หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 208 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 14 19 15
2 109 โรงเรียนจตุคามวิทยา 28 74 40
3 065 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 4 6 5
4 151 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 19 33 27
5 198 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 18 35 27
6 139 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 23 43 32
7 070 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 9 10 9
8 012 โรงเรียนชุมชนวังหิน 13 35 22
9 017 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 76 38
10 190 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 39 84 58
11 220 โรงเรียนชุมชนหนองเม็กบ้านดอนชาด 0 0 0
12 187 โรงเรียนซู่เอ็ง 26 53 30
13 086 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 19 39 21
14 112 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 10 22 16
15 067 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 6 11 6
16 053 โรงเรียนบ้านกุดรู 6 8 7
17 052 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 12 60 21
18 217 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 4 7 5
19 194 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 0 0 0
20 007 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 18 26 22
21 216 โรงเรียนบ้านขุมปูน 0 0 0
22 141 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 23 51 33
23 202 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 4 4 4
24 033 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 21 46 27
25 069 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 5 10 8
26 145 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 2
27 136 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 22 59 35
28 196 โรงเรียนบ้านดอนชาด 6 14 10
29 182 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 3 2
30 038 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 0 0 0
31 148 โรงเรียนบ้านดอนโจด 14 44 28
32 081 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 3 7 5
33 064 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 11 22 14
34 195 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 5 5 5
35 143 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 2 6 4
36 074 โรงเรียนบ้านทับบา 4 7 4
37 071 โรงเรียนบ้านทางขวาง 19 30 22
38 158 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 12 27 20
39 157 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 7 10 10
40 011 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 14 24 17
41 130 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 11 15 14
42 140 โรงเรียนบ้านบะแค 3 11 6
43 076 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 8 23 15
44 059 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 11 23 10
45 179 โรงเรียนบ้านปอแดง 5 10 7
46 034 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 1 3 2
47 047 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 5 4
48 019 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 3 28 9
49 095 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม 0 0 0
50 009 โรงเรียนบ้านผักหวาน 3 6 5
51 203 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 8 13 11
52 160 โรงเรียนบ้านยานาง 0 0 0
53 129 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 9 13 10
54 103 โรงเรียนบ้านรัตนะ 22 46 26
55 161 โรงเรียนบ้านลอมคอม 30 45 30
56 107 โรงเรียนบ้านละหานนา 14 28 17
57 175 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 19 27 26
58 189 โรงเรียนบ้านวังคูณ 11 30 15
59 119 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 15 34 20
60 180 โรงเรียนบ้านศุภชัย 6 19 10
61 181 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 38 75 46
62 080 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 9 5
63 035 โรงเรียนบ้านสำโรง 52 102 75
64 100 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 3 4 4
65 210 โรงเรียนบ้านหนองกาว 0 0 0
66 186 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 14 28 21
67 108 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 49 98 78
68 124 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6 12 9
69 213 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 54 121 92
70 032 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 3 18 7
71 105 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 6 1
72 054 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 11 13 11
73 207 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 4 4 4
74 115 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0 0 0
75 023 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 0 0 0
76 173 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 12 21 19
77 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 2 6 4
78 098 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 16 10
79 191 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 6 10 9
80 168 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 3 9 5
81 083 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 3 10 5
82 204 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0
83 212 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 5 2
84 117 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 4 9 7
85 027 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 41 20
86 044 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 24 36 26
87 162 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 3 4 2
88 133 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 22 41 27
89 088 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 9 17 9
90 176 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 6 13 10
91 093 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 0 0 0
92 163 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 6 14 9
93 125 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 6 13 6
94 177 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 3 2
95 066 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 19 48 23
96 142 โรงเรียนบ้านหนองแดง 7 20 14
97 037 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 38 189 64
98 122 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 47 101 51
99 039 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 6 22 10
100 201 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 15 42 20
101 178 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 3 3
102 016 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 40 63 47
103 128 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 12 39 18
104 042 โรงเรียนบ้านหนองแสง 13 17 13
105 097 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 2 4 3
106 031 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 1 1
107 183 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 2 3 3
108 029 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 13 25 16
109 096 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 17 37 22
110 021 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 6 12 9
111 111 โรงเรียนบ้านหลุบคา 7 12 9
112 114 โรงเรียนบ้านหันน้อย 9 14 9
113 068 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 26 96 46
114 192 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 9 4
115 075 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 3 4 4
116 082 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 30 48 32
117 051 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 11 30 13
118 211 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 12 23 14
119 120 โรงเรียนบ้านหินแร่ 3 11 5
120 028 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 22 54 27
121 091 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 10 7
122 041 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 3 3 3
123 200 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 2 2
124 174 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 18 34 30
125 055 โรงเรียนบ้านเปาะ 0 0 0
126 132 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 28 64 46
127 170 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 3 5 4
128 164 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 7 14 7
129 043 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 3 5 4
130 008 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 12 32 21
131 193 โรงเรียนบ้านแฝก 4 6 5
132 013 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 0 0 0
133 156 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 5 19 8
134 172 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 10 16 10
135 135 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 23 41 21
136 078 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 3 6 5
137 077 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 0 0
138 025 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 18 9
139 087 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 4 15 7
140 171 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 19 46 30
141 150 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 0 0 0
142 057 โรงเรียนบ้านโนนกราด 0 0 0
143 188 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 2 4 2
144 072 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 8 11 10
145 102 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 10 24 13
146 030 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 0 0 0
147 113 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 5 2
148 014 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 4 4
149 063 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 20 25 18
150 185 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 9 33 12
151 026 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 6 12 5
152 159 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 9 12 9
153 020 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 6 4
154 045 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 10 18 13
155 104 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 7 4
156 118 โรงเรียนบ้านโนนแดง 11 26 15
157 144 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 0 0 0
158 010 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 11 20 17
159 060 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 4 7 6
160 149 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 3 20 8
161 090 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 9 24 17
162 048 โรงเรียนบ้ายเมย 5 5 5
163 146 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0
164 127 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 2 5 3
165 123 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 2 6 2
166 154 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 41 161 61
167 062 โรงเรียนมิตรภาพ2 13 32 14
168 015 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 5 11 6
169 094 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 16 38 23
170 165 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 14 35 21
171 085 โรงเรียนสว่างวิทยา 1 3 2
172 197 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 23 42 34
173 167 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 40 125 59
174 199 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 6 8 7
175 138 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 1 9 2
176 024 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 4 8 4
177 206 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 5 10 9
178 099 โรงเรียนหนองแซงแสงอรุณ 8 17 9
179 050 โรงเรียนหนองแวงยาว 21 52 23
180 116 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 8 9 7
181 169 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 13 40 19
182 166 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 25 48 28
183 209 โรงเรียนอำไพพิทยา 15 34 18
184 205 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 4 4 4
185 110 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 23 63 38
186 147 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 22 45 34
187 137 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 3 8 3
188 092 โรงเรียนโนนทองวิทยา 8 21 9
189 061 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 3 2
190 106 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 18 36 27
191 101 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 29 48 38
192 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 35 61 49
193 121 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 5 5 5
194 218 โรงเรียนกระแสพัฒนา 0 0 0
195 219 โรงเรียนกระแสพัฒนา(พล) 0 0 0
196 089 โรงเรียนอมตวิทยา 31 113 40
197 214 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 10 17 10
198 215 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 22 53 23
รวม 2134 4845 2909
7754

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]