สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 38 15 7 60 68 6 6 1 80
2 สนามบิน 28 28 9 65 65 13 5 1 83
3 บ้านโนนรังวิทยาคาร 8 4 3 15 22 4 3 7 29
4 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 7 4 1 12 16 5 2 3 23
5 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 6 6 17 18 11 2 4 31
6 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 5 3 0 8 11 6 3 4 20
7 บ้านหนองหลุบ 4 5 2 11 13 4 2 2 19
8 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 4 4 2 10 10 2 2 1 14
9 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 4 1 2 7 10 3 5 0 18
10 บ้านค้อท่อนน้อย 4 1 2 7 8 14 3 3 25
11 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 4 1 1 6 11 8 4 4 23
12 หนองไผ่มอดินแดง 4 1 1 6 7 1 0 0 8
13 ห้วยหว้าวิทยาคม 4 0 5 9 14 2 4 1 20
14 บ้านโนนม่วง 4 0 1 5 14 6 0 3 20
15 หนองโพธิ์ประชานุกูล 4 0 1 5 7 0 0 0 7
16 บ้านแดงน้อย 3 6 5 14 22 12 1 1 35
17 บ้านดอนบม 3 5 2 10 14 5 2 1 21
18 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 3 4 2 9 15 11 4 1 30
19 ชุมชนบ้านท่าพระ 3 3 5 11 15 10 8 1 33
20 ชุมชนบ้านฝาง 3 3 4 10 21 6 2 1 29
21 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 3 3 4 10 19 3 2 0 24
22 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 3 3 4 10 12 4 1 1 17
23 บ้านโคกแปะ 3 3 3 9 12 6 2 1 20
24 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 3 3 1 7 13 9 7 3 29
25 ขอนแก่นคริสเตียน 3 3 0 6 8 0 0 0 8
26 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 3 2 1 6 7 3 0 0 10
27 สระแก้วราษฎร์บำรุง 3 1 1 5 8 1 0 0 9
28 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 3 1 0 4 7 3 0 0 10
29 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 3 0 1 4 4 5 1 0 10
30 บ้านหินลาดวังตอ 2 8 6 16 29 14 9 7 52
31 โคกงามวิทยาคาร 2 7 4 13 19 11 6 2 36
32 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 2 7 1 10 12 8 4 2 24
33 บ้านโนนบ่อ 2 4 5 11 13 8 5 4 26
34 บ้านโนนท่อนวิทยา 2 3 2 7 10 5 2 1 17
35 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 3 1 6 5 7 2 0 14
36 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 2 2 2 6 11 8 3 3 22
37 พัฒนาเด็ก 2 2 2 6 5 4 0 1 9
38 บ้านหนองหัววัว 2 1 1 4 5 4 0 0 9
39 บ้านหนองปิง 2 0 3 5 7 3 1 0 11
40 บ้านม่วง 2 0 3 5 6 2 3 1 11
41 บ้านโสกแต้ 2 0 2 4 10 9 2 0 21
42 พงษ์ภิญโญ 2 2 0 1 3 7 0 0 1 7
43 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 6 0 2 0 8
44 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 0 0 2 5 4 8 3 17
45 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 2 0 0 2 3 2 0 1 5
46 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 1 4 7 12 19 10 5 3 34
48 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1 2 4 7 11 11 4 2 26
49 บ้านทองหลาง 1 2 1 4 10 3 0 1 13
50 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 1 4 7 0 0 0 7
51 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1 2 0 3 8 7 6 2 21
52 บ้านโคกนางามปลาเซียม 1 2 0 3 7 2 0 0 9
53 หนองชาดพิทยาคม 1 2 0 3 5 9 2 2 16
54 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 1 3 5 9 9 1 2 19
55 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 1 2 4 6 2 0 0 8
56 บ้านซำจานเนินทอง 1 1 0 2 6 0 0 2 6
57 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 0 2 2 0 1 1 3
58 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1 0 2 3 4 1 0 0 5
59 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 0 1 2 6 2 1 0 9
60 บ้านหนองหิน 1 0 1 2 4 3 3 2 10
61 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1 0 1 2 3 4 5 0 12
62 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านศิลา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
64 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 0 0 1 3 4 2 5 9
65 บ้านวังโพน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
66 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
67 บ้านตอกแป้น 1 0 0 1 2 3 0 1 5
68 บ้านนาล้อม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1 0 0 1 1 1 2 2 4
70 กัลยาณีวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
71 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
72 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 3 2 5 8 10 3 3 21
74 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 0 3 2 5 5 6 4 0 15
75 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 0 3 0 3 8 3 2 4 13
76 บ้านโนนลาน 0 2 1 3 5 2 3 2 10
77 บ้านเหล่านาดี 0 2 1 3 4 4 2 3 10
78 บ้านกระเดื่อง 0 2 0 2 3 2 1 0 6
79 บ้านดอนช้าง 0 1 3 4 9 3 0 0 12
80 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 1 3 4 6 6 3 0 15
81 บ้านสะอาด 0 1 2 3 7 8 1 1 16
82 อนุบาลตั้งใจ 0 1 2 3 4 3 0 0 7
83 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 1 2 7 5 1 0 13
84 บ้านคำหญ้าแดง 0 1 1 2 3 11 5 1 19
85 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 1 1 2 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองเบ็ญ 0 1 1 2 2 7 3 5 12
87 บ้านเป็ด 0 1 1 2 2 3 1 1 6
88 เมทนีดล 0 1 1 2 2 0 1 0 3
89 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
90 บ้านหนองคลอง 0 1 0 1 6 4 2 3 12
91 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
92 บ้านโคกฟันโปง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
93 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 4 1 3 1 8
94 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 1 0 1 4 1 0 1 5
95 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 1 0 1 3 3 2 1 8
96 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
97 กุดนางทุย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 ลาดนาเพียง 0 1 0 1 2 2 1 3 5
100 บ้านท่าพระเนาว์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านดงกลาง 0 1 0 1 1 4 1 0 6
102 บ้านโคกล่าม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 บ้านโนนกู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านบึงแก 0 0 2 2 5 6 1 2 12
105 บ้านหนองคู 0 0 2 2 5 3 0 0 8
106 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 2 2 5 2 0 1 7
107 สุรัสวดี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
108 โชคมณีศึกษา 0 0 2 2 2 0 0 2 2
109 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 2 2 1 3 3 1 7
110 บ้านหนองแสงโคกน้อย 0 0 1 1 8 8 6 4 22
111 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 6 10 2 3 18
112 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 1 1 4 3 4 1 11
113 บ่่อแก 0 0 1 1 4 3 1 1 8
114 บ้านบะยาว 0 0 1 1 4 1 0 0 5
115 หินกองวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 2 4
116 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
117 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
118 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 1 1 0 3 1 1 4
121 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 5 6 5 1 16
122 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 4 5 1 2 10
123 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 4 5 0 0 9
124 บ้านป่าส่าน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
125 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
126 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
127 บ้านโกทา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
128 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 3 0 1 5 4
129 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 8 1 2 11
130 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
131 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 2 2 3 1 7
132 บ้านคำบอน 0 0 0 0 2 2 3 0 7
133 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
134 บ้านม่วงโป้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านเลิง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
136 บ้านโคกท่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 การกุศลวัดหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 4 2 2 7
140 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 3 1 0 5
141 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
142 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
144 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
145 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านหินขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
153 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านป่าเหลื่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 0 4 2 0 6
157 อนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
158 บ้านชาด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
159 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
160 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 พงษ์ภิญโญ 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 สว่างมรรคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
169 บ้านห้วยชัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านเหล่านางาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 210 179 618 997 551 256 177 1,804