หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร1 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
2 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
3 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2556 09.00 น
4 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ป 1/1 10 ต.ค. 2556 09.00 น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 1 10 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 2 ชั้น 1 10 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุม ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย เวทีหน้าอาคาร 1 10 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 9.00 น.เป็นต้นไป
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 9.00ิ น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 313 10 ต.ค. 2556 09.00 น
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร1 10 ต.ค. 2556 09.00 น
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2556 09.00 น
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00 น
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร5 ห้อง 523 10 ต.ค. 2556 09.00 น
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 10 ต.ค. 2556 09.00 น
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร4 ห้อง 422 10 ต.ค. 2556 09.00 น

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีอาคาร 75 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีอาคาร 75 ปี 10 ต.ค. 2556 13.00
3 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ชั้น ใต้อาคาร 10 ต.ค. 2556 09.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารก้าวหน้า ห้อง 1/3-1/4 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องดนตรี ห้อง ห้องดนตรี 10 ต.ค. 2556 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ห้อง 622-624 10 ต.ค. 2556 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ห้อง 721-722 10 ต.ค. 2556 09.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
8 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีกลาง สพป.ขก 2 10 ต.ค. 2556 09.00
9 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีกลาง สพป.ขก 2 10 ต.ค. 2556 09.00
10 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ต 10 ต.ค. 2556 13.00
11 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ต 10 ต.ค. 2556 09.00
12 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีชั่วคราว 10 ต.ค. 2556 09.00
13 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีชั่วคราว 10 ต.ค. 2556 09.00
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีกลางแจ้ง หน้าเสาธง 10 ต.ค. 2556 13.00
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีกลางแจ้ง หน้าเสาธง 10 ต.ค. 2556 09.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีข้างสวนหย่อม กลุ่มนิเทศ 10 ต.ค. 2556 13.00
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เวทีข้างสวนหย่อม กลุ่มนิเทศ 10 ต.ค. 2556 09.00
18 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีอาคาร 75 ปี ห้อง E 3 10 ต.ค. 2556 09.00-10.30
19 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เวทีอาคาร 75 ปี ห้อง E 3 10 ต.ค. 2556 10.30
20 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
23 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
24 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
25 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 10 ต.ค. 2556 13.00 - 18.00
2 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 10 ต.ค. 2556 13.00 - 18.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 10 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ถนนหน้าอาคาร2 (ด้านทิศตะวันตก) 10 ต.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี บริเวณสวนป่าด้านหลังอาคาร 60 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องประชุมเล็กติดแอร์ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 10 ต.ค. 2556 09.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 10 ต.ค. 2556 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 09.00
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 10 ต.ค. 2556 09.00
8 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.3/1 , 3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
9 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคารสีเขียว ห้อง ห้อง ป.4/2 , 6/1 10 ต.ค. 2556 09.00
10 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 60 ปี ห้อง ห้อง ม.3/3 10 ต.ค. 2556 09.00
11 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2556 09.00
12 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]