หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 224 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 6 11 6
2 025 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 15 37 24
3 004 โรงเรียนคำน้อย 7 22 9
4 222 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 9 26 21
5 033 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 50 146 65
6 128 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 33 84 55
7 118 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 33 65 33
8 021 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 4 2
9 182 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 19 41 27
10 068 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 12 27 20
11 032 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 21 47 34
12 192 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 13 63 25
13 181 โรงเรียนดอนหมู 17 40 25
14 194 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 19 41 30
15 174 โรงเรียนบัวเหลือง 8 15 12
16 175 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 2 3 3
17 137 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 41 73 58
18 111 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 15 49 29
19 028 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 5 9 6
20 029 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0
21 026 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 16 27 24
22 138 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 4 9 6
23 112 โรงเรียนบ้านขามป้อม 22 33 31
24 167 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 4 6 6
25 151 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 21 50 32
26 084 โรงเรียนบ้านขามเรียน 0 0 0
27 133 โรงเรียนบ้านขุมดิน 7 9 7
28 008 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 5 10 6
29 003 โรงเรียนบ้านคำแคน 5 24 6
30 007 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 46 110 69
31 085 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 12 28 22
32 193 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0
33 204 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 11 45 17
34 034 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 20 5
35 205 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 12 34 21
36 074 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 2 2
37 086 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 29 132 62
38 101 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 5 11 8
39 080 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 103 63
40 045 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 1 5 2
41 035 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 7 6
42 036 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 12 10
43 160 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 26 47 41
44 161 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 17 46 27
45 168 โรงเรียนบ้านนาข่า 18 27 21
46 017 โรงเรียนบ้านนางาม 21 53 37
47 146 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 19 35 29
48 030 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 3 21 8
49 195 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 8 16 13
50 152 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 2 2
51 120 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 3 3 3
52 177 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 11 27 18
53 011 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 20 15
54 135 โรงเรียนบ้านบัว 2 3 3
55 046 โรงเรียนบ้านปอแดง 28 57 44
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 63 125 78
57 001 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 4 10 6
58 104 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0
59 208 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 10 8
60 207 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 3 5 4
61 109 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 6 19 11
62 092 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 31 88 56
63 141 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 6 7 7
64 189 โรงเรียนบ้านมูลนาค 19 34 28
65 088 โรงเรียนบ้านละว้า 29 59 43
66 006 โรงเรียนบ้านลาน 5 13 10
67 114 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 33 83 49
68 124 โรงเรียนบ้านวังม่วง 27 57 45
69 020 โรงเรียนบ้านวังหว้า 32 61 49
70 122 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 18 41 30
71 051 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 31 71 52
72 144 โรงเรียนบ้านวังแคน 7 18 13
73 059 โรงเรียนบ้านวังแสง 19 54 37
74 099 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 18 41 32
75 121 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 4 4
76 108 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 2 9 5
77 110 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 33 79 54
78 142 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 10 14 10
79 095 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 60 17
80 115 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 10 16 13
81 031 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 11 24 18
82 199 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 6 19 11
83 130 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 1 2 1
84 012 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 7 15 8
85 200 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 11 17 16
86 105 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 4 7 6
87 107 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
88 106 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 13 19 18
89 169 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 11 26 19
90 185 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 7 29 16
91 116 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 2 5 3
92 089 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 3 5 4
93 079 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 15 31 24
94 170 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 14 20 15
95 201 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 8 19 13
96 083 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 6 23 11
97 210 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 11 14 14
98 132 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 22 38 24
99 098 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1 1 1
100 090 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 5 8 8
101 065 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 22 60 33
102 019 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 20 66 33
103 048 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 7 17 12
104 093 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 1
105 157 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 10 22 15
106 196 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 4 18 8
107 190 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 13 27 22
108 211 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 14 7
109 149 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 31 64 48
110 075 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 3 5 5
111 023 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 8 31 15
112 053 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 11 21 7
113 148 โรงเรียนบ้านหนองแปน 35 95 53
114 102 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 3 5 4
115 131 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 3 7 6
116 150 โรงเรียนบ้านหนองไห 26 42 35
117 202 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 38 149 68
118 041 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 5 8 8
119 043 โรงเรียนบ้านหันแฮด 0 0 0
120 166 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 12 12
121 042 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 0 0 0
122 049 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 21 64 35
123 091 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0
124 197 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 10 20 14
125 094 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 9 20 14
126 096 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 19 13
127 117 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 5 15 10
128 060 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 6 4
129 027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 16 10
130 062 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 4 4
131 055 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 1 3 2
132 159 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 3 3 3
133 047 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 31 59 48
134 127 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 41 105 74
135 009 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 10 22 15
136 126 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 8 6
137 061 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี 4 10 7
138 054 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 3 5 3
139 067 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 17 26 21
140 103 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 2
141 134 โรงเรียนบ้านเขวา 7 10 7
142 082 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 2 8 4
143 087 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 13 34 26
144 209 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 31 64 41
145 018 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 6 12 10
146 002 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 32 63 48
147 143 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 55 33
148 050 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 4 10 7
149 176 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 5 8 5
150 072 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 14 16 16
151 145 โรงเรียนบ้านแจ้ง 3 5 5
152 016 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 5 6 6
153 037 โรงเรียนบ้านแท่น 8 12 12
154 113 โรงเรียนบ้านโกน้อย 1 3 2
155 057 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 7 20 14
156 203 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 32 54 47
157 014 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 22 40 25
158 129 โรงเรียนบ้านโจด 32 85 44
159 044 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 3 3
160 187 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 9 25 16
161 058 โรงเรียนบ้านโนนข่า 50 137 84
162 153 โรงเรียนบ้านโนนคุต 11 22 16
163 162 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 4 5 5
164 178 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
165 164 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 1 3 2
166 179 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 6 18 12
167 198 โรงเรียนบ้านโนนทัน 8 19 14
168 206 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 5 12 9
169 123 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 29 14
170 147 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 7 21 12
171 180 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 1
172 163 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 9 25 13
173 038 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 0 0 0
174 188 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 5 11 8
175 100 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 6 17 11
176 125 โรงเรียนบ้านโสกนาค 32 62 45
177 183 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 11 38 23
178 063 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 41 120 64
179 069 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 28 47 30
180 165 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 3 7 5
181 022 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 12 18 14
182 070 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 9 21 15
183 005 โรงเรียนป่าปอ 17 32 25
184 039 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 12 22 17
185 056 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 3 3 3
186 066 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 8 14 12
187 040 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 9 3
188 172 โรงเรียนสวัสดี 19 36 31
189 191 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 28 75 46
190 078 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 8 25 14
191 024 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 26 58 30
192 158 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 35 78 59
193 173 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 2 2 2
194 136 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0
195 186 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 6 8 7
196 077 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 3 8 6
197 081 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 30 74 48
198 171 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 4 14 9
199 015 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 4 8 7
200 073 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 41 79 65
201 184 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 3 5 5
202 052 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 28 45 32
203 154 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 8 18 10
204 155 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 2 2 2
205 140 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 8 24 12
206 156 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 7 11 9
207 119 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 12 30 21
208 071 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 38 146 67
209 076 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 12 26 20
210 139 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 6 4
211 217 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 21 20
212 214 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 41 110 68
213 215 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 7 16 10
214 220 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 12 51 17
215 218 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 33 78 53
216 216 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
217 212 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 6 5
218 213 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
219 223 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 7 27 8
220 219 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 4 2
221 221 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 13 37 20
รวม 2778 6583 4255
10838

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]