สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 11 9 6 26 34 9 8 5 51
2 บ้านหนองลุมพุก 10 2 3 15 16 0 0 1 16
3 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 9 15 5 29 33 3 1 4 37
4 โคกโกโคกกลาง 9 8 3 20 24 8 5 4 37
5 บ้านภูเหล็ก 8 3 5 16 20 4 4 0 28
6 บ้านทุ่งมน 7 1 2 10 18 4 4 1 26
7 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 6 2 0 8 15 4 5 6 24
8 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 5 8 4 17 21 7 1 1 29
9 บ้านหนองแปน 4 3 3 10 12 5 3 5 20
10 บ้านขามป้อม 4 2 2 8 12 1 3 2 16
11 ไตรคามประชาสรรค์ 4 2 1 7 15 11 3 1 29
12 สามหมอโนนทัน 4 1 0 5 10 5 1 6 16
13 บ้านเสือเฒ่า 3 3 3 9 15 7 1 2 23
14 บ้านวังผือขามป้อม 3 3 3 9 13 7 6 4 26
15 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 3 1 7 14 3 0 3 17
16 กรุณาศึกษา 3 2 2 7 10 3 1 0 14
17 บ้านศิลานาโพธิ์ 3 2 2 7 9 5 2 1 16
18 ชุมชนบ้านหัวขัว 3 1 2 6 14 3 3 5 20
19 บ้านมูลนาค 3 1 1 5 11 2 4 1 17
20 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 3 1 1 5 9 2 1 1 12
21 บ้านหนองสองห้อง 3 0 1 4 8 4 2 1 14
22 บ้านหนองไห 2 6 3 11 14 3 3 2 20
23 เบญจมิตรวิทยาคม 2 3 4 9 14 9 4 3 27
24 บ้านคำโซ่ 2 3 3 8 11 4 6 7 21
25 หนองแซงวิทยาคม 2 3 1 6 8 5 6 5 19
26 ชุมชนโนนแสนสุข 2 2 2 6 12 6 1 0 19
27 บ้านโสกนาค 2 2 2 6 10 2 4 7 16
28 บ้านกุดเชือก 2 2 0 4 8 2 3 1 13
29 บ้านวังเวินกุดหล่ม 2 1 1 4 8 6 4 3 18
30 บ้านดู่ใหญ่ 2 1 1 4 8 5 1 4 14
31 บ้านหนองตับเต่า 2 1 1 4 6 2 2 1 10
32 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 2 1 1 4 2 0 4 2 6
33 บ้านปอแดง 2 1 0 3 10 6 2 1 18
34 บ้านเกิ้ง 2 0 3 5 7 1 4 3 12
35 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 2 0 2 4 10 3 2 1 15
36 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 0 1 3 4 1 0 1 5
37 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 2 0 0 2 6 3 2 0 11
38 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 0 2 5 3 2 2 10
39 ประเสริฐแก้วอุทิศ 2 0 0 2 5 3 1 0 9
40 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 0 0 2 4 2 0 1 6
41 บ้านนาตับเต่า 2 0 0 2 3 1 1 2 5
42 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 2 1 0 1 3
43 ชุมชนบ้านชนบท 1 7 6 14 22 6 3 9 31
44 บ้านโนนข่า 1 4 3 8 26 8 3 8 37
45 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 3 2 6 10 10 6 3 26
46 บ้านไผ่ประถมศึกษา 1 3 1 5 15 7 3 4 25
47 บ้านหนองม่วงหลุบคา 1 3 1 5 11 3 4 1 18
48 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 3 1 5 9 7 5 3 21
49 บ้านเล็บเงือก 1 3 0 4 11 4 4 5 19
50 บ้านห้วยแร่ 1 2 6 9 14 12 3 6 29
51 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1 2 2 5 12 6 0 4 18
52 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1 2 1 4 8 3 1 4 12
53 นาจานซับสมบูรณ์ 1 2 1 4 7 2 2 3 11
54 ขามป้อมประชานุกูล 1 2 0 3 9 1 3 1 13
55 บ้านสว่าง 1 2 0 3 6 1 1 1 8
56 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 2 0 3 4 1 0 5 5
57 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 2 0 3 2 0 1 2 3
58 บ้านละว้า 1 1 4 6 11 5 5 3 21
59 บ้านกอกป่าผุวิทยา 1 1 2 4 7 4 5 9 16
60 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 7 0 0 0 7
61 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 1 2 4 6 0 0 0 6
62 บ้านนางาม 1 1 2 4 5 4 4 4 13
63 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 1 1 3 8 8 4 5 20
64 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 1 1 1 3 8 4 3 4 15
65 บ้านโคกสาราญ 1 1 1 3 6 7 6 3 19
66 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 1 1 1 3 3 2 1 0 6
67 สวัสดี 1 1 0 2 8 1 6 3 15
68 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
69 บ้านหินตั้ง 1 1 0 2 6 1 2 1 9
70 บ้านเมืองเพีย 1 1 0 2 4 6 1 1 11
71 บ้านชีกกค้อ 1 1 0 2 4 1 1 1 6
72 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
73 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
74 ซับแดงซำไผ่ 1 1 0 2 3 1 1 1 5
75 มัญจาคริสเตียน 1 0 1 2 9 3 0 0 12
76 ป่าปอ 1 0 1 2 8 1 1 3 10
77 บ้านท่าสวรรค์ 1 0 1 2 6 5 5 1 16
78 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 1 0 1 2 6 2 2 0 10
79 บ้านหนองบัวเย็น 1 0 1 2 5 3 0 5 8
80 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 0 1 2 4 3 2 1 9
81 บ้านหินตั้งโคกก่อง 1 0 1 2 3 2 2 2 7
82 อนุบาลศักดิ์สุภา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
83 บ้านโนนสานัก 1 0 1 2 2 4 0 1 6
84 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 0 1 2 2 2 2 1 6
85 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 4 1 1 0 6
86 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 0 0 1 4 0 0 2 4
87 บ้านแท่น 1 0 0 1 3 3 0 0 6
88 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านบัว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
91 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 4 1 5 7 8 3 3 18
92 บ้านวังแสง 0 2 3 5 11 5 1 0 17
93 จตุรมิตรบ้านไผ่ 0 2 1 3 6 0 1 2 7
94 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 2 1 3 4 3 3 1 10
95 โนนพะยอมพิทยไพศาล 0 2 0 2 7 4 2 7 13
96 ดอนหมู 0 2 0 2 5 1 3 1 9
97 บ้านวังหินเก่าค้อ 0 1 2 3 6 5 6 1 17
98 บ้านแคนเหนือ 0 1 2 3 6 0 3 3 9
99 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 1 2 3 5 1 3 0 9
100 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 0 1 1 2 9 1 6 6 16
101 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 0 1 1 2 8 6 6 1 20
102 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 1 2 6 3 1 1 10
103 บ้านหนองผักตบ 0 1 1 2 3 3 0 2 6
104 บ้านหนองขามวิทยา 0 1 1 2 3 3 0 1 6
105 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
106 ชุมชนบ้านโคก 0 1 0 1 5 5 3 4 13
107 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 1 0 1 4 4 3 1 11
108 โนนสวางวิทยาสรรค์ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
109 บ้านดอนปอแดง 0 1 0 1 4 2 0 4 6
110 บัวเหลือง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
111 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
112 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
113 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านเหล่าเหนือ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
116 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
117 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
118 บ้านโจด 0 0 5 5 13 5 3 4 21
119 บ้านวังหว้า 0 0 3 3 10 6 7 2 23
120 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 2 2 5 3 0 2 8
121 บ้านวังม่วง 0 0 2 2 4 3 0 6 7
122 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 2 2 4 1 1 1 6
123 บ้านหนองผือกอบง 0 0 2 2 1 3 0 2 4
124 มาบตากล้าร่มเย็น 0 0 1 1 7 2 1 1 10
125 บ้านโนนคุต 0 0 1 1 5 2 2 2 9
126 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 1 1 5 0 0 1 5
127 บ้านสวนหม่อน 0 0 1 1 4 3 1 1 8
128 ไตรคามประชาพัฒนา 0 0 1 1 4 2 1 1 7
129 บ้านหนองเต่า 0 0 1 1 4 1 0 3 5
130 คำน้อย 0 0 1 1 3 2 1 0 6
131 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
132 บ้านโสกนาดี 0 0 1 1 2 3 2 2 7
133 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 2 2 1 3 5
134 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
135 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 1 3 0 6
136 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 0 1 1 2 1 1 2 4
137 บ้านลาน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
138 บ้านขุมดิน 0 0 1 1 1 2 2 1 5
139 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
140 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
141 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0 5 2 4 1 11
142 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 2 1 9
143 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 0 0 4 3 2 0 9
144 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 4 1 1 0 6
145 บ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 4 1 0 3 5
146 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
147 บ้านนาข่า 0 0 0 0 3 2 3 3 8
148 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
149 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 3 1 1 1 5
150 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านหัวนา 0 0 0 0 2 3 3 3 8
152 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 2 3 0 0 5
153 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
155 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 0 2 4 4
156 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 3 3 3 7
158 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
159 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
160 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
161 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 1 2 0 1 3
162 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 2 0 1 3
164 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
167 บ้านคำแคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
169 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
170 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 1 0 2 2 3
173 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
174 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านห้วยอึ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 0 4 1 5 5
182 บ้านป่าดู่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
183 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 2 2 3 4
184 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
186 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
187 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
188 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
189 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
190 บ้านเขวา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
191 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
192 โนนคูณอัมพวัน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
193 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านทุ่มห้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
198 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
203 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 192 176 566 1,096 505 338 345 1,939