หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีกลางแจ้ง หน้าเสาธง 11 ต.ค. 2556 13.00
2 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีกลางแจ้ง หน้าเสาธง 11 ต.ค. 2556 09.00
3 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีข้างสวนหย่อม กลุ่มนิเทศ 11 ต.ค. 2556 13.00
4 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีข้างสวนหย่อม กลุ่มนิเทศ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4,5 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6,ห้องวิทย์ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ชั้น 2 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
10 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 1 11 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง วิทย์,คณิตฯ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 11 ต.ค. 2556 09.00
17 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
18 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 11 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2556 09.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี โรงอาหาร 11 ต.ค. 2556 09.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องสมุด 11 ต.ค. 2556 09.00
4 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องใหญ่) 11 ต.ค. 2556 09.00
5 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องเล็ก) 11 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]