รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ห้องประชุมเบญจมิตร สพป.ขอนแก่น เขต 3
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยรบ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงมัทรียา  พลช่วย
 
1. นางลำยอง  เวียงวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหิน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุปะทัง
 
1. นางนิตยา  วงศ์จำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 1. เด็กหญิงวริศรา  ก่านแก้ว
 
1. นางทิพย์วรรณ  พันธุ์วิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญทานัง
 
1. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงรจนา  วรรณศิลป์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  หินนอก
 
1. นางสาวจุรีมาศ  ดาวเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินโสภา
 
1. นางทิพวรรณ  ขุนเรศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิมพิลาลักษณ์  เศรษฐภักดี
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. นายกันต์กวี  จันภักดี
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศุจิตรตรา  โชติชัย
2. เด็กหญิงสิริยากร  โชติชัย
 
1. นางจิรพร  เจริญ
2. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายปรเมศ  อินนอก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขุิริลัง
 
1. นางจิรพร  เจริญ
2. นางแววดาว  พลศักดิ์หาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยะกานต์  ราชเมืองศรี
 
1. นางสาวธนพรพรรณ  รัตนสมบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายธัชพล  วรุณศิริ
 
1. นายอิทธิพล  นาใจตรึก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กหญิงปิยดา  อุตรศรี
 
1. นางพวงพยอม  พาพลงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  แถมกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา  พูลศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  แก้วพล
 
1. นางธิพารัตน์  สายยะโส
2. นางวรรณตรี  หล้าลุน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงธิยาพร  คงมุ่งคล้า
2. เด็กหญิงวริยา  พัฒนพิบูลย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำบุรี
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทบพวก
2. เด็กหญิงวลินธร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงอัชมัย  สืบสำราญ
 
1. นางนัฏยา  แก้วนอก
2. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิพร  นาดี
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ตุ้ยศักดา
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  เค้าศูนย์
 
1. นางพวงพยอม  พาพลงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายกีรติ  ชิดทอง
2. เด็กชายวริศกร  คำอู
 
1. นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์
2. นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1. เด็กชายพรบัญชา  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อัญญโพธิ์
 
1. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
2. นายสุนิต  ขานอยู่
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 1. เด็กชายสุวิชา  อามาตย์
 
1. นายสถิต  ทีทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 1. เด็กชายทิชานนท์  ทีทา
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กชายวุฒิชัย  อุดมรัตน์
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  นาคำ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หม่อนกันทา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พรพิพัฒน์
 
1. นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 1. นางสาวฐิติยา  โนนธิจันทร์
2. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์โหน่ง
3. นายเจตรินทร์  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวขวัญทอง  พิมพ์วงศ์
2. นายเจษฎา  นาทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลบุญภิรมย์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สาวิถี
3. เด็กหญิงณญดา  จันชารี
 
1. นางศรุตยา  ดรสีเนตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์ชิต
2. เด็กชายศิยาภรณ์  ขานทอง
3. เด็กหญิงเกสรา  สิงสา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  จิตแสง
2. นางศิริพร  เสาวรส
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กชายณัฐฤทธิ์   สีตาล
2. เด็กหญิงปริญญา  เมยเค้า
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินถา
 
1. นางปราริชาติ  ศรีเมืองช่าง
2. นางสังวาลย์  บัวขวา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 1. เด็กชายดนุสร  คำพิมูล
2. เด็กหญิงภรณ์สุดารัตน์  จำปาศรี
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทับช่วยขวา
 
1. นายพสธร  คำไพเราะ
2. นางอภิญญา  คำไพเราะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงกรวรรณ   กมลคุณา
2. เด็กหญิงกัลยากร  กมลคุณา
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขุมทอง
 
1. นางสาววรัญญา  การุณ
2. นางสุจิตรา  จันทร์ส่อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กหญิงกนกพร  อนันต์
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  ศาลางาม
3. เด็กชายเดโช  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธีกุล
2. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กชายวิลาวัลย์  บาลี
2. เด็กชายสุรารักษ์  ล้นทม
 
1. นายทวนทอง  โม้เมือง
2. นายโสภิษฐ์ศักดิ์  เดชะสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงปนัดดา  โดสภาวงษ์
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางยุวะภา  จำลอง
2. นางอนงรัก  ญาติสังกัด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กชายนวพล  โหมดนอก
2. เด็กชายศรราม  นิละคร
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางจุฑาพร  คำพิลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายนิติรัฐ  ทองเป้า
2. เด็กชายปฐมกริช  กระฉอดนอก
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โนนโพธิ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  คำแก้ว
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กชายภรากร  คำภาร
 
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหิน 1. เด็กชายจตุพล  มาซา
2. เด็กชายทราจักร  วังคีรี
 
1. นายธวัชชัย  ศรีภูมิ
2. นางสาวพรทิพย์  รินไธสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขนสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงนริศษา  อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำนวน
4. เด็กหญิงพรนภา  ชิวหา
5. เด็กหญิงเพชรดา  เกียรตินอก
 
1. นางบ้วครอง  ชัยปราบ
2. นางละม่อม  สามหมอ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคูณ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฮัศววัฒนานุกูล
2. เด็กหญิงพนินาฎ  พรมนอก
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ไกรมณี
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ไลไธสง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถาดไธสง
 
1. นางละมัย  นามอ่อนตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 1. เด็กหญิงปนัดดา  คงขันตะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์บุตร
3. เด็กหญิงรวงข้าว  พรหมสาขา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาลีงาม
5. เด็กหญิงแอน  บัวนุภาพ
 
1. นางธนพร   มะลิ
2. นางอังสนา  ธุระตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคูณ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  คิดสำราญ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาสี
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์
5. เด็กหญิงอภัสมัย  วัดวาปี
 
1. นายประสิทธิ์  สายอินทร์
2. นางสุจี  คำพิลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วพรม
2. เด็กหญิงขวัญนุช  จันดา
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพตาแสง
4. เด็กหญิงผุสดี  จิรวัฒนกุล
5. เด็กหญิงศิรินภารัตน์  โชคชัย
 
1. นางบังครอง  ชัยปราบ
2. นางอภิรัตน์  สืบสุนทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงนิตยา  สังเงิน
4. นางสาวภาวินี  โชคชัย
5. เด็กชายรัฐพล  วาปีกะ
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. นางสาวมาริสา  ปะการะสังข์
2. นางสาววรรณวิสา  แก้วบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงสมพร  ป้องพันธ์
4. นางสาวสสุธร  แสงลุน
5. เด็กชายไพรวัลย์  สิมมา
 
1. นายคำพันธ์  เดชสังข์
2. นายนิตินันท์  ภูศรีฤทธิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศุภชัย 1. เด็กชายชินวัฒน์  สูญไธสง
2. เด็กหญิงป้อนวิภา  ปะระกา
3. เด็กหญิงพุทธิพร  บุญโพธิ์เตี้ย
4. เด็กชายศิวกร  อินธิแสน
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เทียมทนงค์
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นางสาวรัชพาพร  จันคุณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โม้เมือง
2. เด็กหญิงกัลยกร   โททวง
3. เด็กหญิงธรรมนิตา    คูณล้าน
4. เด็กหญิงธัญญวรรธน์   ดวงพรม
5. เด็กหญิงพรรรณวดี   เปล่งศรี
6. เด็กชายพลกฤต    โพชนะจิตร
7. เด็กหญิงพัชรพร    ช่อสูงเนิน
8. เด็กชายพัฒนเกษม   สันติสงวน
9. เด็กหญิงมินตยาวดี   เรืองจาบ
10. เด็กหญิงวีรภัทรา   จ้ายหนองบัว
11. เด็กหญิงศมน   สกิดขวา
12. เด็กหญิงศิวภรณ์   เรืองแก้ว
13. เด็กชายสหรัฐ   นามโยธา
14. เด็กหญิงสุกานดา   ภะวะภูทะ
15. เด็กชายสุรสิทธิ์   ล้นทม
 
1. นางประภัสสร    ธานี
2. นางสาวพัชณีย์   วงษ์เสียงดัง
3. นางพิสมัย   คูณล้าน
4. นางลักษณาวดี   นันทสูรย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สมพร
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กองทอง
3. เด็กชายจีระเดช  แสนศรี
4. เด็กหญิงญดาวรรณ  เขียวกลม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ปทุมมาศ
6. เด็กหญิงณัฐรุจา  งามดี
7. เด็กชายทิชานนท์  ชารี
8. เด็กชายธนพงษ์  ฮ้อยทอง
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มูลยราช
10. เด็กชายนครินทร์  แสงพันธ์ตา
11. เด็กชายบุญยเกียรติ  ยมมูล
12. เด็กชายปรัชญา  ชมมอน
13. เด็กชายปริวัฒน์  พรหมหลง
14. เด็กหญิงภัคทิยา  นามทอง
15. เด็กชายภานุพงศ์   คีมไธสงค์
16. เด็กชายวัชรพล  ไชยมูล
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  เหง่าลา
18. เด็กหญิงศรัญญา  มาลี
19. เด็กหญิงศรัญพร  จันทร์ขึ้น
20. เด็กชายอังศุชวาล  ไหลเหลว
 
1. นางปราริชาติ  ศรีเมืองช่าง
2. นายยุทธนากร  ภูผายาง
3. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
4. นางสังวาลย์  บัวขวา
5. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ชาญพลกรัง
 
1. นางพิสมัย   คูณล้าน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีพล
 
1. นายเติมพงศ์   สืบสำราญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  สมมาตย์
 
1. นางจิรพร  เจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงษ์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทานาฤทัย
 
1. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
2. นางอรไท  ทองสุพรรณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายฉัตรชัย   แสงโทโพ
2. เด็กหญิงแสงแข   แจ่มเพชร์
 
1. นางสาวพัชณีย์   วงษ์เสียงดัง
2. นางพิสมัย   คูณล้าน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงภ้ทราภรณ์  ลุนสำโรง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรมีฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวนิรัชพร  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เศรษฐภักดี
3. เด็กหญิงปวีณา  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กองเกิด
5. นางสาววชิราภรณ์  สำโรงพล
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  นามลิวัน
7. เด็กหญิงสุจิรา  กองเกิด
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พานนนท์
9. เด็กหญิงสุภาวิณี  เพียรชัย
10. เด็กหญิงอัญชุลีกร  สำโรงพล
 
1. นางยรรยงค์  จำปานิน
2. นางอัชรานีย์  นาราษฎร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  วาระคาม
3. เด็กหญิงพรธิตา  เพิ่มพูล
4. เด็กหญิงพรรณิภา  มาตย์นอก
5. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เพิ่มพูน
6. เด็กหญิงมุกธิดา  น่วมหมวด
7. เด็กหญิงรัตนา  แสนพรม
8. เด็กหญิงลักษิกา  สว่างตา
9. เด็กหญิงสลิตา  จันทาสี
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำปุย
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
2. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประใด
2. เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ยารังสี
3. เด็กหญิงจิตติมา  กางตัน
4. เด็กชายจิรศักดิ์  จูมคอม
5. เด็กหญิงชนิดา  สุธรรม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉายา
7. เด็กชายณัฐพีรนัน  สุธรรม
8. เด็กหญิงธันยพร  นาดี
9. เด็กหญิงวราพร  กุลสะท้าน
10. เด็กหญิงศุภวดี  นุชาญรัมย์
11. เด็กหญิงสิรินธร  บุญผาลา
12. เด็กหญิงสุดา  มุ่งเกิด
13. เด็กชายสุระชัย  ตอสันเทียะ
14. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามาตย์
15. เด็กหญิงอุบลวรรณณา  โคบาล
 
1. นางนิพรรณี  ผาปริญญา
2. นายบวร  บุญสงค์
3. นางสาวสุนัฎถาพัชร  เศษภักดี
4. นางสุพิศ  ศรีเตชะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกฤตยา  เจริญ
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุปวา
3. เด็กหญิงกัญยารัตน์  อินทร์นอก
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลยกลาง
5. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชนม์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งขัน
7. เด็กชายธีระศักดิ์  หร่งเป้า
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินนอก
9. เด็กชายพงษ์เทพ  สุนไตร
10. เด็กชายพสิษฐ์  ประสพเงิน
11. เด็กหญิงศลิษา  เจียมภักดี
12. เด็กชายสุทิวัส  อดทน
13. เด็กหญิงสุภิกา  จันดี
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญพิมพ์
15. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตะเวสัง
 
1. นายณัฐพัชร์  ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวนพรัตน์  เถาว์พันธ์
3. นางสาวนิจภร  อินนอก
4. นางสุมาลี  จอดนอด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เอกวงษ์
2. เด็กหญิงชุติมา  ศรีเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฐมล  เกตุนอก
 
1. นางพนิดา  บุษราคัม
2. นางอมรรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวนภสร  คงชัย
2. เด็กหญิงประภัสสร  เศรษฐภักดี
3. นางสาวสุดารัตน์  โคตรอ้วน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐ
2. นายสมถวิล  คำลือ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1. เด็กชายนวดล  สมทา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีจันทร์ขาว
 
1. นายสากร  ย่องเหล่ายูง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทุมพิสาน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กชายนุติพงษ์  วาฬมนตรี
2. เด็กชายวัชรพงษ์  จอดนอก
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นายสนอง  ยอดสง่า
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 1. เด็กหญิงประทานพร  ศูนย์กลาง
 
1. นายปริญญา  รัตนบุตร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ2 1. เด็กหญิงนิรมล  ธรรมราช
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กชายวิชระ  มาตย์นอก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กชายภัคเนตร  พาที
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำไพพิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีมาตร
 
1. นางสาวสุภาพร  ชารัมย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. นายอธิวัฒน์  ม่วงมั่งมี
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทับอาษา
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงจิราพร  มาตย์วังแสง
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงแสงอรุณ 1. เด็กหญิงชญาณทิพย์  แดนลวดแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ขอมอบกลาง
 
1. นายสมยศ  บุตรเพ็ง
2. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขเขต
2. เด็กหญิงอรัญญา  รั้วไธสง
 
1. นายทองร้อย  ทุมพิสาน
2. นางสุทธิพร  ทุมพิสาน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กหญิงธนัชชา   รัฐบำรุง
2. เด็กหญิงแคทรียา  ขุนแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายพงศธร  สาระมณี
2. เด็กชายภัทรพล  บุพชาติ
3. เด็กชายภูบดินทร์  อาจชนะชัย
 
1. นางประกายทอง  นครราช
2. นายวิชัย  คำญา
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงปานหทัย  ประวาระณา
2. เด็กหญิงปิยะดา  จันทรมาล
3. เด็กหญิงสิริมา  นาดี
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายดลลชา  นามลิวัน
2. เด็กชายอติชาติ  ชำกุล
3. เด็กชายอนันตชัย  โฆสินธุ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ภักดีลุน
 
1. นายกนก  บุตรวงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กชายปริพัฒน์  คำทา
 
1. นายคำปุน  ผาผง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายปานรวิท   บังใบ
 
1. นายบุญเรือง    สาชะรุง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายปุณภณิศ   เมธีปัญญากุล
 
1. นายบุญเรือง   สาชะรุง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กหญิงธิติมา  ทุมสิงห์
 
1. นางสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงปพัชญา  สาชะรุง
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายอนุวัฒน์   พาลี
 
1. นาย บุญเรือง   สาชะรุง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กชายนพรุจ  โทแหล่ง
 
1. นายอิสราพร  กาษี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   เทียมธานี
 
1. นายบุญเรือง   สาชะรุง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงประภาน  แก้วหิรัญ
 
1. นางฐานันทิณี  สาชะรุง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณกัลยา  แก้วกัญญา
2. เด็กชายกิตติณัฏธ์  พงสมชาติ
3. เด็กชายจิรพัฒน์  มุขพิมาย
4. เด็กชายตติยา  สำนักบ้านโคก
5. เด็กชายธนพล  คมขาว
6. เด็กชายธนากร  โยงไธสง
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โมกไธสง
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
9. เด็กหญิงนิศาบดี  มิเถาวัลย์
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง
11. เด็กหญิงปรียภัสร์  พรหมแสง
12. เด็กหญิงพุทธิรตา  ทองนิล
13. เด็กหญิงวรวิษา  ปุเลตัง
14. เด็กชายวิธวิทย์  มะลัย
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สีดาร้อยเอ็ด
16. เด็กชายสหรัฐ  จันทา
17. เด็กหญิงอริศรา  วุ่นทานนท์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  สินทพ
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  หลาบพา
20. เด็กหญิงโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายกมลชัย  ใจกล้า
2. เด็กชายกฤษฎา  วงศ์ชา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สินเธาว์
4. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ขุนรัตนชัย
5. เด็กหญิงจรรยา  ศิริหล้า
6. เด็กหญิงจริยา  พิมหาร
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลัย
9. เด็กหญิงฉวีรวรรณ  ศรีแปง
10. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
11. เด็กชายชลพัฒน์  เถาหมอ
12. เด็กหญิงณัฐพร  เถาหมอ
13. เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยศึก
14. เด็กชายทวีศักดิ์  แก่นสิงห์
15. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
16. เด็กชายธนาวุฒิ  จำปาเทศ
17. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
18. เด็กชายธีรภัทร  ใจกล้า
19. เด็กชายนนทวัฒน์  เอกพันธ์
20. เด็กชายนันทวัฒน์  เถาหมอ
21. เด็กหญิงนิสา  สองศรี
22. เด็กชายปาริชาติ  บางปา
23. เด็กหญิงผกามาศ  ยะหล่อม
24. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
25. เด็กชายภานุวัฒน์  เมืองประทุม
26. เด็กชายภูวนันท์  มาตรา
27. เด็กหญิงมยุรี  ยอดสง่า
28. เด็กหญิงรดา  อัศวโกมินทร์
29. เด็กชายรพไทย  ถานะ
30. เด็กหญิงรวงข้าว  รูปสูง
31. เด็กหญิงระพีพรรณ  เคนคำภา
32. เด็กหญิงวาสนา  แพงบุตร
33. เด็กหญิงวิชิตา  ยินเสียง
34. เด็กหญิงวิภาดา  นนท์สันเทียะ
35. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์ชื่น
36. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
37. เด็กหญิงอมรา  อัศวโกมินทร์
38. เด็กชายอรุณรัตน์  เมืองประทุม
39. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูษาจารย์
40. เด็กหญิงอารัรัตน์  เครือแก้ว
 
1. นางจุไลรัตน์  ศรีสุมัง
2. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
3. นางสาวทิพย์ศิริ  อ้อไธสง
4. นางนพศรัญ  สุภาไชยกิจ
5. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
6. นางพูลสมบัติ  เชษฐา
7. นายภูวมินทร์  ชาลีคาร
8. นายมนตรี  เชษฐา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้ายเมย 1. เด็กชายวัชระ  นุกูลด่านกลาง
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  นามเตี้ย
 
1. นางสาวทิพย์ศิริ  อ้อไธสง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนคูณะ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงอวัสดา  ลัรัตน์
 
1. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้ายเมย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์ศาสตร์
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายเกศรุต   สมมาตย์
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงรัตติศา  พลยาง
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายศิริชัย  ไปแดน
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายทัตธน   บรรยง
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิมลวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปณัฐชา  ครุฑนอก
 
1. นายจำรัส  ปัตตานัง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กชายพลพล  พานนนท์
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 1. เด็กชายดนุพล  บุเกตุ
 
1. นางกมลาพร  พุทธกาล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำไพพิทยา 1. เด็กหญิงธัญวพร  โยธา
 
1. นางสาวทิพศมณฑ์  ชาวนาฮี
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงหวานใจ  ปัสสาวะโก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีอุ่น
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทองคำ
3. เด็กหญิงคียาภัทร   ธีไธสง
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์   อาจภักดี
5. เด็กหญิงชฎาพร   ข้อสว่าง
6. เด็กหญิงฐิฎิฑาภรณ์   เปรมศรี
7. เด็กหญิงณัฐระวิ   เสงี่ยมกลาง
8. เด็กชายธนวัฒน์   พละวงค์
9. เด็กหญิงธรรมวิสาข์   ชินแสง
10. เด็กหญิงธัชกร   เหมเลา
11. เด็กหญิงนริสรา   สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงนลินทิพย์   วันชัย
13. เด็กหญิงนิรชา   ภารทวาชะ
14. เด็กชายปฐมพงศ์    บุตรวงษ์
15. เด็กชายปวริศร์    พรมดีมา
16. เด็กชายปัญญพล   ประวะเค
17. เด็กหญิงปัญญาพร   แสงวงศ์
18. เด็กหญิงพัชราภา   ดอนมงคุณ
19. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   เอกศิริ
20. เด็กชายพุทธชาติ   แก่นยางหวาย
21. เด็กหญิงภัคจีรา   ศรีชุม
22. เด็กหญิงภัทรภร   ชัยศร
23. เด็กหญิงภัธทนิกุล   สุพรรณ
24. เด็กหญิงภูณิศา   เขษมภูริชกานต์
25. เด็กหญิงมนัสนันท์    โททวง
26. เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา   จำลอง
27. เด็กชายราเมศวร์   สุริพันธ์
28. เด็กชายวงศพัทธ์   ศรีวัง
29. เด็กชายวชิรวิทย์  มนตรี
30. เด็กหญิงวราพรรณ   พุ่มมูล
31. เด็กหญิงศศินิภา   วงษ์ยาริทธิ
32. เด็กชายศุภกิตติ์   ศิริ
33. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุตะมะ
34. เด็กหญิงสุปรียา   ปานาราช
35. เด็กหญิงสุภรักษ์    แถวเพีย
36. เด็กหญิงสุมิตรา   ทุงจันทร์
37. เด็กหญิงสุรพิชญา   งามลา
38. เด็กหญิงหญิงรวินันท์   สว่างอารมณ์
39. เด็กหญิงเสาวภา   ชินรัตน์
40. เด็กชายไพสิฐ   โสขันตี
 
1. นายภูมิพัฒน์    สิทธิ์ทัศน์กุล
2. นางสาวมะลิวรรณ์   ดีสุด
3. นายรพีพงษ์   ศิริพลตั้น
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายกล้าหาญ  ศรีษะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุ่นสำโรง
3. เด็กหญิงจริยา  วงษ์สีดา
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  มะกะระธัช
5. เด็กชายจิตติวัฒน์  กะลาม
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  สระประทุม
7. เด็กชายฉัตริน  วรรณสาร
8. เด็กชายชินวัตร  จำนงค์พันธ์
9. เด็กหญิงญาณวิภา  โคตรคำ
10. เด็กชายณัฐพงษ์  เหล่าเจริญ
11. เด็กหญิงนริศรา  เสนาบุตร
12. เด็กชายนันทวัฒน์  กะลาม
13. เด็กหญิงนันทิยา  สีฮุย
14. เด็กหญิงนาติยา  สบู่หอม
15. เด็กหญิงปนัดดา  ปะสาวะกา
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โคกสีนอก
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  บรรยงค์
18. เด็กหญิงพัชญาภรณ์  พลนอก
19. เด็กหญิงพัชรา  กระลาม
20. เด็กชายพิชากร  มีมาก
21. เด็กชายพิพรรธ  คำผาย
22. เด็กชายยศตการณ์  ศรีพันชาติ
23. เด็กชายวรุณ  สาสร้อย
24. เด็กหญิงวานิสา  อุ่นสำโรง
25. เด็กหญิงวานิสา  อุ่นสำโรง
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำพิลา
27. เด็กหญิงสมหมาย  แก้วไพวัลย์
28. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  โคกสีนอก
29. เด็กชายอภิรักษ์  มาลี
30. เด็กหญิงอวิกา  เพาะไธสง
31. เด็กชายอัครพล  ห้าวจันทึก
32. เด็กชายอาทิตย์  อุปจันโท
33. เด็กหญิงเกวริน  สาระพิน
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธ์ชัย
35. เด็กหญิงเจษฎาพร  ฤาวิเศษ
36. เด็กชายเสกสรรค์  สาสร้อย
37. เด็กหญิงไอรดา  คำผาย
 
1. นางสาวฐิติชญา  นิลศิริ
2. นางทัศมัย  สีลาดเลา
3. นางประยงค์  อัสสาไพร
4. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล
5. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
6. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
7. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงจุรียา  ศรีษะ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สีหาไตร
3. เด็กชายพิชากร  คำโส
4. เด็กชายรัตน์นันท์  นาบำรุง
5. เด็กหญิงวรางคนา  ปัทม์สา
6. เด็กหญิงศิริสิรินธร  ทางไธสง
7. เด็กชายอัครพล  วงค์ธรรม
8. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  มาตย์วิเศษ
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายธนพัตร  ปลัดศรีช่วย
2. เด็กหญิงนริศรา  สอใส
3. เด็กหญิงพรรณี  ขันแข็ง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีวงษ์ชัย
5. เด็กชายอนุติพงษ์  ปลัดกอง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรเพ็ชร
7. เด็กชายอรรถพงษ์  คำบุปผา
8. เด็กหญิงเครือมาศ  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
3. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทัศมี
2. เด็กหญิงชลธิชา  หลุ่มใส
3. เด็กหญิงชวิศา   ชาลี
4. เด็กหญิงทิตยา  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สีหามาตย์
6. เด็กหญิงเจนจิรา   ไผ่นอก
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ  พันธุ์มี
3. นางสมใจมาด  มูลไธสง
4. นางโสภา  ประไพ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. นางสาวปัชญาพร   ทัศมี
2. นางสาววรัญญา   ทิศนอก
3. นางสาววฤดา   ทิศนอก
4. เด็กหญิงวิยดา   แสงแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานันท์   คนรู้
6. นายอภิวัตน์   นาดี
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ  พันธุ์มี
3. นางสมใจมาด  มูลไธสง
4. นางโสภา  ประไพร
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 1. เด็กหญิงดลนภา  ขำผา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สมคำภา
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  คนรู้
4. เด็กหญิงพัฒนวดี  ธรรมกัณหา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วพรม
6. เด็กหญิงอฐิติญา  โรมไธสง
7. เด็กหญิงอารยา  แก้วคุณ
 
1. นางพิริยา  พงษ์ภักดิ์
2. นางลักษณา  โสมาบุตร
3. นางสาววสุนันท์  ทำนา
4. นางสำเนาว์  สายกระสุน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  แก่นยางหวาย
2. เด็กหญิงปิมฤดี  นาซอน
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แนนไธสง
4. เด็กหญิงภาศิณี  วงศ์คำหาญ
5. เด็กหญิงวิชุดา  สังห์ทอง
6. เด็กหญิงสาธิตา  พรมสีหา
 
1. นางมยุรา  คำสุวรรณ์
2. นางศุภมาส  กาษี
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงกัลยา  นันทะแสน
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  ประวะเค
3. เด็กหญิงคณาทิป  ประโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันวัน
6. เด็กหญิงธัญชนก  ชุ่มมะณี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  โฮมภิรมย์
8. เด็กหญิงธีร์จุฑาร์  กองคำ
9. เด็กหญิงพนิดา  สละ
10. เด็กหญิงวรรณษา  นาเพ็ก
11. เด็กหญิงสุภาพร  แสนยามูล
12. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสงวน
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เศรษฐมณี
14. เด็กหญิงเฟื้องรัตน์ดา  เศษยา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
2. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงจันภา  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงชลดา  ประเสริฐวงษา
3. เด็กชายนราวิชญ์  แสนามูล
4. เด็กหญิงปวีณา  จันทะดวง
5. เด็กหญิงศิรินทรา  อุปรามาณะ
6. เด็กหญิงสิรินนา  จันทะดวง
7. เด็กหญิงอรดี  พานนนท์
8. เด็กหญิงเทวิกา  จันทะดวง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. นายจักจิตร  หล้าพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำยี่
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ผาริการ
4. นายพลวัฒน์  แสนพระ
5. เด็กชายภานุเดช  สีหะคลัง
 
1. นายนิตินันท์  ภูศรีฤทธิ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1. เด็กหญิงอรพิน  พลแสน
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ตะวงษ์
 
1. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
2. นายเดรวุฒิ  ถารัตน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พานนนท์
3. เด็กหญิงสุภนิช  จันดอน
 
1. นางนุกุล  เพียรแก้ว
2. นางวันทนีย์  สิงห์หาญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนฉิม 1. เด็กชายพงศกร  ชำกุล
2. เด็กชายสมคิด  กองกูล
3. นายสุทธิพร  จันทเล
 
1. นายปริญญา  สิหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สิหาใต้
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรินธร  นาผม
2. เด็กหญิงศรีไพร  ช่างบุ
3. เด็กหญิงศุภวรรณี  จันทะพันธ์
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นายวัชรินทร์  บุญเรือง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  กระลาม
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  หมอแจ่ม
3. เด็กชายสุธิมา  แสนศรี
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงกมนมณี  สีแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โยธานัน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อัศวภูมิ
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  นาผม
5. เด็กหญิงสัพพาพร  ภูสมหมาย
6. เด็กหญิงเกศิณี  ศิริ
 
1. นายสรายุทธ์  ทิพรักษ์
2. นายสุทัศน์  พลเยี่ยม
3. นายไพบูลย์  จันทร์สม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  จ้ายหนองบัว
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  ทิพคูนอก
4. เด็กหญิงรัญจกร  นามณา
5. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ราศรี
6. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์แวง
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  สิ่วไธสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ไผ่ล้อม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวลา
 
1. นางประกาศ  พิมพิสาร
2. นางสมดี  กงเพชร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนาญค้า
2. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วหานาถ
3. เด็กหญิงภาวนา  ทนเล
 
1. นายศิริโชค  งวงช้าง
2. นายสุพิณ  กุลชัย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  กองเกิด
2. นางสาววรรณฤดี  ประเทียงไทย
3. นางสาวสุนิสา  บุญมาทน
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
2. นางอุไรวรรณ  รัตนสมบัติ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แก้วพรม
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญเพ็ง
3. นายสุริยา  แก้วลา
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีสะใบ
2. เด็กหญิงชฏาพร  สมกำดัด
3. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  บุญเรืองศรี
 
1. นายธวัชชัย  ทองชุม
2. นางสมเด็จ  ทองชุม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ไสสา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีแป้น
 
1. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธนาไสย์
2. เด็กหญิงฟาริดา  ชมบุญ
3. เด็กหญิงลวีวรรณ  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางสาวอรัญญา  พิมพ์วงศ์
2. นางเพชรรัตน์  คำกอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 1. เด็กหญิงสุนิสา  บุปผาชาติ
2. เด็กหญิงสุริพาภร  มูลเงิน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สีแสง
 
1. นางสมบูรณ์  ทวยเทียง
2. นางอรสา  ศรีฉาย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. นางสาวจิราวรรณ   ผาตินันทชัย
2. นางสาวดารินทร์   นาดีไพร
3. นางสาวลลิตา   พลรักษา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
2. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ค้าสุกร
2. เด็กหญิงหยกผกร  วันนอก
3. เด็กหญิงเก้านภา  อัมพร
 
1. นายชัยยันต์  มานาง
2. นางวงเดือน  ดรหมั่น
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศุภชัย 1. เด็กหญิงขวัญประไพร  ชัยโคตร
2. เด็กหญิงสุภารินทร์  เทพโยธา
3. เด็กหญิงอนุชิดา  นรชาญ
 
1. นางกาญจนา  บวกไธสง
2. นางอรนาฏ  ประภาวสิทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กหญิงณัชชา  พิระภาค
2. เด็กหญิงธารินีย์  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ย่องเหล่ายูง
 
1. นางบังอร  มาตทะวงศ์
2. นางรัตนา  ทีนะกุล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. นางสาวกัญญารัตน์   นาแขวง
2. เด็กหญิงทัศนีย์   พรมดาว
3. นายอนุสรณ์   หงษ์ธรรม
 
1. นางบุปผา  โชดชัย
2. นางศรีศุภลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายภพธร  มะลาหอม
2. เด็กชายอัลดาชา  ด่านกลาง
 
1. นายเอกชัย  ทองอันตัง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประศรี
2. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายก้องกิติ  นิยมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพล  หล้าแหล่ง
 
1. นายสันติ   คุวาจารย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีวัฒน์
2. เด็กชายปฏิภาณ  คำทา
 
1. นายมนตรี  คำเหนือ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
3. เด็กชายพีระวัฒน์  เอกวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายสหรัฐ  ทาหาร
2. นางสาวสุนิสา  บัวพรม
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กชายภูริเดช  สอนศิลป์พงษ์
2. นายอนิรุท  ลุนสำโรง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายหวิน  จำปานิน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วราสีหา
2. เด็กหญิงปัทมาศ  โยธานันท์
 
1. นายชาญวิชัย  พลสงคราม
2. นางสาวนุชรัตน์  ไชยศรี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นายกฤษฎา  ท่าสะอาด
2. เด็กหญิงนัยต์กาน  โสชัยยันต์
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวปาริชาติ  เรืองบุญ
2. เด็กหญิงอารยา  พันโยศรี
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงพัชริดา  ก่อแก้ว
2. เด็กชายภราดร  อุทัยชิน
 
1. นายอดิศักดิ์  นามลิวัลย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กชายธนพัฒน์  โภคทรัพย์
2. เด็กชายธีระพงศ์  ยมมูล
3. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีวิชา
 
1. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
2. นางแสงมณี  ฉิมจันทึก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายภูวนาท   โจมสมสระ
2. เด็กชายสงกรานต์  ชูศรีวาส
3. เด็กชายสิทธิพร  ชัยปัญญา
 
1. นางกิตติญา  ฉิมจันทึก
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กาละดี
2. เด็กชายวรัญญู  ชูมะณี
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา  ขำปู่
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุจริงภักดี
2. เด็กชายณัฐนนท์   จินดาบุตร
3. เด็กชายธวัชชัย  ฝาชัยภูมิ
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  คุณล้าน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงณัฐณพิน   แคว้นคอนฉิม
 
1. นางสาวธัญญรัตน์   คุณล้าน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอภินันท์   พรมวรรณ
 
1. นายสงวนศักดิ์   ปุนไธสง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กหญิงพัชรี  ดียา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี  นาหาร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอนันตชัย  เลาะไธสง
 
1. นางสาวรพีพร  เชื้อแพง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงพัชราพร  มาตย์วังแสง
 
1. นางมะณี  เทียบอุ่น
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา   อิทธิโอฬารชัย
 
1. Miss Jessa   Alquifa
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1. เด็กหญิงกฤติยา  หว้าโน
 
1. นางสาวลักคณา  จงเจนกลาง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายจิรภัทร   วรดิษฐวงษ์
 
1. นางสาวศรีสุดา   สีชุม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   เพ็ชรจิตร
 
1. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 1. เด็กหญิงนัทธิดา  พวงไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา  ไม้จันทร์ดี
3. เด็กหญิงพนัชดา  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  น้อยตำแย
5. เด็กหญิงอรนิชา  ภูทอง
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวอลิชา  แสนชัย
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา   มุ่งหมายดี
 
1. นางมยุรี   วรุณศิริ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวาน 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองใบ
2. เด็กหญิงกฤตพร  เถาทิพย์
 
1. นางกฤษดา  ดีแป้น
2. นายอำนาจ  ศิริบรรพต
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพรรณกมล  ปราบนอก
2. นายรัฐพงษ์  สันชิต
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
2. นางอัชรานีย์  นาราษฎร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กชายกฤตภูมิ  ทึนรส
2. เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์นอก
3. เด็กชายพชร  วิศิษฎ์ศักดิ์
4. เด็กชายวรรธนันท์  มะระครอง
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สิทธิบุ่น
6. เด็กชายแทนคุณ  ศิริกุล
 
1. นายสุรชัย  พรมพิมพ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  มาบพันนา
2. เด็กชายธีัรพงษ์  องศ์สุรินทร์
3. เด็กหญิงราตรี  ขุนหาญ
4. เด็กหญิงลัตตา  วิชัยวาษ์
5. เด็กชายวรานนท์  กุดแสน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาระวัน
 
1. นายฤาชัย  มอญขาม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. นายธนวัฒน์   อุดหนองเลา
2. นายธนากร   แดงเทโพ
3. นายธาดา   โคตรสีเมือง
4. เด็กชายวัชรายุทธ   วิชาศรี
5. นายวายุ   พรมดี
6. นายอาคม   โคตรสีเมือง
7. เด็กชายเจมส์   เพียรกล้า
8. นายเปรมสุข   ทองโคตร
 
1. นายประหยัด  อินนอก
2. นายสมชาย   บุญก้อน
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์   คำสุวรรณ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 1. เด็กชายกฤษชนะ  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงชนาการต์  สุขุน
3. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีโยธา
4. เด็กหญิงวริศรา  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงวารุณี  สุริสาร
6. เด็กชายสงกรานต์  ปัตตาทานัง
7. นางสาวสุดารัตน์  อ้นศรี
8. นางสาวอัมพร  คูณชัยภูมิ
 
1. นายอนุชิต  คำตันบุญ
2. นางเพลินพิศ  คำตันบุญ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกฤติยานี   มาตย์นอก
2. เด็กหญิงชิดชนก  ตะโย
3. เด็กหญิงปวีณา  แซวประโคน
4. เด็กชายพงษ์ศิริ  โสภณพงษ์
5. เด็กชายพลพิเชษฐ์  สีหะคลัง
6. เด็กชายวิษณุ  เทพจิตร
7. เด็กชายศิวกร  ประทุมสาย
8. เด็กชายศุภโชค  นางแพง
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีเตชะ
10. เด็กหญิงอริษา  อาษานอก
 
1. นางสาวจงกล  อินนอก
2. นางไพบูลย์  สืบสุนทร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายนิกร   แสไธสง
2. เด็กหญิงพรวิมล    จงเทพ
3. เด็กหญิงรัศมัลยา    รามสีดา
4. เด็กหญิงสุวรรณา   หลุ่มใส
5. เด็กหญิงอนัญพร   อินชำนาญ
 
1. นางนางพรรณี   กาสังข์
2. นางวิลาวัณย์   ไซเวิร์ทเซน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนิจฉรา  ปุราทะนัง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  สมอนา
3. เด็กหญิงอริสา  ขามประไพ
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวปิยะดา  จุมพลน้อย
2. เด็กหญิงลำใย  อุ่นสำโรง
3. เด็กหญิงอรพิน  อุ่นสำโรง
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พันธ์พินิจ
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิลาวัน
3. เด็กหญิงศิริประภา  สาตี
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายไพบูลย์  โชคชัย
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวบุญสิตา  พันธุ์โยศรี
2. นางสาวสุจิตรา  โพธ์ถ่าน
3. นางสาวสุภัตรา  สุสดี
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นายสุนทร   วงค์ธรรม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  อินนอก
2. นายมงคล  ขันธหัด
 
1. นายสงวนศักดิ์   ปุนไธสง
2. นางอรสา  อำนาจ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสรา   มีกง
2. เด็กชายพันธกานต์  มาริตแตง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิศร
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐกุล  หินเห็ก
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิลาสุข
 
1. นางวันรวี  สีถา
2. นางสาววารุณี  เถรหมื่นไวย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหฤทัย  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงอินทุนิภา  จันทร์ปา
 
1. นางสาวแคทรียา  ศรีสุวงษ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิตยา  พอขุนทด
2. เด็กชายภานุเดช  สีดาแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หวานจิต
2. นางสาวรัตนาพร  เกียรติปกรณ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กชายชัชวาล  สีสำนาน
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  พลยูง
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายพิทยา  สุภพร
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  ธรรมดิษฐ์
 
1. นางศุภร  หล้าบ้่นโพน
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1. เด็กหญิงนริศษา  สุ่ยหล้า
 
1. นางพัชรีย์  ป้องบุญจันทร์
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลแก่น
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โทรัตน์
 
1. นายพิชญ  กมลศิลป์
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 1. เด็กชายมงคล  แพนไธสง
 
1. นายทวีป  มาตย์บัณดิษฐ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 1. เด็กชายฉลอง  ปานาราช
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นไธสง
 
1. นายพา  สีสันท์
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจิตร
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 1. เด็กชายคมสันต์  บุตรอินทร์
 
1. นายสันติ  เที่ยงผดุง
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายกมลชัย  ใจกล้า
2. เด็กชายกฤษดา  วงษ์ชา
3. เด็กหญิงจรรยา  ศิริหล้า
4. เด็กหญิงจริยา  พิมหาร
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาลัย
7. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีแปง
8. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
9. เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยศึก
10. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
11. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
12. เด็กชายนนทวัฒน์  เอกพันธ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  เถาหมอ
14. เด็กหญิงปาริชาติ  บางปา
15. เด็กชายผกามาศ  ยะหล่อม
16. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
17. เด็กชายภูวนันท์  มาตรา
18. เด็กชายยุทธภูมิ  พูลผล
19. เด็กหญิงรดา  อัศวโกมินทร์
20. เด็กหญิงรวงข้าว  รูปสูง
21. เด็กหญิงระพีพรรณ  เคนคำภา
22. เด็กหญิงวิภาดา  นนท์สันเทียะ
23. เด็กชายวีรพล  ประจันตะเสน
24. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
25. เด็กชายศุภกร  ทิพวงศ์
26. เด็กชายศุภรุจ  พุทธโค
27. เด็กหญิงอมรา  อัศวโกมินทร์
28. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เมืองประทุม
29. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูษาจารย์
30. เด็กชายแดง  หวินหาร
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีสุมัง
2. นางสาวทิพย์ศิริ  อ้อไธสง
3. นางนพศรัญ  สุภาไชยกิจ
4. นางพูลสมบัติ  เชษฐา
5. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
6. นายมนตรี  เชษฐา
7. นายเปี่ยมศักดิ์  ศรีสุมัง
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 1. เด็กชายกมลวัฒน์  นครไธสง
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ใจชื่อ
3. เด็กหญิงขวัญกมล  ทองดี
4. เด็กหญิงฐาณัฐดา  บุญโยธา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงคำฮัก
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำฮัก
7. เด็กหญิงปรัชญา  มีดี
8. เด็กชายปริวุฒิ  เพ็งโคตร
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาพะยัพ
10. เด็กชายพีรภัทร  เปจะโปะ
11. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วประสิทธิ
12. เด็กชายรัชต์ธร  ริมโพธิ์
13. เด็กชายราชฤทธิ์  จันทะมาตย์
14. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุตรศรีไผ่
15. เด็กหญิงวาทิตา  สรรพสังเกตุ
16. เด็กชายศราวุธ  นามสมบูรณ์
17. เด็กหญิงศรินธร  แนวเงินดี
18. เด็กหญิงศิริพร  คำดี
19. เด็กหญิงสุกัญญา  แรงดี
20. เด็กหญิงสุวรรณา่  บุญสอน
21. เด็กหญิงหนูเทียน  สองศรี
22. เด็กชายอธิชาติ  หาญปราบ
23. เด็กหญิงอรพิมพิ์  เพ็มรอง
24. เด็กชายอักษรากร  สมหลง
25. เด็กชายเทวฤทธฺ์  สายวังเกลี้ยง
26. เด็กหญิงเสาวรส  นาพะยัพ
27. เด็กชายเอกประพันธ์  อำนวย
 
1. นายบุญส่ง  เทือกดอนหัน
2. นางพิจิตรา  เยาวมาตย์
3. นางภัทราวดี  เรืองเดช
4. นางศศิธร  สมองาม
5. ว่าที่ร้อยโทอนุศาสตร์  บุตรโคตร
6. นางอัญชลี  สิทธิวงศา
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 1. เด็กหญิงปุณยาภา  สาอาจ
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำไพพิทยา 1. เด็กชายธนากร  บุญเลือ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลหล้า
3. เด็กหญิงสุวิกาดา  สีสุทอง
 
1. นางสาวเกษมณี  กาทำมา
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำไพพิทยา 1. เด็กหญิงสุทธาวรรณ  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอลินลดา  ศรีล้อม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  มูลมณี
 
1. นางสาวสุพัตรา  คุตโค
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แถวแก้ว
 
1. นางนางโสภา  ทุบพา
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุกทน
 
1. นางสดชื่น  นานอก
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ2 1. เด็กชายณัฐนนท์  พงษ์คำพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณหาญ
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 1. เด็กหญิงอริสา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายจักราวุฒิ  สุระดนัย
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กหญิงฟ้า  หารลี
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จอนเกิด
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กันทาราษฎร์
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีสาร
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงธนัชชา  วรรณโชติ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผาดทองหลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่นสา
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาติทอง
2. นางสาวปริยากร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลฤทธิ์
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีวันทา
2. เด็กหญิงอารียา  พุทธรัก
 
1. นางอมร  เปลี่ยนผึ้ง
2. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายประพันธ์  อินชำนาญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างใหญ่
 
1. นายบุญเล้ง  จอดนอก
2. นางสุมาลี  จอดนอก
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายจิรพัทธิ์   มุ่งเกิด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวทองหล่อ  นาราช
2. นายสุขพิชญ์   ตะวงษ์
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค 1. เด็กหญิงฐิติพร  เล่ห์กล
2. เด็กหญิงทักษะพร  แสงดารา
 
1. นางกัญญาพัชญ์  เสนีย์ธำรงชัย
2. นางสาวดาวมณี  แถวนาดี
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กหญิงภักจิรา  โอปาก
2. เด็กชายภานุพงศ์  หงษ์เหลี่ยม
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางพิณทอง  ศรีคำชน
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายสุรพล  ไปเมือง
2. เด็กหญิงอารียาพร  ทองดี
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอัมพร  ชัยสวสดิ์
 
214 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกฤตยา  เจริญ
2. เด็กชายกฤษณพงศ์   ชุปวา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งขัน
4. เด็กหญิงวรารัตน์  บุตรจันทร์
5. เด็กชายสุทิวัส  อดทน
 
1. นายณัฐพัชร์  ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวนิจพร  อินนอก
3. นางสุมาลี  จอดนอก
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นายวีระวุฒิ  บุณยภัทรากุล
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางขวาง 1. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์ขวาหูม
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  สาวิสิทธิ์
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ไกรดงพลอย
 
1. นายบุญเลิศ  ซ้ายโพธิ์กลาง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 1. เด็กชายบุญมี  โชคบัณฑิต
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประเข
 
1. นางสาวมยุรี  จันทร์แก้ว
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายสหราษฏร์  ชำนาญดี
 
1. นางสาวสดชื่น  นานอก
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดทะโทก
 
1. นางสุภัชชา  ลาทอง
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กหญิงจตุรพร  อินนาคา
2. เด็กหญิงนันทิดา  ใจดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคตรมณี
5. เด็กหญิงเอมวิกา  ภูผาศรี
6. เด็กหญิงแคทรียา  ดอกไม้งาม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
3. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีษะ
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนัง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1. เด็กชายคุณากร  พื้นผักหวาน
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงสายธาร  แก้วไพรวัน
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงยุราวัลย์  คำนอก
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วันสา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรฉัยยา
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ชิดนอก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างใหญ่
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางหนูทรัพย์  อาษานอก
3. นางไพเราะ  อาษานอก
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แปรเพ็ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลำดวน
3. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนนา
4. เด็กชายภัทรวิชญ์  สะราคำ
5. เด็กชายศิริวัฒน์  พรหมบุตร
6. เด็กหญิงศิวภรณ์  พฤกษการ
7. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เสนารา
 
1. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด
2. นางนิภาพร   สุภัทรากุล
3. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุนนท์
3. เด็กหญิงสมฤดี  ทวีลาภ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์วงษ์
5. เด็กหญิงสุธัญญา  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสมบูรณสิน  อ่อนตา
2. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กชายธนายุทธ  ภูนา
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเทื้อง
3. เด็กหญิงอรทัย  งามจตุรัส
 
1. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคณิต  ทองจอก
2. เด็กชายพชรบดินทร์  ล้นทม
3. เด็กชายพิทยา  อำพรจิตร
 
1. นายสุทัศน์  พลเยี่ยม
2. นายไพบูลย์  จันทร์สม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนฉิม 1. เด็กชายพงศกร  พุ่มแจ่ม
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  ปั้นเจริญ
3. เด็กชายอัครเดช  ชัยสา
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 1. เด็กชายธันวา   คอยตาม
2. เด็กชายศุภพล  ตรีราช
3. เด็กชายโกเมนทร์  ลาดซ้าย
 
1. นางอังสนา  ธุระตา
2. นางอารีย์  เลิศพลสถิต
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  สิมหลวง
2. เด็กชายรัตนชัย  สาบุตรดี
3. เด็กชายวิชิต  วรรณสิงห์
 
1. นางสุดาพร  ปัสสา
2. นายไชยวัฒน์  ปัสสา
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันตาเอก
2. เด็กหญิงศิริพา  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมสุวงษ์
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองโสม
2. เด็กหญิงชลัยย์ภรณ์  ทองโสม
 
1. นางสาววรรณภา  มาตย์นอก
2. นางสุภาภรณ์  แสงสุดตา
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 1. เด็กหญิงเมธิญากร  พิชิตชัยรุ่ง
 
1. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายชลวรรษ  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กหญิงอมาวสี  แก้วพรม
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายสุริยา  เสนีโสด
2. เด็กชายอานนท์  เหลาเกิ้มหุ่ง
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลี
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พฤกษการ
2. เด็กหญิงวนิภา  สุทธิเวช
3. เด็กหญิงสุมาลี  อัคขะจันทร์
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิภาพร   สุภัทรากุล
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายนฤพล  แดงสี
2. เด็กชายศราวุธ  แทนชัยสงค์
3. เด็กชายสาธิต  นาหก
 
1. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายบัณฑิต  โสดา
2. เด็กชายภูมิพฤกษ์  สะราคำ
3. เด็กชายวิวัตร  เอ็นดู
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด