หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 068 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 0 0 0
2 103 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 093 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 0 0 0
4 119 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 16 45 31
5 192 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 5 7 6
6 094 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 49 191 88
7 002 โรงเรียนชุมชนกระนวน 28 49 35
8 042 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 49 187 83
9 028 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 19 56 29
10 123 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 9 23 14
11 030 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 14 25 15
12 040 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 4 9 4
13 074 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 43 89 54
14 004 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 57 105 76
15 041 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 10 28 12
16 170 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 12 18 16
17 043 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 9 57 20
18 081 โรงเรียนน้ำพอง 39 111 70
19 130 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 13 19 8
20 182 โรงเรียนบ้านกระนวน 14 28 22
21 169 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 3 3 3
22 150 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 3 6 5
23 151 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 15 38 25
24 114 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 17 36 23
25 089 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 3 3 3
26 177 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 9 33 15
27 071 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 12 30 19
28 179 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 13 30 15
29 122 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 10 13 12
30 054 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 16 32 23
31 104 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสนะเตนุสรณ์) 16 42 25
32 063 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 5 10 4
33 138 โรงเรียนบ้านคำบง 58 111 74
34 162 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 9 21 14
35 109 โรงเรียนบ้านคำบอนวิทยา 3 8 5
36 079 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 1 2 2
37 134 โรงเรียนบ้านคำมืด 2 3 3
38 046 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 8 5
39 059 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 6 5
40 121 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 9 21 15
41 012 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 5 20 10
42 143 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 20 34 23
43 009 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 1 2 1
44 185 โรงเรียนบ้านคำแมด 9 20 9
45 014 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 8 9 9
46 101 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 16 15
47 178 โรงเรียนบ้านดง 17 29 18
48 010 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 5 11 5
49 139 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 3 2
50 112 โรงเรียนบ้านดงเย้น 3 5 5
51 117 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1 2 1
52 060 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 2 2 2
53 131 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 2 1
54 181 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 9 17 12
55 166 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง 6 9 6
56 099 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 47 38
57 062 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 4 8 4
58 159 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 3 2
59 076 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 4 5 4
60 048 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 28 17
61 088 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 2 7 2
62 090 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 2 5 2
63 051 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 6 46 17
64 087 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 1 3 1
65 116 โรงเรียนบ้านนาขาม 22 52 33
66 097 โรงเรียนบ้านนาคู 0 0 0
67 065 โรงเรียนบ้านนาค้อ 5 12 5
68 069 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 7 39 17
69 032 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 28 11
70 108 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 12 7
71 140 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 20 39 25
72 058 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 0 0 0
73 095 โรงเรียนบ้านนาเรียง 12 41 20
74 037 โรงเรียนบ้านนาเลาะ 0 0 0
75 053 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 14 32 24
76 016 โรงเรียนบ้านบะแต้ 9 35 20
77 098 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 6 6
78 176 โรงเรียนบ้านบ่อ 22 50 36
79 191 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1 1 1
80 036 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 2 2
81 064 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 7 14 7
82 023 โรงเรียนบ้านผักหนาม 12 27 19
83 044 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 29 89 48
84 155 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 24 53 29
85 152 โรงเรียนบ้านฟากพอง 8 17 11
86 156 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 6 13 11
87 146 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 25 45 34
88 082 โรงเรียนบ้านวังชัย 25 50 35
89 084 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 4 5 5
90 027 โรงเรียนบ้านวังโพน 24 36 26
91 172 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 46 95 76
92 173 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 9 19 16
93 147 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 24 15
94 085 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 3 2
95 183 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 15 11
96 126 โรงเรียนบ้านสองคอนศืรืคุรุราฏร์ 28 52 38
97 141 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 2 3 2
98 125 โรงเรียนบ้านสำโรง 30 69 51
99 106 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 4 8 7
100 187 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 7 3
101 022 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 28 53 31
102 006 โรงเรียนบ้านหนองคู 6 13 8
103 024 โรงเรียนบ้านหนองชา 4 8 5
104 193 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 8 19 15
105 153 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 16 39 26
106 164 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 4 4
107 100 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 5 14 10
108 135 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 3 1
109 142 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 6 9 9
110 180 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 22 46 33
111 105 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 9 5
112 045 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 12 26 16
113 047 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 3 17 4
114 171 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 5 12 9
115 013 โรงเรียนบ้านหนองโก 20 45 23
116 026 โรงเรียนบ้านหนองโอง 7 10 7
117 190 โรงเรียนบ้านหม้อ 1 1 1
118 184 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 4 5 5
119 129 โรงเรียนบ้านหัวดง 12 31 21
120 001 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 24 59 37
121 113 โรงเรียนบ้านหัวบึง 7 7 7
122 078 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 9 16 13
123 115 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 6 5
124 165 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 34 11
125 049 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 18 10
126 008 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 4 6 4
127 148 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 9 17 10
128 015 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 5 7 6
129 186 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 19 36 25
130 136 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 4 4 4
131 132 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1 6 1
132 070 โรงเรียนบ้านาง้อง 3 10 4
133 110 โรงเรียนบ้านเพีัยฟานโนนสวรรค์ 31 66 40
134 025 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 11 28 11
135 083 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 14 53 26
136 127 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 8 6
137 072 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 6 4
138 194 โรงเรียนบ้านแห้ว 6 16 6
139 038 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 23 20
140 077 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 6 10 8
141 050 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 27 20
142 175 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 12 40 21
143 102 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 12 30 17
144 007 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 12 20 12
145 111 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 7 32 14
146 195 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 1 2 2
147 189 โรงเรียนบ้านโนน 6 17 9
148 158 โรงเรียนบ้านโนนจิก 4 4 4
149 056 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 7 16 12
150 011 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 0 0 0
151 144 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 7 16 11
152 145 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 5 3
153 174 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 12 27 19
154 057 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 14 3
155 052 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7 23 12
156 073 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3 6 5
157 157 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 6 5
158 061 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 6 11 8
159 033 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 9 7
160 075 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 9 17 12
161 128 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 12 26 21
162 107 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 12 17 15
163 118 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 4 10 7
164 031 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 4 9 6
165 096 โรงเรียนบ้านโสกแสง 2 2 2
166 018 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
167 080 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 2 4 3
168 124 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 13 27 19
169 019 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 11 25 10
170 137 โรงเรียนมนตรีศึกษา 42 76 49
171 021 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
172 017 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 19 34 29
173 003 โรงเรียนศรีเมืองแอม 6 13 7
174 034 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 2 8 3
175 066 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 3 10 3
176 029 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 12 60 12
177 168 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 23 42 32
178 005 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 21 39 23
179 086 โรงเรียนหนองแสง 2 6 3
180 035 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 18 43 20
181 163 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 19 53 29
182 092 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
183 067 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
184 020 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 3 7 3
185 091 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 11 29 19
186 188 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
187 167 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
188 154 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 39 97 57
189 055 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 26 42 29
190 149 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 30 54 44
191 161 โรงเรียนโคกสว่าง 2 5 2
192 133 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 2 4 2
193 160 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 27 60 42
194 120 โรงเรียนโนนหัวช้าง 6 6 6
195 039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 14 25 20
รวม 2072 4784 2941
7725

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]