สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 11 3 8 22 22 13 1 0 36
2 ทุ่งบ่อวิทยา 8 11 4 23 36 9 6 4 51
3 ชุนชนหนองกุงวิทยา 8 10 4 22 30 10 4 2 44
4 บ้านคำบง 8 8 6 22 29 16 4 1 49
5 บ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 8 4 3 15 19 5 2 0 26
6 บ้านสำโรง 8 3 2 13 15 5 4 1 24
7 บ้านวังชัย 7 2 3 12 14 3 2 2 19
8 บ้านผักหนาม 7 1 0 8 8 2 2 0 12
9 มนตรีศึกษา 6 6 1 13 22 8 1 3 31
10 บ้านพระบาทท่าเรือ 6 5 3 14 19 1 2 1 22
11 บ้านศรีสุขสำราญ 6 4 6 16 22 7 3 5 32
12 บ้านหนองกุงใหญ่ 6 2 3 11 16 5 2 1 23
13 ชุมชนดูนสาด 5 10 4 19 24 9 8 2 41
14 ชุมชนกระนวน 5 4 3 12 17 6 2 1 25
15 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 5 4 3 12 14 2 0 0 16
16 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 5 1 1 7 14 5 9 1 28
17 โคกสูงใหญ่วิทยา 4 8 5 17 16 3 3 2 22
18 อนุบาลอุบลรัตน์ 4 6 6 16 20 5 4 1 29
19 บ้านวังโพน 4 3 0 7 12 6 4 2 22
20 หนองโนวิทยาคาร 4 1 5 10 13 3 1 0 17
21 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 4 1 2 7 7 5 0 1 12
22 บ้านทุ่งใหญ่ 3 4 1 8 11 2 2 1 15
23 บ้านทรายมูล 3 3 7 13 13 5 1 3 19
24 บ้านหนองโก 3 3 3 9 13 2 3 1 18
25 บ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 3 2 2 7 13 5 3 4 21
26 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
27 บ้านโคกกลาง 3 1 3 7 10 1 0 0 11
28 บ้านห้วยเตย 3 1 2 6 12 3 2 0 17
29 บ้านภูคำเบ้า 3 1 0 4 5 0 0 0 5
30 บ้านม่วงหวาน 3 0 4 7 12 2 5 4 19
31 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 3 0 2 5 9 7 2 2 18
32 นามูลวิทยาคม 2 3 0 5 7 1 1 0 9
33 ไทยรัฐวิทยา34 2 2 1 5 11 2 0 1 13
34 บ้านขามป้อมดงเย็น 2 2 1 5 8 2 1 1 11
35 บ้านนาเรียง 2 2 1 5 7 3 0 1 10
36 บ้านคำแมด 2 2 0 4 5 1 2 1 8
37 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 2 0 4 5 1 0 0 6
38 บ้านนาศรีดงเค็ง 2 1 1 4 7 6 1 1 14
39 บ้านทรัพย์ภูพาน 2 1 0 3 4 3 0 0 7
40 นวลน้อยพิทยา 2 1 0 3 3 3 1 0 7
41 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 1 0 3 3 1 0 0 4
42 บ้านฝางวิทยา 2 0 6 8 8 6 7 0 21
43 บ้านโนน 2 0 1 3 5 1 0 0 6
44 บ้านหนองผือ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
45 บ้านเสียวโคกกลาง 2 0 0 2 4 4 2 2 10
46 พระธาตุขามแก่น 2 0 0 2 4 4 0 1 8
47 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 4 1 2 0 7
48 บ้านโนนสังป่ารัง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
49 โคกสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 หนองแวงเรือประชาศึกษา 1 3 1 5 9 7 3 0 19
51 กู่สว่างสามัคคี 1 2 2 5 12 1 1 2 14
52 บ้านขุนด่าน 1 2 0 3 7 3 2 0 12
53 พัฒนาการศึกษา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
54 บ้านกุดน้ำใส 1 2 0 3 4 4 4 2 12
55 บ้านกุดเชียงมี 1 2 0 3 3 4 2 0 9
56 บ้านคำไฮผักแว่น 1 2 0 3 3 3 1 1 7
57 บ้านหัวดง 1 1 3 5 7 3 1 1 11
58 บ้านห้วยทรายศึกษา 1 1 2 4 3 1 0 0 4
59 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 1 1 3 6 2 2 1 10
60 บ้านโคกสูงสะอาด 1 1 1 3 4 3 1 4 8
61 บ้านคำแก่นคูณ 1 1 0 2 9 4 2 0 15
62 บ้านเวียงแก้ว 1 1 0 2 5 3 1 0 9
63 บ้านหนองแต้ 1 1 0 2 3 4 4 2 11
64 บ้านหนองคู 1 1 0 2 3 1 2 0 6
65 บ้านท่าลาดคำตานา 1 1 0 2 3 1 0 2 4
66 บ้านหัวฝายประชานุกูล 1 0 3 4 4 4 0 1 8
67 บ้านหัวนาคำ 1 0 2 3 8 6 3 1 17
68 บ้านโคกกลางวิทยา 1 0 1 2 5 3 2 1 10
69 บ้านห้วยเชือก 1 0 1 2 4 1 0 0 5
70 บ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 1 0 0 1 9 3 3 0 15
71 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 4 3 1 1 8
72 บ้านบะแต้ 1 0 0 1 4 1 3 1 8
73 บ้านโนนเชือก 1 0 0 1 3 4 2 2 9
74 บ้านโนนศิลาราศรี 1 0 0 1 3 3 1 1 7
75 อนุบาลนวลน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 0 1 2 4 2 1 8
77 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 2 4 0 0 6
78 บ้านบึงกลาง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
79 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 1 2 0 2 3
80 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 สุดารัตน์วิทยาคม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 3 2 5 8 1 3 1 12
83 บ้านดง 0 3 1 4 7 2 1 3 10
84 อนุบาลเขาสวนกวาง 0 2 4 6 8 7 5 1 20
85 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 2 4 6 6 3 0 0 9
86 บ้านสระกุด 0 2 2 4 3 3 3 4 9
87 หนองขามพิทยาคม 0 2 1 3 8 1 2 2 11
88 บ้านน้ำสามวัง 0 2 1 3 5 6 0 1 11
89 บ้านนาฝาย 0 2 1 3 3 3 0 0 6
90 บ้านกุดพังทุย 0 2 0 2 5 5 2 4 12
91 ชุมชนน้ำอ้อม 0 2 0 2 4 4 1 1 9
92 บ้านบ่อ 0 1 3 4 7 7 5 1 19
93 บ้านคำม่วงดงเย็น 0 1 1 2 5 0 1 0 6
94 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
96 บ้านคำครึ่ง 0 1 0 1 7 6 2 0 15
97 น้ำพองประชานุกูล 0 1 0 1 6 2 2 0 10
98 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
99 บ้านสว่าง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
100 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
101 บ้านโสกม่วง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 บ้านนาฝายเหนือ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 2 4 1 1 7
104 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 1 0 1 2 3 2 1 7
105 บ้านแห้ว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
106 บ้านหนองแสงน้อย 0 1 0 1 2 2 0 1 4
107 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
108 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 1 0 1 2 1 3 0 6
109 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
110 บ้านหนองแวงเป่ง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
111 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
112 บ้านหัวบึง 0 0 2 2 6 0 0 0 6
113 ศรีสมบูรณ์วิทยา 0 0 2 2 4 6 5 2 15
114 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 0 2 2 4 1 2 0 7
115 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 2 2 4 0 3 0 7
116 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 0 0 2 2 2 2 1 0 5
117 บ้านโนนจิก 0 0 2 2 2 1 1 0 4
118 บ้านนาขาม 0 0 1 1 5 7 3 2 15
119 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 1 1 5 5 0 2 10
120 บ้านกระนวน 0 0 1 1 5 3 1 3 9
121 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 1 1 4 3 1 0 8
122 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
124 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
125 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 1 1 2 1 1 0 4
126 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 หนองแสง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 0 0 8 3 1 0 12
130 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 5 1 1 0 7
131 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
132 บ้านนาค้อ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
133 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 2 3 0 2 5
134 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
135 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
136 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
137 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
138 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 บ้านหลุบเลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านกุดพังเครือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 ศิลาโป่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
146 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
147 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 3 0 2 4
148 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
149 บ้านหนองชา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
150 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 บ้านาง้อง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
153 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านคำมืด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านกุดกระหนวน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
157 บ้านดงเย้น 0 0 0 0 1 0 0 2 1
158 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านบ่อใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
164 บ้านคำบอนวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
165 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
172 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
174 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 227 197 171 595 964 437 230 133 1,631