หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนงนุช วงษ์คำหารโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางพุดทา จะเรียมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางกาญจนาพร หอศิลาชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสมคิด เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
5. นางพรชนก อุพลเถียรโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ไชยชาติโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางดารณี ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชาญชาติ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปังปอน คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
4. นางทิภาพร วิสาคามโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวิจิตร ปัททุมโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางจันดี มีดีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
3. นางสำเริง ทองสงโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางสุนิสา เกษนอกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
5. นางวลีรัตน์ สืบมาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางชลิญากร กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางณิชมน ดงพระจันทร์โรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ผาดไธสงโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
5. นางปาริชาต เชิดชูบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย วงศษาโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นางวันนา ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นางเตือนใจ ซื่อตรงโรงเรียนบ้านาข่ากรรมการ
4. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ ปัจจวงษ์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อประธานกรรมการ
2. นางกนกหทัย จงจอหอโรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้ากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อุดมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางสว่างจิต หมอกไชยโรงเรียนบ้านห้วยฮกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ ช่างปรุงโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางบัวทอง สารจันทร์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
3. นางสุภาดา วร คงถาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางกนกราดา จันทวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นางสมประสงค์ ชัยอินทร์โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางทองปักษ์ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คามใสโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นางสมยงค์ เหล่าคนค้าโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
4. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางกัลยาณี สร้อยเปาะโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวชรินรัตน์ บัวระบัดทองโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
4. นางอัจฉรา จิตรดี โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสังวาลย์ ยอดรักโรงเรียนชุมชนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางภารดี แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
3. นางนิภาพร ปิตานุวัฒน์โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางบุญเชิด สีพะนามน้อยโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ มีเงินโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ภู่หมื่นไวย์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิทาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
4. นางกาญจนา พลทะอินทร์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นางจิระประภา ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบุญเลิศ มีเศษโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ประธานกรรมการ
2. นายสุชัย ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นายนิยม มั่งมาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นางแคทลียา โบราณมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ รู้ปัญญาโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มูลศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวอมร สุนาอาจโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพักตร์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางมยุรี พรมโสภาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ พานิชย์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเกษร ศรีเทพโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอนุทัย สาพิโตโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสำราญ แก้วปัตตาโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นางราตรี สีหานูโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ทวีบุญโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
3. นางอุไรลักษณ์ จิตแสงโรงเรียนบ้านหนองผือกอบงกรรมการ
4. นางเกษร พิมพะทิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นายเดชา ประตาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทรา มูลน้อยโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางจงกิจ จ่ายนอกโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงกรรมการ
3. นางบัวลอง เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาณัจฉรา สุดแท้โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ สันเตโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง พูลหน่ายโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ สุตธรรมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
4. นางนิตยา เสมเหลาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ ลาดลงเมืองโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมนิวัลย์ นารินนท์โรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
3. นางเทวัญ รอบรู้โรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
4. นางสาวศรีแพร สันเพราะโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เทนอิสสระโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ศิริสังข์ไชยโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ กล้าใจโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นางมยุรา นามหงษาโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรนภา ราชรองเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ ศรีพุทธโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร วิริยะจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวมยุรา แสงอ่อนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายพสิษฐ์ สุริรักษ์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทรงศิริ ชัยนาโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายจินตนะ งามวงศ์โรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางอภันตรี ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางละมุนเพชร ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนบ้านนาแพงสงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทองไสย์ เพียยุระโรงเรียนบ้านไผ่แสดงทองฯประธานกรรมการ
2. นายคณิต ไตรทิพย์โรงเรียนไตรมิตรศึกษากรรมการ
3. นางจงกล ชาญชำนิโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นายไพศาล สุ่ยวงษ์โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลากรรมการ
5. นางอัมพร แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
3. นางสาวนิศากร ลอกไธสงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
4. นางมยุรี แก้วโวหารโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริสา เฮียงสาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางเบ็ญประชิต โสภาจิตรโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองฯกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ สุทธมาโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางวิรัญชนา วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ ภูสอดเงินโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา นวลพุดชาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเอมอร เทาดีโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวิไล จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นายกระแส วิเศษนครโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา คำประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสิริวิมล ชาวลีลอโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
5. นางจงรัก รือหารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทัศนียา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แก้วโวหารโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางเกวลิน จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางลลนา เนาว์วงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประดับ โคตรทองงหลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ยาทาโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
3. นายคณิต คำแพงโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ทองจีนโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา สีโนนสูงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณภา หอมตาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิการณ์ แพงคำแหงโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายพรชัย ศรีจำปาโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนกรรมการ
4. นางสาวณริดา กิจเธาว์โรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ปากเมยโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายพุทธจักร ตีกาโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
3. นางขวัญเรือน พิลาบุตรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
4. นางบัวหวาน พรมหญ้าคาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทินกร อ่อนตาโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ พิศวงษ์โรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นายอุดม คำแวียงโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง อ่อนละออโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ สินโพธิ์โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายจารุพงษ์ หล้าป้องโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่างโรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
4. นางสาวกัญฐณา สุดโตโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางละออ ถินทะสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ อันภักดีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เขตคามโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงษ์บุตรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นายพญาปกรณ์ มาตย์วังแสงโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ คำงามโรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นางดอกอ้อ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต มุ่งเกิดโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ ปัจจวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายสมนึก หงษ์เงินโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นายสุพัฒ อุดมโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางละมัย ไสยกิจโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เจริญชัยโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
3. นางขวัญจิตร สอนสุภาพโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
4. นางประมวล เริ่มตระกูลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางวิจิตรา ระดารงค์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม ปัททุมโรงเรียนนางามประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ รู้สงกายโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางปราณี ชูสอนโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ รูปสูงโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายประยูร บุญพูลโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวนิติยา ราศรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ ชนยุทธโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
5. นายพิทักษ์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
6. นางสาคร สุโรพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายถวิล หอมตาโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายองอาจ โคมเปือยโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร สะเดาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
4. นางจิราภา เชื้อคำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางจินดา กาวงษ์กลางโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายรัศมี สอนจันทร์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ วงษ์พระกิจโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเขียมจิต เสมานุรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวาสนา โฮชินโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เวียงวงษ์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นางสำเภา ชาญประไพรโรงเรียนโคกสำราญกรรมการ
4. นายรังสรรค์ กองคำโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
2. นายศราวุธ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นายกิจกร เกตุแก้วโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร ดำเนตรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
2. นายคำมี สังคะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
3. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายอำนวย พลรักษาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นางเตือนใจ ดิษฐแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมร โฮชินโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางประธานกรรมการ
2. นางพรประภา หงษาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
4. นางพรปราณี ขอนจันทร์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ศรเสนาโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชัชนินทร์ จำปาพรหมโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่ากรรมการ
3. นางอรพรรณ สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประทุมมาลย์ สีหาหนูโรงเรียนบ้านนาแพงสงแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตาวารตี กันหาชนะโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
3. นางมะลิ เทพจั้งโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
4. นางสาวสำราญ ศรีเกินโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางลำใย ชูรักโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คงแสนคำโรงเรียนบ้านมูลตุ่นกรรมการ
3. นายวิเศษ ยนต์ชัยโรงเรียนห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวสมใจ สุพิมพ์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
5. นายชวกิจ นินทะสิงห์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองบัน พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายมงคล งามใจโรงเรียนบ้านหันแฮดกรรมการ
3. นางสาววรรษมนตร์ สมแวงโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายภูเบศ ธนะโชติโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูงกรรมการ
5. นางละออง งามปัญญาโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
6. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาพร จรแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรษา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิต แต้มชัยภูมิโรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลากรรมการ
3. นางสุจินดา อุปแก้วโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ แจ้งภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ แก้วก่าโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางมาลา โพชะกะโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
3. นางสมพร สอนสวาสโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
4. นางพวงแก้ว เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางลักขณา กิจเทาว์โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
6. นางธนัชชา รอบคอบโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางกุลนิภา จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร ยุประพันธ์โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาวชลลดา วันศุกร์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ นาทองโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ นาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นายยนต์ หงษาพันธ์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นายเทียนชัย ดงอนงค์โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
5. นางขวัญใจ หมั่นทะเลโรงเรียนบ้านหนองผือกอบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบรรชา บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีวงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ดอนเสโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางประภารัตน์ แก้วสากลโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สีพะนามน้อยโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
3. นายนริศ ประทุมไชยโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
4. นางสาวหนูกลม บุญคำโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการ
5. นางสาวสุพาพร พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นายสันติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายเช้า วาทะโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางประภารัตน์ แก้วสากลโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สีพะนามน้อยโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
3. นายนริศ ประทุมไชยโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
4. นางสาวหนูกลม บุญคำโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการ
5. นางสาวสุพาพร พันอ้นโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นายสันติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายเช้า วาทะโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
2. นางสุวภัทร เคนวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. สิบเอกอำพร ศรีเทพโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
4. นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นายปัญญา สอลีโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
6. นายหนูบล หล่มเหลาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
7. นายวีระพล เวียงยศโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
2. นางสุวภัทร เคนวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. สิบเอกอำพร ศรีเทพโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
4. นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นายปัญญา สอลีโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
6. นายหนูบล หล่มเหลาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
7. นายวีระพล เวียงยศโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประเวศ กรมวังโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
2. นายโกศล นามแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
3. นายรณะนันทน์ ราชโคตรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
4. นายสุพิทยา นาทาโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ วังคะฮาดโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
2. นายคะนอง ดวงทองมาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ คล่องการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
3. นางทวีรัส นิลดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายยศกร ทัศนียพงค์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีประธานกรรมการ
2. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางพืศมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุธน แป้นทองโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ลาหลงโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์พร ระวินูโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางจิตประพันธ์ มูลศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นายอิทธิวัตร ศรีสิทธิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศรียุพา เมธาอภินันท์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ มีชำนาญโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
3. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นางประภาวดี อินทะแสงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ยกบัตรโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู คุณดิลกเกษมโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ บุตรศรีสวยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ โพธิราชโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองแม็กกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
3. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวิระวรรณ สมบัติราชโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิตต์ พิลาออนโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล อายุคงโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางสาวทิฆัมภรณ์ สุนาโทโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงใจ ศิริอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายธนายุทธ อุทธคำโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมรพรรณ สันทาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
3. นางสาวปิ่นปทุม วิจารย์จิตรโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสนิท จันตะคุณโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นายอานนท์ บัวพรมมาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
4. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ไชยยศโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นกรรมการ
4. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ ทำลาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
3. นางมลิวรรณ์ ศรีพันดรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
4. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นางสาวแพรทอง มะลาคุ้มโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โคกหงษ์โรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นายบุญเพชร เสาวรสโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ เทียมจันทร์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชนะ พุทธโฆษ์โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสมภาร ผงษาโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
3. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชนะ พุทธโฆษ์โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสมภาร ผงษาโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
3. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางสุขใจ เขตคามโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ นามศรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
2. นายรักพงษ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
2. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
5. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
2. นายรักพงษ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แซ่เจียโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
2. นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นางสายสวาท ทับแสงสีโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเกื้อกูล ปานาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นางเอมอร แทนสาโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร สว่างตาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเกื้อกูล ปานาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นางเอมอร แทนสาโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ พงษ์โพธิ์ไชยโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
2. นางสุขใจ เขตคามโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นายรักพงษ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ พงษ์โพธิ์ไชยโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
2. นางสุขใจ เขตคามโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นายรักพงษ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญชวน ถาเหง่าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบุญชวน ถาเหง่าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสุภี อุปลาโรงเรียนดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางณัฐธยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ ฮามคำไพโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นายอัศนัย ไพหนูสีโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางวรรณไพ สมไพรพิทักษ์โรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นายสุขุม นามโสมโรงเรียนโนนคูณอัมพวันกรรมการ
5. นายสถิต น้องคนึงโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ชำนาญไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
3. นายเสถียร กุลชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นายนิคม วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจำรัส ผิวขมโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงกรรมการ
3. นายเสนีย์ อำภาคำโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางลำดวน พลบำรุงโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศิริปการโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
3. นายอัศนัย ไพหนูสีโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
2. นางวิบูลย์ พรหมรับโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทองปัน สอนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวงเวช ผิวขาวโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ กุนันตาโรงเรียนหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
3. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ใสโม้โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล หาญเชิงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นางปิยธิดา เขตคามโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นายบรรจง สุดงามโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ใสโม้โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล หาญเชิงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นางปิยธิดา เขตคามโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นายบรรจง สุดงามโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพุทธิพงษ์ สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
3. นางวรณี โหยงโสภาโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นายสมภพ เชื้อหมอดูโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมลมาลย์ ธาดาโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองกรรมการ
4. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพุทธิพงษ์ สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
3. นางวรณี โหยงโสภาโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
4. นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
5. นายสมภพ เชื้อหมอดูโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมลมาลย์ ธาดาโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวฉวีวงค์ คมขาวโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นายนันทพงษ์ สงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางสาวสุพัชชา ตลาดขวัญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ พลบำรุงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ยศม้าวโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ สมสัยโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
4. นางสาวกนกพร อยู่ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นางมณเฑียรทอง แสนสินโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ นาชินโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเรวรรณ มณีวงษ์โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร อยู่ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
2. นางมณเฑียรทอง แสนสินโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ อัคคะโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ เชื้อเมืองโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูงกรรมการ
3. นายวรเชษฐ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสง่า อายุคงโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยกรรมการ
2. นางนุชนีย์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางอรพินท์ ผลสนองโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเพ็ญพิศก์ นำพลอภิเดชกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา สารบุญโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางทองสี เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช โพธิไชยแสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
2. นางบุญเลิศ แสงคำโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการ
2. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
3. นางวัชรี ลุนเพ็งโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวลี พันธุ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ดิษฐ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางนันท์นภัส ราชโคตรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนาวลี พันธุ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ อินทรกำแหงโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางพวงเล็ก ไชยโกโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
4. นายภักดี วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี พิมพิสนธ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
2. นายพลถวิล บุตตรีโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
2. นางรัตนา วิชัยโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายดนุพนธ์ เขตคามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพนม หอมทองโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางกรรมการ
2. นายสุเนตร เรือนทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสงบ เทียบฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดงประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงกรรมการ
4. นายไศยกา ต่ายทรัพย์โรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางครมณี ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไสว บุญเรืองโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นางรัติยากร วิจิตรกุลโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
4. นางจงจิตร พิลาทองโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุเนตร โพธิ์พัฒน์โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ชัยเลิศโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
3. นายสมหมาย วรรณกูลโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
4. นางนันทนา แสนหล้าโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ไสยกิจโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าประธานกรรมการ
2. นายทรงชัย ชุมยางสิมโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวัชรีภรณ์ ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา มาตราแสงโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
3. นางสาธิมา กุจนาโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กรรมการ
4. นางปราณี เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
5. นางสาวเครือฟ้า โลหะการกโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกอบกูล ธรรมศรีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนี นามเคนโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางวรรณา สุขแสนโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
4. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
5. นางจินตนะ งามวงศ์โรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมานิต โคตรธนูโรงเรียนไตรมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภูมิราช นาพยัพโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เงาปัดชาโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการ
4. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ชูสอนโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวฟองจันทร์ เขตคามโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายพรนภา ราชรองเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวสิริภรณ์ ประนิลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ถือสมบัติโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นายประมวญ สอนทาโรงเรียนกรรมการ
3. นายยศธณพล จะเรียมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวสุดปรารถนา พุ่มคะเลโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ บุษดีโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
3. นายบุญสาน อายุคงโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
4. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนฤมล บุณยรัตนพันธ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางนิดา สิงห์หลงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา ศรีคลังโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งตะวัน ใจดีโรงเรียนบ้านโนนพันชาติรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พละกลางโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
4. นายมุขชาติ บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา เมินเมืองโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจรุณีพร ลีลายุทธโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
2. นางมะนิ โคตรหลักเมืองโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาพร แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ยุกติรัตน์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่นโรงเรียนบ้านห้วยแล้งประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ประวันนาโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปารมี พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางประนอม จอกสำนักโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
5. นางประทิน สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสำราญ ดอนสำราญโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
3. นายศรายุทธ พิลาดาโรงเรียนบ้านชีกกค้อกรรมการ
4. นางจารุวรรณ มะลิมาศโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจบเจน ทาสีลาโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางประภาส ดีนางโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นางละมุล รูปพรมโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
5. นางสาวสุภาธิณี ป้องคำหาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรณี วิริยะโรงเรียนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางพเยาว์ หล่มเหลาโรงเรียนบ้านขุมดินกรรมการ
4. นางพัชนี คนล่ำโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นางปุญญิศา ไร่ขามโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ศรีกงพานโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
3. นายวินัย ป้องบุญจันทร์โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิลพัตร แถวโนนงิ้วโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสนอง พรมนอกโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางเอื้องภรณ์ วิชาโคตรโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิมโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ดอนสามารถโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นางรุ่งฤดี สนอุปโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เปรมชยกุลโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงษ์คำหารโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ สารสมโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คะมานิคมโรงเรียนบ้านหัวห้วยหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดรองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ดีนางโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นายอภิชพัฒน์ สิริพัฒน์ธนากรโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางสาวธันยพร อุสายโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชัชพงษ์ กองแสนสีโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
5. นางสุนียา คำหล้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนางชญาดา รัชชุศิริโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัณยา โนนพะยอมโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางสาวนิศานาถ สอนจันทร์โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางคัชรินทร์ ชมภูโคตรโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายคเชน นามมันโรงเรียนสามหมอโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา สุภาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตรโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ บุญทันโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิกา ตันเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร กองทองธเนศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบัวทอง ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายธารินทร์ คนคมโรงเรียนบ้านยาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย พิมวังโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส บรรยงโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดิลกพิบูลโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช อังกาพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางสาวภัทรภร กองทองธเนศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บาไสโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดีบ้านโสกโรงเรียนดอนหมูรองประธานกรรมการ
3. นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ ผิวแดงโรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายอภิชพัฒน์ สิริพัฒน์ธนากรโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นายจิระนุวัตน์ คีรีวรรณโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สันเทพโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีรองประธานกรรมการ
3. นายวิทวัส บรรยงโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุ่นทยา ผาผงโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ชาญประไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกประธานกรรมการ
2. นายชัยบดี เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
4. นายวุฒินันท์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ โนราชโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภาวโคตรโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา นามาโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. MissRebecca Sandifordโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
3. นางอนงค์ ยาทาโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
4. นายอภิชัย แก้วสมจันทร์โรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
5. นายธานินทร์ ศรีน้อยโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. Mr.John Thompsonโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นางจตุพร โชติศิลากุลโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา ศักดาโรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐ์กัณมณี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมุกดา ชาวชุมนุมโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสิริกร ชาลีกันโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายพงษ์นฤทธิ์ ธานีโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
3. นางโสภา ตุ้มมีโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางทิฐิพร วงษ์กล้าโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
3. นางนัตรนา จันทร์ลุทินโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวพรนภา ประจิตะโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
5. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางฑาษินัน ช่วยบุญโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นายกฤษตฤณ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นายสุริยา อามาตยบัณฑิตโรงเรียนานเล็บเงือกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ เวทนาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล จำปานิลโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
3. นางจิรัชญา ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา แสนบรรณหารโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นางปรมาภรณ์ คมขำโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเนตรนุช เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายอนพัทย์ ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสุนทรียา เภาพานต์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเจษฎา สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองผือกอบงกรรมการ
3. นางอรัญญา แก่นจันท์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายมิ่งศิษฏ์ พิมพ์วงษ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา แสงกล้าโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสุพรรณศร หลุมใสโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร อุทัยพิมพ์โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวนา เชื้อสีดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา อุดมวงศ์ไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา โพธิ์ทองนาคโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. MissTang Fangyuโรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางสาวจาริญา เพียสารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นางวรศิลป์ โนนศรีโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางพัชชานันท์ สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เยาวมาตย์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นางโชติกานต์ ทินราชโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
3. นางวนิชา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัณยา โนนพะยอมโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ นิลจุลกะบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัตนาภรณ์กุลบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ สุดจริงบ้านป่าปอกรรมการ
4. นายสันต์ แสนมาตย์บ้านหนองกระหนวนหนองเม็กกรรมการ
5. นายสุชาติ บุคลิกมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นางจินตนา ดรหมั่นสามหมอโนนทันกรรมการ
7. นางบัวเงิน ทัพซ้ายบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกองแก้ว สายธนานุรักษ์บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยบ้านหนองสะแบงหนองโนรองประธานกรรมการ
3. นายอุบล ซ่าอินทร์บ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายถนอม ขันทะมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นายสุพงษ์ โคจำนงบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ กงเพชรบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
7. สิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้มบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกองแก้ว สายธนานุรักษ์บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปานบุญชุมชนโนนแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิรัตน์ เถาทิพย์บ้านโจดกรรมการ
4. สิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้มบ้านวังแสงกรรมการ
5. นายจารุพงษ์ หล้าป้องโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบุญหลาย หวานเพราะบ้านแจ้งทัพม้าประธานกรรมการ
2. นายอุบล ซ่าอินทร์บ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายกองแก้ว สายธนานุรักษ์บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนายสนธิศักดิ์ สุขเกษตรบ้านโสกตลิ่งโสกจานประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ สุธัมมาประเสริฐแก้วอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด สมไพรบ้านดอนปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสหมาย รัตนาภรณ์กุลบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บัวระบัดทองชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ อ้มเถื่อนบ้านหนองเจ้าเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางโสภา ทองปอเก่านาโนมีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ วิชาเดชหนองแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันทน์ เตียสุสวัสดิ์นาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวัฒนา บุญมาไชยสวัสดีกรรมการ
5. นางพนิดา หิปะนัดบ้านนาฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร ชัยนาบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ นันทะแสนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐริดา มูลนามบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนารีรัตน์ ศรีวงษ์บ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย มสลัยไธสงค์บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา จำปาวงษ์บ้านโนนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเกศสุดา อุปลาชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางหงษ์ทอง บรรยงหนองแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร สีละพัฒน์บ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นางทัศนีย์ โกจารย์ศรีบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางปราณี เถาพันธ์บ้านโนนแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สินเพ็งบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย นามรัตน์บ้านป่าปอกรรมการ
4. นางสาวปภารดา สิทธิอาภากุลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวรัตนพร พลขีดขันบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจินดา ไชยศิลาบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายพงศธร จันทะนันต์ไตรคามประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษาบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวพิมลภรณ์ จรัสแผ้วบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นางวนิชา อุดคำเที่ยงบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรา แสงอ่อนเบญจมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ยาโสภาบ้านนาตับเต่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ถาลาดแก้วอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เกรียงไกรบ้านแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา วังหนองลาดหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้องบ้านหนองสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา คำมาบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เวียงสามบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางปราณี พันธ์แก้วบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอนงลักษณ์ นามโสภาชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นางหนูเวียง แสนบุญศิริบัวเหลืองกรรมการ
4. นางสาวนวลละออง มาขุมเหล็กดอนหมูกรรมการ
5. นางมณี หมื่นศรีจูมบ้านเขวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนางสมรักษ์ เชิดโกทาบ้านโนนแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงรองประธานกรรมการ
3. นางหนูเวียง แสนบุญศิริบ้านบัวเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา นามหงษาบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ สมบัติธีระชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาพร พุทธจักรไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิตตรา จันสาบ้ามขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ทองโสมบ้านคำน้อยกรรมการ
6. นายวุฒินันทร์ พรนิคมบ้านโนนสำนักกรรมการ
7. นางสาวอภิรดี โสเขียวบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ สมบัติธีระชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร พุทธจักรไตรคามประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันทร์ พรนิคมบ้านโนนสำนักกรรมการ
4. นางอรทัย อนุชนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวธรพร นามหงษาหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี โสเขียวบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางนิ่มน้อย แพงปัสสาชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสำราญ แก้วศรีบ้านวังแสงกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรีพลชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางแท็ตธิริยา ดีบ้านโสกดอนหมูกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกกรรมการ
3. นางพยุงศรี เฮ้าประมงชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ธุรพันธ์บ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ โพธิรัตน์บ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางรัตติยา พวกเมืองพลบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นางพยุงศรี เฮ้าประมงชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ธุรพันธ์บ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ โพธิรัตน์บ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางรัตติยา พวกเมืองพลบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นางพยุงศรี เฮ้าประมงชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ธุรพันธ์บ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ โพธิรัตน์บ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางรัตติยา พวกเมืองพลบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นางพยุงศรี เฮ้าประมงชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ธุรพันธ์บ้านหนองตับเต่าประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ โพธิรัตน์บ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางรัตติยา พวกเมืองพลบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดบ้านหนองไหรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางบัวลี สุดจริงบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายไชยยงค์ แสงจันทร์บ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ จันทะแมดบ้านหนองไหรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นางบัวลี สุดจริงบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายไชยยงค์ แสงจันทร์บ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางมาริษา ผาภูมิโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
2. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
3. นางอลิษา ศรีไสวโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางพิชญ์ทยา สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ วงค์ไชยาโรงเรียนไตรมิตรศึกษากรรมการ
6. นางบุญชู จุลศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรรณภา เย็นเหลือโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
2. นางสุมาลี ยุระศรีโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางกิตติมา บุสทิพย์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปราณีต อ้มเถื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางปภาดา จันทร์วิเศษโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเกษณีย์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวเอมอร เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางคำบท เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรวรา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เพียรไธสงโรงเรียนขามป้อมดอนยูงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางคำบท เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรวรา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เพียรไธสงโรงเรียนขามป้อมดอนยูงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ฤทธิ์รักษาโรงเรียนบ้านลานรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรกมล ระว้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางคำบท เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรวรา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เพียรไธสงโรงเรียนขามป้อมดอนยูงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ฤทธิ์รักษาโรงเรียนบ้านลานรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรกมล ระว้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอร่ามศรี เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางคำบท เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรวรา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เพียรไธสงโรงเรียนขามป้อมดอนยูงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นางคำบท เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรวรา ดวงจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
5. นางสมหวัง เพียรไธสงโรงเรียนขามป้อมดอนยูงกรรมการ
6. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ฤทธิ์รักษาโรงเรียนบ้านลานรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรกมล ระว้าโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา คชพรหมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พิสันเทียะโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา คชพรหมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พิสันเทียะโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา คชพรหมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พิสันเทียะโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่โรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา คชพรหมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พิสันเทียะโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยงศรี ชำนาญไพรโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสาวคัทรียา คลังคงเค็งโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนวรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าฯกรรมการ
4. นางสาววริฌา ประกังลำภูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ นาคะวัจนะโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายประยูร เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิษา เกษนภาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเกษร บุตรจ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุรีพร ชาญประไพรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี ทุมทนโรงเรียนบ้านเก่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ต่ายทรัพย์โรงเรียนบ้านเกิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางนิภา สินแสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางสาวปวีณา เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาววรรณวิสา เอนอ่อนโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประมุข โสมแสงสัยโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมณี หมื่อนศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา มีฐานโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ รู้ปัญญาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ สมวงษ์โรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
6. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางเกศสุดา บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประมุข โสมแสงสัยโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมณี หมื่อนศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา มีฐานโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ รู้ปัญญาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ สมวงษ์โรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
6. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
7. นางเกศสุดา บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชนะสะแบงโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางสาวแถมพร สระโกฏิโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภิรมย์ ใสกางโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ ชนะสะแบงโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวแถมพร สระโกฏิโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภิรมย์ ใสกางโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร บัวระบัดทองโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ พรมภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมทรง สะเดาโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการ
5. นายวิเชฐทรง ยาทาโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัจจัย นามโสมโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
4. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางประพิน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัจจัย นามโสมโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
4. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางประพิน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัจจัย นามโสมโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
4. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัจจัย นามโสมโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
4. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์บ้านโโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประพิน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัจจัย นามโสมโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
4. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางวีรกานต์ ศรีสิทธรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเจียมใจ ลาสกุลโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านขุมดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางกัลยาณี คีรีวรรณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเจียมใจ ลาสกุลโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านขุมดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางกัลยาณี คีรีวรรณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเจียมใจ ลาสกุลโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านขุมดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางกัลยาณี คีรีวรรณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง ประทุมมาโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายนรา กมลปรีดีโรงเรียนหหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นายประยูร สียางนอกโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง ประทุมมาโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายนรา กมลปรีดีโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นายประยูร สียางนอกโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง ประทุมมาโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายนรา กมลปรีดีโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นายประยูร สียางนอกโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง ประทุมมาโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายนรา กมลปรีดีโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นายประยูร สียางนอกโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล สุจริตโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ารองประธานกรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ คำหว่านโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ งามสกุลโรงเรียนซับแดงซำไผ่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิระ บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี กลีบทองโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางประสบ ชมชื่นโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าฯกรรมการ
4. นายอนวัช อุปชิตกุลโรงเรียนมูลนาคกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ สินเธาว์โรงเรียนบ้านนาจานบแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา จันทวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
5. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ สินเธาว์โรงเรียนบ้านนาจานบแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา จันทวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
5. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละม่อม ซื่อตรงโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางปราณี วาระกุลโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาพร ชัยนาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางธัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจิราพร พรไตรโรงเรียนเก่านาโนวิทยากรรมการ
6. นางนิดาวรรณ ใสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละม่อม ซื่อตรงโรงเรียนบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางปราณี วาระกุลโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาพร ชัยนาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางธัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางจิราพร พรไตรโรงเรียนเก่านาโนวิทยากรรมการ
6. นางนิดาวรรณ ใสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร โททำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนหนองต่อหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร โททำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนหนองต่อหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร โททำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนหนองต่อหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร โททำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนหนองต่อหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยบังโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นายประมวล บุญเทพโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยบังโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทยโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นายประมวล บุญเทพโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ บุตรสาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี อภัยศรีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางภัสสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ บุตรสาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี อภัยศรีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางภัสสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาข่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาข่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาข่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาข่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิดา นนทะโคตรโรงเรียนบ้านนาข่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณเฑียร ตู้หงษาโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิวดี โกมาลย์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณเฑียร ตู้หงษาโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิวดี โกมาลย์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันทัด นาขามโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นางตวงพร แฝงเมืองคุกโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ บัวพรมมาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
4. นายมนัส สุดโลกโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]