หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายปวีณ ระดารงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอุดม อำนาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพัชรา โชติช่วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวคล่องจิต ปฎิทัศน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางอุไรวรรณ ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายบุญมี เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสมหมาย จิตโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายวีระพันธ์ นาตรีชน ประธานศูนย์เครือข่ายชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายโสรัจ เทือกเพีย ประธานศูนย์เครือข่ายภูระงำ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสำราญ ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายธีรศักดิ์ ช้อนบุตร ประธานศูนย์เมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายวิฑูรย์ แนวคำดี ประธานศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายชำนาญ ศรีวงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายอุบล ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสุริยา หวานเหนือ ประธานศูย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอิสสระ ซื่อสัตย์ ประธานศูนย์ปราสาทเปือยน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวิรัตน์ แก่นพรม ประธานศูนย์เครือข่ายวังม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายธีรพล เถื่อนเทียม ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวิโรจน์ โคตรธนู ประธานศูนย์เครือข่ายสวนหม่อน คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายชาญศิลป์ สินแสง รองประธานศูนย์เครือข่ายหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายดาบ โมดำ ประธานศูนย์เครือข่ายโพนเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายทองใบ แก้วโพธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายท่าศาลา คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายสุรศักดิ์ ตาปราบ ประธานศูนย์เครือข่ายคำแคน คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายภาสกร คงถาวร ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนางาม คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายพัฒนะ สีหานู ประธานศูนย์เครือข่ายนาข่า คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสถิตย์ ศิริตื้นลี ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายสายตา คงเทียมศรี ประธานศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายวีระกร ปากเมย ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายประกาศ ไชยนาม ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายกิติพงศ์ ศิริคำกร ประธานศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
50 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
51 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายพิทักษ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นายพิทักษ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการรร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางสาวผกานันนท์ พร้อมพรั่ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปฐมวัย
83 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฐมวัย
84 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ ปฐมวัย
85 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นายสมหมาย จิตโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
89 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
90 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
91 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะ ครูโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นายปวีณ ระดารงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางนิภาพร ธีระศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
100 . นางพักตร์พิมล ภูมิกอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
101 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
102 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
103 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
104 . นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
105 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
106 นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
107 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
108 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
109 ประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
110 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
111 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
112 นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
113 นายนฤทธิ์ คงนาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายอุทัย ชัยนาฮี ครูโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นายวิโรจน์ เปรมชยกุล ครูโรงเรียนบ้านเกิ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วง ครูโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางคัชรินทร์ ชมพูโคตร ครูโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นายอุดม อำนาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
124 นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
125 นางสาวลำดวน มาตกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
126 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
127 นางจิราพร ศรสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
128 นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางมะลิวัลย์ คำสาริรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายชาญวิทย์ จำปาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางสาวจารุวรรณ ชินดร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กิจกรรมท้องถิ่น
133 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กิจกรรมท้องถิ่น
134 ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
135 นางอนงค์ โลหะบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กิจกรรมท้องถิ่น
136 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมท้องถิ่น
137 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การศึกษาพิเศษ
138 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ การศึกษาพิเศษ
139 นางชัญญา จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว การศึกษาพิเศษ
140 นางอรุณณี เสมอไวย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา การศึกษาพิเศษ
141 นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ
142 นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม การศึกษาพิเศษ
143 นายเสถียร บัวระบัดทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท การศึกษาพิเศษ
144 นางอุบล พินธะ ครูโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา การศึกษาพิเศษ
145 นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา การศึกษาพิเศษ
146 นายเสนอ สีหานู ครูโรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง การศึกษาพิเศษ
147 นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อ ครูโรงเรียนบ้านวังหว้า การศึกษาพิเศษ
148 นางรัตนาพร ชัยนา ครูโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี การศึกษาพิเศษ
149 นายพิทักษ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ การศึกษาพิเศษ
150 นางอัจจนา มาซา ครูโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ การศึกษาพิเศษ
151 นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการรร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ การศึกษาพิเศษ
152 นางสาววชรกร การาม พี่เลี้ยงเด็กพิการรร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ การศึกษาพิเศษ
153 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นายอุดม อำนาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นางอุไรวรรณ ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นายบุญมี เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นายสมหมาย จิตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ฝ่ายสถานที่ทุกคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นายสมจิต สิทธิบุ่น พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นายสุวัฒนา คำเขียว ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นายบุญแสง ใบเข็ม นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นายประหยัด ธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
172 นายบุญจันทร์ พาสร้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
173 นายทองใบ ดีทุม พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
174 นางทองใบ สิทธิบุ่น แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นายเทอดศักดิ์ วินไธสง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
177 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
178 นายพิทักษ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
180 นายทรงยศ ยิ่งธงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นายสนธยา มูลน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นายสุรชัย พิมวัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
187 นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
188 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
189 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
190 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
191 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
192 นางจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
193 นางสาวคล่องจิต ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
194 นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
195 นางสาวเมตตา บุดดาเพ็ง นักวิชาการและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
196 นางพิลาวรรณ พรมเท่า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
197 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
198 นางวรกานต์ มูลจันทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
199 นางนัชชา สิทธิสมาน นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
200 นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
201 นายเสรี ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
202 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
203 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
204 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
205 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
206 นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
207 นายจบเจน ทาสีลา ครูโรงเรียนบ้านละว้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
208 นายสุรชัย พิมวัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
209 นายอุทัย ชัยนาฮี ครู โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
210 นายไพบูลย์ ชมภูโคตร ครูโรงเรียนบ้านสวนหม่อน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
211 นายวิโรจน์ เปรมชยกุล ครูโรงเรียนบ้านเกิ้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
212 นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วง ครู โรงเรียนศิลานาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
213 จ.ส.ต.จำนงค์ ชารีคาร ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
214 นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกุดเชือก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
215 นายคเชน นามมัน ครู โรงเรียนสามหมอโนนทัน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
216 นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์ พนักงานราชการ โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
217 นายศราวุธ เอกปริญญา ครู โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
218 นายรุ่งตะวัน ใจดี ครู โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
219 นางสุภาพร พรประไพ ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
220 นางคัชรินทร์ ชมภูโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
221 นางรพีพรรณ จันทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหูลิงวังแสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
222 นายอนันต์ ภูชาดา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
223 นางสาวอนิตศรา เทียบบุญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
224 นางสาวยุวดี สัตนาโค ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
225 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
226 นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
227 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
228 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
229 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
230 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
231 นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
232 นางสาวพิสมัย บุษราคัม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
233 นายมีชัย ลอกไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
234 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
235 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
236 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
237 ว่าที่ร้อยเอก ทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
238 นายจิระพงษ์ ศรีเสน นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
239 นายภานุมาศ บ้านเหล่า นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน
240 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
241 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
242 นายธนชาต มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
243 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
244 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
245 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
246 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
247 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
248 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
249 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]