แบบฟอร์มเอกสารรับรอง/ยืนยันนักเรียนพิการเรียนร่วม

โรงเรียนที่มีรายการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ให้ Download แบบฟอร์มรับรองยืนยัน นักเรียนพิการเรียนร่วม (ระดับเขต / ระดับภาค ) ได้ที่เว็บไซด์ สพป.ขก.1   

http://www.kkzone1.go.th/new3/index.php?topic=8440.msg9992;

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13:33 น.