รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 1. เด็กหญิงจิราพร  โกบแก้ว
 
1. นางไพรวัลย์  มีเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงศศิณาภรณ์  เสาร่อน
 
1. นางกาญจนา  ไชยชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อิงแก้ว
 
1. นายณัฐกิตติ์  นาทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสุภาพร   มีใจ
 
1. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงอนัตตา  ชื่นอร่าม
 
1. นางสาวนริศรา  เมืองวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. นางสาวบุษยา  นาชิน
 
1. นางชุวาภรณ์   ซื่อสัตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงมนัสชนก  สีโพนเพ็ก
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายอนาวิณ  นนลือชา
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นางสาววิไล  ชัยภิรมย์
 
1. นางวิภาพร  อาธนู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นางสาวพิสมัย  ชัยภิรมย์
 
1. นางวิภาพร  อาธนู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิลป์ประกอบ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ญาติบำเรอ
 
1. นางกาญจนาพร  หอศิลาชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ชนะบัว
2. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ชนะบัว
 
1. นายประสาท  ภู่หมื่นไวย์
2. นางสาววิมล  จำปานิล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าปอ 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีนารถ
 
1. นางสาวศรีแพร  สันเพราะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัครดา    เทียบเฮียง
 
1. นางสาวสุนีย์  โนนทะเสน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. นางสาวปิยะดา  จิตมั่น
 
1. นางจงกล  ชาญชำนิ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงรัดติการ  ดวงทิพย์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพิ่มศักดิ์
 
1. นางปนัดดา  เคนโพธิ์
2. นายสมยศ  สุวรรณชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หงษ์คำดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนอินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามทรัพย์
 
1. นายปาระศาตร์  แก้วไพฑูรย์
2. นางพัชรินทร์  เวียงสาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  นามทะปัด
3. เด็กหญิงไอยลดา  วาลมูลตรี
 
1. นางทองสี  เหล่าคนค้า
2. นายอนันต์  โคตรแป
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายกฤษฎา  วรวงษ์
2. เด็กหญิงทิตยา  อันโยธา
3. เด็กหญิงอรยา  ฮกเส็ง
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงจันทมณี  คณาจันทร์
2. เด็กชายนัฐพนธ์  อนุประดิษฐ์
 
1. นางงามตา  นาสมยนต์
2. นายประณต  มิ่งขวัญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายนที  ศรีชินเลิศ
2. เด็กชายเจตริน  โยเหลา
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  สุ่ยหล้า
 
1. นางเกศินี  เพ็งนอก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรน้อย
 
1. นางเกศินี  เพ็งนอก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไร่พริก
 
1. นางวนิชา  อุดคำเที่ยง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายนรินธร  ท้าวนิล
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ร่วมกระโทก
3. เด็กชายอัครพล  ไชยจันทา
 
1. นางทัศนียา  ผาดไธสง
2. นายธนู  ผาดไธสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายจรัล   เทศสีหา
2. เด็กชายชนะพล   โคตะผา
3. เด็กชายวรรษพล   สุขเกษม
 
1. นางทรงศิริ  ชัยนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหล็กเหม่เทพ
2. เด็กหญิงอาทิติยา  พิลาดา
3. เด็กหญิงเพชรมณี  ม่วงมนตรี
 
1. นางนิศากร  ลอกไธสง
2. นายบุญชวน  ถาเหง่า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. นายจีระพันธุ์  ดิสิงห์
2. นางสาวพรชิตา  หารสุริย์
3. นางสาวไอลัดดา  คามวุฒิ
 
1. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
2. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จารุจิตร
2. เด็กหญิงเรณุตา  ทองเปลว
3. เด็กหญิงแพรวา  กลิ่นสุมาลี
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ศรีสุข
2. นางพัชราภรณ์  นิติกิจไพบูลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  วงละคร
2. เด็กหญิงอรัญญา  หงษาล้วน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดดี
 
1. นางจันทณา  แป้นทอง
2. นางสุนิสา  เกษนอก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  โลเชียงสาย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   คำโม
3. เด็กหญิงเนตรนภา   บุญโรจน์
 
1. นางกรณิการ์   ขุ่มด้วง
2. นายเอกสิทธิ์  สอนบาล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงนภัสรา  ทิทา
2. เด็กหญิงนิตยา  เชิดชู
3. เด็กหญิงอัญชนา  กะการดี
 
1. นางวันทนี  ตุติ
2. นางสาวสมหวัง  สินธุเทา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประธง
2. เด็กหญิงรินทร์ฤดี  ดีแป้น
 
1. นายภูวัตนันทน์  จันที
2. นายไชยรัตน์  ปัจจวงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กชายอดิศร  บุญเหลือ
2. เด็กชายเทพภาพร  นรดี
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นายโอวาท  อดทน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แสนเทพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  จ่าพรรณนา
 
1. นางประจักษ์  เจ้าทรัพย์
2. นายมงคล  เจ้าทรัพย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายภูมิรินทร์  แก้วคูณ
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขโข
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นายอดิศร  ลีกระจ่าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรุ่งเพชร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายอำนาจ  โยเหลา
 
1. นายบุญเกิด  สักขู
2. นายพิทักษ์  เขตคาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายชาญชัย  นารมย์
2. เด็กชายฐานทัพ  บุญพา
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
2. นายอดิศร  ลีกระจ่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายสงคราม  อิ่มอารมย์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาติเชื้อ
 
1. นางสาวฐิติมา  ชัยรถ
2. นายนพสณฑ์  วิไลวรรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงธีมาพร  ปิยะสุวรรณวานิช
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะพู
3. เด็กหญิงวรินยุพา  วงษา
4. เด็กหญิงอภิญญา  ทิทา
5. เด็กหญิงอริสา  นามสนธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กงพะลี
2. นางสุพรรณา  วิลัยสัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 1. เด็กหญิงนัชฎา  นามูลเพ็ง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เกาะแก้ว
3. เด็กหญิงภาวิณี  เพชรสมัย
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดูเถอะ
5. เด็กหญิงวิยะดา  นาโควงค์
 
1. นางนวลอนงค์  รู้สงกาย
2. นายสุรศักดิ์  ธาดา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนงนุช  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  บูญวิจิตร
3. เด็กหญิงภาวิณี  นามจำปา
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สีลา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดสะอาด
 
1. นางรัตนาพร  พุทธจักร
2. นางวัลลภา  นวลพุดชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  ไสวงาม
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงนุชนารถ  สุดสะอาด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  กันพล
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ไสวงาม
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสุวาสนา  โฮชิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรรณรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาบชมพู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงพรวิภา  จาตุรส
5. เด็กหญิงออมชลี  ประดับ
 
1. นางจรรยา  หินตะ
2. นายสะอาด  หินตะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำไอ่
2. เด็กหญิงประนอม  สว่างตา
3. นางสาวปริมประภาพร  สายหยุด
4. เด็กหญิงวิลักษณา  วรรณศรี
5. เด็กหญิงอธิติยา  ไชยบัง
 
1. นางสาวจันธิวา  สีพันดอน
2. นางจินดา  ไชยศิลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ป้องนิล
2. เด็กชายมณีรัตน์  ประสิทธิ์นอก
3. เด็กหญิงวรัญญา  มีคำทอง
4. นางสาวอัญชลี  หารพรม
5. นางสาวไอลัดดา  คามวุฒิ
 
1. นายกรภัทร   คำโส
2. นายปกาศิต  กาดนอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  นรมาตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนาว์วงษ์
3. เด็กหญิงพลอยรดา  หนองหารพิทักษ์
4. เด็กชายพีร์ศเดช  ธุระตา
5. เด็กหญิงแสงรวี  ทิพย์บุญผล
 
1. นางสาวกิติพร  เกตุแก้ว
2. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกนาค 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศิลาไกล
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เทพาขันธ์
3. เด็กชายจักรินทร์  ภาคจรุง
4. เด็กชายจักรี  ลุนสำโรง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ลมมูลตรี
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมน้อย
7. เด็กหญิงธัญชนก  วันสา
8. เด็กชายพงศธร  พันโนลาด
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำดี
10. เด็กหญิงภัทรธิดา   ลมมนตรี
11. เด็กชายภูมินทร์  ขุริรัง
12. เด็กหญิงรุจิรา  สีหามาตย์
13. เด็กชายวรฤทธิ์  ไชยแพน
14. เด็กหญิงวารุณี  บุตรศรีสวย
15. เด็กชายุวุฒิชัย  ไชยบัง
16. เด็กชายเอกพล   สุดหล้า
 
1. นางจอมสี  ประทิบอาราม
2. นางสาวมยุรี  ศักดิ์สิทธิ์
3. นางสายชล  อาจวัชัย
4. นางสุรีรัตน์  พิศวงษ์
5. นางสาวเอมอร   สมอหอม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงเพียงดาว  บุญเพ็ง
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มันตะวัฒน์
 
1. นางสาวจิรชยา  หวานบม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูยาทิพย์
 
1. นางพรประภา  หงษา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกนาค 1. เด็กชายบูรพา  มาประโล
2. เด็กหญิงพิริษา  หยวกพิมพ์
 
1. นางชุลีพร  สีหาเสนา
2. นายอำนวย  พลรักษา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐรีณีย์   ไชยคุณ
2. เด็กชายเอกราช   คำศักดา
 
1. นางธนัชชา  รอบคอบ
2. นางยุพาภรณ์  ไชยยศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. เด็กหญิงจุฑารันต์  มั่งมา
2. เด็กชายมินทาดา  ยาทา
 
1. นายยนต์  หงษาพันธ์
2. นางสาวศุภมาส  บุสทิพย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตอพรม
2. เด็กหญิงพรสุดา  วันชัย
3. เด็กหญิงพิศมัย  จันวรรณ
4. เด็กหญิงพิศมัย  เริ่มศรี
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทราเทพ
6. เด็กหญิงรัชดาพรรณ  แคชัยภูมิ
7. เด็กหญิงวราภรณ์  โพนทา
8. เด็กหญิงสิริวิมล  อิงแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาธิตา  นามมุงคุณ
10. เด็กหญิงอัฉราพรรณ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางกิ่งฤดี  เสาวิสิทธิ์
2. นายณัฐกิตติ์  นาทา
3. นางปนัดดา  เคนโพธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทึก
2. เด็กหญิงการัญตรี  ขันธุแสง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีโฮย
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีคำไสย
5. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขชัย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหลาบ
7. เด็กหญิงปิยะดา  เฮ่งเพ็ง
8. เด็กหญิงพรชิตา  ประกลาง
9. เด็กหญิงวรรณวิษา  ป่าหญ้า
10. เด็กหญิงอริศรา  โยธี
 
1. นายพลถวิล   บุตตรี
2. นายสมร  โฮชิน
3. นายสุดใจ   พรหมรับ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1. เด็กหญิงกชกร  โสนนอก
2. เด็กหญิงจิตรลดา   จะโนภาส
3. เด็กหญิงชญาดา   ขุนนารี
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ชัยวัฒนประภา
5. เด็กหญิงประกายการณ์   ทองรักษ์
6. เด็กหญิงปัทมพร   ติยะเมธา
7. เด็กชายผดุงเดช    ศรีไชยา
8. เด็กหญิงพัชรา    แสงอุ่น
9. เด็กหญิงภาวิญญา   มัคคะวินทร์
10. เด็กชายภูริ    วงเวียน
11. เด็กชายรัชชานนท์   คำแดง
12. เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์นอก
13. เด็กชายเกรียงไกร   สีถาพล
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา    งามชัด
15. เด็กหญิงไพลิน  เหมือนสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ   ไชยแสนท้าว
2. นางสมพิศ   เค้าแคน
3. นางอัญชลี  หลักแหลม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. นางสาวช่อฟ้า  โกยชัย
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทมุล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองกาสี
4. นางสาวปริศนา  ศรีวงษ์
5. นางสาวปิยรัตน์  ขันทอง
6. เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนพงษ์
7. นางสาวภาวิณี  ป่าโดน
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองกาสี
9. นางสาวศศินิภา  ตระการจันทร์
10. เด็กหญิงศิริพร  ทองบุญ
11. เด็กหญิงสุกัลยา  อยู่สำราญ
12. นางสาวสุชาดา  หมอกไชย
13. นางสาวสุนิตา  นครจันทร์
14. เด็กหญิงสุวนันท์  พูนศรี
15. เด็กชายอาทิตย์  เอกะ
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางรัตนา  หมื่นไธสง
4. นางสาวรัตยา  วงษา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้วขวัญข้า
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชาติพุทธา
3. เด็กหญิงอนิสรา  มะโนวรรณ์
 
1. นางจิตราภรณ์  แสนนาม
2. นายบรรจง  นวลบุญมา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. นางสาวณัฐยา  ภาวะโคตร
2. เด็กหญิงนิรชา  เทเพล
3. เด็กชายศักดิ์มงคล  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นายวิจิตร  ศักดาคำ
2. นางสุวาสนา  โฮชิน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ลีทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เค้าคำ
2. นายประยูร  เค้าคำ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวฟ้าใส  สุขภูวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมีดี
 
1. นางศรุดา  ศรีบุญสม
2. นายสุชาติ  สันเสนาะ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   น้อยบาท
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธนภร  ตั้งวงศ์ไชย
 
1. นางทวีรัส  นิลดา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ไสวงาม
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระภา  อุ่นตุระ
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธวงศ์
 
1. นางประภาวดี  อินทะแสง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นายโกวิทย์  ไสวดี
 
1. นายสุธน  แป้นทอง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. นางสาวศุภวรรณ  ลาภภิญโญ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  พุ่มพึ่งศรี
 
1. นายพฤหัส  เสนไสย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขามพิทักษ์
2. เด็กหญิงปณิตา  รู้หลัก
 
1. นายพิบูลย์  จันทะแมด
2. นายสุนันท์  สงค์จันทร์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์   ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนาญไพร
 
1. นางชนากานต์  บุตรสาระ
2. นางทัศนียา  สายประกอบ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นางสาวรุจิรัตน์  ชอบค้า
2. นางสาวสุทธิดา  รถน้อย
 
1. นางสาววิณมล  แสงกระจาย
2. นางไสว  บุญเรือง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวธรณินทร์  หงษาล้วน
 
1. นายสุธน  แป้นทอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กชายพงศภัค  เศรษฐมณี
2. เด็กชายภูผา  พรมดี
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไพรพา
 
1. นางสาวจิตติมาวดี  ศรีราช
2. นายสมบูรณ์  ชูเนตร
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์คำ
2. เด็กชายธีรพงศ์  ทองลือ
3. เด็กชายสิทธิชัย  รุดชาติ
 
1. นายวิระ  มีนา
2. นายสมบูรณ์  ชูเนตร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสะอาด
2. เด็กชายณํฐพล  ประเสริฐ
3. เด็กชายสนธยา  โททำ
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางจันทวี  สุดจริง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายอัฐพล   โหจันทร์
 
1. นายสมโภชน์   สินคณารวีโรจน์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงเปรมรัศมี  มีหา
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   โนนเปือย
 
1. นายวรเชษฐ  แก้วสถิตย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โภคา
 
1. นางอรุณี  ดรหลาบคำ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายโชคอนันต์  อ่ำกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กชายสุเมธ  จันทะวงษ์
 
1. นายสุชาติ   อุปศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญญะ
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
5. เด็กหญิงสวลักษณ์  เห็นสิน
6. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
7. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
8. เด็กชายโชคอนันต์  อ่ำกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางอรุณี  ดรหลาบคำ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญญะ
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. เด็กชายธนพล  จันทะวงษา
5. เด็กชายธีรพล  โสถี
6. เด็กชายนฤบดินทร์  อินทราชา
7. เด็กหญิงนันทิยา  แทนแสง
8. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
9. เด็กชายรัชตะ  ด้วงนิ่ม
10. เด็กหญิงสวลักษณ์  เห็นสิน
11. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
12. เด็กหญิงเปรมรัศมี  มีหา
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โภคา
14. เด็กชายแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
15. เด็กชายโชคอนันต์  อ่ำกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
2. นายสมจิตร  มณีมาตร
3. นางอรสา  เวชกร
4. นางอรุณี  ดรหลาบคำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงกานดา  สีสะอาด
3. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. เด็กชายชลสิทธิ์  ละว้า
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงสา
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สงคราม
7. เด็กหญิงนฤมน  ดีแป้น
8. เด็กหญิงนวพรรณ  นาหนองตูม
9. เด็กชายนัทธพร  สุทธิ
10. เด็กหญิงนันทนียา  ทีทา
11. เด็กหญิงปรียาพร  นาหนองตูม
12. เด็กหญิงพรรณนัดดา  สุดดี
13. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
15. เด็กชายยุคันธร  สุดงาม
16. เด็กชายวัชชิรภูมิ  เมืองเหนือ
17. เด็กหญิงศันสนีย์  สุดโต
18. เด็กหญิงศิริประภา  ไสวดี
19. เด็กชายศุภชัย  พืชผักหวาน
20. เด็กหญิงอรอุมา  อัคคะ
21. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นางณัฐชยา  มาลาสาย
2. นางนิธินาถ  จันทร์เทศ
3. นางประมุข  โสมแสงสัย
4. นางรัตนาพร  พุทธจักร
5. นางวิบูลย์  พรหมรับ
6. นายสมจิตร  สว่างตา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  สีเล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดี
3. นายกฤษณะ  ทองเมือง
4. นางสาวกัลยารัก  ฝ่ายสูนย์
5. นายกิตติชัย  เนียมชัยภูมิ
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  หงษ์พรม
7. นางสาวจตุพร  พะยอม
8. เด็กชายจอนสันต์  กันยา
9. นางสาวจันจิรา  บุญญายิ่ง
10. นายจิระวิน  สีเล
11. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เตโพธิ์
12. เด็กชายธนาเทพ  ขอวรกลาง
13. นางสาวปณิดา  ชนะวิชัย
14. เด็กหญิงปภัสสร  เตโพธฺิ์
15. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญเลิศ
16. นางสาวพรปวีณา  กองอาษา
17. นางสาวพรพรรณ  ชื่นใจ
18. เด็กหญิงพิชาพร  มานาง
19. เด็กหญิงรัตติกาล  รวดทรง
20. เด็กหญิงรุ่่งนภา  สารพันลำ
21. นางสาวลลิตา  วงค์สงค์
22. นายวัชระ  ตุ้มวัด
23. นางสาววัชรา  ระบุตร
24. นายวัชรินทร์  ระบุตร
25. นางสาววัลนิภา  มาศรี
26. เด็กชายวิชิต  สำราญ
27. เด็กชายศรัณต์  วงเวียน
28. เด็กหญิงศรินทร์ธร  ฝ่ายสูน
29. เด็กหญิงศิริโสภา  ไปนา
30. นางสาวสิริยากร  ชาวสวน
31. นางสาวสุพัตรา  บุตรจ้อม
32. นางสาวเบญจวรรณ  วงสงค์
33. นางสาวเบญญาวรรณ  มาศรี
34. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรจ้อม
35. นางสาวแพรวพรรณ  ปัจทิพคุณ
36. เด็กหญิงโนราห์  หาญวงษ์
 
1. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
2. นางสาวขนิษฐา  พันทา
3. นายจารุวิทย์  คงดี
4. นางทรรศนีย์  สายสิงห์
5. นางพัชรี  คำศรี
6. นางยุพา  เคนนิคม
7. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
8. นางอัจจนา  มาซา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ท้ายรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  เปรมชยกุล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายอรรถชัย  นาคสุก
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กองเมิ้ง
 
1. นางสมประสงค์  ชัยอินทร์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงวิลัยพร  ชัยเมือง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายวุฒิไกร  ตาสี
 
1. นางปวีณา  พงษ์พันนา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงอันธิกา  อุ่นรัตน์
 
1. นางกัตติกา  คำสีแก้ว
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายธนพล  โคชะดา
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิรภา  ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายชนายุทธ  แหล่ป้อง
 
1. นางสายยมพร  พิทักษ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กชายธีรวิชญ์  ชาวนาฮี
 
1. นางธิติมน  คำมี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงอภิชญา  พงอุดทา
 
1. นางดอกอ้อ  บุญสิงห์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงวัลวิภา  ผิวสอาด
 
1. นางจิรัชญา  ยอดสุวรรณ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายธนธรณ์  อักษราศัย
 
1. นางลำดวน  พลบำรุง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายชิตพล  ชิดหนู
 
1. นางสาววรรษมนตร์  สมแวง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิรินทร์
 
1. นางรัชนี  ราชเพ็ง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แผงตัน
 
1. นายบรรจง  สุดงาม
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  สิมมาวงษ์
2. เด็กชายจักรี  โตโส
3. เด็กหญิงจิตติมา  คำกุณา
4. เด็กหญิงจิิตติภา  คำกุณา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มิ่งขัวญ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  มณีอินทร์
7. เด็กชายณัฐพัฒน์  สายสังข์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมูลมุข
9. เด็กชายทินภัทร  สะเดา
10. เด็กชายธนพล  ผลสุข
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นาคทน
12. เด็กชายนพรัตน์  แก้วศรี
13. เด็กหญิงนวลนภา  ราชบุรี
14. เด็กหญิงนัชชา  เพชรประดับ
15. เด็กหญิงพนาวัลย์  ยิ่งมี
16. เด็กหญิงพรรณิภา  ธรรมสงฆ์
17. เด็กชายพลากร  ลาวรรณี
18. เด็กชายพิชิตชัย  มูลกะสก
19. เด็กหญิงภัทราพร  วิรุณหุย
20. เด็กชายภูมินทร์  ศรีบัวบาน
21. เด็กชายมลฑวรรณ  หนูศรี
22. เด็กชายยุทธการ  สะเบา
23. เด็กชายยุทธจักร  สะเบา
24. เด็กชายรัชพล  ชาปู
25. เด็กหญิงรุจิรา  คำชา
26. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ทันหา
27. เด็กหญิงวิกานดา  ชื่่ื่นนาเสียว
28. เด็กชายศรสวรรค์  พันธ์กุล
29. เด็กชายศุภวัฒน์  โตโส
30. เด็กชายสมศักดิ์  บำรุงพงษ์
31. เด็กหญิงสายชล  บุญวาสนา
32. เด็กหญิงสาวิตรี  คงสามหมอ
33. เด็กหญิงสุภัทรา  ช่างระดม
34. เด็กหญิงสุภาวดี  ภิญโญฤทธิ์
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนสมพงษ์
36. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หน่วงแก้ว
37. เด็กหญิงอรไอลิน  อิทธิศาล
38. เด็กชายอิศวะ  โตโส
39. เด็กหญิงเกววลี  งามประเสริฐ
40. เด็กชายเลอสรรค์  แสนเภา
 
1. นางกนกวรรณ  สมวงษ์
2. นางดวงฑิมพิกา  กันยานะ
3. นายทนงศักดิ์  พันธ์ทอง
4. นายพงษ์เทพ  หาญเชิงชัย
5. นางสาวพัณณิตา  บุตรโคตร
6. นางรัชนีวรรณ  งามสกุล
7. นายสมยศ  เหล่าดิ้ม
8. นายอุเทน  วารินทร์
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงมี
2. เด็กชายคธากร  พระโคตร
3. นายจักราวุธ  สินทร
4. นายจิระพันธุ์  ดิสิงห์
5. เด็กชายชนายุทธ  อินทร์ทอง
6. เด็กหญิงชลธิชา  สมณะ
7. เด็กชายชาญชล  ปาโท
8. เด็กชายชินวัตร์  ชินแสน
9. เด็กชายฐาปกรณ์  เสาร่อน
10. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ชนะบัว
11. เด็กชายนครินทร์  สีหา
12. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ชนะบัว
13. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  กางแม
14. เด็กหญิงประภาวรรณ  วะนาคำ
15. นางสาวพรชิตา  หารสุริย์
16. เด็กชายพัสกร  ทานา
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  ประสิทธิ์นอก
18. นายมนตรี  สินทร
19. เด็กหญิงรัตติยากร  ปากเมย
20. นายวรยุทธ  เหมือนพิมพ์
21. เด็กหญิงวรัญญา  มีคำทอง
22. นายวีระพงษ์  แสงรี
23. นายศณุสิทธิ์  พิมพ์ดี
24. เด็กหญิงศศิณาภรณ์  เสาร่อน
25. นางสาวศิริพร  ชาญชำนิ
26. เด็กชายศุภกร  ตีกา
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมมา
28. เด็กชายสุทธิชัย  สุปัญญา
29. นางสาวสุทธิดา  ปะติรัมย์
30. เด็กหญิงสุรางคณา  ลาภประสพ
31. เด็กหญิงสุลินดา  เสียวสุข
32. เด็กหญิงอรปรียา  มูลกัน
33. เด็กหญิงอวสดา  แนบเนียน
34. นางสาวอัญชลี  หารพรม
35. เด็กชายอัษฎาวัฒน์  แปชน
36. เด็กหญิงอาทิตตยา  เพ็งทา
37. เด็กหญิงอุมาพร  เผ่าพันธ์
38. นายเอกลักษณ์  เพ็งวิชา
39. นายเอกอภิวัฒน์  กาบแหล้
40. นางสาวไอลัดดา  คามวุฒิ
 
1. นายกรภัทร  คำโส
2. นางกิ่งแก้ว   แก้วชูสกุล
3. นางปิยธิดา  เขตคาม
4. นายวิชิต  ดังยางหวาย
5. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
6. นายสมยศ  เสโส
7. นางเพ็ญศรี  มิ่งขวัญวัฒนะ
8. นายเสนอ  วิชัยวงษ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงกิตติภพ  ไมตรี
2. เด็กชายณัฐพล  ตางจงราช
3. เด็กหญิงนลินนิภา  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงพอนมณี  ลานมะขามป้อม
5. เด็กหญิงสุธาธาร  แก้วรักษา
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ฟ้ง
7. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วรักษา
8. เด็กชายอนุชา  สิทธิภา
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  กลวยสวัสดิ์
2. เด็กชายชาญศักดิ์  พัฒนะแสง
3. เด็กชายณัฐพร  เทียบสิงห์
4. เด็กหญิงนัฐธิรา  ขอนดู่
5. เด็กชายยอดชาย  อุดม
6. เด็กหญิงสุคลทา  ขอนจันทร์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แม่นศรลา
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำลุม
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นางสาวเกษรา  เหินสว่าง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นามทะปัด
2. เด็กหญิงชลธิชา  กาฬเพ็ญ
3. เด็กหญิงธิดาวดี  โคตรแสง
4. เด็กหญิงบุญญสรณ์  ลุนเพ็ง
5. เด็กหญิงรัตนันท์  คะเณรุพันธ์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ทศสะ
 
1. นางทองสี  เหล่าคนค้า
2. นางบุญชู  จุลศรี
3. นางวัชรี  ลุนเพ็ง
4. นายอนันต์  โคตรแป
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาระบุตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันอุดทา
3. เด็กหญิงวริศรา  ช่างทำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สริมา
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  ระบุตร
6. เด็กหญิงไอยดา  ตุแก้ว
 
1. นางจตุพร  โชติศิลากุล
2. นางจรีพร  ดีดิลก
3. ส.ต.ต.จำนงค์  ชาลีคาร
4. นางพิชญาภัค  ภูชาดา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุดดีจีน
2. เด็กหญิงลัคณา  ชินาราช
3. เด็กหญิงสระดาว  สมาวัตร
4. เด็กหญิงอภิรดี  สังหมื่นเม้า
5. เด็กหญิงอินทิรา  จำวัน
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เงาะเศษ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ทาหลาบ
8. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  ราชมี
 
1. นางจินดา  ไชยศิลา
2. นายชัยชาญ  ศรีรุ่งเรือง
3. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
4. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจิรวดี  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงนัฐิญา  เทพจั้ง
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เหล่าภักดี
4. เด็กหญิงมินตรา  โสมนัส
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อันภักดี
6. เด็กหญิงเอมฤดี  เจริญอินทร์
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นายชาติชาย  พงพรม
3. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
4. นางไกรทอง  โพธิ์ดม
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงพอนมณี  ลานมะขามป้อม
2. เด็กหญิงพิยดา  นาคคำ
3. เด็กหญิงศตานันท์  ลีโอฬารกุล
4. เด็กหญิงสาริกา  แซ่เถา
5. เด็กหญิงสุธาธาร  แก้วรักษา
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ฟ้ง
 
1. นายภักดี  วิขาราช
2. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุรีวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วันนา
3. เด็กหญิงนิตติยา  ใสบาล
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ถวิลเทพ
5. เด็กหญิงมนธิรา   วงษ์กันหา
6. เด็กหญิงมนัสวี  มหาโคตร
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  สนองผัน
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  วงษ์กันหา
9. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ทาราช
10. เด็กหญิงสุวภัทร  ใสหล้า
11. เด็กหญิงอภิชญา  พงอุดทา
12. เด็กหญิงอุษา  มีอ่อน
 
1. นายปัญญา  สอลี
2. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
3. นางสาวภัทรภร  ไชยรัตน์
4. นางสาวสุดารัตน์  สุวพงษ์
5. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนัฐพล  วรรณศรี
2. เด็กชายนิติพงษ์  บุสำโรง
3. เด็กชายวรปรัชญ์  ไชยรัตน์
4. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ศรีชัย
5. เด็กชายอดิศร  สิงห์ดำ
 
1. นายจิรศักดิ์  อินทร์เอี่ยม
2. นายชาติชาย  พงษ์พรม
 
120 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายณัฐพล  สินประสม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วมูลมุข
 
1. นายวรวุฒิ  วงศ์วีระขันธ์
2. นางอัมพร  เดวิด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองคำ
2. เด็กหญิงชุดาภา  จันทะรี
3. เด็กหญิงพัชรี  ธนไชย
 
1. นางกฤษณา  วงศ์วอ
2. นายประยูร  สียางนอก
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุภีร์
2. เด็กชายธนพล  สวัสดิ์โพธิ์
3. เด็กชายอานนท์  มูลธรรมมา
 
1. นายสายันต์  ขอนสัก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองสุข
2. เด็กชายภิญโญ  รักษาภักดี
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เรืองพรม
 
1. นายทรงกฤช  แก้วสุพรรณ
2. นายสุนทร  อุทัยกัน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสรอาด
2. เด็กชายชินกร  สังฆจันทร์
3. เด็กชายพัตสน  ปินะถา
 
1. นายสมชาย  ต่ายทรัพย์
2. นางไศยกา  ต่ายทรัพย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะเทวัญ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เลิศสถิตไพโรจน์
3. เด็กหญิงธีรวันต์  เขี่ยงสถุ่ง
4. เด็กหญิงวิวดาว  จำปาศักดิ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สอน
6. เด็กหญิงอรนุช  ผาจันทร์
 
1. นางสาวนันธิดา  หงษ์เหิน
2. นายอุดม  คำเวียง
3. นายเปรื่องวิทย์  มีเงิน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงมนัสวี  มหาโคตร
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  พรมขาว
3. เด็กหญิงสุภาพร  มณีวรรณ
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ใสหล้า
5. เด็กหญิงอรณิช  ทำวิสา
6. เด็กหญิงอังสุมาลี  ศรีธรราษฎร์
 
1. นายปัญญา  สอลี
2. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
3. นางพิมพ์วรา  เอื้อิภิวัชร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มีทองแสน
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ทองมี
3. เด็กหญิงเขมภิชา  คงสอนศรี
 
1. นางรวิวรรณ  พลบำรุง
2. นายวีรยุทร  สุธัมมา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงพรนิภา  ระติวงษ์
2. เด็กหญิงรดามณี  ศรีช้าง
3. เด็กหญิงรัตชดาพร  นามโฮง
 
1. นางวิระวรรณ  สมบัติราช
2. นางอนงค์  ถือสมบัติ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ไสวดี
2. เด็กหญิงสิริมา  พลไธสงค์
3. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ผิวใส
 
1. นายจินตนะ  งามวงศ์
2. นางอรวรรณ  ศรีอุ่น
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นางสาวจิราภา  สังสีราช
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็งแดง
3. นางสาวรุจิรัตน์  ชอบค้า
 
1. นางสาวจิราภา  อำภาคำ
2. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. นางสาวขนิษฐา  จันดีสี
2. เด็กหญิงฉอ้อน  พุ่มเกาะ
3. เด็กชายชนยุทธ  สวนเข็ม
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นายอภิวัฒน์  ปัจจุฐาเน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กชายธรรมธร  มิ่งมูล
2. เด็กหญิงยอดจันทร์  เที่ยงทำ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1. เด็กชายวณัฐพงษ์  สถานทอง
2. เด็กชายวาทิต  นิลผาย
3. เด็กหญิงสุนิตา  กันหาเขียว
 
1. นางสำราญ  ดอนสำราญ
2. นางสาวสุนิศา  อวยพรส่ง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1. เด็กชายวรุตม์  ครองวิธี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คันธะสม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  วงษ์ทองดี
 
1. นางสำราญ  ดอนสำราญ
2. นางสาวสุนิศา  อวยพรส่ง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุษกร  เจ็กนอก
3. เด็กหญิงรัตนา  ยุซิ
 
1. นางวิไลลักษณ์  น้อยตำแย
2. นางอาภรณ์  พวงดอกไม้
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขีตา
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  หาญคำแพง
3. เด็กหญิงพิยดา  พาที
 
1. นางสุมิตรา  ศรีบุดดา
2. นายไพศาล  ใหม่คามิ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. นางสาวกนกนิภา  รูปสูง
2. นางสาวภัชราพร  เหนือทอง
3. นางสาวสุพรรณิการ์  สาริกัน
 
1. นางสาววรกมล  โคตรมณี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธิติ  โคตุทา
2. เด็กชายศรายุทธ  กองกะมุด
3. เด็กชายศิริศักดิ์  เอี่ยมนอก
 
1. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
2. นางเพ็ญศรี  พิสันเทียะ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายกฤษฎา  จรรยา
2. เด็กหญิงนิตยา  สมณะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รักเพื่อน
 
1. นางประทิน  สุทธิประภา
2. นายมนัส  สุดโลก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กชายสันติวัฒน์  ด้วงวังหิน
2. เด็กชายอุกฤกษ์  ชาญประไพร
 
1. นายนริศ  ประทุมไชย
2. นายมนตรี  อ้วนศรีเมือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  โคตบุดดี
2. เด็กหญิงเจตสุดา  ธรรมศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดอนสามารถ
2. นางบัวลอง  นิลทวงษ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปองไป
2. เด็กหญิงอริสา  แทนหลาบ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีหะคลัง
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุดงาม
 
1. นายกฤติพงศ์  พนมศิลป์
2. นางสาววิลาวัณย์  ยกบัตร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงจณิสตา  อุทาทัย
2. นางสาวณิชาภา  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงเกศวลี  สุบันชม
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  แก้วอาจ
2. เด็กชายอภิเบศร์  เรืองแสง
 
1. นางสาวจับจิต  สีสังข์
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายสุวินัย  ทราวุธ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศรีเจริญทอง
 
1. นางสาวจับจิต  สีสังข์
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุทธโกสัย
2. เด็กชายพายุ  แสงประเสริฐ
 
1. นายจบเจน  ทาสีลา
2. นายชัยพร  เจือจุน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. นางสาวกนกนิภา  รูปสูง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วันทองหลาง
 
1. นายมุขชาติ  บัวดี
2. นางเกศสุดา  บัวดี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1. นายธนาคม  ภูวงค์ษา
2. เด็กชายสหัสววรษ  สินเธาว์
 
1. นายธารินทร์  คนคม
2. นางสาวยุพาพักตร์  สร้อยพาน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปองไป
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เก่งกลางดอน
2. เด็กหญิงพนิดา   พันธ์ชาลี
3. เด็กชายศิลานนท์  ทุมพิศาล
 
1. นางสาวปิยรวี  สุริยะ
2. นายสมพงษ์  ดั่นเจริญ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสานัก 1. เด็กชายภูวดล  ปัทมะลิสสา
2. เด็กชายลิขิต  มูลสูตร
3. เด็กชายอนุรัตน์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ประทุมแบน
2. นายวุฒินัทร์  พรนิคม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 1. เด็กหญิงณีรวัลย์  ไสวดี
 
1. นางสาว ว.วาณี  ธุระพันธ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1. เด็กหญิงวริศรา  สีคำบ่อ
 
1. นางสาวสโรชิน  สุวิสุทธิ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  กุลวงษ์
 
1. นางสาวณัฐนิชากร  ซ่อมวงศ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายธีริท  ศิริพรรณ
 
1. นางอรุณี  พิลาดา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พุทธดี
 
1. นายมนต์ชัย  ชาติชนบท
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายมนัส   สมญาณพล
 
1. นางนงลักษณ์  เหมาะดี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงยูตี้  บีเฮลเกล
 
1. นางสาวนันทนา  เอี่ยมสอาด
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวบัวตอง  สูงล้น
 
1. นางสาวณัฐนิชากร  ซ่อมวงศ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงรุ้ง  ศิรินันทวิชา
 
1. นางเยาวนา  เชื้อสีดา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายชัยพจน์  ศรีสุข
 
1. นางเสาวภา  แสงกล้า
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กชายกฤษณะ  แผงมณี
2. เด็กหญิงกัณทิมา  กัณทะ
3. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  กิ่งก้อน
4. เด็กชายวินธชัย  หล่มชารี
5. เด็กชายศราวุธ  ชัยเฉลิม
 
1. นายมิ่งศิษฏ์  พิมพ์วงษ์
2. นางอรวรรณ  เทศแก้ว
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงยี่เฟิน  หลิน
 
1. MissMISS LIU XIAN  
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  เบิกขุนทด
 
1. นางสาวณฐมน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  สุทุม
 
1. นายสุชาติ  ไสยลาม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญานิศา  ทาวิบูลย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูระวงษ์
 
1. นางพิกุล  แสนพงษ์
2. นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สินคำกอง
2. เด็กหญิงลลิตา  นาคศรีสด
 
1. นางรวิวรรณ  นาคสวัสดิ์
2. นางเสาวภา  แสงกล้า
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายณัฐนัย  แก้วอาจ
2. เด็กชายณัฐพล  ดีแป้น
3. เด็กชายนันธวุฒิ  สันเสนาะ
4. เด็กชายภควัตร  สอนบาล
5. เด็กชายศรายุทธ  สอนบาล
6. เด็กชายอนุวัตร  น้อยตำแย
 
1. นางสมแพง  กระพี้สัตย์
2. นางสุมาลี  พร้อมพรั่ง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายปภาวินท์  นามจำปา
2. เด็กชายศตวรรษ  แสนตรง
3. เด็กชายอดิศร  ดีแป้น
4. เด็กชายอมรฤิทธิ์  ทาหาญ
5. เด็กชายอรรฆพร  ศรีชัยปัญหา
6. เด็กชายเจษฎา  ทะยอมใหม่
 
1. นางจิรัชญา  ยอดสุวรรณ์
2. นายนิติกร  แสงลุน
3. นายสมศักดิ์  น้อยตำแย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายจงรุ่งเรือง  ศรีชัยปัญญาดี
2. เด็กชายธนายุทธ  เห็มพีระ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชะสิงห์
4. เด็กชายวันเฉลิม  จำปาแก้ว
5. เด็กชายวีรพล  ชินหัวดง
6. เด็กชายศุภชัย  โสพงษ์
7. เด็กชายอนุวัฒน์  โยธาทูน
8. เด็กชายโกวิทย์  ชาวสวน
 
1. นายนพดล  วิจารย์
2. นายสุเมศ  พรมมากุล
3. นางอภันตรี  ภูดวงดาษ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นางสาวจันทร์นภา  ชาสุด
2. นางสาวชฎาภรณ์  เหมพิระ
3. นางสาวชิโรชา  พระศรี
4. นางสาวตะวัน  โคตชา
5. เด็กหญิงนริศรา  พิภักดี
6. นางสาวนิรชา  กายนาคา
7. เด็กหญิงปนัดดา  สายหยุด
8. นางสาวภาวิณี  บุดดีจีน
9. นายสุริยา  นามบุดดี
10. นางสาวเมลิษา  วามะลุน
 
1. นายปฑณธกร  อะสุรินทร์
2. นายประพัฒ  วรรณศรี
3. นายสุเนตร  ดวงท้าวเศษ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภักดียา
2. เด็กหญิงชลธิชา  นนตา
3. เด็กชายดำรงรักษ์  โตแช่ม
4. เด็กหญิงยุภาภรณ์  คูหา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อีสา
6. เด็กชายสุรยุทธ  นาซิน
7. เด็กหญิงเกศกนก  ทับทิมใส
 
1. นางธัญญ์ทิพา  สุขเกษตร
2. นายสนธิศักดิ์  สุขเกษตร
3. นายสุวรรณ  องค์นาม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1. เด็กชายตรีโรช  รัสอาด
2. เด็กหญิงวารุณี  สมีเมือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันอยู่
 
1. นางขวัญจิตร  สอนสุภาพ
2. นางสุขุมาล  เค้าแคน
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีเล
2. เด็กหญิงนิชชานาถ  นาทิพย์
3. เด็กหญิงสศิธร  พานอนันต์
 
1. นางพูลศิลป์  พาบุ
2. นางแสงจันทร์  โสเขียว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผ้าลายทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  นิลสมบูรณ์
3. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางลักขณา  โทนุย
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เงาะเศษ
2. นายณัฐินันท์  ทนเถื่อน
3. เด็กหญิงมณิภา  สมีดี
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสุวาสนา  โอชิน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวพัชรี  สุดดี
2. เด็กหญิงอณิษา  สุดเพาะ
 
1. นางสาวณัฐนิชากร  ซ่อมวงศ์
2. นางสุพรรณศร  หลุ่มใส
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  อุระเพ็ญ
2. เด็กชายอนาวิล  ฝ่ายที
 
1. นายประสาท  ภูหมื่นไวย์
2. นางสาววิมล  จำปานิล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงปฏิญากร  รัตนนนท์
2. เด็กหญิงอรัญญา  หาษาล้วน
 
1. นายสุธน  แป้นทอง
2. นายอรรณพ  ยอดสุวรรณ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 1. เด็กหญิงจันทิตา  ทาพวง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วหนองแดง
 
1. นายบัญชา  ยาโสภา
2. นายมานิตย์  สีแล
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  แก้วจันทร์เหลา
2. เด็กหญิงมุทิตา  นามมนตรี
 
1. นางผุสดี  จีนสุข
2. นางศิริรัตน์  เวทนาสุข
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิมมาวงค์
2. เด็กหญิงวิลาณี  สิมมาวงษ์
 
1. นางสาวประภา  ทีทา
2. นางวิภานนท์  คงเทียมศรี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 1. เด็กชายกิตติ  พงษ์สิมา
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลมา
 
1. นางวรรณรัตน์  พานิชย์
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปานชีวา  บุญวิจิตร
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญฤทธิ์
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายปริญญา  เสมอใจ
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายศุุภกิตติ์  นูสีหา
 
1. นายภาสกร  คงถาวร
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นายเมฆินทร์  ไชยชิน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายวรากร  อบเชย
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายศุภชัย  รัตนประกอบ
 
1. นางบัวลี  สุดจริง
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีหลัก
2. นายกฤษดา  คนคม
3. เด็กชายจิรภัทร  สมัตถะ
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงชุติมา  แสนพงษ์
6. เด็กหญิงชุติมา  แสนพงษ์
7. เด็กชายธนากร  สาน้ำคำ
8. เด็กหญิงนริศรา  สุจริต
9. นางสาวนฤมล  กิ่งโพธิ์
10. เด็กหญิงนิตาพร  วรโคตร
11. เด็กหญิงบุษกร  สริมา
12. เด็กหญิงปนัดดา  สาริมา
13. นายปรัชญา  สาน้ำคำ
14. เด็กชายปริญญา  สีราราช
15. นางสาวพรนิภา  พันวัน
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  รู้สมกาย
17. เด็กชายพันธกานต์  ชำกรม
18. เด็กชายพิพัฒน์  หินเธาว์
19. นางสาวรัชตะวัน  ชำกรม
20. เด็กชายวิริยะ  ปิ่นนาง
21. เด็กชายวิริยะ  คำมุง
22. เด็กชายศุภชัย  รัตนประกอบ
23. นางสาวสุนิตตา  ปฏิภาคศิริ
24. เด็กหญิงสุนิตา  สีลา
25. เด็กหญิงสุพัชรี  กุลชะโร
26. เด็กชายอดิศร  สำรวมจิต
27. เด็กหญิงอรปรียา  สังคะคำ
28. นางสาวอุมาพร  สีลา
29. เด็กชายเจษฎา  สาริมา
30. เด็กชายเอกชัย  สีลา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์คำหาร
2. นางสาวนิติยา  ราศรี
3. นางบัวลี  สุดจริง
4. นางปรียานุช  พายุบุตร
5. นายมนัส  สุดจริง
6. นายวรวุฒิ  ประธรรมโย
7. นางสาววิชุดา  วงษ์คำหาร
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัลยา  เทียบสิงห์
2. เด็กชายคุวนันท์  ดอนวิลัย
3. เด็กชายจิรทีปต์  แหล่ป้อง
4. เด็กหญิงจิระนันท์  โสมนัส
5. เด็กหญิงชญาภา  สาครขันธ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา
7. เด็กหญิงชลลิสา  มะสิกา
8. เด็กหญิงชลิดา  ขอนกุล
9. เด็กชายณภัทร  แหล่ป้อง
10. เด็กชายธราดล  วรไว
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนปุย
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินคำ
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  จรูญแสง
14. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริแก้ว
15. เด็กหญิงปนัดดา  วันเฮียง
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  เซ็นกลาง
17. เด็กชายปุญญาโชติ  นามจัตุรัส
18. เด็กชายพัทรดนัย  พรมจ้าย
19. เด็กชายรัฐภูมิ  มูลกัน
20. เด็กหญิงวรัญญา  สิงปัสสา
21. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วกันยา
22. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วันสี
23. เด็กชายวีระพงษ์  นาดี
24. เด็กหญิงสาริศา  แหล่ป้อง
25. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ประเสริฐพงศ์
26. เด็กหญิงสุนิสา  อะสุรินทร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  คอนทวน
28. เด็กชายสุพิทักษ์  ยุพิน
29. เด็กหญิงอริศรา  เพียรแก้ว
30. เด็กชายอิทธิเดช  สระภูมิ
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นางจันทราวรรณ  พันทา
3. นายชาติชาย  พงษ์พรม
4. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
5. นางธนกชพร  ภารการ
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงพรจุฬาลักษณ์  บุญสวัสดิ์
 
1. นางนิตย์  บุตรสาธรรม
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 1. เด็กหญิงณิชกุล  พลเวียง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  รักษาบุญ
3. เด็กชายอนุชิต  ดอกเข็ม
 
1. นางสุมาลี  ยุระศรี
2. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สีโพนเพ็ก
2. เด็กชายภูวเรศน์  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณยาน
 
1. นางวัชรี  มุมธุรี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายศราวิน  เขียวกลม
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงห์ชู
 
1. นางนิภา  สินแสง
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  นานอก
 
1. นางสุปรีดาวรรณ์  เรืองผิว
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล  คงนาวัง
 
1. นางหงษ์ยนต์  สุทธิ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรัชพร  ศรีไพศาล
 
1. นางพรประดิษฐ์  ศิริมั่งมูล
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กชายธนากร  ศรีสุนนท์
 
1. นางสาวอุมาพร  ชัยศรี
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำพรม
 
1. นางวัชราภรณ์  กิจรุ่งสุวรรณ
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  พลชัยสงค์
 
1. นางพัชรี  อภัยศรี
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยมศรีเคน
 
1. นางละมุลเพชร  ยมศรีเคน
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายคารม  สืบมา
 
1. นางวรรณพร  โสมนัส
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงนริศรา  บุตรดี
 
1. นางเสาวภา  สีสด
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนหล้า
2. เด็กชายศรราม  คงแหลม
3. เด็กชายอภิชาติ  ร่วมสุข
 
1. นางนฤมล  อาจสมบาล
2. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาส  วรวงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ชุมหิน
3. เด็กหญิงอุมาพร  ตั้นหลก
 
1. นางนฤมล  อาจสมบาล
2. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. นายพิสิทธิ์   แปยาว
2. เด็กชายวรรธนะ   จับพิมาย
 
1. นางนงลักษณ์  เหมาะดี
2. นางมยุรา  นามหงษา
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  จารยุ้ย
2. เด็กชายภูธเนศ  อ่อนหอม
 
1. นางคำบท  เพชรดี
2. นางพัชรี  อภัยศรี
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายอธิศ  คำพันธุ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  ประจันตะเสน
 
1. นางกมลทิพย์  สมบัติธีระ
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายพิทักษ์  มะลิโค
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นิลศิริ
 
1. นางนิลุมล  หนันสุราช
2. นางสาววริฌา  ประกังลำภู
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกานต์เทพ  สอนบาล
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แสนสุทธิวิจิตร
 
1. นางสาวคัทรียา  คลังดงเค็ง
2. นางนิ่มนภา  พันธ์ทอง
 
217 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงกรพิน  ชัยวงค์สา
2. เด็กหญิงณญาดา  จันทา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ผลมีทรัพย์
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  ไกรเนตร์
5. เด็กหญิงวิสาขมาส  วงษ์อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงสุวพิชชา   พะยอม
7. เด็กหญิงอรทัย  ศรีโคตร
 
1. นางกมลรัตน์  ศรีวิเศษ
2. นายจิรวัฒน์  ชนินทรานุกูล
3. นางสุมาลี  กลีบทอง
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทุม
 
1. นางนิ่มนภา  พันธ์ทอง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายกรวิทย์  ศรีจา
 
1. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 1. เด็กชายเกียรติยศ  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวดวงใจ  ศิริอามาตย์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงสุภาดา  ประเสริฐศรี
 
1. นางนุชนาฏ  ชัยรัตน์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายนนกร  มีศรีบรู
 
1. นางพิศมัย  จันทะแมด
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  เก่าแสน
 
1. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทีทา
 
1. นางนิ่มนภา  พันธ์ทอง
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกาะตุ่น
2. เด็กหญิงวนิดา  มานาง
3. เด็กหญิงสุนันทา  เตโพธิ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเล
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  รวดทรง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุรี
 
1. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
2. นางสาวกิตติยา  บางปา
3. นางอัจจนา  มาซา
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคัทลียา  ปะลา
2. เด็กหญิงจิระนันท์  โสมนัส
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
4. เด็กหญิงอริศรา  เพียรแก้ว
 
1. นางสาวจริยา  สารบุญ
2. นางณัฐกาญจน์  ทองนาค
3. นางวรรณพร  โสมนัส
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงจริยา  ป่าโพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไร่เขือ
3. เด็กหญิงนภัสศร  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงปภัสรา  คำสา
5. เด็กหญิงผกามาศ  งากระโทก
6. เด็กหญิงอารียา  เทียงเลา
 
1. นางชุติมา  สุวรรณลุน
2. นางณัฐริดา  มูลนาม
3. นางนุชนาฏ  ชัยรัตน์
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  มูลกัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสงสุข
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กชายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นางยุพารัตน์  คำมา
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเหลือง 1. เด็กหญิงมินตรา  อาจดวงดี
 
1. นายชัยสิทธิ์  พิทักษ์
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำงาม
 
1. นางพรรณี  สุขประเสริฐ
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตโส
2. เด็กหญิงภัคจิราพร  ขจรนาม
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วมูลมุข
4. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วมูลมุข
5. เด็กหญิงอริสษา  เผ่าบ้านฝาง
6. เด็กหญิงเก่ง  จัดนอก
 
1. นางกนกวรรณ  สมวงษ์
2. นางสาวพัณณิตา  บุตรโคตร
3. นางรัชนีวรรณ  งามสกุล
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นางสาวกัลยารัก  ฝ่ายสูนย์
2. นางสาวจตุพร  พะยอม
3. นางสาวจันจิรา  บุญญายิ่ง
4. เด็กหญิงปภัสสร  เตโพธิ์
5. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญเลิศ
6. นางสาวเบญญาวรรณ  มาศรี
 
1. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
2. นายจารุวิทย์  คงดี
3. นางอัจจนา  มาซา
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงกรพินธุ์   มณีวงษ์
2. เด็กชายพลกฤษ  จันทร์วงทรัพย์
3. เด็กชายมงคลทอง  เพชรดี
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ดอนเส
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หวังขอบกลาง
2. เด็กหญิงอภิรมณ์  หวานหอม
3. เด็กชายอรรถพร  ยอดสง่า
 
1. นางทรรศนีย์  สายสิงห์
2. นางอัจจนา  มาซา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงวรรณา  แก่นวงษ์
3. เด็กชายอดิศร  นาริทร์
 
1. นางนวลจันทร์  คามใส
2. นางสาวไพรทูล  เทพา
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายอนุรักษ์  เคนดา
2. เด็กชายเกศดาพร  ผลาชิต
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กำยาน
 
1. นางสาวคัทรียา  คลังดงเค็ง
2. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นายวัชสันต์  วงษ์วิเศษ
2. เด็กชายวุฒิชัย  นูสาร
3. เด็กชายโกศล  จุ้ยทองหลาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  พันทา
2. นางอัจจนา  มาซา
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายสมพร  คำสวนจิก
2. เด็กชายอดิศา  แสนพงษ์
3. เด็กชายอภิชาติ  สิงหาบุตร
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสมบัติ
2. นายแสงอุทัย  คุ้มแวง
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายศิริมงคล  พลที
2. เด็กชายอธิษฐ์  วิเชียร
3. เด็กชายเอกวัฒน์  โนนเสนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษา
2. นางนิลุมล  หนันสุราช
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายวัชสันต์  บวงษ์วิเศษ
2. เด็กชายวุฒิชัย  นูสารี
3. เด็กชายโกศล  จุ้ยทองหลาง
 
1. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
2. นางอัจจนา  มาซา
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกาะตุ่น
2. เด็กหญิงปภัสสร  เตโพธิ์
3. เด็กหญิงวนิดา  มานาง
 
1. นางอัจจนา  มาซา
2. นางแสงจันทร์  โสเขียว
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นามจำปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาศรี
3. เด็กชายมนัส  นาน้อย
 
1. นางวรรณา  สุขแสน
2. นางวิไลลักษณ์   โรจน์จันทร์
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกริช  อ้วนมาโฮง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตั้งมั่น
 
1. นางกมลรัตน์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวคัทรียา  คลังดงเค็ง
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายวัชรกิติ  เจริญราษร์
2. เด็กชายอัคเดช  เตโพธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  บางปา
2. นางแสงจันทร์  โสเขียว
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายนฤนาท  ริมี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จันดี
 
1. นางกรุณา  ยางวัน
2. นายวรวุฒิ  วงศ์วีระขันธ์
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   บุตรสา
2. เด็กชายวทัญญู   จำปา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  คีรีวรรณ
2. นางอุบล  พินธะ
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นางสาวจตุพร  พะยอม
2. นายภูวนาถ  สินคำ
3. นายสมพงษ์  ทาคูบอน
 
1. นางพูลศิลป์  พาบุ
2. นางสาวอมรรัตน์  พาบุ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กชายปณวัตร  เสียดชัยภูมิ
2. เด็กชายศรัญยุทธ   สุทธิพาที
3. เด็กชายเมธาวี  สารสี
 
1. นายวรวัฒน์  เสมอไวย์
2. นางอรุณณี  เสมอไวย์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายรัตนชัย  ดีจันทร์จ่อย
2. นายอภิลักษณ์  สุวรรณหาร
3. เด็กชายเนรมิต  วงษ์วาส
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร