สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทุ่งบ่อวิทยา 30 9 6 4 45
2 บ้านคำบง 29 16 4 1 49
3 ชุมชนดูนสาด 24 9 8 2 41
4 น้ำพอง 22 13 1 0 36
5 ชุนชนหนองกุงวิทยา 22 10 4 2 36
6 มนตรีศึกษา 22 8 1 3 31
7 บ้านศรีสุขสำราญ 19 7 2 5 28
8 บ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 19 5 2 0 26
9 บ้านพระบาทท่าเรือ 19 1 2 1 22
10 ชุมชนกระนวน 16 6 2 1 24
11 อนุบาลอุบลรัตน์ 16 5 4 1 25
12 บ้านสำโรง 14 5 4 1 23
13 บ้านหนองกุงใหญ่ 14 5 2 1 21
14 บ้านวังชัย 14 3 2 2 19
15 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 14 2 0 0 16
16 บ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 13 5 3 4 21
17 บ้านทรายมูล 13 5 1 3 19
18 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 12 5 9 1 26
19 บ้านม่วงหวาน 12 2 5 4 19
20 บ้านหนองโก 12 2 3 1 17
21 กู่สว่างสามัคคี 12 1 1 2 14
22 บ้านวังโพน 11 6 4 2 21
23 หนองโนวิทยาคาร 11 3 1 0 15
24 บ้านทุ่งใหญ่ 11 2 2 1 15
25 บ้านคำแก่นคูณ 9 4 2 0 15
26 บ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 9 3 3 0 15
27 อนุบาลเขาสวนกวาง 8 7 5 1 20
28 บ้านหัวนาคำ 8 6 3 1 17
29 โคกสูงใหญ่วิทยา 8 3 3 2 14
30 บ้านโคกสง่านางาม 8 3 1 0 12
31 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 8 1 3 1 12
32 บ้านบ่อ 7 7 5 1 19
33 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 7 7 2 2 16
34 บ้านฝางวิทยา 7 6 7 0 20
35 บ้านคำครึ่ง 7 6 2 0 15
36 บ้านขุนด่าน 7 3 2 0 12
37 บ้านห้วยเตย 7 3 2 0 12
38 บ้านหัวดง 7 3 1 1 11
39 บ้านดง 7 2 1 3 10
40 บ้านขามป้อมดงเย็น 7 2 1 1 10
41 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 7 2 0 0 9
42 นามูลวิทยาคม 7 1 1 0 9
43 หนองแวงเรือประชาศึกษา 6 7 3 0 16
44 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 6 5 0 1 11
45 บ้านนาเรียง 6 3 0 1 9
46 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 6 3 0 0 9
47 นาคำพิทยาสรรพ์ 6 2 2 1 10
48 น้ำพองประชานุกูล 6 2 2 0 10
49 ไทยรัฐวิทยา34 6 2 0 1 8
50 หนองขามพิทยาคม 6 1 2 2 9
51 บ้านหัวบึง 6 0 0 0 6
52 บ้านนาขาม 5 7 3 2 15
53 บ้านน้ำสามวัง 5 6 0 1 11
54 บ้านกุดพังทุย 5 5 2 4 12
55 บ้านโนนแดงโคกเล้า 5 5 0 2 10
56 บ้านกระนวน 5 3 1 3 9
57 พัฒนาการศึกษา 5 2 0 1 7
58 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 1 0 0 6
59 บ้านโนน 5 1 0 0 6
60 บ้านคำม่วงดงเย็น 5 0 1 0 6
61 ศรีสมบูรณ์วิทยา 4 6 5 2 15
62 บ้านกุดน้ำใส 4 4 4 2 12
63 บ้านเสียวโคกกลาง 4 4 2 2 10
64 พระธาตุขามแก่น 4 4 0 1 8
65 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 4 0 1 8
66 บ้านโคกสูงสะอาด 4 3 1 4 8
67 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 4 3 1 0 8
68 บ้านทรัพย์ภูพาน 4 3 0 0 7
69 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 4 2 0 0 6
70 บ้านบะแต้ 4 1 3 1 8
71 บ้านคำแมด 4 1 2 1 7
72 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 1 2 0 7
73 บ้านโนนทองห้วยบาก 4 1 2 0 7
74 บ้านหนองโอง 4 1 1 0 6
75 บ้านโนนหัวช้าง 4 0 3 0 7
76 บ้านกุดเชียงมี 3 4 2 0 9
77 ชุมชนน้ำอ้อม 3 4 1 1 8
78 บ้านสระกุด 3 3 3 4 9
79 บ้านโคกกลางวิทยา 3 3 2 1 8
80 บ้านโนนศิลาราศรี 3 3 1 1 7
81 นวลน้อยพิทยา 3 3 1 0 7
82 บ้านนาฝาย 3 3 0 0 6
83 บ้านสว่าง 3 2 0 1 5
84 บ้านจำปาหัวบึง 3 2 0 1 5
85 บ้านนาค้อ 3 2 0 0 5
86 บ้านหนองคู 3 1 2 0 6
87 บ้านท่าลาดคำตานา 3 1 0 2 4
88 บ้านโคกใหญ่ 3 1 0 0 4
89 บ้านโสกม่วง 3 1 0 0 4
90 บ้านหนองผือ 3 0 1 0 4
91 บ้านภูคำเบ้า 3 0 0 0 3
92 อนุบาลนวลน้อย 3 0 0 0 3
93 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3 0 0 0 3
94 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 0 0 0 3
95 บ้านนาฝายเหนือ 3 0 0 0 3
96 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 3 0 0 0 3
97 บ้านนาศรีดงเค็ง 2 5 1 1 8
98 บ้านหนองแต้ 2 4 4 2 10
99 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 2 4 2 1 8
100 บ้านคอกคีแสนตอ 2 4 1 1 7
101 บ้านศาลาดินห้วยเตย 2 3 2 1 7
102 บ้านโนนเชือก 2 3 1 2 6
103 บ้านหนองบัวคำมูล 2 3 0 2 5
104 บ้านคำไฮผักแว่น 2 2 1 1 5
105 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 2 2 1 1 5
106 บ้านแห้ว 2 2 1 0 5
107 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 2 2 1 0 5
108 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 2 1 0 5
109 บ้านหนองแสงน้อย 2 2 0 1 4
110 บ้านหนองแวง 2 2 0 0 4
111 บ้านแสงสว่าง 2 2 0 0 4
112 บ้านโนนสว่างหนองตานา 2 1 3 0 6
113 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 2 1 1 1 4
114 บ้านคำม่วง 2 1 1 1 4
115 บ้านโนนสังป่ารัง 2 1 1 0 4
116 บ้านโนนจิก 2 1 1 0 4
117 บ้านห้วยเสือเต้น 2 1 1 0 4
118 บ้านห้วยหินลาด 2 1 1 0 4
119 ศรีเมืองแอม 2 1 1 0 4
120 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 1 0 0 3
121 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 1 0 0 3
122 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
123 บ้านหลุบเลา 2 1 0 0 3
124 บ้านกุดพังเครือ 2 1 0 0 3
125 สองห้องประชาบำรุง 2 1 0 0 3
126 บ้านบึงกลาง 2 0 2 0 4
127 บ้านหนองกุงดิ่ง 2 0 1 0 3
128 บ้านหนองแวงเป่ง 2 0 1 0 3
129 บ้านโนนสง่า 2 0 1 0 3
130 บ้านกุดกว้าง 2 0 0 1 2
131 โคกสว่าง 2 0 0 0 2
132 ศิลาโป่งคำ 2 0 0 0 2
133 บ้านห้วยยาง 1 4 0 0 5
134 บ้านฟากพอง 1 3 2 0 6
135 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1 3 1 0 5
136 บ้านโนนพยอม 1 3 0 2 4
137 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 2 2 0 5
138 คูคำพิทยาสรรพ์ 1 2 0 2 3
139 บ้านคำมืดวิทยา 1 2 0 0 3
140 บ้านห้วยยางสะอาด 1 2 0 0 3
141 บ้านผักหนาม 1 1 2 0 4
142 บ้านหนองชา 1 1 1 0 3
143 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 1 0 1 2
144 บ้านวังเกิ้ง 1 1 0 1 2
145 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 1 0 1 2
146 บ้านาง้อง 1 1 0 1 2
147 บ้านคำนางปุ่ม 1 1 0 0 2
148 หนองแสง 1 1 0 0 2
149 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
150 บ้านคำมืด 1 1 0 0 2
151 บ้านห้วยเชือก 1 1 0 0 2
152 บ้านหินลาด 1 0 2 0 3
153 บ้านกุดกระหนวน 1 0 2 0 3
154 สุดารัตน์วิทยาคม 1 0 1 0 2
155 บ้านดงเย้น 1 0 0 2 1
156 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1
157 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
158 ป่าเปือยเทพอำนวย 1 0 0 0 1
159 บ้านคำป่าก่อ 1 0 0 0 1
160 บ้านบ่อใหญ่ 1 0 0 0 1
161 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 0 1
162 บ้านคำสมบูรณ์ 0 4 1 0 5
163 บ้านเวียงแก้ว 0 3 1 0 4
164 บ้านคำบอนวิทยา 0 1 1 1 2
165 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 1 1 0 2
166 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 1 0 1 1
167 บ้านโสกแสง 0 1 0 1 1
168 บ้านดงเรือง 0 1 0 0 1
169 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 1 0 0 1
170 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 2 1 2
172 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 2 0 2
173 โนนหัวช้าง 0 0 1 2 1
174 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 1 0 1
175 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 0 1
176 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 0 1
177 บ้านดงมัน 0 0 0 1 0
178 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0
179 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 0
180 บ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0 0 0
181 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 0
182 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0
รวม 859 432 228 133 1,652