรัตน์
 
1. นายนายสมควร   ทองสา
2. นางสาริณี  ขันอาษา
3. นางสุภาวดี   รือหาร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีแก้วน้ำใส
 
1. นางปรางทอง  แก้วเหล่ายูง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพล  อาตวงษ์
 
1. นายวิพัฒน์  รักษาเคน
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ลอยวัฒน์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วงษาบุตร
3. เด็กหญิงบุปผา  หนีเมืองนอก
4. เด็กหญิงวัชลีพร  คุณหงษ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สัตตะพันธ์
 
1. นางบุญโฮม  สุดหล้า
2. นางสาวพิศมัย  โพธิ์ศรี
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กหญิงตรีนุช  นพตระกูล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สมานจิตร์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  คชวิล
4. เด็กชายมังกร  สุดหนองบัว
5. เด็กชายศุภกิจ  แก้วไสย์
 
1. นางนวลละออง  ห่วงรัก
2. นายสุธี  หล้าสีดา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกลาง
2. เด็กหญิงพิยดา  เถาทิพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมุงคุณ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
2. นางเมษยา  วิเศษสม
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงค์ใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สอนซุน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญรัตน์
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ษา
2. เด็กชายภานุพงศ์  เปล่งปลั่งศรี
3. เด็กชายมารุต  เสนามนตรี
 
1. นางบุญโฮม  สุดหล้า
2. นางสาวพิศมัย  โพธิ์ศรี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กชายมิ่งขวัญ  สิงห์น้อย
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรนิล
3. เด็กชายสงกรานต์  อาจหาญ
 
1. นายธนภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางศิริวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจ็กมา
2. เด็กหญิงชลิดา  เชื้อวงษ์บุญ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปฏิสังข์
 
1. นางจุรีพร  ศรีพรรณ
2. นางยุพา  ต้นกันยา
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  สิทะิเสนา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญหล้า
 
1. นางกนกกาญจน์  วรรณภูงา
2. นายอำมรินทร์  เงินขาว
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ประจงบัว
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรชู
 
1. นางสาวสิริภัทร  ปูนกลาง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ภูมิพาน
2. เด็กชายจุลจักร  ดวงชาคำ
 
1. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์น้อย
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายกาญจน์  สีสุโข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลฉวี
3. เด็กชายเทียมเทพ  แพงศรี
 
1. นางสาวทัศพร  ทศสิงห์
2. นางสาวภัทราภรณ์  โคตรชุม
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  ทองสงคาม
2. เด็กชายชินวัตร  ทับผา
3. เด็กชายอภิชิต  สะตะ
 
1. นางสาวภัททิรา  รัตนวสุ
2. นายวิทยา  ปาละสิทธิ์