กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 97.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 98.11 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำหญ้าแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.06 เงิน 4
5 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 67.74 ทองแดง 5
6 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 57.78 เข้าร่วม 6
7 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 56.73 เข้าร่วม 7
8 บ้านตอกแป้น สพป. ขอนแก่น เขต 1 56.22 เข้าร่วม 8
9 บ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.81 เข้าร่วม 9
10 บ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 45.82 เข้าร่วม 10
11 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 42.63 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 42.51 เข้าร่วม 12
13 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 33.17 เข้าร่วม 13
14 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 30.57 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 29.14 เข้าร่วม 15
16 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 28.06 เข้าร่วม 16
17 แก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 18.92 เข้าร่วม 17
18 บ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
6 บ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
7 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 4
5 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 54 เข้าร่วม 5
6 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 50 เข้าร่วม 6
7 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 34 เข้าร่วม 7
8 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.27 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 4
5 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 5
6 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 6

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.8 เงิน 4
5 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.8 เงิน 5
6 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
7 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.7 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
4 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.4 ทอง 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.2 ทอง 5
6 บ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80.6 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.8 เงิน 8
9 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.2 เงิน 10
11 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.4 เงิน 11
12 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระเดื่อง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านป่าส่าน สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 4
6 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 10
11 พงษ์ภิญโญ 1 สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 11
12 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 12
13 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
14 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6
7 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านบึงแก สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -
3 บ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 6
8 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 8

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหญ้านาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑