หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสรายุทธ์ ทิพย์รักษ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณี เพียรแก้วครู ร.ร.บ้านหันศิลากรรมการ
3. นางธัญมน เจริญวงศ์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
4. นางวัญเพ็ญ ภูมิพานโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
5. นางลักขณา โสมาบุตรครู ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสิรินารถ สิงหศรีผอ.ร.ร.บ้านหนองมวงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภรณ์ นาคเกลี้ยงครู ร.ร.บ้านแวงน้อยกรรมการ
3. นางประกาศ พิมพิสารครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นายศิริชัย โนนทะเสนครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เถรหมื่นไวย์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ลาดซ้ายครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์จำปาครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
4. นางธนพร มะลิครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายจิรวัฒน์ ธงไชยผอ.ร.ร.บ้านหลักด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีลดา พรมศิลาครู ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ พาทีครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นางสมถวิล ไตรทิพย์ครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายกนก บุตรวงษ์ผอ.ร.ร.บ้านหินลาดาดีประธานกรรมการ
2. นางพิณทอง ศรีคำชนครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางสาวศิริ แสนป้องครู ร.ร.บ้านวังบงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางโอภาช ปะจะเนครู ร.ร.บ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ คำเหนือผอ.ร.ร.หนองพลวงมิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เกียรติวราภรณ์ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นายวิรัตน์ บุญชัยครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นางสาวธันยารัตน์ สมอหมอบครู ร.ร.หนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สุดสีผอ.ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายศรัญณัฐพงศ์ ผางจันดาครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอำนวย พลสักขวาครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
4. นางประนอม ตาหล้าครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ แผ้วไธสงผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงสว่างประธานกรรมการ
2. นางมะลัยวัลย์ โนนทะเสนครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณหาญครู ร.ร.มิตรภาพกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ อรุณลักษณ์ ครู ร.ร.บ้านชาดหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ จบมะรุมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม เคารพครู ร.ร.บ้านหนองม่วงใหญ่ฯกรรมการ
3. นางกนิษฐา ดาโสมครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายประทวน พรมจ้อยผอ.ร.ร.บ้านโคกสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรียา กุดช่วยครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พานนนท์ครู ร.ร.บ้านเก่างิ้วหนองบั่วกรรมการ
4. นางโสภา ทุมพาโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
5. นางมะลิวัน ไชยชนะครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสุพล สีหาผอ.ร.ร.บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ธิธรรมครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางจิรารักษ์ ช่วยคูณครู ร.ร.บ้านแวงน้อยกรรมการ
4. นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทองครู ร.ร.บ้านหนองกุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ผอ.ร.ร.บ้านศุภชัยประธานกรรมการ
2. นางรัตติยาภรณ์ เค้าแคนครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นางณิศมน เทพจิตครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มะลาหอมครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ ทินราชครู โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ จอดนอกครู โรงเรียนหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางประกายมาศ มีธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยฯกรรมการ
5. นางผดุงพันธ์ สีสุวอครู โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกกรรมการ
6. นางหงส์ทอง เจณวิทย์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าวกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล สุขเพียครู โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
8. นางสาวปรารถนา วงค์ทหารครูอัตราจ้างศูนย์ที่ 14กรรมการและเลขานุการ
9. นางมัลนรัตน์ พรอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ สมอฝากผอ.โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจานประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ นพรัตน์ครู โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีสารครู โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวงกรรมการ
4. นายภัทระ อาษานอกครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางสาวธรีญา ชัยธงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางสำเนาว์ สายกระสุนครู โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการ
7. นายบรรยนต์ สืบวงษาครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
8. นางสุพรรณี ฐานะครู โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นายสมหมาย ลาทวงครู โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัย ขุมทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อิสราครู โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วกรรมการ
3. นายวรกิจ มัครรมย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
4. นายไวยกูณฐ์ ชนะสารครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
5. นายประสาร นามศรีครู โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชากรรมการ
6. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนครู โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
7. นายสุภัทรา บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
8. นางสาววิจิตราภรณ์ อัสสาภัยพนักงานราชการโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ มุกดาครูโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
10. นายสรวิทย์ ทาร่อนครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุดสีผอ.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนิตย์ ขานอยู่ครู โรงเรียนชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ
3. นางนฤมล แท่นงามครู ร.ร.บ้านหนองมะเขือซองแมวฯกรรมการ
4. นางอภิรัตน์ สืบสุนทรครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายนิวรรตน์ ศิริแววครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
6. นางกนกอร รสชาครู ร.ร.บ้านหนองเปล่งกรรมการ
7. นายสวัสดิ์ พินไธสงครู ร.ร.บ้านหนองบัวลองกรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ เทนอิสระครู ร.ร.หนองแซงแสงอรุณกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธนพรพรรณ รัตนสมบัติครู ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โชคชัยผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ประภาการครู ร.ร.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมฯ กรรมการ
3. นายเกรียงไกร สุขคณาครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นางสาวผุสดี วงศ์หันครู ร.ร.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัวกรรมการ
5. นางสุภานุสรณ์ สุขเพียครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
6. นายเอ็ง นามไธสงครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
7. นางกิตติมา คำพิทักษ์ครู ร.ร.บ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสุนีรัตน์ สุทธิวรรณครู ร.ร.บ้านหนองไผ่น้อยกรรมการ
9. นางศิริวรรณ โต๊ะปั่นครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทาผอ.ร.ร.บ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นายวิบูรณ์ ปุ้งโพธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นายสุพิน ทีนาครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นางประไพ พลสำโรงครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ นามลิวัลย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
6. นายนิติชน พหลทัพพหลทัพกรรมการ
7. นายอุทัย จิตจักรครู ร.ร.วัดจุมพลฯกรรมการ
8. นายวรกาญจน์ เรืองเดชครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี ทะวะวัง ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายบัญชา มณีจันทร์ผอ.ร.ร.บ้านโนนท่อนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หิมโสภาครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
3. นางวิรัญญา คลังคาครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการ
4. นางหนูพูล ไกรจันทร์ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นางแสงเดือน คิดเข่มครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายสมพงษ์ โสภาจิตร์ ครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
8. นายสุรินทร์ กฤตเวทินครู ร.ร.บ้านกุดหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม ผอ.ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่งประธานกรรมการ
2. นางนวพร แสงเกตุครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ หาดวรรณครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
4. นางสุนันทา เครือภักดีครู ร.ร.บ้านโนนขามป้อมกรรมการ
5. นายมงคล ญาติสังกัดครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นางชานันท์ เพชรกาฬครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
7. นายคมสันต์ ดีหลีครู ร.ร.โนนจันทึกกรรมการ
8. นางสาวรัตนาพร เกียรติปกรณ์ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เถรหมื่นไวยผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมใจ มาตย์นอกครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางทิพย์ ไสยาง ครู ร.ร.บ้านวังหิน กรรมการ
4. นางปิยมาภรณ์ ปัญญา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางละเอียด ประครองญาติครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
6. นายพิทยาพล บุตรวิชาครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการ
7. นางสาวเกศฎาพร สุดชาครู ร.ร.โนนจันทึกกรรมการ
8. นางพรทิพย์ สอนสิทธิ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอมร ไกรลาศผอ.ร.ร.บ้านเหล่านกชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ จุลนีย์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นางสาววารุณี เถรหมื่นไวย์ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายบุญเรือน จำปาหอมครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรางคณา เอาเออร์สวาลค์ครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
6. นางพจนา พื้นชนะครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
7. นายศัสตราวุธ มองไธสงครู ร.ร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์ครู ร.ร.บ้านบะแหบหญ้าคากรรมการ
9. นายพิทยา สุภพร ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นายนลรวีย์ แสนเพ็ชร ครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วรรณศรีครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการ
3. นางสุมาลี เจริญใจ ครู ร.ร.บ้านโนนชาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา จำปาหอมครู ร.ร.บ้านชาดหนองเหล็กกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา แสงโทโพครู ร.ร.บ้านหลักด่านกรรมการ
6. นางสุภารักษ์ การฟุ้งครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นายวิชาญ ประครองญาติครู ร.ร.บ้านรัตนะ กรรมการ
8. นางพวงพะยอม พาโพนงามครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
9. นางพัชรีย์ ป้องบุญจันทร์ครู ร.ร. โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพรผอ.ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ยิ่งชัยภูมิครู ร.ร.บ้านโนนกอกโนนแต้กรรมการ
3. นางสาวนวลศรี โยลุงครู ร.ร.บ้านเหล่านกชุมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จัตุชัยครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
5. นางพุทธชาด ดวงจิต ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
6. นายสากล หาดจันทร์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางจุรีมาศ แนวเงินดี ครู ร.ร.บ้านโนนทองหลางโคกสูง กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ หาแก้ว ผอ. โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ธนะชัยครู ร.ร.บ้านเก่างิ้วหนองบั่วฯกรรมการ
3. นางศิริพร เสาวรส ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวพราวพลอย ชัยพรมมาครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
5. นางประคอง คำมีภักดี ครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ
6. นางสุภาณี มาตย์วังแสงครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
7. นางนาพร สีตาลครู ร.ร.บ้านสำโรง กรรมการ
8. นางสุพัสตรา โม้อ้อนครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการ
9. นางธัญญารัตน์ ธนูรัตน์ครู ร.ร.บ้านรัตนะ กรรมการ
10. นางอาทิตยา ชัยศรครู ร.ร.บ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์)กรรมการ
11. นายเจษฎา นาทองครู ร.ร.บ้านหันใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
12. นายบุญเลิศ พลสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎิศาสน์ บุญพสุกุลผอ.ร.ร.บ้านเพ็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา เรืองวิเศษครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางวนิดา สุรพงษ์รัตน์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
4. นางมาติกา ประสิทธิแสงครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
5. นายสุรางค์ ขำปู่ครู ร.ร.บ้านหนองวัดป่ากรรมการ
6. นายยุทธัย สนเจริญ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
7. นายสมชัย เงาะเศรษฐ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
8. นางวิภาวดี จิตแสงครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ ครูร.ร.บ้านดอนโจด กรรมการ
10. นางสาวกุหลาบ คำศรีครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
11. นางสังวาลย์ บัวขวาโรงเรียนกรรมการ
12. นายจันโท ธรรมทินโนครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไพรวัลย์ ไชยทองศรีผอ.ร.ร.บ้านละหานนาประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ดา ลุนบงครู ร.ร.บ้านฝาผนังวังจานกรรมการ
3. นางสาวลิตา ไชยศรีครู ร.ร.บ้านหัวนาหนองแวงกรรมการ
4. นายถวิล เนาวนนท์ ครู ร.ร.บ้านชาดหนองเหล็กกรรมการ
5. นางพิริยา พงษ์ภักดิ์ครู ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการ
6. นางเพ็ญรัตน์ เทพตีเหล็กครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู กรรมการ
7. นางธนภรณ์ กลั่นเกษมครู ร.ร.บ้านเมย กรรมการและเลขานุการ
8. นายกิตติ เหมือนสังข์ครู ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แพไธสงผอ.รร.บ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางธิภาพร ถูสมบัติครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นางศุทธิ์มาศ รักสมบัติครู ร.ร.บ้านหนองมะเขือซองแมวฯกรรมการ
4. นางสายทอง โพธิ์ศรีครู ร.ร.บ้านหนองยางกรรมการ
5. นายลีณวัฒน์ หวานเสร็จครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
6. นายนิโรจน์ อนุอันครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรดา แก้วศรีหาครู ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
8. นางกัญญาพัชญ์ เสนีย์ธำรงชัยครู ร.ร.บ้านทุ่งแค กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ เสริฐนาคผอ.ร.ร.จตุคามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร สาศิริครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ มีกงครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการ
4. นางจันทร์ที เตาะไธสงครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบ กรรมการ
5. นางสาวภัทรพร ภายไธสงครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสงกรานต์ สุขคณา ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นางพิสมัย ไขแสงครู ร.ร.บ้านชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการและเลขานุการ
8. นายวิเชียร เทพสุทธิครู ร.ร.บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ อำพลผอ.ร.ร.บ้านโนนตะโก ประธานกรรมการ
2. นายประกาย แพงคำแหงครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงฯ กรรมการ
3. นางชลพรรษ นามไธสง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
4. นายสมพงษ์ กระลามครู ร.ร.บ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ปรัชญาเรืองพงษ์ ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจาน กรรมการ
6. นางนันทกิจ เกตุพิบูลย์ครู ร.ร.บ้านรัตนะ กรรมการ
7. นางพรสวรรค์ โยธาครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
8. นางวิมาน บัวองค์ครู ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุพิศ อุดมฉวี ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงมนประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ วงษาเทียมครู ร.ร.บ้านหนองแวงมน กรรมการ
3. นายมรุต แก้วน้อย ครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
4. นางสาวเอื้อ คำเพ็ง ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ทาตาครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
6. นายนันทวรรณ แถวหมอครู ร.ร.บ้านดอนโจด กรรมการ
7. นางพิสมัย หารเทศครู ร.ร.บ้านหนองสองห้องกรรมการ
8. นางสาววัลลา แพงวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ป้องคำ ผอ.ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นางสาวเสงี่ยม คำศรี ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
3. นางละม่อม สามหมอครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นายสมชาย บุญก้อนครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
5. นางสาวเนืองนิตย์ ชาวนาฮีครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณ กรรมการ
6. นายโศภิษฐ์ศักดิ์ เดชะสิทธิ์ เดชะสิทธิ์ครูร.ร.บ้านโนนจันทึก กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ แสงสุดตาครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาว กรรมการ
8. นางอุบล ศิริภิรมย์ครู ร.ร.บ้านละหานนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางทองลา ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มะวงค์ครู ร.ร.บ้านทับบากรรมการ
3. นางบานเย็น หรี่อินทร์ครู ร.ร.บ้านโนนขามป้อมกรรมการ
4. นางสุทัศนา จำปาหอม ครู ร.ร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประมวล ทุมคำครู ร.ร.วัดจุมพลฯ กรรมการ
6. นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ช่วงชิดผอ.ร.ร.บ้านทางขวางประธานกรรมการ
2. นายสุริยา การศักดิ์ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสินครู ร.ร.บ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางเมขลา คุวาจารย์ครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
5. นายอิสระ คิ้วไธสงครู ร.ร.บ้านหนองกุงสว่างกรรมการ
6. นางมนเทียร มูลธิยะครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัยภร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ฉัตรพูนกุลครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
3. นายอภิบาล ประดับคำครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางวนิดา แสนพลมาศครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายไพรัช ลักษณะโยธินครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยภร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม คุณล้านครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
3. นางบังอร นาสมใจครู ร.ร.บ้านโนนท่อนกรรมการ
4. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
5. นายคง แคนชัยครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชัยภร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนุจรี เทวะหาครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ศรีสวัสดิ์ครู ร.ร.บ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายบุญถิ่น กุลสุวรรณครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ บุญธรรม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอุไร นาทองครู ร.ร.บ้านห้วยแคน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยภร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ สุภาครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีโยครู ร.ร.บ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายอานนท์ กอยขุนทดครู ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายอาณัติ สุภัทรากุลครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสีมาตร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ทิพย์รักษ์ครู ร.ร.โนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
3. นางรัตน์ติยา ปาลินทร ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายบัญชา สุตะนนท์ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุเนตร สารบัณฑิตกุลผอ.ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนา วงษ์จารย์ครู ร.ร.บ้านคึมชาตหนองผงนาดีกรรมการ
3. นางสุวรรณี เมืองประทุมครู ร.ร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางสาวสกุณา นอดพลครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบุญถัน จ้ำนอกครู ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ทัพเจริญครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางสมพิศ ชำกรมครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
8. นางไพศาล แสนยามูลครู ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายฯกรรมการและเลขานุการ
9. นายสมใจ เทพจั้งครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.1-ป.3
1. นายมนตรี เชษฐาผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงห้วยเสียวประธานกรรมการ
2. นางฉวี หอมทองครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ กรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์ ครู ร.ร.บ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเอ็มจิตร ด้วงบุ้งครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา ช่วยนาครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ
6. นายอภิญญา คำไพเราะครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการและเลขานุการ
7. นายบัวผัน บัวแพงครู ร.ร.วัดอัมพร(วรพตอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สมอหมอบผอ.ร.ร.บ้านผักหวานประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ เรืองโอชา ครู ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางกุหลาบ ชาดาเม็กครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโล กรรมการ
4. นายบรรชัย นิยมพลครู ร.ร.บ้านกอกโนนแต้กรรมการ
5. นางสาวภัสสร นันทวิจิตรครู ร.ร.บ้านหินแร่กรรมการ
6. นายนภดล เศรษฐภักดี ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวไพรัตน์ โจทย์จันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพะยอม ศิลาโคตรครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดน้ำ ป.1-ป.6
1. นายสมาน หารเทศผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพานครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ บุณยภัทรากุลครู ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทองดีครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
5. นายวิเชียร กองเกิดครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุภพรครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายธีรพล แพไธสงครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
8. นายอำนาจ ศิริบรรพต ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
9. นายพา สีสันต์ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
10. นายสมนึก ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดน้ำ ม.1-ม.3
1. นายสมาน หารเทศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพานครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ บุณยภัทรากุลครู ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทองดีครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
5. นายวิเชียร กองเกิด ครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดี กรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุภพรครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายธีรพล แพไธสงครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
8. นายอำนาจ ศิริบรรพต ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
9. นายพา สีสันต์ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
10. นายสมนึก ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดน้ำ ประเภทเข้าเป้า ป.1-ป.6
1. นายสมาน หารเทศผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพานครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ บุณยภัทรากุลครู ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทองดีครู ร.ร.โคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
5. นายวิเชียรร กองเกิดครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุภพรครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายธีรพล แพไธสงครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
8. นายอำนาจ ศิริบรรพตครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
9. นายพา สีสันต์ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
10. นายสมนึก ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจรวดน้ำ ประเภทเข้าเป้า ม.1-ม.3
1. นายสมาน หารเทศผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพานครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ บุณยภัทรากุลครู ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทองดีครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
5. นายวิเชียร กองเกิดครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุภพรครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายธีรพล แพไธสงครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
8. นายอำนาจ ศิริบรรพตครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
9. นายพา สีสันต์ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
10. นายสมนึก ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายดำรัส ช่วยคูณผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม มณีทัพครู ร.ร.บ้านมิตรภาพ 2กรรมการ
3. นายกงเพชร อุดมวงษ์ครู ร.ร.บ้านหลักด่านกรรมการ
4. นายประณตศักดิ์ แสบงบาลครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บ กรรมการ
5. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสงค์ ขุนแก้วครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการและเลขานุการ
ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ชุมผางครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ คำมอนมายครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการ
4. นายสนั่น ศรีเมืองช่างครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นายน้ำฝน โยลุงครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
ประกวดวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ชุมผางครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ คำมอนมายครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการ
4. นายสนั่น ศรีเมืองช่าง ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน โยลุงครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ สืบเนียมผอ.ร.ร.บ้านทับบาประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา ฉิมจันทึกครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางสุมาลัย ศรีใสครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
4. นายพุธ สารคามครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแสวง เครือภักดีผอ.ร.ร.ไตรคามราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ตุละพิภาคครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางนันทกิจ เกตุพิบูลย์ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางดารา ส่งสุข ส่งสุขครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยลธง ลุนราศรีผอ.ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ชมภูพานครู ร.ร.บ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางยรรยงค์ จำปานินครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ตังศุภศิริผอ.ร.ร.บ้านคอนฉิมประธานกรรมการ
2. นายคำปุน ผาผงครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
3. นายสุภาพ สุขแปครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
4. นางดารารัตน์ มงคุณครู ร.ร.บ้านหนองแวงนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายส่วน พลขวาผอ.ร.ร.บ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ พิชัยครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยา กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ทาตาครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี ไกรขุนทศครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เชษฐาผอ.ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทองชุมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
3. นางสุนีย์ สุดสะอาดครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
4. นายหนูแดง เอี่ยมศรีครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสนั่น มาตย์นอกผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันประธานกรรมการ
2. นายสุนทร วงศ์ธรรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายสุพจน์ สีกาครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ
4. นายกัณหา นามอ่อนตาครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสนั่น มาตย์นอกผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
2. นายสุนทร วงศ์ธรรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายสุพจน์ สีกาครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ
4. นายกัณหา นามอ่อนตาครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ จันประเทืองผอ.ร.ร.บ้านโสกนกเประธานกรรมการ
2. นายสมชัย เงาะเศรษฐ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย กุลสังขารครู ร.ร.บ้านกอกโนนแต้กรรมการ
4. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
5. นายสมยศ เกียรตินอกครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
6. นายสากล หาดจันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุนทร หลี่อินทร์ผอ.ร.ร.บ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นายเชวง เพชรภาครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
3. นายประวัติ เถาทิพย์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียวกรรมการ
4. นายนิตินันท์ ภูสีฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
5. นางอรทัย เหลาลาครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางบัวครอง ไชยปราบครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ จันประเทืองผอ.ร.ร.บ้านโสกนกเต็นประธานกรรมการ
2. นายสมชัย เงาะเศรษฐ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย กุลสังขารครู ร.ร.บ้านกอกโนนแต้กรรมการ
4. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
5. นายสมยศ เกียรตินอกครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
6. นายสากล หาดจันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุนทร หลี่อินทร์ผอ.ร.ร.บ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นายเชวง เพชรภาครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
3. นายประวัติ เถาทิพย์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียวกรรมการ
4. นายนิตินันท์ ภูสีฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
5. นางอรทัย เหลาลาครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางบัวครอง ไชยปราบครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสกสรร แก้ววงษาผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางพิสมัย คูณล้านครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสมพิศ ชำกรมครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
5. นายวรศักดิ์ จารีตครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
6. นางลำยอง เวียงวงษ์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
7. นางบานเย็น หรี่อินทร์ครู ร.ร.บ้านโนนขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสกสรร แก้ววงษาผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางพิสมัย คูณล้านครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสมพิศ ชำกรมครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
5. นายวรศักดิ์ จารีตครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
6. นางลำยอง เวียงวงษ์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
7. นางบานเย็น หรี่อินทร์ครู ร.ร.บ้านโนนขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน เทวะหาผอ.ร.ร.ชุมชนวังหินประธานกรรมการ
2. นางดรุณี วรดีครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นายถาวร พานนนท์ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นางอรนารถ ประภาวสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนประภา หาญเสนาผอ.บ้านโนนทองหลางโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสมพร แสงลาครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
3. นางนิภาพร ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
4. นางสายฝน ศรีมหาพรหมครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ จรรยาศรีครู ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการ
6. นางอุทิศ ศรีภิรมย์ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
7. นายเทียมจันทร์ อัสสาภัยครู ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนประภา หาญเสนาผอ.บ้านโนนทองหลางโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสมพร แสงลาครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
3. นางนิภาพร ประกอบนันท์ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
4. นางสายฝน ศรีมหาพรหมครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ จรรยาศรีครู ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการ
6. นางอุทิศ ศรีภิรมย์ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
7. นางเทียมจันทร์ อัสสาภัยครู ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสีวิไล แก้วโพธิ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองกาวประธานกรรมการ
2. นายสุขพิชญ์ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้า กรรมการ
3. นายทิฆัมพร พรหมกัลป์ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางพูลจิต หรี่อินทร์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นางอัชราณีย์ นาราษฎร์ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสีวิไล แก้วโพธิ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองกาวประธานกรรมการ
2. นายสุขพิชญ์ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
3. นายทิฆัมพร พรหมกัลป์ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางพูลจิต หรี่อินทร์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นางอัชราณีย์ นาราษฎร์ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมพร กองเกิดผอ.ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางครองตระกูล ไกรสีห์ครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสุริยง ทองมีค่าครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นางอรไท ทองสุพรรณครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์ผอ.ร.ร.บ้านหนองอรุณประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีโนนม่วงครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บะคะครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นายบุญช่วย เฮียงราชครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมาน หารเทศผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลยูงครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ภัทรบัวพุฒครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายปริญญา สีหาใต้ครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสกุล ราชสีมาผอ.ร.ร.บ้านหินแร่ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศิริบรรพตครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายอินทร์ครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ บุญเรืองครู ร.ร.บ้านโคกกลางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสงบ แพไธสงผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวลองประธานกรรมการ
2. นายไพศล บุญธรรมครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
3. นายสมถวิล คำลือครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมังครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพหล คงหาญผอ.ร.ร.บ้านเปาะประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พันธ์วิเศษครู ร.ร.บ้านโนนหอมโนนศิลากรรมการ
3. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรงครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
4. นางแช่มช้อย สุดสีครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ปัตตานังผอ.ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ การฟุ้งครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคี กรรมการ
3. นายเชฎฐะกร ธานีครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นายชัยฤกษ์ หวานแท้ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบัวเรียน แพไธสงค์ผอ.ร.ร.บ้านหนองบะโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายประณตศักดิ์ แสบงบาลครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ พิมพิสารครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นายปริญญา รัตนบุตรครู ร.ร.บ้านฝาผนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประจวบ กิจเธาว์ผอ.ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายฯประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ศรีเมืองช่างครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญเล้ง จอดนอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางเสงี่ยม มณีทัพครู ร.ร.มิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เดชพละผอ.ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายสงวน กองเกิดครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
3. นายนวพันธ์ โพยนอกครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ลุนราศรีครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคี กรรมการ
5. นายอดุล ชุมผางครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
6. นางสุพัตรา ใบบ้งครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา ผอ.ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นารีคำครู ร.ร.บ้านฮ่องห้อยห้วยว่านหอมกรรมการ
3. นางสมใจมาศ มูลไธสงครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นายสมพล พิเคราะห์แนะครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนามัย ชัยปราบครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
6. นางเกษมณี แก้วชนะครู ร.ร.บ้านเหล่านกชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฎ์ บุตรวิชาผอ.ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นารีคำครู ร.ร.บ้านฮ่องห้อยห้วยว่านหอมกรรมการ
3. นางสมใจมาศ มูลไธสงครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นายสมพล พิเคราะห์แนะครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนามัย ชัยปราบครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
6. นางเกษมณี แก้วชนะครู ร.ร.บ้านเหล่านกชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชาวกล้าผอ.ร.ร.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอม ประธานกรรมการ
2. นายสงวน กองเกิดครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
3. นายนวพันธ์ โพยนอกครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ลุนราศรีครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายอดุล ชุมผางครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
6. นางสุพัตรา ใบบ้งครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ คะลาผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ กองเกิดครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสถิตย์ เกตุสาครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางรุจิรา พาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ คะลาผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ กองเกิดครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
3. นายสถิตย์ เกตุสาครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
4. นางรุจิรา พาวงศ์ครู ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มลเพียรครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางญานิศา เค้าแก้วครู ร.ร.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมกรรมการ
4. นายคณิต คะลาครู ร.ร.บ้านโสกกระหนวนกรรมการ
5. นางสาวอุไร นาทองครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการ
6. นายสุเนตร อัศวมนตรีครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มลเพียรครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางญานิศา เค้าแก้วครู ร.ร.บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมกรรมการ
4. นายคณิต คะลาครู ร.ร.บ้านโสกกระหนวนกรรมการ
5. นางสาวอุไร นาทองครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการ
6. นายสุเนตร อัศวมนตรีครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ อุดมฉวีผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงมนประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยครู ร.ร.บ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตรีกมลผอ.ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยครู ร.ร.บ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุรัช ยุพินผอ.ร.ร.บ้านหญ้าคาท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ นาโลครู ร.ร.บ้านเปาะกรรมการ
3. นายสุพรรณ พับพิมพ์สัยครู ร.ร.บ้านวังบงน้อยกรรมการ
4. นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสงครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการ
5. นายเครือไพร ภูมิพานครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุรัช ยุพินผอ.ร.ร.บ้านหญ้าคาท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ นาโลครู ร.ร.บ้านเปาะกรรมการ
3. นายสุพรรณ พับพิมพ์สัยครู ร.ร.บ้านวังบงน้อยกรรมการ
4. นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสงครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการ
5. นายเครือไพร ภูมิพานครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ โคตรมณีผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยครู ร.ร.บ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พิทักษ์ผอ.ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายเกณฑ์ แคนติครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายอุทัย จิตรจักรครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายธนัญชัย เดชพลกรัง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรหมผอ.ร.ร.บ้านหนองวัดป่ากรรมการ
2. นายเดชวุฒิ ถารัตน์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นายธงไชย แสงลาครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
4. นางกัลยาณี อาจชมภู ครู ร.ร.หนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรงผอ.ร.ร.บ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญ ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยา ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางศรัญญา แก้วพรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายธงชัย ชำกรมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรหมผอ.ร.ร.บ้านหนองวัดป่าประธานกรรมการ
2. นายเดชวุฒิ ถารัตน์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง กรรมการ
3. นายธงไชย แสงลา ครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
4. นางกัลยาณี อาจชมภูครู ร.ร.หนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรงผอ.ร.ร.บ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางศรัญญา แก้วพรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายธงชัย ชำกรมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ป้องคำผอ.ร.ร.วังบงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
3. นายมรุต แก้งน้อยครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบ กรรมการ
4. นายไพศาล พลสำโรงครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ป้องคำผอ.ร.ร.วังบงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
3. นายมรุต แก้งน้อยครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
4. นายไพศาล พลสำโรงครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพันธ์ โพยนอกผอ.ร.ร.บ้านโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาลครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพันธ์ โพยนอกผอ.ร.ร.บ้านโนนธาตุ ประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาลครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริผอ.ร.ร.บ้านเมยประธานกรรมการ
2. นางสาวยศรดา จันยุ้ยครู ร.ร.บ้านหนองไกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์ครู ร.ร.บ้านแฝกกรรมการ
4. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์ครู ร.ร.ไตรคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทาผอ.ร.ร.บ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ไชยมาศครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมังครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริผอ.ร.ร.บ้านเมยประธานกรรมการ
2. นางสาวยศรดา จันยุ้ยครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์ครู ร.ร.บ้านแฝกกรรมการ
4. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์ครู ร.ร.ไตรคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทาผอ.ร.ร.บ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ไชยมาศครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมังครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านท่านางแนวประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทินกร ณ อยุธยาครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
3. นางไพเราะ อาษานอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ขอดจันทร์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางกษมาพันธ์ ภูสง่าครู ร.ร.บ้านหิลาดนาดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านท่านางแนวประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทินกร ณ อยุธยาครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
3. นางไพเราะ อาษานอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ขอดจันทร์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางกษมาพันธ์ ภูสง่าครู ร.ร.บ้านหิลาดนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านท่านางแนวประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทินกร ณ อยุธยาครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
3. นางไพเราะ อาษานอกครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ขอดจันทร์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางกษมาพันธ์ ภูสง่าครู ร.ร.บ้านหิลาดนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายถนอม เอี่ยมศรีผอ.ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี บุญมีทาครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ช่วงชิตผอ.ร.ร.บ้านทางขวางประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการ
3. นายบุญเรือน จำปาหอมครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางจีรนันท์ มุกดาพันธ์ครู ร.ร.บ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายถนอม เอี่ยมศรีผอ.ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี บุญมีทาครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ช่วงชิตผอ.ร.ร.บ้านทางขวางประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายบุญเรือน จำปาหอมครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางจีรนันท์ มุกดาพันธ์ครู ร.ร.บ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมาผอ.ร.ร.อำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ลุนสำโรงครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางพูลจิต หลี่อินทร์ครู ร.ร.หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา สาโคตรวันครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางโสภา ประไพครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมาผอ.ร.ร.อำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ลุนสำโรงครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณ ครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางพูลจิต หลี่อินทร์ ครู ร.ร.หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสี ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา สาโคตรวันครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางโสภา ประไพครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพรผอ.ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
3. นายมรุต แก้งน้อยครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
5. นางฐานันทิณี สาชะรุงครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
6. นายไพศาล พลสำโรงครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพรผอ.ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วครู ร.ร.ซู่เอ็ง กรรมการ
3. นายมรุต แก้งน้อยครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้า กรรมการ
5. นางฐานันทิณี สาชะรุงครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
6. นายไพศาล พลสำโรงครู ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอักษร วรสิงห์ผอ.ร.ร.บ้านโนนกราดประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ธงภักดีครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ จิตแสงครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี พรหมภักดีครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทัศนะ เศรษฐภักดีผอ.ร.ร.บ้านหันน้อยประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นางรัศมี เถาว์ทิพย์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางนงนุช ปะกิระเคครู ร.ร.บ้านกอกโนนแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายแสวง ฉิมจันทึกผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ โยมาครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายปิยะ อุตตมะครู ร.ร.หนองม่วงใหญ่ฯกรรมการ
4. นางบรรจง เทนอิสระครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทองล่า รักษาพงษ์ผอ.ร.ร.บ้านป่าเป้งน้ำซับประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สุตะนนท์ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายรณกาญจน์ โจทย์จันทร์ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุรชัย ศาสตร์นอกครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองลา ศรีแก้วผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสำอางค์ จำปาทิครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางนันทิยา นนท์อาสาครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางภาวนี อิศราผอ.ร.ร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางทองใบ ชาวสวนครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นางพงษ์กาญจน์ โคตรมณีครู ร.ร.บ้านยานางกรรมการ
4. นางบุปผา โชคชัยครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มงคุณผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงนอกประธานกรรมการ
2. นางมยุรา เถาว์ทิพย์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนอกกรรมการ
3. นางจงกลนี มาตย์บัณฑิตย์ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิกา กางประโคนครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธรธเรศ เรืองวิเศษผอ.ร.ร.บ้านหันใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนูพร โปอาครู ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายคะนอง หาญลำพังครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายบัวลำ บาลีครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชัย โคตาผอ.ร.ร.ป่าพร้าว – บูรณะประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สีหาครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ราชเมืองศรีครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
4. นางกนกอร รสชาครู ร.ร.บ้านหนองเปล่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สุวรรณคำ สุวรรณคำผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร หานะพันธ์ครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นายอธิปรัชญ์ สิมสิริวัฒน์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหก ผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ทองดีครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อุตราครู ร.ร.บ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นางอำไพ หมื่นภักดีครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกิตติ มูลธิยะผอ.ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์ครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศุภารักษ์ การฟุ้งครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริสำราญครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
5. นางสาวมณีกาญจน์ เหล็กกล้าครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
6. นางนิชานันท์ เพชรกาฬครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญภูมิครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตาผอ.ร.ร.บ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สิงห์หาญครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางรุจิรา ลมงามครู ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
4. นางธนพร กลั่นเกษมครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
5. นางวงเดือน ทินรสครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
6. นางสาววนิดา จันทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตาผอ.ร.ร.บ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สิงห์หาญครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางรุจิรา ลมงามครู ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
4. นางธนพร กลั่นเกษมครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
5. นางวงเดือน ทินรสครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
6. นางสาววนิดา จันทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหกผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ทองดีครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อุตราครู ร.ร.บ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นางอำไพ หมื่นภักดีครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสมจิต เกตุพิบูลย์ ผอ.ร.ร.บ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกริช ถนอมจิตต์ครู ร.ร.อตวิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นางอังศนา ธุระตาครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
5. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางสมร พรหมภักดีครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการ
7. นางเบญจมาศ คงหาญครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชรรอง ผอ.ชุมชนหนองสองห้องฯประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ลุนอุบลครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศศิธร สมองามครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัตนสมบัติครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวทิพพาภรณ์ ภูดวงดาษครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
6. นางวนิดา จำปาหอมครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสุดาพร ปัสสาครู ร.ร.บ้านโนนจันทึก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมจิต เกตุพิบูลย์ผอ.ร.ร.บ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกริช ถนอมจิตต์ครู ร.ร.อตวิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นางอังศนา ธุระตาครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
5. นายไพบูลย์ จันทร์สมครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางสมร พรหมภักดีครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการ
7. นางเบญจมาศ คงหาญครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชรรอง ผอ.ชุมชนหนองสองห้องฯประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ลุนอุบลครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศศิธร สมองามครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัตนสมบัติครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวทิพพาภรณ์ ภูดวงดาษครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
6. นางวนิดา จำปาหอมครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสุดาพร ปัสสาครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร อินทร์นอกผอ.ร.ร.ผ่านบางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วิชาธรรม ครู ร.ร.วัดจุมพลฯกรรมการ
3. นายเฉลียว ศรีคำชนครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
4. นายโกศล อุดมวงษ์ครู ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายถวิล ศรีพลแท่นผอ.ร.ร.บ้านขามประธานกรรมการ
2. นางสิรินันท์ ราชเสนาครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญา ชินรินทร์ครู ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการ
4. นายมานิต วิเชียรครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดฯกรรมการ
5. นายกีรติ จิณรักษ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
6. นายสมัคร สงพัดครู ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
7. นางจันทร์ที เตาะไธสงครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
8. นายชาญวิชัย พลสงครามครู ร.ร.เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา นามเสริฐผอ.ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล เจริญภูมิครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สอนสิทธิ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
4. นายจักรี ประธรรมสารครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรีผอ.ร.ร.บ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เทพสุทธิครู ร.ร.บ้านหนองม่วงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนบุญครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
4. นางแสงมณี ฉิมจันทึกครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร สีมาตรผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกีรติ จิณรักษ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายสมัคร สงพัดครู ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
4. นายจันทร์ที เตาะไธสงครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
5. นายชาญวิชัย พลสงครามครู ร.ร.เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ หาแก้วผอ.ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องโนราชครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
3. นายคำพันธ์ เดชสังข์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายศิวะ เทวะหาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายเชาวรินทร์ แก้วพรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กุลเมืองผอ.ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องโนราชครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
3. นายคำพันธ์ เดชสังข์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายศิวะ เทวะหาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายเชาวรินทร์ แก้วพรมครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โชคชัยผอ.ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ไทยเมืองพลครู ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
3. นายนรเชษฐ์ จันทร์ไตรรัตน์ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายคมสันต์ มะลาหอมครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติ คุวาจารย์รอง.ผอ.ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท ภักดีวิเศษครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเรณู ชูวังวัดครู ร.ร.บ้านกอกโนนแต้กรรมการ
4. นายเอกชัย ทองอันตังครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายถวิล ศรีพลแท่นผอ.ร.ร.บ้านขามประธานกรรมการ
2. นางสิรินันท์ ราชเสนาครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญา ชินรินทร์ครู ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการ
4. นายมานิต วิเชียรครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดฯ กรรมการ
5. นายกีรติ จิณรักษ์ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
6. นายสมัคร สงพัดครู ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
7. นางจันทร์ที เตาะไธสงครู ร.ร.บ้านกุดหอยกาบกรรมการ
8. นายชาญวิชัย พลสงครามครู ร.ร.เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิตติ มูลธิยะผอ.ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์ครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศุภารักษ์ การฟุ้งครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริสำราญครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
5. นางสาวมณีกาญจน์ เหล็กกล้าครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
6. นางนิชานันท์ เพชรกาฬครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญภูมิครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สุภาผอ.ร.ร.บ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา จันทร์โสภาครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคึกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ศรีอุ่น ครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุรางค์ ขำปู่ครู ร.ร.บ้านหนองวัดป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิดล แก้วศรีหาผอ.ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายอนุชิต คำตันบุญครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นายธนากร ยิ่งทรัพย์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐพร โคกแดงครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์ครู ร.ร.บ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวงษาครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวัฒนะ สุวพัฒน์ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
7. นางรุ่งเรือง สอนฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านโสกกระหนวน กรรมการ
8. นางบังอร เวชประชา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี นาหาร ครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
11. นางสาวจิฑา สมออ่อนครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร โคกแดงครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์ครู ร.ร.บ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวงษาครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวัฒนะ สุวพัฒน์ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
7. นางรุ่งเรือง สอนฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านโสกกระหนวน กรรมการ
8. นางบังอร เวชประชาครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี นาหารครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
11. นางสาวจิฑา สมออ่อนครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร โคกแดงครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์ครู ร.ร.บ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวงษาครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวัฒนะ สุวพัฒน์ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
7. นางรุ่งเรือง สอนฤทธิ์ครู ร.ร.บ้านโสกกระหนวน กรรมการ
8. นางบังอร เวชประชาครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี นาหารครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
11. นางสาวจิฑา สมออ่อนครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสำรวย จุมพลน้อยผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ย ครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์ครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษฎา ดีแป้นครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสำรวย จุมพลน้อยผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ย ครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์ครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษฎา ดีแป้นครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสำรวย จุมพลน้อยผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ยครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์ครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษฎา ดีแป้นครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา โสมาบุตรผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันชารีครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มะลาหอมครู ร.ร.บ้านสองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางศิริพร ชำกรมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางพวงพะยอม พาพลงามครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
6. นางละมัย ศรีมงคลครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา โสมาบุตรผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันชารีครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มะลาหอมครู ร.ร.บ้านสองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางศิริพร ชำกรมครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางพวงพะยอม พาพลงามครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
6. นางละมัย ศรีมงคลครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะผอ.ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ชาปัญญาครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็น กรรมการ
3. นายอัศวิรักษ์ ศรีชนะครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายยรรยง บะคะครู ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
5. นายจิตตินุวัฒน์ ดรหมั่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการ
6. นายทีฆพัฒน์ เอกพันธ์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะผอ.ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ชาปัญญาครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการ
3. นายอัศวิรักษ์ ศรีชนะครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายยรรยง บะคะครู ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
5. นายจิตตินุวัฒน์ ดรหมั่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
6. นายทีฆพัฒน์ เอกพันธ์ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด ขันตีกุลผอ.ร.ร.อนุบาลไพศาลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ปิ่นคำครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา มุ่งเกิดครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางอรวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
5. นางเกสร ผาพันครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการ
6. นางสาวรพีพร เชื้อแพงครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายถนอม คำมาผอ.ร.ร.บ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Xiang Lijunครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี อรุณศิริครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นางปิยนาถ สินเธาว์ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถนอม คำมาผอ.ร.ร.บ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Xiang Lijunครู ร.ร.อมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี อรุณศิริครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นางปิยนาถ สินเธาว์ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ มะลาหอมผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จงเจนกลางครู ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ206กรรมการ
3. นางปิยนาถ สินเธาว์ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสุรีย์พร ช่อประพันธ์ครู ร.ร.บ้านแฝก กรรมการ
6. นางศกลวรรณ คำตันบุญครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
7. นางมยุรี บัวกลางครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการ
8. นางภคขญา พุทโธวาทครู ร.ร.บ้านบะแคกรรมการ
9. นางลำไพ เถาหมอครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มะลาหอมผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จงเจนกลางครู ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพกรรมการ
3. นางปิยนาถ สินเธาว์ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์ครู ร.ร.บ้านแฝกกรรมการ
6. นางศกลวรรณ คำตันบุญครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
7. นางมยุรี บัวกลางครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการ
8. นางภคขญา พุทโธวาทครู ร.ร.บ้านบะแคกรรมการ
9. นางลำไพ เถาหมอครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนากร หลี่อินทร์ผอ.ร.ร.บ้านชาดหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมยศ บุตรเพ็งครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นายอาทิตย์ มุรีครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางทองรักษ์ บุญเลิศครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบัญชา แจ่มเพชร์ผอ.ร.ร.บ้านสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤาชัย มอญขามครู ร.ร.โนนทองวิทยากรรมการ
3. นายชำนาญ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
4. นายสงัด ใบบ้งครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ไสยะกิจผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นายสุนทร แนวเงินดีครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ขุนเรศครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นายวิชัย รัตนสมบัติครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อามาตย์ผอ.ร,ร.บ้านบะแหบหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สินโพธิ์ครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการ
3. นายบุญเชิด ลือกิจครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
4. นายดำรงเกียรติ ไกรจันทร์ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจิตจำนง ชินแสงผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญญา โสรัตน์ครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นายจรวด แสนนาครู ร.ร.บ้านหนองกาวกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี หมื่นน้อยครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายดำรง ทีนะกุลผอ.ร.ร.บ้านแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ศิริบรรพตพัชริน ศิริบรรพต กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ ปัสสาครู ร.ร.บ้านโนนจันทึกกรรมการ
4. นางพิสมัย สีลาดเลาครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ใจสีผอ.ร.ร.บ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางจุลีพร รูปต่ำครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่กรรมการ
3. นางอัชรา ตั้งทวีครู ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายฯกรรมการ
4. นางเฉลิม อุทกังครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ คณะวาปีผอ.ร.ร.บ้านใหม่นาเพียงประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ สุสมบูรณ์ครู ร.ร.บ้านโนนขามป้อมกรรมการ
3. นายไพจิตต์ หล้าสีดาครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางภาคินี ศรีโยธาครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายทองสุข ศรีใสผอ.ร.ร.วัดอัมพรฯประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ มหาวงษ์ครู ร.ร.บ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสาวปราณี อุ่นเกิดครู ร.ร.บ้านหลักด่านกรรมการ
4. นางวารุณี กิตติปัญจมาศครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ทวยเทียงผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑญา คลังตุ้ยครู ร.ร.เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
3. นางละมัย นามอ่อนตาครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ภูมิพานครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายประณต สืบสุนทรผอ.ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สิงหศรีครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางวีณา วงศ์สุดตางครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอังคณา หานะพันธ์ครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีประมาณผอ.ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ภูนาครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กุลสังขารครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ ปุณไธสงครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายกิตติ มูลธิยะผอ.ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันรวี สีถาครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายไกรสร ชัยปราบครู ร.ร.บ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
4. นางฐิตาภรณ์ นันกลางครู ร.ร.บ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวพลรัตน์ เสนาเพ็งครู ร.ร.บ้านโสกน้ำขาวกรรมการ
6. นายปราโมทย์ บุญเพลิง ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววัฒนา ทาตาครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายยลธง ลุนลาศรีผอ.ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ช่วงวงษ์หล้าครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เถาว์พันธ์ ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายสนอง ยอดสง่าครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
5. นางทิพารัตน์ สายยะโสครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร พันตาเอกครู ร.ร.อนุบาลกุลฤดีแวงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายปิติพงษ์ สุดสะอาดผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายเสาวนีย์ คะลาครู ร.ร.วัดจุมพลฯกรรมการ
3. นางสาวมนต์ญฏา บุญทันเสนครู ร.ร.บ้านปอแดงกรรมการ
4. นางวิมาน บัวองค์ครู ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้าขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ นาบำรุงผอ.ร.ร.ป่าไม้อุทิศ (บ้านลาด 1)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จันมาครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นายสมหมาย ชัยรัตนวิจิตรครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นางประโลมจิต โชคชัยครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ อุดมฉวีผอ.ร.ร.บ้านหันโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ประโมนะกังครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
3. นางสุพิน เลือดสงครามครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นางสาวราตรี ศรีอุทธา ครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ มณีทัพครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นายสมาน ปะมะคังครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
2. นางสาวภวัธตี นนท์อาสาครู ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
3. นางอัญชิสา มีทรัพย์ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
4. นายทศพงษ์ สุทธิวัชรเมธีกุลครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
5. นางลำไพ เถาหมอครู ร.ร.บ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิศรครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายวาทิต นครราชผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนืองนิตย์ เชื้อนารีครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นายกิตติวรรณ แสงโทโพครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เอื้องคำประเสริฐครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายนิยม นาไพรวรรณผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
3. นายบุญถัน จ้ำนอกครู ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ใจอ่อนครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สินไชยครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
8. นายนายสกุล นาราษฎร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายบุญพร้อม อวบอ้วนครู ร.ร.บ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สินไชยครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสี กรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายรพล ทองมีค่าผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายบุญพร้อม อวบอ้วนครู ร.ร.บ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สินไชยครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายบุญพร้อม อวบอ้วนครู ร.ร.บ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สินไชยครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็ก กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน เทือกดอนหันครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายบุญพร้อม อวบอ้วนครู ร.ร.บ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล สินไชยครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสี กรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน เทือกดอนหันครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายบุญพร้อม อวบอ้วนครู ร.ร.บ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ไชยแสงบุญครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางรัชนี หวานแท้ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสุดา มาตทะวงษ์ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร ขามคำครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางอังคณา เหลืองอุทัยครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายดำรัส ช่วยคูณผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางนุกูล เพียรแก้วครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เกตุนุติครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นางสาวณิชกมล ยมมูลครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมาลี อานจำปาครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางทัศนีย์ สาคะมิตรครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายรัฐพล อินทะมาตย์ผอ.ร.ร.บ้านหันศิลางามประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม พิศาสตร์รัมย์ครู ร.ร.บ้านหนองเปล่งกรรมการ
3. นางภณิดา กุลสุวรรณ์ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นางวิไล ขุนสุวรรณครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางพรรณี ทองปนครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]