สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 37 9 8 6 54
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 33 3 1 4 37
3 บ้านโนนข่า 26 8 3 8 37
4 ชุมชนบ้านชนบท 25 8 4 10 37
5 โคกโกโคกกลาง 24 8 5 4 37
6 บ้านทุ่งมน 23 8 4 2 35
7 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 23 8 1 1 32
8 บ้านไผ่ประถมศึกษา 22 8 3 4 33
9 บ้านภูเหล็ก 21 4 4 0 29
10 บ้านเสือเฒ่า 17 11 2 2 30
11 บ้านหนองไห 17 4 3 2 24
12 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 17 3 6 6 26
13 บ้านหนองลุมพุก 17 0 0 1 17
14 ไตรคามประชาสรรค์ 16 14 4 1 34
15 บ้านดู่ใหญ่ 16 6 1 4 23
16 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 16 5 5 6 26
17 ชุมชนบ้านหัวขัว 16 5 3 5 24
18 บ้านกอกป่าผุวิทยา 15 6 5 9 26
19 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 15 6 0 4 21
20 บ้านห้วยแร่ 14 12 3 6 29
21 เบญจมิตรวิทยาคม 14 9 4 3 27
22 บ้านคำโซ่ 14 6 6 7 26
23 บ้านละว้า 14 6 5 3 25
24 บ้านโจด 14 6 3 4 23
25 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 14 3 0 3 17
26 บ้านวังผือขามป้อม 13 7 6 4 26
27 ชุมชนโนนแสนสุข 13 6 1 0 20
28 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 13 5 3 1 21
29 บ้านขามป้อม 13 1 3 2 17
30 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 12 10 6 3 28
31 บ้านปอแดง 12 8 2 2 22
32 บ้านหนองแปน 12 5 3 6 20
33 บ้านวังแสง 12 5 1 0 18
34 บ้านหนองม่วงหลุบคา 12 4 4 1 20
35 บ้านมูลนาค 12 2 4 1 18
36 บ้านวังหว้า 11 8 7 3 26
37 บ้านเล็บเงือก 11 4 4 5 19
38 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 11 3 1 1 15
39 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 10 10 5 3 25
40 บ้านวังเวินกุดหล่ม 10 8 4 4 22
41 โนนพะยอมพิทยไพศาล 10 5 2 7 17
42 สามหมอโนนทัน 10 5 1 6 16
43 บ้านวังม่วง 10 5 0 6 15
44 กรุณาศึกษา 10 3 1 0 14
45 บ้านโสกนาค 10 2 4 7 16
46 ขามป้อมประชานุกูล 10 1 3 1 14
47 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 9 8 4 5 21
48 บ้านศิลานาโพธิ์ 9 6 2 1 17
49 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 9 5 3 4 17
50 มัญจาคริสเตียน 9 3 0 0 12
51 บ้านโคกสาราญ 8 10 6 3 24
52 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 8 6 6 1 20
53 หนองแซงวิทยาคม 8 5 6 5 19
54 บ้านนางาม 8 5 4 4 17
55 บ้านหนองสองห้อง 8 4 3 2 15
56 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 8 4 1 4 13
57 สวัสดี 8 2 6 3 16
58 บ้านกุดเชือก 8 2 3 1 13
59 มาบตากล้าร่มเย็น 8 2 1 1 11
60 ป่าปอ 8 1 1 3 10
61 บ้านแคนเหนือ 8 0 3 3 11
62 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 7 8 3 3 18
63 บ้านเกิ้ง 7 3 4 3 14
64 บ้านนาข่า 7 3 3 3 13
65 นาจานซับสมบูรณ์ 7 3 2 3 12
66 บ้านหนองตับเต่า 7 2 2 1 11
67 บ้านชีกกค้อ 7 2 1 1 10
68 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 7 0 0 0 7
69 บ้านวังหินเก่าค้อ 6 5 6 1 17
70 บ้านท่าสวรรค์ 6 5 5 1 16
71 บ้านหนองน้าใส 6 3 4 1 13
72 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 6 3 2 0 11
73 บ้านดงหนองเกี่ยว 6 3 1 1 10
74 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 2 2 0 10
75 ซับแดงซำไผ่ 6 2 1 2 9
76 โนนเขวาประชารักษ์ 6 2 0 0 8
77 บ้านหินตั้ง 6 1 2 1 9
78 บ้านสว่าง 6 1 1 1 8
79 จตุรมิตรบ้านไผ่ 6 0 1 2 7
80 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 0 0 0 6
81 ชุมชนบ้านโคก 5 5 3 4 13
82 บ้านหนองหญ้ารังกา 5 4 2 1 11
83 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 5 4 2 0 11
84 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 5 4 0 2 9
85 ไตรมิตรประชาบำรุง 5 3 3 1 11
86 ราชประชานุเคราะห์50 5 3 2 2 10
87 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 5 3 2 1 10
88 ไตรคามประชาพัฒนา 5 3 1 2 9
89 ประเสริฐแก้วอุทิศ 5 3 1 0 9
90 บ้านหนองบัวเย็น 5 3 0 5 8
91 บ้านโนนคุต 5 2 2 2 9
92 ดอนหมู 5 1 3 1 9
93 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 5 1 3 0 9
94 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 5 0 1 0 6
95 กุดขอนแก่นท่าเกษม 5 0 0 1 5
96 บ้านเมืองเพีย 4 7 1 1 12
97 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 4 4 3 1 11
98 บ้านสวนหม่อน 4 3 1 1 8
99 บ้านแท่น 4 3 0 0 7
100 บ้านห้วยแล้ง 4 2 1 3 7
101 โนนสวางวิทยาสรรค์ 4 2 1 1 7
102 บ้านโนนทัน 4 2 1 0 7
103 บ้านดอนปอแดง 4 2 0 4 6
104 บ้านหนองทุ่มวิทยา 4 2 0 1 6
105 อนุบาลอรุณโรจน์ 4 1 1 1 6
106 อุดมคงคาคีรีเขต 4 1 1 0 6
107 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 4 1 0 5 5
108 บ้านหนองเต่า 4 1 0 3 5
109 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 4 1 0 1 5
110 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 0 0 2 4
111 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 3 4 2 2 9
112 บ้านโนนสว่าง 3 4 0 0 7
113 บ้านนาแพงสงแดง 3 3 3 2 9
114 บ้านหนองผักตบ 3 3 0 2 6
115 บ้านหนองขามวิทยา 3 3 0 1 6
116 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 2 2 2 7
117 บัวเหลือง 3 2 1 1 6
118 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 3 2 1 0 6
119 คำน้อย 3 2 1 0 6
120 บ้านโนนทองวิทยาคม 3 2 1 0 6
121 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 3 2 0 2 5
122 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 3 2 0 0 5
123 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 2 0 0 5
124 บ้านโนนพันชาติ 3 2 0 0 5
125 บ้านนาตับเต่า 3 1 1 2 5
126 บ้านมูลตุ่น 3 1 1 1 5
127 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 3 1 1 0 5
128 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
129 บ้านเหล่าเหนือ 3 1 0 0 4
130 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
131 บ้านหนองหัวช้าง 3 0 0 0 3
132 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 2 4 1 0 7
133 บ้านโนนสานัก 2 4 0 1 6
134 บ้านหัวนา 2 3 3 3 8
135 บ้านโสกนาดี 2 3 2 2 7
136 บ้านคำปากดาว 2 3 0 0 5
137 บ้านหนองสะแบงหนองโน 2 2 2 1 6
138 บ้านขุมดิน 2 2 2 1 6
139 บ้านโนนเค็ง 2 2 1 3 5
140 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 2 0 1 4
141 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
142 บ้านป่าม่วง 2 1 3 0 6
143 บ้านส้มป่อย 2 1 2 4 5
144 บ้านห้วยโป่ง 2 1 1 0 4
145 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
146 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 2 1 1 0 4
147 เหล่าใหญ่วิทยา 2 1 0 1 3
148 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 1 0 0 3
149 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 2 0 4 2 6
150 บ้านหนองไฮหนองแวง 2 0 1 2 3
151 บ้านลาน 2 0 1 0 3
152 บ้านสร้างเอี่ยน 2 0 0 0 2
153 หัวห้วยหัวฝาย 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 4 3 3 8
155 บ้านหนองมะเขือ 1 4 1 5 6
156 บ้านหนองผือกอบง 1 3 0 2 4
157 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 2 1 1 4
158 บ้านขามป้อมดอนยูง 1 2 1 0 4
159 บ้านหินฮาวลาวังชู 1 2 0 1 3
160 บ้านโพธิ์ไชย 1 2 0 1 3
161 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 2 0 1 3
162 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 2 0 0 3
163 เก่านาโนมีวิทยา 1 2 0 0 3
164 บ้านเขวา 1 1 2 3 4
165 บ้านแก้งค้อ 1 1 1 2 3
166 บ้านห้วยไร่ 1 1 1 0 3
167 บ้านคำแคน 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 0 1 2
169 บ้านแจ้ง 1 1 0 1 2
170 บ้านไส้ไก่ 1 1 0 1 2
171 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 1 0 0 2
172 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 0 0 2
173 บ้านห้วยฮวก 1 1 0 0 2
174 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 2 2 3
175 สระแก้วโคกกลาง 1 0 2 0 3
176 ไตรมิตรศึกษา 1 0 1 0 2
177 บ้านบัว 1 0 0 1 1
178 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 0 0 1 1
179 บ้านหูลิงโนนศิลา 1 0 0 1 1
180 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
181 บ้านเป้าประชาบารุง 1 0 0 0 1
182 บ้านห้วยอึ่ง 1 0 0 0 1
183 บ้านโกน้อย 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 0 0 0 1
185 บ้านป่าดู่ 0 3 1 0 4
186 บ้านวังแคน 0 2 2 3 4
187 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 2 1 0 3
188 บ้านหนองแวงไร่ 0 2 1 0 3
189 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 2 0 1 2
190 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 2 0 0 2
191 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 3 0 4
192 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 2 1 3
193 บ้านหนองนางขวัญ 0 1 1 1 2
194 โนนคูณอัมพวัน 0 1 1 1 2
195 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 1 1 0 2
196 ชุมชนบ้านแฮด 0 1 1 0 2
197 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 1 0 0 1
198 บ้านทุ่มห้วย 0 1 0 0 1
199 เอี่ยมไพศาล 0 0 2 0 2
200 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 1 1 1
201 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 1 1 1
202 บ้านนาฮี 0 0 1 0 1
203 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 0 1
204 บ้านท่าม่วง 0 0 0 3 0
205 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 1 0
206 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 1 0
207 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 1 0
208 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0
รวม 1,235 585 347 356 2,167