สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 37 15 7 59 67 6 6 1 79
2 สนามบิน 27 27 9 63 63 13 5 1 81
3 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 7 4 1 12 16 5 2 3 23
4 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 5 5 15 17 9 2 4 28
5 บ้านโนนรังวิทยาคาร 5 4 3 12 17 3 3 6 23
6 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 5 2 0 7 10 5 2 3 17
7 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 4 4 2 10 10 1 2 1 13
8 บ้านค้อท่อนน้อย 4 1 2 7 8 11 2 3 21
9 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 4 0 1 5 8 2 4 0 14
10 หนองโพธิ์ประชานุกูล 4 0 1 5 7 0 0 0 7
11 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 3 4 2 9 15 11 4 1 30
12 ชุมชนบ้านฝาง 3 3 4 10 21 5 2 1 28
13 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 3 3 4 10 12 4 1 1 17
14 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 3 2 1 6 7 3 0 0 10
15 ชุมชนบ้านท่าพระ 3 1 4 8 11 7 7 1 25
16 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 3 1 0 4 7 3 0 0 10
17 บ้านหินลาดวังตอ 2 8 6 16 29 14 9 7 52
18 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 2 7 1 10 12 8 4 2 24
19 โคกงามวิทยาคาร 2 5 4 11 17 11 6 2 34
20 บ้านดอนบม 2 5 2 9 13 5 2 1 20
21 บ้านโนนบ่อ 2 4 5 11 13 7 5 3 25
22 บ้านแดงน้อย 2 3 3 8 14 10 1 1 25
23 บ้านโนนท่อนวิทยา 2 3 2 7 10 5 2 1 17
24 บ้านโคกแปะ 2 2 3 7 10 6 2 1 18
25 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 2 2 2 6 11 8 3 3 22
26 พัฒนาเด็ก 2 2 2 6 5 4 0 1 9
27 ขอนแก่นคริสเตียน 2 2 0 4 5 0 0 0 5
28 บ้านหนองหัววัว 2 1 1 4 5 4 0 0 9
29 บ้านหนองปิง 2 0 3 5 7 3 1 0 11
30 บ้านม่วง 2 0 3 5 6 2 3 1 11
31 บ้านโสกแต้ 2 0 2 4 9 9 2 0 20
32 บ้านโนนม่วง 2 0 1 3 12 6 0 3 18
33 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 2 0 0 2 6 0 2 0 8
34 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 0 0 2 5 4 8 3 17
35 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1 3 4 8 16 2 2 0 20
36 บ้านหนองหลุบ 1 3 1 5 8 3 2 2 13
37 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1 2 4 7 11 10 4 2 25
38 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1 2 1 4 8 7 7 2 22
39 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 1 4 7 0 0 0 7
40 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1 2 0 3 8 7 6 2 21
41 บ้านโคกนางามปลาเซียม 1 2 0 3 6 2 0 0 8
42 หนองชาดพิทยาคม 1 2 0 3 5 9 2 2 16
43 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 1 2 4 8 8 1 2 17
44 ชุมชนบ้านหนองบัว 1 1 2 4 6 2 0 0 8
45 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 6 1 0 0 7
46 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 0 2 2 0 1 1 3
47 ห้วยหว้าวิทยาคม 1 0 3 4 9 2 4 1 15
48 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1 0 2 3 3 1 0 0 4
49 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 0 1 2 6 2 1 0 9
50 บ้านหนองหิน 1 0 1 2 4 3 3 2 10
51 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 1 0 1 2 3 3 5 0 11
52 หนองไผ่มอดินแดง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
53 หนองตูมหนองงูเหลือม 1 0 1 2 2 6 2 0 10
54 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1 0 1 2 2 5 1 0 8
55 บ้านวังโพน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
56 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
57 บ้านตอกแป้น 1 0 0 1 2 3 0 1 5
58 บ้านนาล้อม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
59 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 0 0 1 1 3 2 5 6
60 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
61 กัลยาณีวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
62 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
63 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 0 3 6 9 15 8 3 3 26
66 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 0 3 2 5 5 6 4 0 15
67 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 0 3 0 3 8 3 2 4 13
68 บ้านเหล่านาดี 0 2 1 3 4 4 2 3 10
69 บ้านดอนช้าง 0 1 3 4 9 3 0 0 12
70 บ้านสะอาด 0 1 2 3 7 8 1 1 16
71 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 1 2 3 5 5 3 0 13
72 อนุบาลตั้งใจ 0 1 2 3 4 3 0 0 7
73 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 1 2 7 5 1 0 13
74 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 1 1 2 4 10 3 3 17
75 บ้านคำหญ้าแดง 0 1 1 2 3 11 5 1 19
76 บ้านหนองเบ็ญ 0 1 1 2 2 7 3 5 12
77 เมทนีดล 0 1 1 2 2 0 1 0 3
78 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
79 บ้านหนองคลอง 0 1 0 1 5 3 2 3 10
80 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
81 บ้านโคกฟันโปง 0 1 0 1 4 2 0 1 6
82 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 4 1 3 1 8
83 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 1 0 1 4 1 0 1 5
84 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 1 0 1 3 3 2 1 8
85 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
86 กุดนางทุย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
88 บ้านโนนลาน 0 1 0 1 2 2 3 2 7
89 ลาดนาเพียง 0 1 0 1 2 2 1 3 5
90 บ้านกระเดื่อง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านดงกลาง 0 1 0 1 1 4 1 0 6
92 บ้านเป็ด 0 1 0 1 1 3 1 1 5
93 บ้านโคกล่าม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านโนนกู่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านบึงแก 0 0 2 2 5 4 1 1 10
96 บ้านหนองคู 0 0 2 2 5 3 0 0 8
97 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 2 2 5 2 0 1 7
98 สุรัสวดี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
99 โชคมณีศึกษา 0 0 2 2 2 0 0 2 2
100 บ้านหนองแสงโคกน้อย 0 0 1 1 8 8 6 4 22
101 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 6 10 2 3 18
102 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 0 0 1 1 5 7 4 4 16
103 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 1 1 4 3 4 1 11
104 บ่่อแก 0 0 1 1 4 3 1 1 8
105 บ้านบะยาว 0 0 1 1 3 1 0 0 4
106 หินกองวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 2 4
107 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
109 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
110 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 1 1 0 3 3 1 6
113 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 1 1 0 3 1 1 4
114 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 5 5 1 14
115 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 4 5 1 2 10
116 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 4 5 0 0 9
117 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
118 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
119 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
120 บ้านโกทา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
121 บ้านป่าส่าน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 3 0 1 5 4
123 บ้านศิลา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
124 พงษ์ภิญโญ 2 0 0 0 0 3 0 0 1 3
125 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 8 1 2 11
126 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
127 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 2 2 3 1 7
128 บ้านคำบอน 0 0 0 0 2 2 3 0 7
129 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านม่วงโป้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 บ้านเลิง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
132 บ้านโคกท่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านซำจานเนินทอง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
134 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 การกุศลวัดหนองแวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 3 1 0 5
137 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
138 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 2 4
139 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
143 บ้านหินขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านท่าพระเนาว์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านป่าเหลื่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
155 อนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
156 บ้านชาด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
157 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
158 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
160 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านกอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 พงษ์ภิญโญ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 สว่างมรรคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
168 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านเหล่านางาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 179 161 526 880 510 247 171 1,637