สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 20 6 2 28 31 7 3 8 41
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 17 7 3 27 30 6 2 2 38
3 บ้านหนองกุงโนนทัน 12 6 6 24 31 9 5 3 45
4 บ้านหนองแวงท่าวัด 10 7 5 22 26 8 4 5 38
5 ไตรมิตรวิทยา 9 3 6 18 22 4 3 3 29
6 บ้านสำโรง 8 12 3 23 26 12 5 5 43
7 บ้านหนองแวงตอตั้ง 7 5 8 20 19 5 5 2 29
8 เบญจคามสามัคคี 6 4 2 12 13 2 2 1 17
9 หนองแวงยาว 6 2 1 9 10 3 4 3 17
10 ซู่เอ็ง 6 1 2 9 21 2 2 1 25
11 บ้านหันศิลางาม 6 0 4 10 16 3 2 4 21
12 อนุบาลไพศาลวิทย์ 5 9 5 19 18 5 2 0 25
13 อมตวิทยา 5 4 3 12 18 6 2 3 26
14 บ้านดงเค็ง 5 4 0 9 12 2 5 0 19
15 อำไพพิทยา 5 0 2 7 7 3 2 0 12
16 ชุมชนหนองเม็ก 4 6 5 15 20 5 6 7 31
17 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 4 4 0 8 14 2 1 3 17
18 บ้านดอนโจด 4 4 0 8 7 3 3 0 13
19 บ้านหนองแวงมน 4 3 5 12 17 11 3 7 31
20 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 4 1 2 7 9 5 0 2 14
21 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 4 1 1 6 13 4 4 5 21
22 บ้านหินลาดนาดี 4 0 0 4 9 2 1 0 12
23 บ้านคอนฉิม 3 7 1 11 15 4 1 2 20
24 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 3 6 2 11 12 8 5 7 25
25 บ้านโนนธาตุ 3 4 2 9 9 8 1 0 18
26 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 3 4 1 8 10 5 1 0 16
27 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 3 3 1 7 15 4 1 3 20
28 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 3 3 0 6 8 3 3 3 14
29 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 2 3 8 15 5 1 0 21
30 บ้านขอนสักตอประดู่ 3 2 2 7 10 5 1 0 16
31 บ้านหนองหญ้าขาว 3 2 1 6 10 4 4 3 18
32 บ้านหันใหญ่ 3 1 4 8 15 5 3 3 23
33 บ้านหนองสองห้อง 2 3 0 5 11 1 0 1 12
34 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2 2 1 5 10 10 0 2 20
35 ชุมชนวังหิน 2 2 1 5 5 4 2 1 11
36 บ้านหนองแดง 2 1 3 6 6 1 0 0 7
37 บ้านหนองแวงโสกพระ 2 1 1 4 7 3 1 1 11
38 บ้านโนนเมืองโคกกุง 2 1 1 4 5 2 2 0 9
39 บ้านหัวนาหนองแวง 2 1 0 3 5 3 1 1 9
40 บ้านหนองไผ่วิทยา 2 1 0 3 5 2 3 2 10
41 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 2 1 0 3 5 0 2 2 7
42 บ้านท่าหนองหว้า 2 0 3 5 5 3 0 0 8
43 มิตรภาพ2 2 0 2 4 7 5 0 1 12
44 บ้านวังคูณ 2 0 2 4 7 1 2 1 10
45 บ้ายเมย 2 0 2 4 4 0 1 0 5
46 บ้านศุภชัย 2 0 2 4 4 0 0 1 4
47 บ้านทางขวาง 1 4 1 6 9 6 2 2 17
48 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 1 3 4 8 8 3 4 4 15
49 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 3 3 7 12 11 6 3 29
50 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 3 0 4 3 3 0 1 6
51 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 1 2 7 10 10 2 3 1 15
52 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 1 2 2 5 8 4 0 0 12
53 บ้านหนองแขมอีโล 1 2 2 5 6 2 5 4 13
54 บ้านรัตนะ 1 2 1 4 8 3 4 6 15
55 บ้านกุดหมากเห็บ 1 2 1 4 7 2 1 1 10
56 นาโพธิ์ชีวิทยา 1 2 1 4 5 9 3 2 17
57 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1 2 0 3 6 0 3 3 9
58 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 1 1 4 6 8 12 3 2 23
59 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1 1 1 3 11 2 3 3 16
60 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 1 3 9 5 2 2 16
61 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 1 1 3 7 0 1 1 8
62 บ้านหนองอรุณ 1 1 1 3 4 2 0 0 6
63 อนุบาลสุรีพร 1 1 0 2 9 2 0 2 11
64 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 1 0 2 4 0 2 4 6
65 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านเหล่าโนนคูณ 1 0 3 4 5 6 0 0 11
67 จตุคามวิทยา 1 0 2 3 10 8 0 7 18
68 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 1 0 2 3 8 3 1 3 12
69 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1 0 2 3 5 6 6 4 17
70 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 2 3 5 4 1 1 10
71 หนองแซงแสงอรุณ 1 0 1 2 3 3 1 1 7
72 บ้านโนนหอมโนนศาลา 1 0 1 2 3 2 1 2 6
73 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 1 2 2 5 3 0 10
74 โนนทองวิทยา 1 0 0 1 5 0 0 3 5
75 บ้านดอนชาด 1 0 0 1 3 1 1 0 5
76 บ้านหนองวัดป่า 1 0 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านหนองเปล่ง 1 0 0 1 2 1 2 1 5
79 บ้านทุ่งแค 1 0 0 1 2 1 1 1 4
80 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 2 1 0 1 3
81 บ้านหนองหว้าสามัคคี 1 0 0 1 1 3 0 1 4
82 บ้านฝาผนังวังจาน 1 0 0 1 1 2 2 1 5
83 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
84 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
85 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
86 บ้านผักหวาน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
87 ชุมชนบ้านโคกสี 0 3 0 3 3 4 1 1 8
88 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 0 3 0 3 3 2 0 0 5
89 บ้านวังยาวสามัคคี 0 1 3 4 3 5 4 3 12
90 บ้านลอมคอม 0 1 2 3 6 3 6 6 15
91 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 0 1 1 2 7 4 2 1 13
92 บ้านท่านางแนว 0 1 1 2 4 6 3 0 13
93 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
94 บ้านเหล่านกชุม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 บ้านหันโจดหนองกุง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองโกโสกกระนวน 0 1 1 2 1 0 1 0 2
97 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 6 6 1 0 13
98 บ้านหันน้อย 0 1 0 1 3 2 2 0 7
99 บ้านกอกโนนแต้ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
100 บ้านชาดหนองเหล็ก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
101 บ้านถลุงเหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 ผ่านบางอนุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 1 0 1 1 5 2 0 8
104 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 1 0 1 1 2 2 5 5
105 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
106 บ้านบะแค 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 หนองพลวงมิตรประชา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านหันโสกเชือก 0 1 0 1 0 1 1 1 2
111 สหราษฎร์อนุกูล 0 0 3 3 6 2 4 0 12
112 บ้านละหานนา 0 0 3 3 3 4 2 3 9
113 บ้านหนองบัวแดง 0 0 2 2 3 3 2 1 8
114 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 0 2 2 3 2 2 1 7
115 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 2 2 3 2 1 0 6
116 บ้านหนองแวงนอก 0 0 2 2 3 2 1 0 6
117 บ้านทับบา 0 0 2 2 2 0 1 1 3
118 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 5 3 2 0 10
119 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 0 1 1 5 2 1 2 8
120 บ้านหลุบคา 0 0 1 1 5 1 1 0 7
121 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 1 1 3 4 8 3 15
122 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 2 4
123 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 3 1 7
124 บ้านโนนแดง 0 0 1 1 1 5 2 2 8
125 บ้านโนนข่าวิทยา 0 0 1 1 1 2 3 2 6
126 บ้านห้วยโจด 0 0 1 1 1 0 1 0 2
127 บ้านโนนท่อน 0 0 1 1 0 1 0 1 1
128 บ้านหลักด่าน 0 0 0 0 4 0 1 1 5
129 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 1 4
130 บ้านใหม่นาเพียง 0 0 0 0 3 3 0 3 6
131 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 3 3 0 1 6
132 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
133 บ้านปอแดง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
134 บ้านหนองกุงสว่าง 0 0 0 0 2 4 1 4 7
135 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
136 บ้านโสกนกเต็น 0 0 0 0 2 2 3 3 7
137 บ้านกุดรู 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 ชุมชนบ้านชาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 0 0 0 1 5 3 0 9
143 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
144 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
145 อนุบาลกุลฤดี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
146 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 2 2 4
147 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านแฝก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
152 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 สว่างวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหินแร่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
157 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านโนนขามป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านเพ็กน้อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
161 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 โนนรังหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
173 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 253 199 181 633 955 457 259 225 1,671