สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองกุงโนนทัน 31 9 5 3 45
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 30 6 2 2 38
3 บ้านสำโรง 26 12 5 5 43
4 บ้านหนองแวงท่าวัด 24 7 4 4 35
5 ไตรมิตรวิทยา 22 4 3 3 29
6 ซู่เอ็ง 21 2 2 1 25
7 ชุมชนหนองเม็ก 20 5 6 7 31
8 บ้านหนองคลองดอนแดง 19 5 3 8 27
9 อมตวิทยา 18 6 2 3 26
10 อนุบาลไพศาลวิทย์ 18 5 2 0 25
11 บ้านหนองแวงตอตั้ง 17 5 5 2 27
12 บ้านหันใหญ่ 15 5 3 3 23
13 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 15 5 1 0 21
14 บ้านหนองแวงมน 14 10 3 7 27
15 บ้านหันศิลางาม 14 3 2 3 19
16 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 13 4 4 5 21
17 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 13 3 1 3 17
18 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 12 11 6 3 29
19 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 12 8 5 7 25
20 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 12 2 1 3 15
21 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 11 1 3 3 15
22 บ้านหนองสองห้อง 11 1 0 1 12
23 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 10 10 0 2 20
24 จตุคามวิทยา 10 8 0 7 18
25 หนองแวงยาว 10 3 4 3 17
26 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 9 5 2 2 16
27 บ้านหนองหญ้าขาว 9 4 4 3 17
28 บ้านคอนฉิม 9 4 1 2 14
29 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 9 2 3 1 14
30 บ้านหินลาดนาดี 9 2 1 0 12
31 อนุบาลสุรีพร 9 2 0 2 11
32 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 8 12 3 2 23
33 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 8 5 1 0 14
34 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 8 4 0 0 12
35 บ้านรัตนะ 8 3 4 6 15
36 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 8 3 4 4 15
37 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 8 3 0 2 11
38 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 7 4 2 1 13
39 อำไพพิทยา 7 3 2 0 12
40 บ้านหนองแวงโสกพระ 7 3 1 1 11
41 เบญจคามสามัคคี 7 2 2 1 11
42 บ้านกุดหมากเห็บ 7 2 1 1 10
43 บ้านวังคูณ 7 1 2 1 10
44 ชุมชนบ้านดอนหัน 7 0 1 1 8
45 บ้านหนองแสง 6 6 1 0 13
46 บ้านลอมคอม 6 3 6 6 15
47 บ้านดอนโจด 6 3 3 0 12
48 บ้านหนองแขมอีโล 6 2 5 4 13
49 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 6 2 1 3 9
50 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 6 0 3 3 9
51 นาโพธิ์ชีวิทยา 5 9 3 2 17
52 บ้านโนนธาตุ 5 8 1 0 14
53 บ้านทางขวาง 5 5 2 2 12
54 บ้านเหล่าโนนคูณ 5 5 0 0 10
55 ชุมชนวังหิน 5 4 2 1 11
56 มิตรภาพ2 5 4 0 1 9
57 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 5 3 2 0 10
58 สหราษฎร์อนุกูล 5 2 4 0 11
59 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 5 2 1 2 8
60 บ้านหลุบคา 5 1 1 0 7
61 โนนทองวิทยา 5 0 0 3 5
62 บ้านหนองแดง 5 0 0 0 5
63 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 4 6 6 4 16
64 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 4 1 1 9
65 บ้านหัวนาหนองแวง 4 3 1 1 8
66 บ้านหนองไผ่วิทยา 4 2 3 2 9
67 บ้านโนนเมืองโคกกุง 4 2 1 0 7
68 บ้านดงเค็ง 4 1 5 0 10
69 บ้านหนองแวงนางเบ้า 4 0 2 4 6
70 บ้านหลักด่าน 4 0 1 1 5
71 บ้ายเมย 4 0 1 0 5
72 บ้านศุภชัย 4 0 0 1 4
73 ไตรราษฎร์สามัคคี 4 0 0 1 4
74 บ้านวังยาวสามัคคี 3 5 4 3 12
75 บ้านท่านางแนว 3 5 2 0 10
76 บ้านขอนสักตอประดู่ 3 5 1 0 9
77 บ้านหนองเสี้ยว 3 4 8 3 15
78 บ้านละหานนา 3 4 2 3 9
79 ชุมชนบ้านโคกสี 3 4 1 1 8
80 บ้านหนองบัวแดง 3 3 2 1 8
81 บ้านใหม่นาเพียง 3 3 0 3 6
82 บ้านบะแหบหญ้าคา 3 3 0 1 6
83 บ้านโนนสะอาด 3 3 0 1 6
84 บ้านท่าหนองหว้า 3 3 0 0 6
85 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 3 2 2 1 7
86 บ้านหันน้อย 3 2 2 0 7
87 บ้านโนนหอมโนนศาลา 3 2 1 2 6
88 บ้านหนองขี้เห็น 3 2 1 0 6
89 บ้านหนองแวงนอก 3 2 1 0 6
90 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 3 2 1 0 6
91 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 2 0 0 5
92 บ้านหนองอรุณ 3 2 0 0 5
93 บ้านกอกโนนแต้ 3 1 2 0 6
94 บ้านดอนชาด 3 1 1 0 5
95 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 1 1 0 5
96 บ้านปอแดง 3 1 1 0 5
97 บ้านโคกสูงวิทยา 3 1 0 2 4
98 บ้านหนองวัดป่า 3 0 0 1 3
99 บ้านเหล่านกชุม 3 0 0 0 3
100 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 2 5 3 0 10
101 บ้านหนองกุงสว่าง 2 4 1 4 7
102 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 3 0 0 5
103 วังบงน้อยวิทยา 2 3 0 0 5
104 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 2 2 3 3 7
105 บ้านโสกนกเต็น 2 2 3 3 7
106 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
107 บ้านกุดรู 2 2 0 0 4
108 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 2 2 0 0 4
109 บ้านหนองเปล่ง 2 1 2 1 5
110 ชุมชนบ้านชาด 2 1 1 0 4
111 บ้านโสกน้ำขาว 2 1 0 1 3
112 บ้านกุดหว้า 2 1 0 0 3
113 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 2 0 2 1 4
114 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 2 0 2 1 4
115 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 0 0 0 2
116 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
117 บ้านถลุงเหล็ก 2 0 0 0 2
118 ผ่านบางอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 0 0 0 2
120 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 5 3 0 9
121 บ้านโนนแดง 1 5 2 2 8
122 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 1 5 2 0 8
123 หนองแซงแสงอรุณ 1 3 1 1 5
124 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 1 2 2 5 5
125 บ้านฝาผนังวังจาน 1 2 2 1 5
126 บ้านสำราญ 1 2 2 0 5
127 บ้านห้วยแคน 1 2 2 0 5
128 อนุบาลกุลฤดี 1 2 0 1 3
129 บ้านป่าเป้า 1 2 0 0 3
130 บ้านโสกไผ่ 1 2 0 0 3
131 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 1 1 2 2 4
132 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 1 1 2 0 4
133 บ้านทุ่งแค 1 1 1 1 3
134 บ้านโคกสง่า 1 1 1 0 3
135 บ้านตลาดหนองแก 1 1 1 0 3
136 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 1 1 0 1 2
137 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
139 บ้านแฝก 1 0 2 1 3
140 บ้านผักหวาน 1 0 2 0 3
141 บ้านทับบา 1 0 1 1 2
142 บ้านหนองโกโสกกระนวน 1 0 1 0 2
143 บ้านห้วยโจด 1 0 1 0 2
144 บ้านหนองไผ่น้อย 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองไทร 1 0 0 0 1
146 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 3 0 1 3
151 บ้านโนนข่าวิทยา 0 2 3 2 5
152 บ้านหินแร่ 0 2 0 1 2
153 บ้านหนองบัวลอง 0 2 0 0 2
154 บ้านโนนขามป้อม 0 2 0 0 2
155 บ้านเพ็กน้อย 0 1 2 0 3
156 บ้านหันโสกเชือก 0 1 1 1 2
157 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 1 1 1 2
158 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 1 1 0 2
159 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 1 1 0 2
160 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 1 1 0 2
161 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 1 1 0 2
162 บ้านโนนท่อน 0 1 0 1 1
163 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 1 0 0 1
164 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองเรือ 0 1 0 0 1
167 โนนรังหนองบอน 0 1 0 0 1
168 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 0 1
169 บ้านบะแค 0 0 1 0 1
170 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 1 0 1
171 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 3 0
172 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0
173 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0
174 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 0
175 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 0
176 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0
รวม 857 437 256 222 1,772