รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เต็งณฤทธิศิริ
 
1. นางสมบัติ  แจ่มกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1. เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  สุดน้อย
 
1. นางพูนสิน  ยิ่งสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายภูวนัย  วงษ์กระนวน
 
1. นางสายฝน  สมจิตต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิตย์สว่าง
 
1. นางทัศนีย์  ไทยเสถียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปุญยนุช  สุขเกษม
 
1. นางจารุวรรณ  สินธพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. นางสาวสุภาพร  สืบวงษ์
 
1. นายวันชัย  อุดมฉวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กชายธเนศพล  ชินคำ
 
1. นางธนานันท์   ชาติชนบท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงเอมมิกา  คงอุดม
 
1. นางสุภานี  สารผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทะวาส
 
1. นางอรนุช  เหล็กชูชาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวมินตรา  แซ่ลี้
 
1. นางพนิดา  ทุมสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  พรรณโส
2. เด็กหญิงณรินธร  บูรณอารีย์พงษ์
 
1. นางกนกกาญจญ์  เฟื่องฟูสถิตย์
2. นางบัวไขนภา  นาหัวหนอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. นางสาวยุพาพร  ปล้องทอง
2. นางสาวอังคณา  วงษาหาร
 
1. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์
2. นางสาวสรัญรัตน์  ขวามาตร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนเศรษฐ์  ว่องไว
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนพันช้าง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธีรวีร์  เพรงมา
 
1. นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  นันท์ดี
 
1. นางสาวบุษบา  พลรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 1. เด็กชายจักริน  อมรธีรเวช
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภักดีเฝือ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ยาวาปี
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีหามาตย์
2. นางรัตนดา  ลมงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  คีรี
2. นายพงษ์สิริ  บุญเมฆ
3. นางสาวอาภาสิริ  หาปู่ทน
 
1. นางประนอม  ศรีมุงคุณ
2. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลันดา  แสนบุตร
2. เด็กหญิงดมิศรา  พริ้วไธสง
3. เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งทรัพย์กิจ
 
1. นางมัณฑนา  พิทักษ์
2. นางวิลาวัณย์  วรนิทัศน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสสานัง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไหมวันทา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สุดี
 
1. นายชัยกร  จำปานุ้ย
2. นางประทุม  จำปานุ้ย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายธีระพงศ์  วรรณภาส
2. เด็กชายพศวัต  ไสยกานนท์
 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ์
2. นางเพชรศร  ภาระพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. นายจตุพร  พระโพธิ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  มูลปาก
 
1. นายประสงค์  ดอนบรรเทา
2. นางอุไรภรณ์  วงษ์เบาะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัตชุม
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนพันช้าง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กฤตเวทิน
 
1. นางมธุรส   หอทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. นายนนธวัต  บัวศรี
 
1. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรัณฑา  พรหมทา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงรุจิกร  เค้าสิม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชำนาญไพร
2. นางวานิตย์  นามศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจิราภา  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงยุวดี  โพธิราชา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางชุลีพร  วรวสุวัส
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกพชร  แก่นที
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คะสีทอง
3. เด็กหญิงศุภาวดี  สมภักดี
 
1. นางปรียา  มะโนดี
2. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีทอง
2. นางสาววันวิสาข์  ไกรกลาง
3. นางสาวโสภา  เพ็งดวงใหญ่
 
1. นายธวัชชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย
2. นางวณานิภา  บุญสวัสดิ์กุลชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พิมพ์แพง
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญพ์  เฉลิมพานิช
3. เด็กชายรัชชานนท์  โกศลสุรภูมิ
 
1. นางจิตรา  ไขขุนทด
2. นางยวงพร  ศิริทองสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หาปันนะ
2. เด็กหญิงดารุวรรณ   นาคยา
3. เด็กชายพงศธร   นามภักดี
 
1. นางกรองแก้ว  อวบสำอางค์
2. นางธมนวรรณ  สมดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  จรัสพิริยโชค
2. เด็กหญิงวรารินทร์  พานนนท์
3. เด็กหญิงเพชรงาม  บุณยะเวศ
 
1. นางสาวพูนพิจิต  ตาปนานนท์
2. นางอรวรรณ  ประมูลจักโก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  หมื่นไตร
2. นางสาวชลิดา  ไชยลอด
3. นางสาวธนิฏฐา  พิมล
 
1. นางสาวลักขณาวัลย์  อรัญเวศ
2. นายสุเนตร  ดาวังปา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงจวัญจิรา  จาริชานนท์
2. เด็กชายปัญญา  สร้อยพุด
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
2. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยเพีย
2. เด็กชายยชุรเวท  ถูสมบัติ
 
1. นางธิติมา  อุปศรี
2. นางวาสนา  โพธิลุขา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายรพีภัทร  เคลือบทอง
2. เด็กชายวสุโรจ  บุตรโพธิ์
 
1. นางนิตยา  อรรคษร
2. นายศักดา  มุสิกวัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวแดง
2. เด็กชายมัคคพงษ์  พรมบ้านสังข์
 
1. นางบังอร  คุณชัยวงษ์
2. นางบังอร  บุญศิริ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายพุทธชาติ  บัวสี
2. เด็กชายศรันย์  ปทุมสังข์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  จันทร์โสม
2. นางสมพร  วรบุตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. เด็กชายภิศนุวัตร์  ข่วงสิมมา
2. เด็กชายสราวุธ  พุทธวงค์
 
1. นางจรรยาภรณ์  อิสสระวงษ์
2. นายศิริ  สังขปรีชา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กชายกำธร  พุฒละ
2. เด็กชายอรงค์กรณ์  อินทรักษา
 
1. นายสมศักดิ์  หาปู่ทน
2. นางสาวอัมพรทิพย์  แหย่งบุดดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกันยกร  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาสาร
5. เด็กหญิงนาขวัญ  แดงพิบูลย์สกุล
 
1. นางพรรณวดี  รอดงาม
2. นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงภูษิต  แก้วช้าง
3. เด็กหญิงมาริศา  กลมเกลา
4. เด็กหญิงอนันตญา  จิตรดาภา
5. เด็กหญิงเจวตาพร  เจตนา
 
1. นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์
2. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกัลยา  โคตะมะ
2. เด็กหญิงทิพานัน  จันทร์ลี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญยอ
4. เด็กหญิงพรรณรวี  หมื่นหน้า
5. เด็กหญิงเขมาภรณ์  กองค้า
 
1. นางซ่อนกลิ่น  เจริญเชื้อ
2. นางมธุรส  สังขนุกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง
3. เด็กหญิงครองขวัญ  ประสานฉ่ำ
4. เด็กหญิงสาธิมา  เติมวุฒิโรจน์
5. เด็กหญิงแพรวา  นนยะโส
 
1. นางพัชรินทร์  จ้อยอินทร์
2. นางเพชรมาลัย  จันทะมล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกพร  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วอนันต์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขาวโพธิ์
4. เด็กหญิงพัชรนันท์  จันทร์สอน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญผ่อง
 
1. นางจีรวรรณ   อนุชน
2. นางพัชรา  สนธิมุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นันท์ดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วลือ
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จำปาหอม
4. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีจุลลา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  อรศรี
 
1. นางวรพร  ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กชายนันทกร  นพเกล้ากุล
2. นายภควัฒน์  บุญอภัย
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปัถวี
4. นายวรวิทย์  ชิดมนต์
5. นายสุทธิพงษ์  สุทธิประภา
 
1. นางกิ่งแก้ว  ทองสิทธิ์
2. นางสาวสุมาภรณ์  แสนเหลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  แข็งแรง
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร
2. นายพูลทรัพย์  หารพะยอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุปผาโล
2. เด็กชายจักรรินทร์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นรชาญ
4. เด็กหญิงณัฐริตา  เกิ่ยงคำ
5. เด็กหญิงนครินทร์  ปัตตานี
6. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  เดชคำภู
7. เด็กชายปิยวัฒน์  เกชาวีระศรี
8. เด็กชายพงศกร  พันธ์รูปเท้า
9. เด็กชายภุวนัย  สนน้อย
10. เด็กชายมนัสพงค์  ประจันตะเสน
11. เด็กชายยุทธพงษ์  จันทรัตน์
12. เด็กชายศรายุ  นามแสงผา
13. เด็กชายสุคนธ์ศักดิ์  แอมประชา
14. เด็กหญิงสุทธิพงษ์  วงษ์เบาะ
15. เด็กหญิงสุนา  ไวโสภา
16. เด็กชายอภิรักษ์  ฝาดกระโทก
17. เด็กชายอลังการณ์  ภักดี
18. เด็กหญิงอาทิตยา  เกียงคำ
19. เด็กหญิงเนตรดาว  หมื่นสา
20. เด็กชายแทนคุณ  สายโส
 
1. นางรสสุคนธ์  จำเริญสม
2. นางรำไพ  ทองดี
3. นางศิริวรรณ  บุญเถื่อน
4. นางสาวสุดา  ฝั้นสีดา
5. นางเทียมศิลป์  นาคอก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชินวัตร  จำปาคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   จาระศรี
3. เด็กชายนธี  วรรณสิน
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์นอก
5. เด็กชายประพจน์  ชาตินาเสียว
6. เด็กหญิงปาริญา  กัสนุกา
7. นายภูพิพัฒน์  วัฒนะเวชศักดิ์
8. เด็กชายยอดขวัญ   น้อยวังหิน
9. เด็กชายศุภกิจ   ภูอาลัย
10. นายศุภชัย  เขมาภิรักษ์
11. นายสถาพร  แก้วชาญชัย
12. เด็กชายสรวิศ  ดีพิณ
13. เด็กหญิงสรินยา  โพธิ์ศรีอุ่น
14. เด็กหญิงสุภัค   โนนแสง
15. เด็กชายสุรสิทธิ  อุ่นอ่อน
16. เด็กหญิงอินทุอร   อภินิจ
17. นายเชาวลิตร  พลหมอ
18. เด็กหญิงเบญจมาศ   เรืองศรี
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุมแพน
20. เด็กชายไพฑูรย์   อ้วนวงษ์
 
1. นายกิติพงศ์  ทองปลิว
2. นางจิราภรณ์   วิมลพุทธรัตน์
3. นายณัฐวุฒิ   หาตรงจิตต์
4. นายทรงกรด  คำซาว
5. นายสุรพงษ์  ธรรมสีหา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์
 
1. นางพนอนิตย์  หล่อยดา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรพร  หวันเสนา
 
1. นางพรเพชร  หมื่นหน้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ชนชนะชัย
 
1. นางภัทรพร  มาสุ่ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธีรพร  วงศ์กันทรากร
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  วัตรงาม
 
1. นางทัศนา  อุ่นเรือน
2. นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนภัสกร  เพชรดี
 
1. นางสุนันทา  พ่อค้าช้าง
2. นางอาภรณ์  ผิวขม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. นางสาวนิศารัตน์  ทุ่งไธสง
2. นายอริยะ  พิสุทธิเลิศมานะ
 
1. นางสาวนิวาส  คำสุต
2. นางประยูร  ดีราษฎร์วิเศษ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายจีรศักดิ์  ป้องนาชัย
2. นายณัฐภัทร  ตันประดิษฐ์
3. นายธนบัตร  บุญจวง
4. นายปุณมนัส  สุขท่ากอ
5. นางสาวผกาพรรณ  สามหาดไทย
6. นางสาวศศินา  นิยม
7. นางสาวอนุสรา  ข้อยุ้น
8. นางสาวอาทิตยา  ภูปานผา
9. นางสาวเฌอมารินทร์  ชาญชำนิ
10. นางสาวเมธาวดี  ทองมี
 
1. นางซ่อนกลิ่น  เจริญเชื้อ
2. นายพิริยะ  มหาจันทร์
3. นางสาววรีรัตน์  กุสันเทียะ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงนิตยา  กุมพล
2. เด็กหญิงปลายฝัน  คำพิภักษ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสระแสน
4. เด็กชายพงศธร  สอนวิเศษ
5. เด็กหญิงวิมาลา  เพียวงษ์
6. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีขา
7. เด็กหญิงศุภมาศ  วัดถัง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีขา
9. เด็กหญิงหัทยา  ชนะอรรถ
10. เด็กหญิงอาฌัชฌาํณัฐ  พันธ์ชมภู
 
1. นางภานุวัลย์  ศรีกันทอง
2. นางราตรี  ผิวขาว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงกรพิณ  ลาดพันนา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าสีดา
3. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เดชพุด
4. เด็กชายจักรกฤษ  สมภารสิงห์
5. เด็กหญิงฐิติมา  ราชสุวอ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  พิลาโสภา
7. เด็กหญิงธนิดา  ถีทัน
8. เด็กชายธนโชติ  พลศรี
9. เด็กหญิงภัทรพร  เงินไทย
10. เด็กหญิงวารพร  แพนแสง
11. เด็กหญิงวิจิตรา  สืบคล้าย
12. เด็กหญิงศศิธร  อุปถัมภ์
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุนนาค
14. เด็กหญิงเปรมวลี  พรมลี
15. เด็กหญิงเปรมิกา  อ่อนสม
 
1. นางสาวนิรันดร  บุบผา
2. นางปริชาติ  สอนโก่ย
3. นายรุ่งเรือง  ชัยน้อย
4. นายไสว  กองแก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวฉายตะวัน  คำโฮง
2. นางสาวชะเอม  คำซาว
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยจันทร์ดา
4. นางสาวบุษกร  แก้วกองนอ
5. เด็กหญิงบุษกร  สงคราม
6. นางสาวปนัดดา  ไกรยะวงศ์
7. นางสาวพรพิมล  ขันติกรม
8. นางสาวภัทราวดี  สีทาฮาด
9. เด็กหญิงศิริพร  โยชาลี
10. เด็กหญิงศิริยา  อารีเอื้อ
11. นางสาวสลิษา  โคตรชุม
12. นางสาวสายธาร  ไชยะสา
13. นางสาวสุพัตรา  พื้นแสน
14. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษ์ศรีหม่น
15. เด็กหญิงเจนจิรา  มาพระลับ
 
1. นางจรีพร  หมื่นแก้ว
2. นายประยงค์  พรมพิลา
3. นางพีรยา  นามวงศ์ษา
4. นายไชยพร  เรืองแหล้
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  อุ่นหนองกุง
2. เด็กชายภูตะวัน  ศรศิลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รากทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  ฆารสว่าง
2. นายสมพร  ก้องไพรงาม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายประชา  จันทาคำ
2. นางสาวปิยะวรรณ  เชื้อบุญมา
3. นางสาววรรณธิญา  ไทยอ่อน
 
1. นางสาวมุตตา  ทาตาสุข
2. นางสาววรีรัตน์  กุสันเทียะ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ศรีโย
2. เด็กชายสหภาพ  เนื่องแก้ว
 
1. นายมงคล  ดีสิมวงศ์
2. นางวิไลลักษณ์  มีมา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  จุ้ยพุทธา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมโภชน์
 
1. นางชุลีพร  วรวสุวัส
2. นายศุภชัย  มโนชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กชายภัทรพล  พินิจมนตรี
 
1. นางหทัยรัตน์  อิ่มสมบัติ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  คำชาว
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายนิธินันท์  นามแสงผา
 
1. นางประกายมาศ  พิมพ์หานาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วดินเหนียว
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. นางสาวอภิญญา  ภาณะรมย์
 
1. นายสมภพ  เวียงวิเศษ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริณี  บัณฑิต
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงจงกลจิตร  ชาธรรม
2. เด็กหญิงพรนภา  ริมหนองเรือ
 
1. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม
2. นางเพียร  ชำนาญ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินทร์ญา  อินโก
2. เด็กหญิงอัญชลี  พลล้ำ
 
1. นางจินตนา  บัวพัฒน์
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวารุณี  ตรีชารี
2. เด็กชายวิทยา  โยหาเคน
 
1. นายสินสมุทร์  วรจักร์
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. นายณัฐพงษ์  เผ้าหอม
 
1. นายเตียง  ฆารสว่าง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณชวนนท์  แสนราษฎร์
2. เด็กหญิงธันญาดา  ถาชินเลิศ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  สุทธิ
 
1. นางสาวชมภูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นายวรเชษฐ์  ขาวปั้น
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กชายรชต  พระสว่าง
2. เด็กชายอดิศร  คำมูลแสน
3. เด็กชายอาทิตย์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
2. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายธนากร  เพชรสังหาร
2. เด็กชายพิชญากร  พลโพธิ์
3. เด็กชายอนุชา  เอติรัตนะ
 
1. นางประหยัด  ละทัยนิล
2. นางสาวพัชราวดี  รักขันแสง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ภูมิเจริญวัฒน์
 
1. นายวิรวุฒิ  บ่าวภูเวียง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงอภิญญา  มังคละเดช
 
1. นางสุขศิริ  อินธิเสน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอกแป้น 1. เด็กชายวศิน  ภูมิบ้านค้อ
 
1. นางปิยะฉัตร  โสภา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสาโรช  ราชฐาน
 
1. นางนันท์นภัส  ศิริวัฒน์ธนวงศ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายกรกช  ทองเหง้า
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เขตหนองบัว
3. เด็กชายณัฐพล  นามวงษ์
4. เด็กชายธนกฤต  เชื้อบุญมา
5. เด็กหญิงธรชนก  เด็กสุราวรรณ์
6. เด็กหญิงธัญย์ชนก  นามวงษ์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พิมล
8. เด็กหญิงนาเดีย  แก้วแกมจันทร์
9. เด็กหญิงปิ่นฟ้า  วงโคตร
10. เด็กชายพงศภัค  ใหญ่นอก
11. เด็กหญิงพรมพร  จารย์โพธิ์
12. เด็กชายพัชระ  อุสาพรหม
13. เด็กชายวัชระ  ณะวงวิเศษ
14. เด็กชายวีระชัย  กระโทกนอก
15. เด็กชายศิลปิน  โชติทอง
16. เด็กชายสถาปัตย์  โชติทอง
17. เด็กชายอดิศักดิ์  สารแก้ว
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ข้อตุ่ย
19. เด็กหญิงเกวรินทร์  เอตรัตนะ
 
1. นายธงชัย  ลับภู
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
 
1. นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. นายธนพัฒน์  เอี่ยมศรี
 
1. นางประภาพรรณ  พันธุ์วิไล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองยุทธ  จิตติวาทิน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงปาลิตา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงทรัพย์
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสิริตพัช  สายโกสุม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษกร  บุตดีสุวรรณ์
 
1. นายเทพพิทักษ์  สมจิต
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวลี  จันทรา
 
1. นางบรรจง  สมานมิตร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายภูวนัย  นันท์ดี
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กชายพันธมิตร  ศรีกลชาญ
 
1. นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีทอง
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กหญิงคลาวเดีย  คนอล
 
1. นายจิรวัฒน์  เกษเงิน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กชายภัทรพล  น้อยเขียว
 
1. นางบัวทอง  นาค-อก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชินภักดี
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนานุช
 
1. นางสาวมาศศิรินทร์  สารอินทร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธาริน  ศรีโนนม่วง
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภูนอก
2. เด็กหญิงกิจติยาพร  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  วันปลั่ง
4. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อภิรมยานนท์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ขันทะพล
7. เด็กหญิงญาณาพันธ์  เต้บำรุง
8. เด็กชายณัชพล  ศรีบูโฮม
9. เด็กชายณัฐพงษ์  สีนาค
10. เด็กหญิงณัฐรียา  เนียนไธสง
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไทยอ่อน
12. เด็กหญิงดรุณี  ชะอ้อน
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  ผสมพืช
14. เด็กชายธนลักษณ์  ราชวงษา
15. เด็กหญิงนราพร  อุตรดิถ์
16. เด็กหญิงนัทกานต์  กองชา
17. เด็กหญิงนิอร  แก้วใสย์
18. เด็กหญิงประภาพร  นรโภชน์
19. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาตยาริตย์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  อุดจันทร์
21. เด็กชายปิยะวุฒิ  ศรีธรรม
22. เด็กหญิงปุณยนุช  โอกามาโมโตะ
23. เด็กชายพงศกร  หวานเย็น
24. เด็กหญิงพรกนก  ทวีธรากุล
25. เด็กหญิงพัชชา  เอี้ยวฉาย
26. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปัตถาพงษ์
27. เด็กชายมีนารี  ชมภูบาง
28. เด็กชายวิทยา  สอนน้อย
29. เด็กหญิงวิภาดา  โคตะมะ
30. เด็กหญิงวิราภรณ์  โพธิ์ทอง
31. เด็กชายศักดิพัฒน์  หมู่บ้านม่วง
32. เด็กหญิงสถิรดา  ชื่นชม
33. เด็กชายสลาตัน  แก้วใสย
34. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติบ้านขาม
35. เด็กหญิงสุภัทรา  ข้อยุ่น
36. เด็กชายอติเทพ  พรมโสดา
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมโคตร
38. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์คำ
39. เด็กชายอัมรินทร์  ตระกูลรัตนพร
40. เด็กชายไกรทิพย์  แสนย่าง
 
1. นางทรงศรี  ตังตระกูลไพศาล
2. นางบุษบา  เสนิราช
3. นางลัดดาศรี  สีพิมพ์สอ
4. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
5. นางอารีย์  คิม
6. นางเฮจิน  คิม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญชัย
2. เด็กชายชินภัทธ์  สีหามัด
3. เด็กหญิงนิลมล  ไม้ตะเภา
4. เด็กหญิงพรรนิษา  สาระนัน
5. เด็กหญิงพรรภษา  ดรพรมยุ่ง
6. เด็กชายสหฤทธิ์  ดรเสนา
7. เด็กหญิงอลิสรา  สุสวดโม้
8. เด็กหญิงอลิสา  ทองดี
9. เด็กชายเอกราช  จันทะมาตย์
10. เด็กชายโชคอนันต์  แก่นดรหัน
 
1. นางธันยพร  มีทา
2. นางวนิดา  วงศ์เครือ
3. นางศศิธร  ถานะ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมไว
2. เด็กชายบัญญัติ  ทัศนนิยม
3. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
4. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
5. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาบุสี
6. เด็กชายศุภโชติ  อาสนาชัย
7. เด็กชายสหัสวรรษ  โกศรีวงค์
8. เด็กชายสุทธิศักดิ์  พันคำ
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนกพร  หาญสุริย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
3. เด็กหญิงญาตาวี  ยอดบุตร
4. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
5. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
6. เด็กหญิงภนิตา  ภัทราธนสิน
7. เด็กหญิงอารียา  ปัญโญวัฒน์
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บันฑิตย์
3. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สงคามยศ
2. เด็กหญิงพนิดา  ชูศร
3. เด็กหญิงลัคณา  สมีพันธ์
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ฮาตไชย
5. เด็กหญิงสุวพิชชา  สมบัติ
6. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงฐายินี  แหม่งปัง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เติมโภค
4. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีหามาตย์
5. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์รอด
6. เด็กหญิงอรวรรยา  ตาทอง
7. เด็กหญิงอลีนา  เอียดจะบก
8. เด็กหญิงไอรดา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  เดือนฉาย
3. นางสาวประภาพร  สุขพูล
4. นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา
5. นางสุธัญณิชา  แพงปัสสา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กชายจำรัส  ประสานทอง
2. เด็กหญิงชนาพร  แสงชาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  น้อยไทย
4. เด็กหญิงมาริษา  หนองแสง
5. เด็กชายรุ่งนิรันต์  โพธิ์ภูมิ
6. นางสาววิภาดา  หล้าเวียง
7. เด็กหญิงวีรยา  เพียจันทร์
8. เด็กชายศตวรรษ  ดาสิงห์
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงงา
10. เด็กชายศิริโชค  มหาจันทร์
11. นางสาวสิรินารถ  ผุยโสภา
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  เดือนฉาย
3. นางดาหวัน  รุ่งวงษ์
4. นางสาวประภาพร  สุขพูล
5. นายอภิมงคล  ลองศรี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  งอสอน
2. เด็กชายธีรพงษ์  นามจันดี
3. เด็กหญิงนริศรา  การพงษ์
4. เด็กชายรชต  จันดาอ่อน
5. เด็กชายอนุวัฒน์  สียอด
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
2. นางพานทอง  ถวิลการ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กชายกฤษณะ  แกัวกันยา
2. เด็กชายธีรพงษ์  ไกยแจ่ม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ป้องทัพไทย
 
1. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
2. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. นายณัฐวุฒิ  ทองคำ
2. นายพงศกร  หมู่โสภิญ
3. นายสันติชาติ  วังคะฮาด
 
1. นางดรุณี  แก้วเรือง
2. นายสุรพงษ์  เทียมจันทร์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงพรธิตา  ศรีกุลวงษ์
2. เด็กหญิงพัทธิมน  อุดมสุข
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมคำซาว
 
1. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม
2. นางเพียร  ชำนาญ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. นางสาวมินทิรา  ทีภูเวียง
2. นางสาวสุภารัตน์  ขันหนองโพธิ์
3. นางสาวอภิญญา  ศรีเมืองเฮ้า
 
1. นายวิชาญ  หงษ์สินี
2. นางสะเกษ  สาดา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงนุธิดา  มาวัน
2. เด็กชายบูรเชษฐ์  กันทะนันท์
3. เด็กหญิงวัชรีพร  แก้วแก่นขัน
4. เด็กหญิงสมัชชา  สมมะวัง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีโยธี
6. เด็กหญิงอัญชลี  บุญสม
 
1. นายผดุงศิลป์  กองจันทร์ดี
2. นางวิวัฒนา  กองจันทร์ดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  แก้วนิโฮม
2. เด็กหญิงจินตนา  โพธิ์หนูด
3. เด็กชายณัฐนันท์  นิลทะราช
4. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงอธิชา  สุขารมณ์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  สุวรรณผา
 
1. นายชูเกียรติ  งานไว
2. นางสิริกันยา  สุริยันต์
3. นางสุมาลา  งานไว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พิมสอน
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชุ่มเรืองศรี
3. เด็กหญิงโชติกา  ด้วงอินทร์
 
1. นางดรุณี  แก้วเรือง
2. นางลัดดา  น้อยธง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญชนก  วรการพงศ์
2. เด็กหญิงพรรณราย  คำพันธ์
3. เด็กหญิงวารินทร์  คำสระแก้ว
 
1. นางรัตนา  ทองสมบูรณ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กชายทศพล  เหลืองอุทัย
2. เด็กหญิงวราพร  พงษ์เจริญ
3. นางสาวไอยรินทร์  พงษ์ศรี
 
1. นางสำรี  หอมชื่นใจ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. นางสาวศิริญญา  ละลี
2. นายศุภกิต  ด่อนศรี
3. นายสิริวิทย์  กลำเงิน
 
1. นางกุลปรียา  กากแก้ว
2. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงฐิติกาจน์  เหมมะลา
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ทองชา
 
1. นางปราณี  ชัฏพินิต
2. นางละออ  ผาน้อย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์ศรีงาม
2. เด็กหญิงมาลินีนาท  แซ้ก้อย
3. เด็กหญิงอลิสา  แก้วแสนเมือง
 
1. นายมนตรี  ศรีเจริญ
2. นายรุ่งศักดิ์  ไกยะวงษ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  หาปู่ทน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แจ้งนาม
 
1. นางสาววิภาวดี  หาญทองหลาง
2. นางสาวเฟื้องเพชร  ศรีพลี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงจิรัฐิติพร  อ่ำพันเงิน
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  วงษ์กรวด
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เงาะปก
 
1. นางยุพเรศ  ลุนเวลา
2. นายสมบัติ  คำผาย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. นายจิรวัฒน์  บัวเริง
2. นางสาวพิรดา  แฝงจันดา
3. นางสาวสุภาพร  สีมาลา
 
1. นางรัสดา  มงคลสวัสดิ์
2. นางเสมา  บุ้งทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงอภิสรา  ป้องไข่
3. เด็กหญิงอริสา  หอมสมบัติ
 
1. นางกิรษา  ใจหาญ
2. นางเครือวัลย์  รัตตศิริ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงจรรยา  ใจหาญ
2. เด็กหญิงดวงดาว  พิมพ์พิมล
3. เด็กหญิงดวงเดือน  พิมพ์พิมล
 
1. นางวงจันทร์  โคตรฮุย
2. นางสาวสงบ  สุนทร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หินคล้าย
2. เด็กหญิงปพิชญา  ชาวโยธา
3. เด็กหญิงภัทธวรรณ  สะตะ
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นายสุริยา  โมขุนทด
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. นางสาวขวัญจิรา  สองตน
2. นางสาวจรัส  โนนทิง
3. นางสาวนันทิยา  คำลิ้ม
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณัชพงษ์  พิลาไชย
2. เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณฐพงศ์  ผิวขม
2. นางส่งศรี  นาอุดม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ปิจดี
2. นางสาวศิริกาญจน์  นาคประเวศน์
 
1. นางนาติยา  สิมมา
2. นางวารีณา  งามยิ่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงศุภรดา  จันทร์ดก
 
1. นางสาวรติรัตน์  ชนะกาศรี
2. นางสาวเบญจพร  สีสุกอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  โตอุ่นเพชร
2. เด็กหญิงแพทภัทรธิดา  อนุพันธ์
 
1. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
2. นางอริสรา  ดวงก้งแสน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. นางสาวกนิษฐา  ชัยเดช
2. นางสาวบุษบา  สีนามหวด
3. เด็กชายสรัญมนตรี  ต้นกันยา
 
1. นายทวี  ขันขวา
2. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. นายวรพงษ์  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กชายเดชชินกานต์  ชินพลชาย
 
1. นางสุมลทรา  แสนเมือง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมมา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. นายพิสุทธิ์  จันทะมาตย์
2. นางสาวศิริกาญจน์  นาคประเวศน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  รัตนวงษา
2. นางวารีณา  งามยิ่ง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เถื่อนฤาชัย
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  บวงขุดทุด
 
1. นายจักรพันธ์  ราวินิจ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทรบุตร
2. นายพงศธร  ละน้อย
 
1. นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายอนาวิล  วงษ์มั่น
2. เด็กชายอุทัย  พิมทอง
 
1. นายมานะ  ปุณตุง
2. นายวันรบ  บุญนำ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ยางน้อย
2. เด็กหญิงปริญดา  เสาสำราญ
 
1. นายณฐพงศ์  ผิวขม
2. นางนิตยา  แก้วกันยา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปฏิภาน  วงษ์หนองหอย
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สิทธิมาตย์
3. เด็กชายอิทธิกร  ชุณหวรชัย
 
1. นางนิตยา  แก้วกันยา
2. นายสุรเดช  พลนำ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ชุมแสง
2. เด็กชายชวลิต  ขามธาตุ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เถื่อนมูลแสน
 
1. นางสุภาภรณ์  สุพรรณทัสน์
2. นายสุรเดช  พลนำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. นายฐิติพงษ์  โยธิน
2. นายณัฐนันท์  แก้วพรม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุดภา
 
1. นางกุลปรียา  กากแก้ว
2. นายอัคเดช  หนวดสันติ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
 
1. นางจำรัสลักษณ์  เฉลิมแสน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงอุษา  เอ็มมิลี่ ตราชู
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ช่องวารินทร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  กองมณี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อ้วนวงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
 
1. Mr.Paul  Jason Fleig
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศาสนพินธุ์
 
1. นางเอมอร  เพื่อนฝูง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กชายศักดิ์พิชิต  ราชสีเมือง
 
1. นางผการัตน์  หล้าสีดา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณภูเต
 
1. นางสิริกาญจน์  ศรีกงพาน
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รักอ่อน
 
1. นางสาวมินทร์ฐิตา  อโรคยนันท์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาระคล
 
1. นางกาญจนาพร  อภินาคพงศ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นางสาวปิยะธิดา  แก้วกงพาน
 
1. นางผการัตน์  หล้าสีดา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. นายนายพีรยุทธ  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงพวงเพชร  วงษ์บุญ
4. นางสาวภาวรินทร์  สมศรี
5. เด็กหญิงสุกันยา  สุดี
 
1. นางกิตตินภา  พละวัตร
2. นางขจร  กองทุน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงทิตาวีร์  วงษ์นารี
 
1. นางสาวภัทรทิรา  นิจจอหอ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงเฌอมารินทร์  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวภัทรทิรา  นิจจอหอ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายธนทัต  จันทระโสภา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุวรรณกุล
 
1. นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา
2. นางเพชรมาลัย  จันทะมล
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวญานิกา  มรกตศรีวรรณ
2. นางสาวศิริประภา  วงษ์น้อย
 
1. นางปัทมาวดี  คณาดี
2. นายสกล  มะโนดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงปณิตา  หล่อยดา
2. เด็กชายพีระพล  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อ่วมเกิด
4. เด็กหญิงสุดาทิพย์  อำท้าว
5. เด็กชายอดิเทพ  ชาภูวงษ์
6. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  หล่อยดา
 
1. นางสาวจริยาพร  เจริญศิริ
2. นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์
3. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจีรพัฒน์  พุกทอง
2. เด็กชายชาคริส  สุวรรณโค
3. เด็กชายทัศน์ไท  ฉิมพะเนาว์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงศรี
5. เด็กชายวีระพล  ตั้นหนูลา
6. เด็กชายอภิสร  สีหวงษ์
 
1. นางประยูร  ขันกสิกรรม
2. นายสันติ  มูลตรีภักดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายกฤษณะ  ต้นเรือง
2. นายกิตติพงศ์  บุญจวง
3. นายณธวรรษ  ไชยหาทับ
4. นายนรินทร์  ฮันวงศ์
5. นายปิยชัย  นารี
6. นายรณชัย  ศรีหนองบัว
7. นายรัตติกร  บัวจันทร์
8. นายศุภกร  สีวลีวงศ์
 
1. นายสมนึก  อาจยะศรี
2. นายสัมพันธ์  พาศรี
3. นายเจริญ  บรรณวงษา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสสานัง
2. เด็กหญิงชลดา  ตาทอง
3. เด็กหญิงพัชรี  เชาว์ฉนวน
4. นายพีรยุทธ  กุหลาบหอม
5. เด็กชายวีระชัย  โสบุญมา
6. เด็กหญิงศิริยากร  ผุยอุทา
7. เด็กหญิงอทิติยา  สิงพิมพ์
8. เด็กหญิงอรพรรณ  สุดี
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ลาดบัวขาว
10. เด็กชายอัมรินทร์  รอบคอบครบุรี
 
1. นางกิตตินภา  พละวัตร
2. นางขจร  กองทุน
3. นางสาวเพ็ญแข  บัวภา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงชญานิน  ศรีละวรรณ
3. เด็กหญิงบุญธิดา  พรมคำน้อย
4. เด็กหญิงประกายไหม  ไทยเสถียร
5. เด็กชายปุณยวัจน์  แสบงบาล
6. เด็กหญิงพันธ์ธีรา   ศิริวงศ์ไพรศาล
7. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เมืองศรี
8. เด็กหญิงวิชญาดา  กาละพันธ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชะสุรวานิชย์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีบุญสม
 
1. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์
2. นางสุดานี  พิทยาวุธวินิจ
3. นางส่งศรี  นาอุดม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริขันธ์แสง
2. เด็กหญิงพวงเพชร  วงษ์บุญ
3. เด็กหญิงภาวรินทร์  สมศรี
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนป้อ
5. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ภูมิพรพิสุทธิ์
 
1. นางกิตตินภา  พละวัตร
2. นางขจร  กองทุน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มูลตรี
2. เด็กหญิงอริษา  ข้อยุ่น
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดรหลักคำ
 
1. นางวดี  โนนสถิตย์
2. นางสาคร  ดงลุน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นาค-อก
2. เด็กชายรณชัย  กำหยุก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กรอกศาลา
 
1. นางวรพร  ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงกนกพร  บุรีจันทร์
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  อินสา
3. เด็กหญิงพรชิตา  มุ่งร่วมกลาง
 
1. นางบังอร  บุญศิริ
2. นางสาวประครอง  ร้อยพรมมา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  นาคอก
2. เด็กชายรณชัย  กำหยุก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กรอกศาลา
 
1. นางวรพร  ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. นางสาววสุนันท์  วันนุรักษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีจันทร์แก้วกุล
 
1. นางปภัสรา  ใจทาน
2. นางปราณี  เวียงยศ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  วัฒนพงศ์เสถียร
2. เด็กหญิงชลิตา  สามหาดไทย
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  กุญแจทอง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. นางสาวนารินทร์  โพธิ์แพง
2. นายหริศ  ละอำคา
 
1. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา
2. นายสุขสรรค์  ใจทาน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายก่อพงศ์  อุตรศาสตร์
2. เด็กชายณัชพล  กองกะมุด
 
1. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร
2. นายวีระชัย  จันภักดี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงกุหลาบ  วันนุรักษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริ
 
1. นางสาวจีระนันท์  คำมูล
2. นางปภัสรา  ใจทาน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  แข่จะวัต
 
1. นางปภัสรา  ใจทาน
2. นางสาวิตรี  อรุณาเจริญทรัพย์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงประวีณา  มาก้อม
 
1. นางสาวดลลชา  มาตมุน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ผิวนวล
 
1. นางสาวนริศรา  พิมพ์ทรายมูล
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กชายธนพล  ผสมพืช
 
1. นางสุภัคนันท์  มูลสุวรรณ
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กชายวัชระ  โคตรลือชา
 
1. นางสุภัคนันท์  มูลสุวรรณ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กชายณราธิป  บุดดา
 
1. นางสุภัคนันท์  มูลสุวรรณ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายชินกฤต  ซอกรัมย์
 
1. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายเสริมสุข  พิลาวงษ์
 
1. นายศุฑิอรรถ  ผาพิมพ์
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายวงศกร  ปานิคม
 
1. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ปะบุญเรือง
 
1. นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายภิสิทธิ์พงษ์  นวลบุญมา
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนกพร  หาญสุริย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สงคามยศ
3. เด็กชายคณาธิป  หนันสีสุข
4. เด็กชายจีรศักดิ์  ยมดำ
5. เด็กชายชินกฤต  ซอกรัมย์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สีแก่นกูด
7. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ด้วงพันนา
8. เด็กชายธนพล  พรหมรักษ์
9. เด็กชายนครินทร์  คำโคตร
10. เด็กชายนพนิธิ  ปิดตะพินโน
11. เด็กชายนันทกรณ์  ขุนศร
12. เด็กชายนิตินัย  นิธินันทพร
13. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
14. เด็กหญิงพนิดา  ชูศร
15. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
16. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
17. เด็กชายพีรยุทธ  เหลาพันนา
18. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
19. เด็กชายภิสิทธิ์พงษ์  นวลบุญมา
20. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
21. เด็กหญิงลัคนา  สมีพันธ์
22. เด็กชายวงศกร  ปานิคม
23. เด็กชายศิริวัฒน์  สิงห์อำ
24. เด็กหญิงสิริกัญญา  ฮาตไชย
25. เด็กหญิงสุวพิชชา  สมบัติ
26. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
27. เด็กชายอนุชา  สีดาลาด
28. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
29. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
 
1. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
2. นายนครินทร์  ลุนอุดม
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
4. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
5. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
6. นางอรอินทร์  มูลศรี
7. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงห์ทุย
2. เด็กชายกิตติพัทธ์  พิศนุย
3. เด็กหญิงข้าวหอม  วงษ์คำ
4. เด็กชายคฌาภัส  ป้อมจันอัด
5. เด็กหญิงจิรกานต์  ถิรพงษ์สวัสดิ์
6. เด็กชายชัชชนม์  ปราบมนตรี
7. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าวิทยวงศ์
9. เด็กหญิงณิชนันทน์  เป็งสุข
10. เด็กชายถิรตรัย  เสนามนตรี
11. เด็กชายถิรตรัย  เสนามนตรี
12. เด็กชายธนาภัทร  ฤาชา
13. เด็กหญิงธีราอร  เกตบัวขาว
14. เด็กชายนภดล  มาซา
15. เด็กชายนัฐธวัช  พรประพันธ์
16. เด็กชายพัศวีย์  ภักดี
17. เด็กหญิงรติมา  กุศลชู
18. เด็กชายวงศธร  วรรณชัย
19. เด็กหญิงวริศรา  สุขเลิศตระกูล
20. เด็กหญิงศิริธาดา  ศิริพูล
21. เด็กชายสหภาพ  น้อมระวี
22. เด็กหญิงสิยากร  แสนเศษ
23. เด็กหญิงสุชาวดี  สีดาน้อย
24. เด็กหญิงอภิชญา  มณฑา
25. เด็กหญิงอภิชญา  บุระคำ
26. เด็กหญิงอริสรา  นาเมืองจันทร์
27. เด็กชายเธียรวิทย์  แก้วบ้านเหล่า
 
1. นายนพชัย  เผ่าหัวสระ
2. นางสาววันวิสา  คล่องใจ
3. นายวุฒิชัย  ปลีพูล
4. นายวุฒิไกร  แสงแสน
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษยกรณ์  ศรีวงษ์
 
1. นางวารุณี  บัวชาบาล
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวษาวะ
2. เด็กชายศุภโชค  วงศ์ทองเจริญ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวผ่อง
 
1. นางเกียงจิตต์  ดรพรมยุ่ง
2. นางไฉนพร  มิ่งคำ
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล
2. เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง
3. เด็กหญิงศุภพิชญา  โพธิดอกไม้
 
1. นางชูชีพ  ศรีสะอาด
2. นางวรรษมน  แสนกล้า
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กชายพันธวิศ  โนนศรี
 
1. นายจูมทอง  โคกสี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางจูมทอง  โคกสี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายพีพัฒน์ชนม์  อุดมโภชน์
 
1. นางสุรีย์พร  สืบชมภู
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ดวงฤดี
 
1. นางสาวสร้อยเพ็ชร  ไสยลาม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วลา
 
1. นางสาวประยงค์  พลหาญ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1. เด็กหญิงช่อผกา  พิมพ์ทอง
 
1. นางจุฑามาศ  นาสิงห์ขันธ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 1. เด็กชายภคพล  ทองประดิษฐโชติ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  คุณโน
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงศศิธร  กอกกระโทก
 
1. นางสาวสมคิด  เพิ่มกลาง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กลั่นกรุง
 
1. นางสาวสุดสายใจ  ชาญณรงค์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทัศนัย  วงษ์อำนวย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หินแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุดชาลี
 
1. นางสาวจตุพร  ตุ่นแก้ว
2. นางรัตนา  ทองสมบูรณ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามบุตร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์บัวขาว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงศรีเรือง
 
1. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  ศรีไสว
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กชายศราวุธ  นันท์ดี
2. เด็กชายสมบูรณ์  โนนทนวงษ์
 
1. นายธรรมนูญ  เข็มลา
2. นางสาวเยาวรัตน์  กิจโป้
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองหนองกอย
2. เด็กชายพูนทวี  สวยครบุรี
 
1. นายชนะศักดิ์  แสงศรีเรือง
2. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตั้นซุ่นหิ้ม
2. เด็กชายศิวกร  เผ้าหอม
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุธารส  กุลทวี
2. เด็กชายเทพอาทิตย์  ศรีสะอาด
 
1. นางนันท์นภัส  ศิริวัฒน์ธนวงศ์
2. นางบุญเกิด  ศรีกันหา
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายดีพร้อม  อินทรสิทธิ์
2. เด็กชายมงคลชัย  นาบำรุง
 
1. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม
2. นางสาวนิรบล  หลักหาญ
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 1. เด็กชายปราบดา  ลมชารี
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  บุญทองแพง
 
1. นางสาวเสาวรส  คำปิคา
 
204 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพุทธิดา  วงษ์ชมภู
 
1. นางสาวณัฐกานต์  คุณโน
2. นางสาวมุกดา  ขุดโพธิ์
 
205 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประจงบัว
2. เด็กชายอดิศร  ขจรสมบัติ
 
1. นางสายใจ  ทองบัวบาน
 
206 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนสุดา  คุญแก้ว
2. เด็กหญิงรัชดา  พรมทา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีเวียงยา
4. เด็กชายสุชาคีร์  ภิรมณ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มะรินทา
 
1. นายเรืองกิจ  ละเหลา
2. นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กชายมังกรทอง  ทาบุราณ
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญเฉลียว
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงฉัตรธิยา  สิมลี
 
1. นางบุษบา  บุญณะโชติ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายอนันต์  ผันบาง
 
1. นางนรีรัตน์  ใจกว้าง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  ไชยธรรมา
 
1. นางบุญญาภา  ลาขุมเหล็ก
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กชายเจษฎา  มิ่งศิริ
 
1. นางอรนุช  เหล็กชูชาติ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กชายอังคเดช  กิจใบ
 
1. นางเลิศลักษณ์  ศรีอัครพรหม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงรัศมี  วิเศษทุม
3. เด็กหญิงวรีรัตน์  พบวงษา
4. เด็กหญิงสมปราถนา  คุ้มภัย
 
1. นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง   1. นางวดี  โนนสถิตย์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วสำราญ
 
1. นางจูมทอง  โคกสี
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กรองไตร
 
1. นางนันท์นภัส  ศิริวัฒน์ธนวงศ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 1. เด็กชายก้องภพ  หงษ์สีแก้ว
2. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมานนท์
3. เด็กชายปัญญากร  สุวรรณภักดี
4. เด็กหญิงมลธิรา  กงทอง
5. เด็กหญิงศิริวิมล  จันอุป
6. เด็กชายสมบูรณ์  นิ่งพรม
7. เด็กชายสุรเชษฐ  แสนสงค์
 
1. นางวณัฐิดา  เทพไกรวัล
2. นางเตือนใจ  อุดชาชน
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  สีหอมชัย
2. เด็กหญิงวรนุช  กองลี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หลงหา
4. เด็กหญิงอรุณ  โนนโพธิ์
5. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุดดาซุย
 
1. นางสาวอัมพรทิพย์  แหย่งบุดดา
2. นางสาวอิสยาภรณ์  เลาหะกาญจนศิริ
3. นางเพ็ญศรี  ศรีนภาดร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  หนูนา
2. เด็กชายยอดชาย  กัญะพิลา
3. เด็กหญิงรุ่งสิยา  โคตรชา
 
1. นางบุญญาภา  ลาขุมเหล็ก
2. นางพิชชารัตน์  ลิ้มตระกูล
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงมะลิ  ดารีย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวช่อลัดดา  ทัพซ้าย
2. นางพนมพร  สวัสดิ์วอ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจารุพงศ์  โทแดงน้อย
2. เด็กชายทัศนัย  วงษ์อำนวย
3. เด็กชายวรรณวิรัตน์  เมืองขวา
 
1. นางสาวจตุพร  ตุ่นแก้ว
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายราชัน  ช่วยหาญ
2. เด็กชายสุนทร  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงบุปผา
 
1. นายชัยวิชิต  มูลป้อม
2. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กชายนรากร  พรมโส
2. เด็กชายสมชาย  กลิ่นโอชา
3. เด็กชายเกรียงไกร  อลธวัช
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ประเสริฐอาษา
2. นางนฐพร  สังข์ทอง
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุตชี
2. เด็กหญิงวิฌาดา  บุญมาก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธรรมะเก่
2. นางอมรรัตน์  นุชสมบัติ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายธารทอง  จันทร์อุเม่า
2. เด็กชายนภัสกร  อินทศรี
 
1. นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา
2. นางสุนทรี  ชาญณรงค์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 1. เด็กชายธนกร  มูลสันเพียะ
2. เด็กชายภณ  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  คุณโน
2. นางสาวมุกดา  ขุดโพธิ์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หินแก่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสวัสดิ์
3. เด็กชายภูเบศ  เวียงจันทร์
 
1. นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ
2. นายเทวรรณ์  ทับจันทร์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 1. เด็กหญิงถัลวิลา  คงโสรส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มีศิลป์
3. เด็กชายวิชาญ  พลชายน้อย
 
1. นางปิยะดา   รุณธาตุ
2. นายศรายุทธ  พงค์เกษม
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายชินกร  ไชยราช
2. เด็กชายยุทธิพล  นันท์ดี
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีโนนทอง
 
1. นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน
2. นางศิริกร  บุญแสน