สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองกุงโนนทัน 31 9 5 3 45
2 บ้านหนองคลองดอนแดง 31 7 3 8 41
3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 30 6 2 2 38
4 บ้านสำโรง 26 12 5 5 43
5 ไตรมิตรวิทยา 22 4 3 3 29
6 บ้านหนองแวงท่าวัด 20 8 4 5 32
7 ชุมชนหนองเม็ก 20 5 6 7 31
8 อมตวิทยา 18 6 2 3 26
9 อนุบาลไพศาลวิทย์ 18 5 2 0 25
10 ซู่เอ็ง 18 2 2 1 22
11 บ้านหันศิลางาม 16 3 2 4 21
12 บ้านหนองแวงมน 15 11 3 7 29
13 บ้านหันใหญ่ 15 5 3 3 23
14 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 15 5 1 0 21
15 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 15 4 1 3 20
16 บ้านคอนฉิม 15 4 1 2 20
17 บ้านหนองแวงตอตั้ง 14 5 5 2 24
18 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 14 2 1 3 17
19 เบญจคามสามัคคี 13 2 2 1 17
20 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 12 11 6 3 29
21 บ้านดงเค็ง 12 2 5 0 19
22 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 11 4 4 5 19
23 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 11 2 3 3 16
24 บ้านหนองสองห้อง 11 1 0 1 12
25 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 10 10 0 2 20
26 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 10 5 1 0 16
27 บ้านขอนสักตอประดู่ 10 5 1 0 16
28 บ้านหนองหญ้าขาว 10 4 4 3 18
29 หนองแวงยาว 10 3 4 3 17
30 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 10 2 3 1 15
31 บ้านโนนธาตุ 9 8 1 0 18
32 จตุคามวิทยา 9 8 0 7 17
33 บ้านทางขวาง 9 6 2 2 17
34 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 9 5 2 2 16
35 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 9 5 0 2 14
36 บ้านหินลาดนาดี 9 2 1 0 12
37 อนุบาลสุรีพร 9 2 0 2 11
38 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 8 12 3 2 23
39 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 8 8 5 7 21
40 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 8 4 0 0 12
41 บ้านรัตนะ 8 3 4 6 15
42 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 8 3 4 4 15
43 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 8 3 3 3 14
44 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 8 3 1 3 12
45 มิตรภาพ2 7 5 0 1 12
46 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 7 4 2 1 13
47 บ้านดอนโจด 7 3 3 0 13
48 อำไพพิทยา 7 3 2 0 12
49 บ้านวังคูณ 7 1 2 1 10
50 บ้านหนองแสง 6 6 1 0 13
51 บ้านลอมคอม 6 3 6 6 15
52 บ้านหนองแขมอีโล 6 2 5 4 13
53 สหราษฎร์อนุกูล 6 2 4 0 12
54 บ้านหนองแดง 6 1 0 0 7
55 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 6 0 3 3 9
56 ชุมชนบ้านดอนหัน 6 0 1 1 7
57 นาโพธิ์ชีวิทยา 5 9 3 2 17
58 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 5 6 6 4 17
59 บ้านเหล่าโนนคูณ 5 6 0 0 11
60 ชุมชนวังหิน 5 4 2 1 11
61 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 4 1 1 10
62 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 5 3 2 0 10
63 บ้านหัวนาหนองแวง 5 3 1 1 9
64 บ้านท่าหนองหว้า 5 3 0 0 8
65 บ้านหนองไผ่วิทยา 5 2 3 2 10
66 บ้านโนนเมืองโคกกุง 5 2 2 0 9
67 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 5 2 1 2 8
68 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 5 0 2 2 7
69 โนนทองวิทยา 5 0 0 3 5
70 บ้านท่านางแนว 4 6 3 0 13
71 บ้านหนองแวงโสกพระ 4 3 1 1 8
72 บ้านหนองอรุณ 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองแวงนางเบ้า 4 0 2 4 6
74 บ้านหลักด่าน 4 0 1 1 5
75 บ้ายเมย 4 0 1 0 5
76 บ้านศุภชัย 4 0 0 1 4
77 ไตรราษฎร์สามัคคี 4 0 0 1 4
78 บ้านวังยาวสามัคคี 3 5 4 3 12
79 บ้านหนองเสี้ยว 3 4 8 3 15
80 บ้านละหานนา 3 4 2 3 9
81 ชุมชนบ้านโคกสี 3 4 1 1 8
82 หนองแซงแสงอรุณ 3 3 1 1 7
83 บ้านใหม่นาเพียง 3 3 0 3 6
84 บ้านบะแหบหญ้าคา 3 3 0 1 6
85 บ้านโนนสะอาด 3 3 0 1 6
86 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 3 2 2 1 7
87 บ้านหันน้อย 3 2 2 0 7
88 บ้านโนนหอมโนนศาลา 3 2 1 2 6
89 บ้านหนองขี้เห็น 3 2 1 0 6
90 บ้านหนองแวงนอก 3 2 1 0 6
91 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 3 2 1 0 6
92 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 2 0 0 5
93 บ้านกอกโนนแต้ 3 1 2 0 6
94 บ้านดอนชาด 3 1 1 0 5
95 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 1 1 0 5
96 บ้านปอแดง 3 1 1 0 5
97 บ้านโคกสูงวิทยา 3 1 0 2 4
98 บ้านหนองวัดป่า 3 0 0 1 3
99 บ้านเหล่านกชุม 3 0 0 0 3
100 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 2 5 3 0 10
101 บ้านหนองกุงสว่าง 2 4 1 4 7
102 บ้านหนองบัวแดง 2 3 2 1 7
103 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 3 0 0 5
104 วังบงน้อยวิทยา 2 3 0 0 5
105 บ้านโสกนกเต็น 2 2 3 3 7
106 บ้านกุดหมากเห็บ 2 2 1 1 5
107 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
108 บ้านกุดรู 2 2 0 0 4
109 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 2 2 0 0 4
110 บ้านทุ่งแค 2 1 1 1 4
111 ชุมชนบ้านชาด 2 1 1 0 4
112 บ้านหลุบคา 2 1 1 0 4
113 บ้านโสกน้ำขาว 2 1 0 1 3
114 บ้านกุดหว้า 2 1 0 0 3
115 บ้านทับบา 2 0 1 1 3
116 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 0 0 0 2
117 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
118 บ้านถลุงเหล็ก 2 0 0 0 2
119 ผ่านบางอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
120 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 0 0 0 2
121 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 5 3 0 9
122 บ้านโนนแดง 1 5 2 2 8
123 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 1 5 2 0 8
124 บ้านหนองหว้าสามัคคี 1 3 0 1 4
125 บ้านโนนข่าวิทยา 1 2 3 2 6
126 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 2 3 1 6
127 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 1 2 2 5 5
128 บ้านฝาผนังวังจาน 1 2 2 1 5
129 บ้านสำราญ 1 2 2 0 5
130 บ้านห้วยแคน 1 2 2 0 5
131 อนุบาลกุลฤดี 1 2 0 1 3
132 บ้านป่าเป้า 1 2 0 0 3
133 บ้านโสกไผ่ 1 2 0 0 3
134 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 1 1 2 2 4
135 บ้านหนองเปล่ง 1 1 2 1 4
136 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 1 1 2 0 4
137 บ้านโคกสง่า 1 1 1 0 3
138 บ้านบะแค 1 1 1 0 3
139 บ้านตลาดหนองแก 1 1 1 0 3
140 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 1 1 0 1 2
141 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
143 บ้านแฝก 1 0 2 1 3
144 บ้านผักหวาน 1 0 2 0 3
145 บ้านหนองโกโสกกระนวน 1 0 1 0 2
146 บ้านห้วยโจด 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองไผ่น้อย 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองไทร 1 0 0 0 1
149 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
151 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
153 สว่างวิทยา 1 0 0 0 1
154 บ้านหินแร่ 0 2 0 1 2
155 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 2 0 0 2
156 บ้านหนองบัวลอง 0 2 0 0 2
157 บ้านโนนขามป้อม 0 2 0 0 2
158 บ้านเพ็กน้อย 0 1 2 0 3
159 บ้านหันโสกเชือก 0 1 1 1 2
160 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 1 1 1 2
161 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 1 1 0 2
162 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 1 1 0 2
163 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 1 1 0 2
164 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 0 1 1 0 2
165 บ้านโนนท่อน 0 1 0 1 1
166 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองเรือ 0 1 0 0 1
169 โนนรังหนองบอน 0 1 0 0 1
170 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 0 1
171 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 1 0 1
172 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 3 0
173 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0
174 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0
175 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 0
176 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 0
177 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0
รวม 917 457 259 225 1,858