สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 34 9 8 5 51
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 33 3 1 4 37
3 บ้านโนนข่า 26 8 3 8 37
4 โคกโกโคกกลาง 24 8 5 4 37
5 ชุมชนบ้านชนบท 22 6 3 9 31
6 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 21 7 1 1 29
7 บ้านภูเหล็ก 20 4 4 0 28
8 บ้านทุ่งมน 18 4 4 1 26
9 บ้านหนองลุมพุก 16 0 0 1 16
10 ไตรคามประชาสรรค์ 15 11 3 1 29
11 บ้านไผ่ประถมศึกษา 15 7 3 4 25
12 บ้านเสือเฒ่า 15 7 1 2 23
13 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 15 4 5 6 24
14 บ้านห้วยแร่ 14 12 3 6 29
15 เบญจมิตรวิทยาคม 14 9 4 3 27
16 ชุมชนบ้านหัวขัว 14 3 3 5 20
17 บ้านหนองไห 14 3 3 2 20
18 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 14 3 0 3 17
19 บ้านวังผือขามป้อม 13 7 6 4 26
20 บ้านโจด 13 5 3 4 21
21 ชุมชนโนนแสนสุข 12 6 1 0 19
22 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 12 6 0 4 18
23 บ้านหนองแปน 12 5 3 5 20
24 บ้านขามป้อม 12 1 3 2 16
25 บ้านละว้า 11 5 5 3 21
26 บ้านวังแสง 11 5 1 0 17
27 บ้านคำโซ่ 11 4 6 7 21
28 บ้านเล็บเงือก 11 4 4 5 19
29 บ้านหนองม่วงหลุบคา 11 3 4 1 18
30 บ้านมูลนาค 11 2 4 1 17
31 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 10 10 6 3 26
32 บ้านวังหว้า 10 6 7 2 23
33 บ้านปอแดง 10 6 2 1 18
34 สามหมอโนนทัน 10 5 1 6 16
35 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 10 3 2 1 15
36 กรุณาศึกษา 10 3 1 0 14
37 บ้านโสกนาค 10 2 4 7 16
38 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 9 7 5 3 21
39 บ้านศิลานาโพธิ์ 9 5 2 1 16
40 มัญจาคริสเตียน 9 3 0 0 12
41 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 9 2 1 1 12
42 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 9 1 6 6 16
43 ขามป้อมประชานุกูล 9 1 3 1 13
44 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 8 8 4 5 20
45 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 8 6 6 1 20
46 บ้านวังเวินกุดหล่ม 8 6 4 3 18
47 หนองแซงวิทยาคม 8 5 6 5 19
48 บ้านดู่ใหญ่ 8 5 1 4 14
49 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 8 4 3 4 15
50 บ้านหนองสองห้อง 8 4 2 1 14
51 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 8 3 1 4 12
52 บ้านกุดเชือก 8 2 3 1 13
53 สวัสดี 8 1 6 3 15
54 ป่าปอ 8 1 1 3 10
55 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 7 8 3 3 18
56 บ้านกอกป่าผุวิทยา 7 4 5 9 16
57 โนนพะยอมพิทยไพศาล 7 4 2 7 13
58 นาจานซับสมบูรณ์ 7 2 2 3 11
59 มาบตากล้าร่มเย็น 7 2 1 1 10
60 บ้านเกิ้ง 7 1 4 3 12
61 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 7 0 0 0 7
62 บ้านโคกสาราญ 6 7 6 3 19
63 บ้านวังหินเก่าค้อ 6 5 6 1 17
64 บ้านท่าสวรรค์ 6 5 5 1 16
65 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 6 3 2 0 11
66 บ้านดงหนองเกี่ยว 6 3 1 1 10
67 บ้านหนองตับเต่า 6 2 2 1 10
68 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 2 2 0 10
69 โนนเขวาประชารักษ์ 6 2 0 0 8
70 บ้านหินตั้ง 6 1 2 1 9
71 บ้านสว่าง 6 1 1 1 8
72 บ้านแคนเหนือ 6 0 3 3 9
73 จตุรมิตรบ้านไผ่ 6 0 1 2 7
74 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 0 0 0 6
75 ชุมชนบ้านโคก 5 5 3 4 13
76 บ้านนางาม 5 4 4 4 13
77 ราชประชานุเคราะห์50 5 3 2 2 10
78 ประเสริฐแก้วอุทิศ 5 3 1 0 9
79 บ้านหนองบัวเย็น 5 3 0 5 8
80 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 5 3 0 2 8
81 บ้านหนองน้าใส 5 2 4 1 11
82 บ้านโนนคุต 5 2 2 2 9
83 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 5 2 2 1 9
84 ดอนหมู 5 1 3 1 9
85 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 5 1 3 0 9
86 กุดขอนแก่นท่าเกษม 5 0 0 1 5
87 บ้านเมืองเพีย 4 6 1 1 11
88 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 4 4 3 1 11
89 ไตรมิตรประชาบำรุง 4 3 3 1 10
90 บ้านหนองหญ้ารังกา 4 3 2 1 9
91 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 4 3 2 0 9
92 บ้านสวนหม่อน 4 3 1 1 8
93 บ้านวังม่วง 4 3 0 6 7
94 โนนสวางวิทยาสรรค์ 4 2 1 1 7
95 ไตรคามประชาพัฒนา 4 2 1 1 7
96 บ้านดอนปอแดง 4 2 0 4 6
97 บ้านหนองทุ่มวิทยา 4 2 0 1 6
98 บ้านชีกกค้อ 4 1 1 1 6
99 อนุบาลอรุณโรจน์ 4 1 1 1 6
100 บ้านโนนทัน 4 1 1 0 6
101 อุดมคงคาคีรีเขต 4 1 1 0 6
102 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 4 1 0 5 5
103 บ้านหนองเต่า 4 1 0 3 5
104 บ้านห้วยแล้ง 4 1 0 3 5
105 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 4 1 0 1 5
106 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 4 0 1 0 5
107 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 0 0 2 4
108 บ้านโนนสว่าง 3 4 0 0 7
109 บ้านหนองผักตบ 3 3 0 2 6
110 บ้านหนองขามวิทยา 3 3 0 1 6
111 บ้านแท่น 3 3 0 0 6
112 บ้านนาข่า 3 2 3 3 8
113 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 2 2 2 7
114 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน 3 2 1 0 6
115 คำน้อย 3 2 1 0 6
116 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 3 2 0 0 5
117 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 3 2 0 0 5
118 บ้านโนนพันชาติ 3 2 0 0 5
119 บ้านนาตับเต่า 3 1 1 2 5
120 ซับแดงซำไผ่ 3 1 1 1 5
121 บัวเหลือง 3 1 1 1 5
122 บ้านมูลตุ่น 3 1 1 1 5
123 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 3 1 1 0 5
124 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองหัวช้าง 3 0 0 0 3
126 บ้านโนนสานัก 2 4 0 1 6
127 บ้านหัวนา 2 3 3 3 8
128 บ้านโสกนาดี 2 3 2 2 7
129 บ้านคำปากดาว 2 3 0 0 5
130 บ้านหนองสะแบงหนองโน 2 2 2 1 6
131 บ้านโนนเค็ง 2 2 1 3 5
132 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
133 บ้านป่าม่วง 2 1 3 0 6
134 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 2 1 1 2 4
135 บ้านห้วยโป่ง 2 1 1 0 4
136 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
137 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 2 1 1 0 4
138 บ้านโนนทองวิทยาคม 2 1 1 0 4
139 เหล่าใหญ่วิทยา 2 1 0 1 3
140 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 1 0 0 3
141 บ้านเหล่าเหนือ 2 1 0 0 3
142 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 2 0 4 2 6
143 บ้านส้มป่อย 2 0 2 4 4
144 บ้านหนองไฮหนองแวง 2 0 1 2 3
145 บ้านลาน 2 0 1 0 3
146 หัวห้วยหัวฝาย 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 3 3 3 7
148 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 1 3 1 0 5
149 บ้านหนองผือกอบง 1 3 0 2 4
150 บ้านนาแพงสงแดง 1 2 3 1 6
151 บ้านขุมดิน 1 2 2 1 5
152 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 2 1 1 4
153 บ้านขามป้อมดอนยูง 1 2 1 0 4
154 บ้านหินฮาวลาวังชู 1 2 0 1 3
155 บ้านโพธิ์ไชย 1 2 0 1 3
156 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 2 0 1 3
157 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 2 0 0 3
158 เก่านาโนมีวิทยา 1 2 0 0 3
159 บ้านแก้งค้อ 1 1 1 2 3
160 บ้านห้วยไร่ 1 1 1 0 3
161 บ้านคำแคน 1 1 1 0 3
162 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 1 0 2 2
163 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 0 1 2
164 บ้านแจ้ง 1 1 0 1 2
165 บ้านไส้ไก่ 1 1 0 1 2
166 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 1 0 0 2
167 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 0 0 2
168 บ้านห้วยฮวก 1 1 0 0 2
169 บ้านแจ้งทัพม้า 1 0 2 2 3
170 สระแก้วโคกกลาง 1 0 2 0 3
171 ไตรมิตรศึกษา 1 0 1 0 2
172 บ้านบัว 1 0 0 1 1
173 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 0 0 1 1
174 บ้านหูลิงโนนศิลา 1 0 0 1 1
175 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
176 บ้านสร้างเอี่ยน 1 0 0 0 1
177 บ้านห้วยอึ่ง 1 0 0 0 1
178 บ้านโกน้อย 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองมะเขือ 0 4 1 5 5
181 บ้านป่าดู่ 0 3 1 0 4
182 บ้านวังแคน 0 2 2 3 4
183 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 2 1 0 3
184 บ้านหนองแวงไร่ 0 2 1 0 3
185 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 1 2
186 ร่มเย็นประชาสรรค์ 0 2 0 1 2
187 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 3 0 4
188 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 2 1 3
189 บ้านเขวา 0 1 1 3 2
190 บ้านหนองนางขวัญ 0 1 1 1 2
191 โนนคูณอัมพวัน 0 1 1 1 2
192 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 1 1 0 2
193 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 1 0 0 1
194 บ้านทุ่มห้วย 0 1 0 0 1
195 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 1 0 0 1
196 เอี่ยมไพศาล 0 0 2 0 2
197 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 1 1 1
198 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 1 0 1
199 บ้านนาฮี 0 0 1 0 1
200 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 0 1
201 บ้านท่าม่วง 0 0 0 3 0
202 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 1 0
203 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 1 0
204 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 1 0
205 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 1 0
206 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0
รวม 1,096 505 338 345 2,284