สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 67 6 6 1 79
2 สนามบิน 63 13 5 1 81
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 14 9 7 52
4 ชุมชนบ้านฝาง 21 5 2 1 28
5 โคกงามวิทยาคาร 17 11 6 2 34
6 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 17 9 2 4 28
7 บ้านโนนรังวิทยาคาร 17 3 3 6 23
8 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 16 5 2 3 23
9 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 16 2 2 0 20
10 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 15 11 4 1 30
11 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 15 8 3 3 26
12 บ้านแดงน้อย 14 10 1 1 25
13 บ้านโนนบ่อ 13 7 5 3 25
14 บ้านดอนบม 13 5 2 1 20
15 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 12 8 4 2 24
16 บ้านโนนม่วง 12 6 0 3 18
17 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 12 4 1 1 17
18 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 11 10 4 2 25
19 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 11 8 3 3 22
20 ชุมชนบ้านท่าพระ 11 7 7 1 25
21 บ้านโคกแปะ 10 6 2 1 18
22 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 10 5 2 3 17
23 บ้านโนนท่อนวิทยา 10 5 2 1 17
24 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 10 1 2 1 13
25 บ้านโสกแต้ 9 9 2 0 20
26 บ้านดอนช้าง 9 3 0 0 12
27 ห้วยหว้าวิทยาคม 9 2 4 1 15
28 บ้านค้อท่อนน้อย 8 11 2 3 21
29 บ้านหนองแสงโคกน้อย 8 8 6 4 22
30 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 8 8 1 2 17
31 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 8 7 7 2 22
32 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 7 6 2 21
33 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 8 3 2 4 13
34 บ้านหนองหลุบ 8 3 2 2 13
35 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 8 2 4 0 14
36 บ้านสะอาด 7 8 1 1 16
37 บ้านป่าหม้อหนองคู 7 5 1 0 13
38 บ้านหนองปิง 7 3 1 0 11
39 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 7 3 0 0 10
40 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 7 3 0 0 10
41 หนองโพธิ์ประชานุกูล 7 0 0 0 7
42 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 0 0 0 7
43 พิมพ์ใจวิทย์ 6 10 2 3 18
44 บ้านม่วง 6 2 3 1 11
45 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 6 2 1 0 9
46 บ้านโคกนางามปลาเซียม 6 2 0 0 8
47 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 0 0 8
48 สระแก้วราษฎร์บำรุง 6 1 0 0 7
49 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 6 0 2 0 8
50 หนองชาดพิทยาคม 5 9 2 2 16
51 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 5 7 4 4 16
52 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 5 6 4 0 15
53 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 5 5 3 0 13
54 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 5 4 8 3 17
55 บ้านบึงแก 5 4 1 1 10
56 พัฒนาเด็ก 5 4 0 1 9
57 บ้านหนองหัววัว 5 4 0 0 9
58 บ้านหนองคลอง 5 3 2 3 10
59 บ้านหนองคู 5 3 0 0 8
60 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 2 0 1 7
61 ขอนแก่นคริสเตียน 5 0 0 0 5
62 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 4 10 3 3 17
63 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 4 5 5 1 14
64 ไพบูลย์วิทยา 4 5 1 2 10
65 บ้านโคกกว้าง 4 5 0 0 9
66 บ้านเหล่านาดี 4 4 2 3 10
67 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 4 3 4 1 11
68 บ้านหนองหิน 4 3 3 2 10
69 บ่่อแก 4 3 1 1 8
70 บ้านทองหลาง 4 3 0 1 7
71 อนุบาลตั้งใจ 4 3 0 0 7
72 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 2 1 0 7
73 บ้านโคกฟันโปง 4 2 0 1 6
74 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 4 1 3 1 8
75 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 4 1 0 1 5
76 บ้านโนนเรือง 4 0 1 0 5
77 บ้านคำหญ้าแดง 3 11 5 1 19
78 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 3 3 5 0 11
79 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 3 3 2 1 8
80 บ้านดอนยาง 3 3 2 0 8
81 บ้านโกทา 3 2 0 1 5
82 บ้านวังโพน 3 1 1 0 5
83 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 3 1 0 0 4
84 หนองไผ่มอดินแดง 3 1 0 0 4
85 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
86 บ้านบะยาว 3 1 0 0 4
87 บ้านป่าส่าน 3 1 0 0 4
88 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 3 0 1 5 4
89 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 0 1 0 4
90 บ้านศิลา 3 0 1 0 4
91 พงษ์ภิญโญ 2 3 0 0 1 3
92 กุดนางทุย 3 0 0 0 3
93 วัดศรีจันทร์ 3 0 0 0 3
94 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 2 8 1 2 11
95 บ้านหนองเบ็ญ 2 7 3 5 12
96 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 6 2 0 10
97 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 2 5 1 0 8
98 อนุบาลพิกุลทิพย์ 2 3 2 1 7
99 บ้านตอกแป้น 2 3 0 1 5
100 บ้านโนนลาน 2 2 3 2 7
101 ชุมชนบ้านพระยืน 2 2 3 1 7
102 บ้านคำบอน 2 2 3 0 7
103 ลาดนาเพียง 2 2 1 3 5
104 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 2 0 0 4
105 หินกองวิทยา 2 1 1 2 4
106 บ้านกระเดื่อง 2 1 1 0 4
107 บ้านม่วงโป้ 2 1 1 0 4
108 บ้านเลิง 2 1 0 3 3
109 บ้านนาล้อม 2 1 0 0 3
110 สุรัสวดี 2 1 0 0 3
111 บ้านเหล่าเกวียนหัก 2 1 0 0 3
112 บ้านโคกท่า 2 1 0 0 3
113 เอกศึกษาขอนแก่น 2 0 1 1 3
114 เมทนีดล 2 0 1 0 3
115 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 0 1 0 3
116 โชคมณีศึกษา 2 0 0 2 2
117 บ้านซำจานเนินทอง 2 0 0 2 2
118 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 2 0 0 1 2
119 บ้านเลิงเปือย 2 0 0 0 2
120 การกุศลวัดหนองแวง 2 0 0 0 2
121 บ้านดงกลาง 1 4 1 0 6
122 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 3 2 5 6
123 บ้านเป็ด 1 3 1 1 5
124 บ้านงิ้ว 1 3 1 0 5
125 บ้านโนนเขวา 1 2 2 1 5
126 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 1 2 1 2 4
127 บ้านหนองบัวน้อย 1 2 1 0 4
128 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1 2 0 1 3
129 บ้านหนองกุงน้อย 1 2 0 0 3
130 กัลยาณีวิทยา 1 1 1 1 3
131 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 1 1 1 3
132 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 1 1 1 0 3
133 บ้านโคกล่าม 1 1 1 0 3
134 บ้านหนองขามประชาบำรุง 1 1 0 1 2
135 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 0 0 2
136 บ้านโนนกู่ 1 1 0 0 2
137 บ้านหินขาว 1 1 0 0 2
138 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 1 0 2
139 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 0 1 0 2
140 บ้านป่าสังข์หนองฮี 1 0 1 0 2
141 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
142 บ้านบึงฉิม 1 0 0 1 1
143 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
144 ไตรมิตรวิทยาคาร 1 0 0 1 1
145 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 0 0 0 1
147 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
148 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
149 บ้านท่าพระเนาว์ 1 0 0 0 1
150 บ้านป่าเหลื่อม 1 0 0 0 1
151 บ้านแก่นประดู่ 1 0 0 0 1
152 บ้านโจดศรีวิชัย 0 3 3 1 6
153 บ้านหนองปอ 0 3 2 0 5
154 อนุบาลลดาวัลย์ 0 3 1 2 4
155 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 3 1 1 4
156 บ้านชาด 0 3 0 0 3
157 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 2 0 1 2
158 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 2 0 0 2
159 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 0 1 1 2 2
160 บ้านดงเก่า 0 1 1 0 2
161 บ้านกอก 0 1 0 1 1
162 บ้านป่าหวาย 0 1 0 1 1
163 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 1
164 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
165 พงษ์ภิญโญ 1 0 1 0 0 1
166 สว่างมรรคา 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 3 0 3
168 บ้านโจดใหญ่ 0 0 1 0 1
169 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 1 0 1
170 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0
171 บ้านเหล่านางาม 0 0 0 0 0
รวม 880 510 247 171 1,808