การประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63...New...
ขณะนี้การประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100% ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการ สายัณห์ ผาน้อย ได้ฝากขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ...ในส่วนการพิมพ์เกียรติบัตร...ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย....โดยจะเปิดระบบให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ (เกียรติบัตรนักเรียน ครู และคณะกรรมการ)ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17:10 น.