สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 17 7 3 27 30 6 2 2 38
2 บ้านหนองกุงโนนทัน 12 6 6 24 31 9 5 3 45
3 บ้านหนองคลองดอนแดง 12 4 1 17 19 5 3 8 27
4 ไตรมิตรวิทยา 9 3 6 18 22 4 3 3 29
5 บ้านสำโรง 8 12 3 23 26 12 5 5 43
6 บ้านหนองแวงท่าวัด 8 7 5 20 24 7 4 4 35
7 บ้านหนองแวงตอตั้ง 7 5 7 19 17 5 5 2 27
8 หนองแวงยาว 6 2 1 9 10 3 4 3 17
9 ซู่เอ็ง 6 1 2 9 21 2 2 1 25
10 อนุบาลไพศาลวิทย์ 5 9 5 19 18 5 2 0 25
11 อมตวิทยา 5 4 3 12 18 6 2 3 26
12 บ้านหันศิลางาม 5 0 4 9 14 3 2 3 19
13 อำไพพิทยา 5 0 2 7 7 3 2 0 12
14 ชุมชนหนองเม็ก 4 6 5 15 20 5 6 7 31
15 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 4 1 1 6 13 4 4 5 21
16 บ้านหินลาดนาดี 4 0 0 4 9 2 1 0 12
17 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 3 6 2 11 12 8 5 7 25
18 บ้านดอนโจด 3 4 0 7 6 3 3 0 12
19 เบญจคามสามัคคี 3 3 2 8 7 2 2 1 11
20 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 3 3 0 6 12 2 1 3 15
21 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 2 3 8 15 5 1 0 21
22 บ้านหันใหญ่ 3 1 4 8 15 5 3 3 23
23 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 3 1 2 6 8 3 0 2 11
24 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 3 1 1 5 13 3 1 3 17
25 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 2 4 1 7 8 5 1 0 14
26 บ้านคอนฉิม 2 4 0 6 9 4 1 2 14
27 บ้านหนองแวงมน 2 3 4 9 14 10 3 7 27
28 บ้านหนองสองห้อง 2 3 0 5 11 1 0 1 12
29 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2 2 1 5 10 10 0 2 20
30 บ้านหนองหญ้าขาว 2 2 1 5 9 4 4 3 17
31 ชุมชนวังหิน 2 2 1 5 5 4 2 1 11
32 บ้านหนองแวงโสกพระ 2 1 1 4 7 3 1 1 11
33 บ้านโนนเมืองโคกกุง 2 1 1 4 4 2 1 0 7
34 บ้านวังคูณ 2 0 2 4 7 1 2 1 10
35 บ้ายเมย 2 0 2 4 4 0 1 0 5
36 บ้านศุภชัย 2 0 2 4 4 0 0 1 4
37 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 1 3 4 8 8 3 4 4 15
38 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 3 3 7 12 11 6 3 29
39 บ้านโนนธาตุ 1 3 2 6 5 8 1 0 14
40 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 3 0 4 3 3 0 1 6
41 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 1 2 6 9 9 2 3 1 14
42 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 1 2 2 5 8 4 0 0 12
43 บ้านหนองแขมอีโล 1 2 2 5 6 2 5 4 13
44 บ้านรัตนะ 1 2 1 4 8 3 4 6 15
45 บ้านกุดหมากเห็บ 1 2 1 4 7 2 1 1 10
46 นาโพธิ์ชีวิทยา 1 2 1 4 5 9 3 2 17
47 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1 2 0 3 6 0 3 3 9
48 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 1 1 4 6 8 12 3 2 23
49 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1 1 1 3 11 1 3 3 15
50 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 1 3 9 5 2 2 16
51 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 1 1 3 7 0 1 1 8
52 อนุบาลสุรีพร 1 1 0 2 9 2 0 2 11
53 บ้านหัวนาหนองแวง 1 1 0 2 4 3 1 1 8
54 บ้านหนองไผ่วิทยา 1 1 0 2 4 2 3 2 9
55 บ้านดงเค็ง 1 1 0 2 4 1 5 0 10
56 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 1 0 2 4 0 2 4 6
57 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านเหล่าโนนคูณ 1 0 3 4 5 5 0 0 10
59 บ้านหนองแดง 1 0 3 4 5 0 0 0 5
60 จตุคามวิทยา 1 0 2 3 10 8 0 7 18
61 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 1 0 1 2 6 2 1 3 9
62 มิตรภาพ2 1 0 1 2 5 4 0 1 9
63 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 4 4 1 1 9
64 บ้านโนนหอมโนนศาลา 1 0 1 2 3 2 1 2 6
65 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 1 2 2 5 3 0 10
66 โนนทองวิทยา 1 0 0 1 5 0 0 3 5
67 บ้านดอนชาด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านหนองวัดป่า 1 0 0 1 3 0 0 1 3
69 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านหนองเปล่ง 1 0 0 1 2 1 2 1 5
71 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 2 1 0 1 3
72 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 1 0 0 1 2 0 2 1 4
73 หนองแซงแสงอรุณ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
74 บ้านฝาผนังวังจาน 1 0 0 1 1 2 2 1 5
75 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
76 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
77 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
78 บ้านผักหวาน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
79 ชุมชนบ้านโคกสี 0 3 0 3 3 4 1 1 8
80 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 0 3 0 3 3 2 0 0 5
81 บ้านทางขวาง 0 2 1 3 5 5 2 2 12
82 บ้านวังยาวสามัคคี 0 1 3 4 3 5 4 3 12
83 บ้านลอมคอม 0 1 2 3 6 3 6 6 15
84 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 0 1 1 2 7 4 2 1 13
85 บ้านหนองอรุณ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
86 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
87 บ้านเหล่านกชุม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
88 บ้านหันโจดหนองกุง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองโกโสกกระนวน 0 1 1 2 1 0 1 0 2
90 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 6 6 1 0 13
91 บ้านขอนสักตอประดู่ 0 1 0 1 3 5 1 0 9
92 บ้านหันน้อย 0 1 0 1 3 2 2 0 7
93 บ้านกอกโนนแต้ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
94 บ้านชาดหนองเหล็ก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
95 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 0 1 0 1 2 2 3 3 7
96 บ้านถลุงเหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 ผ่านบางอนุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 1 0 1 1 5 2 0 8
99 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 1 0 1 1 2 2 5 5
100 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
101 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 หนองพลวงมิตรประชา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านหันโสกเชือก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
105 บ้านละหานนา 0 0 3 3 3 4 2 3 9
106 บ้านท่าหนองหว้า 0 0 3 3 3 3 0 0 6
107 สหราษฎร์อนุกูล 0 0 2 2 5 2 4 0 11
108 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 0 0 2 2 4 6 6 4 16
109 บ้านหนองบัวแดง 0 0 2 2 3 3 2 1 8
110 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 0 2 2 3 2 2 1 7
111 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 2 2 3 2 1 0 6
112 บ้านหนองแวงนอก 0 0 2 2 3 2 1 0 6
113 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 3 2 0 10
114 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 0 1 1 5 2 1 2 8
115 บ้านหลุบคา 0 0 1 1 5 1 1 0 7
116 บ้านท่านางแนว 0 0 1 1 3 5 2 0 10
117 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 1 1 3 4 8 3 15
118 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 2 4
119 บ้านโนนแดง 0 0 1 1 1 5 2 2 8
120 บ้านทับบา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
121 บ้านห้วยโจด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
122 บ้านโนนท่อน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
123 บ้านหลักด่าน 0 0 0 0 4 0 1 1 5
124 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 1 4
125 บ้านใหม่นาเพียง 0 0 0 0 3 3 0 3 6
126 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 3 3 0 1 6
127 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
128 บ้านปอแดง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านหนองกุงสว่าง 0 0 0 0 2 4 1 4 7
130 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
131 บ้านโสกนกเต็น 0 0 0 0 2 2 3 3 7
132 บ้านกุดรู 0 0 0 0 2 2 0 0 4
133 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 ชุมชนบ้านชาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 2 1 4
137 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 0 0 0 1 5 3 0 9
139 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
140 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
141 อนุบาลกุลฤดี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
143 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 1 1 1 1 3
144 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านแฝก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
149 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 0 0 3 0 1 3
153 บ้านโนนข่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 3 2 5
154 บ้านหินแร่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
155 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านโนนขามป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านเพ็กน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
159 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 โนนรังหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านบะแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
172 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 207 177 166 550 857 437 256 222 1,550