สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 12 9 6 27 37 9 8 6 54
2 บ้านหนองลุมพุก 10 2 3 15 17 0 0 1 17
3 บ้านดู่ใหญ่ 10 2 1 13 16 6 1 4 23
4 บ้านทุ่งมน 10 1 2 13 23 8 4 2 35
5 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 9 15 5 29 33 3 1 4 37
6 โคกโกโคกกลาง 9 8 3 20 24 8 5 4 37
7 บ้านภูเหล็ก 9 3 5 17 21 4 4 0 29
8 บ้านไผ่ประถมศึกษา 7 4 1 12 22 8 3 4 33
9 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 6 8 4 18 23 8 1 1 32
10 ไตรคามประชาสรรค์ 6 3 1 10 16 14 4 1 34
11 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 6 3 0 9 16 5 5 6 26
12 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 3 3 10 15 6 5 9 26
13 บ้านหนองแปน 4 3 3 10 12 5 3 6 20
14 บ้านขามป้อม 4 2 3 9 13 1 3 2 17
15 บ้านมูลนาค 4 1 1 6 12 2 4 1 18
16 สามหมอโนนทัน 4 1 0 5 10 5 1 6 16
17 บ้านหนองไห 3 7 4 14 17 4 3 2 24
18 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 3 5 2 10 17 3 6 6 26
19 บ้านเสือเฒ่า 3 4 4 11 17 11 2 2 30
20 บ้านคำโซ่ 3 4 3 10 14 6 6 7 26
21 บ้านละว้า 3 3 4 10 14 6 5 3 25
22 บ้านวังผือขามป้อม 3 3 3 9 13 7 6 4 26
23 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 3 1 7 14 3 0 3 17
24 ชุมชนโนนแสนสุข 3 2 2 7 13 6 1 0 20
25 กรุณาศึกษา 3 2 2 7 10 3 1 0 14
26 บ้านศิลานาโพธิ์ 3 2 2 7 9 6 2 1 17
27 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 3 2 1 6 11 3 1 1 15
28 บ้านวังเวินกุดหล่ม 3 2 1 6 10 8 4 4 22
29 บ้านปอแดง 3 2 0 5 12 8 2 2 22
30 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 1 3 7 16 5 3 5 24
31 บ้านหนองตับเต่า 3 1 1 5 7 2 2 1 11
32 บ้านหนองสองห้อง 3 0 1 4 8 4 3 2 15
33 ชุมชนบ้านชนบท 2 9 6 17 25 8 4 10 37
34 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 2 4 2 8 15 6 0 4 21
35 เบญจมิตรวิทยาคม 2 3 4 9 14 9 4 3 27
36 บ้านวังม่วง 2 3 2 7 10 5 0 6 15
37 บ้านนางาม 2 3 2 7 8 5 4 4 17
38 หนองแซงวิทยาคม 2 3 1 6 8 5 6 5 19
39 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 2 2 2 6 13 5 3 1 21
40 บ้านโสกนาค 2 2 2 6 10 2 4 7 16
41 บ้านกุดเชือก 2 2 0 4 8 2 3 1 13
42 บ้านชีกกค้อ 2 2 0 4 7 2 1 1 10
43 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 2 1 1 4 9 8 4 5 21
44 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 2 1 1 4 2 0 4 2 6
45 ซับแดงซำไผ่ 2 1 0 3 6 2 1 2 9
46 บ้านเกิ้ง 2 0 3 5 7 3 4 3 14
47 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 0 1 3 4 1 0 1 5
48 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 2 0 0 2 6 3 2 0 11
49 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 0 2 5 3 2 2 10
50 ประเสริฐแก้วอุทิศ 2 0 0 2 5 3 1 0 9
51 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 0 0 2 4 2 0 1 6
52 บ้านนาตับเต่า 2 0 0 2 3 1 1 2 5
53 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 2 1 0 1 3
54 บ้านโนนข่า 1 4 3 8 26 8 3 8 37
55 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 4 1 6 10 10 5 3 25
56 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 3 2 6 12 10 6 3 28
57 บ้านหนองม่วงหลุบคา 1 3 1 5 12 4 4 1 20
58 บ้านเล็บเงือก 1 3 0 4 11 4 4 5 19
59 บ้านห้วยแร่ 1 2 6 9 14 12 3 6 29
60 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 1 2 1 4 9 5 3 4 17
61 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1 2 1 4 8 4 1 4 13
62 นาจานซับสมบูรณ์ 1 2 1 4 7 3 2 3 12
63 ขามป้อมประชานุกูล 1 2 0 3 10 1 3 1 14
64 บ้านสว่าง 1 2 0 3 6 1 1 1 8
65 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 2 0 3 4 1 0 5 5
66 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 2 0 3 2 0 1 2 3
67 บ้านโคกสาราญ 1 1 3 5 8 10 6 3 24
68 บ้านแคนเหนือ 1 1 2 4 8 0 3 3 11
69 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
70 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 1 2 4 6 0 0 0 6
71 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 1 3 5 4 2 1 11
72 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 1 3 3 2 1 0 6
73 สวัสดี 1 1 0 2 8 2 6 3 16
74 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
75 บ้านหินตั้ง 1 1 0 2 6 1 2 1 9
76 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 1 0 2 5 0 1 0 6
77 บ้านเมืองเพีย 1 1 0 2 4 7 1 1 12
78 บัวเหลือง 1 1 0 2 3 2 1 1 6
79 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
80 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
81 มัญจาคริสเตียน 1 0 1 2 9 3 0 0 12
82 มาบตากล้าร่มเย็น 1 0 1 2 8 2 1 1 11
83 ป่าปอ 1 0 1 2 8 1 1 3 10
84 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 1 2 6 5 5 1 16
85 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1 0 1 2 6 2 2 0 10
86 บ้านหนองบัวเย็น 1 0 1 2 5 3 0 5 8
87 บ้านหินตั้งโคกก่อง 1 0 1 2 3 2 2 2 7
88 อนุบาลศักดิ์สุภา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
89 บ้านโนนสานัก 1 0 1 2 2 4 0 1 6
90 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 0 1 2 2 2 2 1 6
91 บ้านแท่น 1 0 0 1 4 3 0 0 7
92 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 2 1 0 7
93 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
94 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 0 0 1 3 2 0 2 5
95 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
96 บ้านสร้างเอี่ยน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 1 1 4 1 5 6
98 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านบัว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
101 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 4 1 5 7 8 3 3 18
102 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 3 0 3 2 4 1 0 7
103 บ้านวังแสง 0 2 4 6 12 5 1 0 18
104 โนนพะยอมพิทยไพศาล 0 2 2 4 10 5 2 7 17
105 จตุรมิตรบ้านไผ่ 0 2 1 3 6 0 1 2 7
106 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 2 1 3 5 3 3 1 11
107 ดอนหมู 0 2 0 2 5 1 3 1 9
108 บ้านวังหินเก่าค้อ 0 1 2 3 6 5 6 1 17
109 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 1 2 3 5 1 3 0 9
110 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 0 1 1 2 8 6 6 1 20
111 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 1 2 6 3 1 1 10
112 บ้านนาแพงสงแดง 0 1 1 2 3 3 3 2 9
113 บ้านหนองผักตบ 0 1 1 2 3 3 0 2 6
114 บ้านหนองขามวิทยา 0 1 1 2 3 3 0 1 6
115 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
116 บ้านขุมดิน 0 1 1 2 2 2 2 1 6
117 ชุมชนบ้านโคก 0 1 0 1 5 5 3 4 13
118 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 1 0 1 4 4 3 1 11
119 โนนสวางวิทยาสรรค์ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
120 บ้านดอนปอแดง 0 1 0 1 4 2 0 4 6
121 บ้านเหล่าเหนือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
122 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
123 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
124 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
125 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
126 บ้านเก่าน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
128 บ้านโจด 0 0 5 5 14 6 3 4 23
129 บ้านวังหว้า 0 0 5 5 11 8 7 3 26
130 บ้านนาข่า 0 0 2 2 7 3 3 3 13
131 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 2 2 5 4 0 2 9
132 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 2 2 4 1 1 1 6
133 บ้านหนองผือกอบง 0 0 2 2 1 3 0 2 4
134 ไตรคามประชาพัฒนา 0 0 1 1 5 3 1 2 9
135 บ้านโนนคุต 0 0 1 1 5 2 2 2 9
136 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 1 1 5 0 0 1 5
137 บ้านสวนหม่อน 0 0 1 1 4 3 1 1 8
138 บ้านห้วยแล้ง 0 0 1 1 4 2 1 3 7
139 บ้านหนองเต่า 0 0 1 1 4 1 0 3 5
140 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 0 1 1 3 4 2 2 9
141 คำน้อย 0 0 1 1 3 2 1 0 6
142 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 1 0 6
143 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
144 บ้านโสกนาดี 0 0 1 1 2 3 2 2 7
145 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 2 2 1 3 5
146 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
147 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
148 บ้านลาน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
149 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
150 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
151 บ้านเป้าประชาบารุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0 6 3 4 1 13
153 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 0 0 5 4 2 0 11
154 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 3 2 1 10
155 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 4 1 1 0 6
156 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
157 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
158 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
159 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านหัวนา 0 0 0 0 2 3 3 3 8
161 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 2 3 0 0 5
162 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 2 4 5
163 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
164 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 4 3 3 8
166 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
167 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
168 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 1 2 0 1 3
169 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
170 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 2 0 1 3
171 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
173 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 1 2 3 4
174 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
175 บ้านคำแคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
177 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
178 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 1 0 2 2 3
180 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
181 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
182 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 บ้านห้วยอึ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านป่าดู่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
187 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 2 2 3 4
188 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
190 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
191 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
193 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
194 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 โนนคูณอัมพวัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
196 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
198 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านทุ่มห้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
201 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
202 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
203 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
206 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 251 231 195 677 1,235 585 347 356 2,167