สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 11 3 8 22 22 13 1 0 36
2 บ้านคำบง 8 8 6 22 29 16 4 1 49
3 บ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 8 4 3 15 19 5 2 0 26
4 บ้านสำโรง 8 2 2 12 14 5 4 1 23
5 บ้านวังชัย 7 2 3 12 14 3 2 2 19
6 ชุนชนหนองกุงวิทยา 6 6 3 15 22 10 4 2 36
7 มนตรีศึกษา 6 6 1 13 22 8 1 3 31
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 6 5 3 14 19 1 2 1 22
9 ชุมชนดูนสาด 5 10 4 19 24 9 8 2 41
10 ทุ่งบ่อวิทยา 5 10 3 18 30 9 6 4 45
11 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 5 4 3 12 14 2 0 0 16
12 ชุมชนกระนวน 5 4 2 11 16 6 2 1 24
13 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 5 0 1 6 12 5 9 1 26
14 บ้านศรีสุขสำราญ 4 3 6 13 19 7 2 5 28
15 อนุบาลอุบลรัตน์ 4 3 6 13 16 5 4 1 25
16 บ้านวังโพน 4 3 0 7 11 6 4 2 21
17 บ้านหนองกุงใหญ่ 4 2 3 9 14 5 2 1 21
18 บ้านทุ่งใหญ่ 3 4 1 8 11 2 2 1 15
19 บ้านทรายมูล 3 3 7 13 13 5 1 3 19
20 บ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 3 2 2 7 13 5 3 4 21
21 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
22 หนองโนวิทยาคาร 3 1 5 9 11 3 1 0 15
23 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 3 1 2 6 6 5 0 1 11
24 บ้านม่วงหวาน 3 0 4 7 12 2 5 4 19
25 บ้านหนองโก 2 3 3 8 12 2 3 1 17
26 นามูลวิทยาคม 2 3 0 5 7 1 1 0 9
27 บ้านขามป้อมดงเย็น 2 2 1 5 7 2 1 1 10
28 บ้านนาเรียง 2 2 0 4 6 3 0 1 9
29 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 2 0 4 5 1 0 0 6
30 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 1 0 3 4 3 0 0 7
31 นวลน้อยพิทยา 2 1 0 3 3 3 1 0 7
32 บ้านโนน 2 0 1 3 5 1 0 0 6
33 บ้านหนองผือ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
34 บ้านเสียวโคกกลาง 2 0 0 2 4 4 2 2 10
35 พระธาตุขามแก่น 2 0 0 2 4 4 0 1 8
36 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 4 1 2 0 7
37 บ้านโนนสังป่ารัง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
38 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 0 0 2 2 1 0 0 3
39 โคกสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 โคกสูงใหญ่วิทยา 1 7 1 9 8 3 3 2 14
41 กู่สว่างสามัคคี 1 2 2 5 12 1 1 2 14
42 บ้านขุนด่าน 1 2 0 3 7 3 2 0 12
43 พัฒนาการศึกษา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
44 บ้านกุดน้ำใส 1 2 0 3 4 4 4 2 12
45 บ้านคำแมด 1 2 0 3 4 1 2 1 7
46 บ้านกุดเชียงมี 1 2 0 3 3 4 2 0 9
47 บ้านหัวดง 1 1 3 5 7 3 1 1 11
48 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 6 2 2 1 10
49 บ้านโคกสูงสะอาด 1 1 1 3 4 3 1 4 8
50 บ้านคำแก่นคูณ 1 1 0 2 9 4 2 0 15
51 ไทยรัฐวิทยา34 1 1 0 2 6 2 0 1 8
52 บ้านหนองคู 1 1 0 2 3 1 2 0 6
53 บ้านท่าลาดคำตานา 1 1 0 2 3 1 0 2 4
54 บ้านภูคำเบ้า 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านคำไฮผักแว่น 1 1 0 2 2 2 1 1 5
56 บ้านฝางวิทยา 1 0 6 7 7 6 7 0 20
57 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 0 3 4 4 4 0 1 8
58 บ้านหัวนาคำ 1 0 2 3 8 6 3 1 17
59 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1 0 2 3 7 7 2 2 16
60 บ้านห้วยทรายศึกษา 1 0 2 3 2 1 0 0 3
61 บ้านห้วยเตย 1 0 1 2 7 3 2 0 12
62 บ้านโคกกลาง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
63 บ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 1 0 0 1 9 3 3 0 15
64 บ้านบะแต้ 1 0 0 1 4 1 3 1 8
65 บ้านโนนศิลาราศรี 1 0 0 1 3 3 1 1 7
66 อนุบาลนวลน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 0 1 2 4 2 1 8
68 บ้านบึงกลาง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
69 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 1 2 0 2 3
70 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านผักหนาม 1 0 0 1 1 1 2 0 4
72 สุดารัตน์วิทยาคม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 3 2 5 8 1 3 1 12
74 บ้านดง 0 3 1 4 7 2 1 3 10
75 อนุบาลเขาสวนกวาง 0 2 4 6 8 7 5 1 20
76 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 2 4 6 6 3 0 0 9
77 บ้านสระกุด 0 2 2 4 3 3 3 4 9
78 หนองแวงเรือประชาศึกษา 0 2 1 3 6 7 3 0 16
79 บ้านน้ำสามวัง 0 2 1 3 5 6 0 1 11
80 บ้านนาฝาย 0 2 1 3 3 3 0 0 6
81 บ้านกุดพังทุย 0 2 0 2 5 5 2 4 12
82 บ้านบ่อ 0 1 3 4 7 7 5 1 19
83 หนองขามพิทยาคม 0 1 1 2 6 1 2 2 9
84 บ้านคำม่วงดงเย็น 0 1 1 2 5 0 1 0 6
85 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
87 บ้านคำครึ่ง 0 1 0 1 7 6 2 0 15
88 น้ำพองประชานุกูล 0 1 0 1 6 2 2 0 10
89 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
90 ชุมชนน้ำอ้อม 0 1 0 1 3 4 1 1 8
91 บ้านสว่าง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
92 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านโสกม่วง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านนาฝายเหนือ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านนาศรีดงเค็ง 0 1 0 1 2 5 1 1 8
96 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 4 4 2 10
97 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 2 4 1 1 7
98 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 1 0 1 2 3 2 1 7
99 บ้านแห้ว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
100 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 0 1 2 2 0 1 4
101 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
102 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 1 0 1 2 1 3 0 6
103 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
104 บ้านหนองแวงเป่ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
106 บ้านหัวบึง 0 0 2 2 6 0 0 0 6
107 ศรีสมบูรณ์วิทยา 0 0 2 2 4 6 5 2 15
108 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 0 2 2 4 1 2 0 7
109 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 2 2 4 0 3 0 7
110 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 0 0 2 2 2 2 1 0 5
111 บ้านโนนจิก 0 0 2 2 2 1 1 0 4
112 บ้านนาขาม 0 0 1 1 5 7 3 2 15
113 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 1 1 5 5 0 2 10
114 บ้านกระนวน 0 0 1 1 5 3 1 3 9
115 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 1 1 4 3 1 0 8
116 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 1 3 3 2 1 8
117 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
119 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
120 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 1 1 2 1 1 0 4
121 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 หนองแสง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 8 3 1 0 12
125 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
126 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
127 บ้านนาค้อ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 2 3 1 2 6
129 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 2 3 0 2 5
130 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
131 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
132 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
133 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
134 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านหลุบเลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านกุดพังเครือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
138 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
139 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 ศิลาโป่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
142 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
143 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
144 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 3 0 2 4
145 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
146 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
147 บ้านหนองชา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
150 บ้านาง้อง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านคำมืด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
155 บ้านกุดกระหนวน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านดงเย้น 0 0 0 0 1 0 0 2 1
157 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
163 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
164 บ้านคำบอนวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
165 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
172 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
174 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 174 157 516 859 432 228 133 1,519