สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทุ่งบ่อวิทยา 36 9 6 4 51
2 ชุนชนหนองกุงวิทยา 30 10 4 2 44
3 บ้านคำบง 29 16 4 1 49
4 ชุมชนดูนสาด 24 9 8 2 41
5 น้ำพอง 22 13 1 0 36
6 มนตรีศึกษา 22 8 1 3 31
7 บ้านศรีสุขสำราญ 22 7 3 5 32
8 อนุบาลอุบลรัตน์ 20 5 4 1 29
9 บ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 19 5 2 0 26
10 บ้านพระบาทท่าเรือ 19 1 2 1 22
11 ชุมชนกระนวน 17 6 2 1 25
12 บ้านหนองกุงใหญ่ 16 5 2 1 23
13 โคกสูงใหญ่วิทยา 16 3 3 2 22
14 บ้านสำโรง 15 5 4 1 24
15 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 14 5 9 1 28
16 บ้านวังชัย 14 3 2 2 19
17 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 14 2 0 0 16
18 บ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 13 5 3 4 21
19 บ้านทรายมูล 13 5 1 3 19
20 หนองโนวิทยาคาร 13 3 1 0 17
21 บ้านหนองโก 13 2 3 1 18
22 บ้านวังโพน 12 6 4 2 22
23 บ้านห้วยเตย 12 3 2 0 17
24 บ้านม่วงหวาน 12 2 5 4 19
25 กู่สว่างสามัคคี 12 1 1 2 14
26 บ้านทุ่งใหญ่ 11 2 2 1 15
27 ไทยรัฐวิทยา34 11 2 0 1 13
28 บ้านโคกกลาง 10 1 0 0 11
29 หนองแวงเรือประชาศึกษา 9 7 3 0 19
30 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 9 7 2 2 18
31 บ้านคำแก่นคูณ 9 4 2 0 15
32 บ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 9 3 3 0 15
33 อนุบาลเขาสวนกวาง 8 7 5 1 20
34 บ้านฝางวิทยา 8 6 7 0 21
35 บ้านหัวนาคำ 8 6 3 1 17
36 บ้านโคกสง่านางาม 8 3 1 0 12
37 บ้านผักหนาม 8 2 2 0 12
38 บ้านขามป้อมดงเย็น 8 2 1 1 11
39 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 8 1 3 1 12
40 หนองขามพิทยาคม 8 1 2 2 11
41 บ้านบ่อ 7 7 5 1 19
42 บ้านคำครึ่ง 7 6 2 0 15
43 บ้านนาศรีดงเค็ง 7 6 1 1 14
44 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 7 5 0 1 12
45 บ้านขุนด่าน 7 3 2 0 12
46 บ้านหัวดง 7 3 1 1 11
47 บ้านนาเรียง 7 3 0 1 10
48 บ้านดง 7 2 1 3 10
49 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 7 2 0 0 9
50 นามูลวิทยาคม 7 1 1 0 9
51 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 6 3 0 0 9
52 นาคำพิทยาสรรพ์ 6 2 2 1 10
53 น้ำพองประชานุกูล 6 2 2 0 10
54 บ้านหัวบึง 6 0 0 0 6
55 บ้านนาขาม 5 7 3 2 15
56 บ้านน้ำสามวัง 5 6 0 1 11
57 บ้านกุดพังทุย 5 5 2 4 12
58 บ้านโนนแดงโคกเล้า 5 5 0 2 10
59 บ้านโคกกลางวิทยา 5 3 2 1 10
60 บ้านกระนวน 5 3 1 3 9
61 บ้านเวียงแก้ว 5 3 1 0 9
62 พัฒนาการศึกษา 5 2 0 1 7
63 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 5 2 0 0 7
64 บ้านคำแมด 5 1 2 1 8
65 บ้านหนองโอง 5 1 1 0 7
66 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 1 0 0 6
67 บ้านโนน 5 1 0 0 6
68 บ้านคำม่วงดงเย็น 5 0 1 0 6
69 บ้านภูคำเบ้า 5 0 0 0 5
70 ศรีสมบูรณ์วิทยา 4 6 5 2 15
71 บ้านกุดน้ำใส 4 4 4 2 12
72 บ้านเสียวโคกกลาง 4 4 2 2 10
73 ชุมชนน้ำอ้อม 4 4 1 1 9
74 พระธาตุขามแก่น 4 4 0 1 8
75 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 4 0 1 8
76 บ้านโคกสูงสะอาด 4 3 1 4 8
77 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 4 3 1 1 8
78 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 4 3 1 0 8
79 บ้านทรัพย์ภูพาน 4 3 0 0 7
80 บ้านบะแต้ 4 1 3 1 8
81 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 1 2 0 7
82 บ้านโนนทองห้วยบาก 4 1 2 0 7
83 บ้านห้วยเชือก 4 1 0 0 5
84 บ้านโนนหัวช้าง 4 0 3 0 7
85 บ้านหนองแต้ 3 4 4 2 11
86 บ้านโนนเชือก 3 4 2 2 9
87 บ้านกุดเชียงมี 3 4 2 0 9
88 บ้านสระกุด 3 3 3 4 9
89 บ้านคำไฮผักแว่น 3 3 1 1 7
90 บ้านโนนศิลาราศรี 3 3 1 1 7
91 นวลน้อยพิทยา 3 3 1 0 7
92 บ้านนาฝาย 3 3 0 0 6
93 บ้านสว่าง 3 2 0 1 5
94 บ้านจำปาหัวบึง 3 2 0 1 5
95 บ้านนาค้อ 3 2 0 0 5
96 บ้านหนองคู 3 1 2 0 6
97 บ้านท่าลาดคำตานา 3 1 0 2 4
98 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3 1 0 0 4
99 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 1 0 0 4
100 บ้านโคกใหญ่ 3 1 0 0 4
101 บ้านโสกม่วง 3 1 0 0 4
102 บ้านหนองผือ 3 0 1 0 4
103 อนุบาลนวลน้อย 3 0 0 0 3
104 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3 0 0 0 3
105 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 0 0 0 3
106 บ้านนาฝายเหนือ 3 0 0 0 3
107 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 2 4 2 1 8
109 บ้านคอกคีแสนตอ 2 4 1 1 7
110 บ้านห้วยยาง 2 4 0 0 6
111 บ้านศาลาดินห้วยเตย 2 3 2 1 7
112 บ้านหนองบัวคำมูล 2 3 0 2 5
113 บ้านแห้ว 2 2 1 0 5
114 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 2 2 1 0 5
115 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 2 1 0 5
116 บ้านหนองแสงน้อย 2 2 0 1 4
117 บ้านหนองแวง 2 2 0 0 4
118 บ้านห้วยยางสะอาด 2 2 0 0 4
119 บ้านแสงสว่าง 2 2 0 0 4
120 บ้านโนนสว่างหนองตานา 2 1 3 0 6
121 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 2 1 1 1 4
122 บ้านคำม่วง 2 1 1 1 4
123 บ้านโนนสังป่ารัง 2 1 1 0 4
124 บ้านโนนจิก 2 1 1 0 4
125 บ้านห้วยเสือเต้น 2 1 1 0 4
126 บ้านห้วยหินลาด 2 1 1 0 4
127 ศรีเมืองแอม 2 1 1 0 4
128 บ้านหลุบเลา 2 1 0 0 3
129 บ้านกุดพังเครือ 2 1 0 0 3
130 สองห้องประชาบำรุง 2 1 0 0 3
131 บ้านบึงกลาง 2 0 2 0 4
132 บ้านหนองกุงดิ่ง 2 0 1 0 3
133 บ้านหนองแวงเป่ง 2 0 1 0 3
134 บ้านโนนสง่า 2 0 1 0 3
135 บ้านกุดกว้าง 2 0 0 1 2
136 โคกสว่าง 2 0 0 0 2
137 ศิลาโป่งคำ 2 0 0 0 2
138 บ้านฟากพอง 1 3 2 0 6
139 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1 3 1 0 5
140 บ้านโนนพยอม 1 3 0 2 4
141 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 2 2 0 5
142 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 2 0 2 3
143 บ้านคำมืดวิทยา 1 2 0 0 3
144 บ้านหนองชา 1 1 1 0 3
145 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 1 0 1 2
146 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 1 0 1 2
147 บ้านวังเกิ้ง 1 1 0 1 2
148 บ้านาง้อง 1 1 0 1 2
149 บ้านคำนางปุ่ม 1 1 0 0 2
150 หนองแสง 1 1 0 0 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
152 บ้านคำมืด 1 1 0 0 2
153 บ้านหินลาด 1 0 2 0 3
154 บ้านกุดกระหนวน 1 0 2 0 3
155 สุดารัตน์วิทยาคม 1 0 1 0 2
156 บ้านดงเย้น 1 0 0 2 1
157 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1
158 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
159 ป่าเปือยเทพอำนวย 1 0 0 0 1
160 บ้านคำป่าก่อ 1 0 0 0 1
161 บ้านบ่อใหญ่ 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 0 1
163 บ้านคำสมบูรณ์ 0 4 1 0 5
164 บ้านคำบอนวิทยา 0 1 1 1 2
165 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 1 1 0 2
166 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 1 0 1 1
167 บ้านโสกแสง 0 1 0 1 1
168 บ้านดงเรือง 0 1 0 0 1
169 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 1 0 0 1
170 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 2 1 2
172 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 2 0 2
173 โนนหัวช้าง 0 0 1 2 1
174 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 0 1
175 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 1 0 1
176 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 0 1
177 บ้านดงมัน 0 0 0 1 0
178 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0
179 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 0
180 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0
182 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0
รวม 964 437 230 133 1,631