สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 66 6 5 1 77
2 สนามบิน 61 13 5 1 79
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 14 9 7 52
4 บ้านแดงน้อย 22 12 1 1 35
5 บ้านโนนรังวิทยาคาร 22 4 3 7 29
6 ชุมชนบ้านฝาง 21 6 2 1 29
7 โคกงามวิทยาคาร 19 11 6 2 36
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 18 11 2 4 31
9 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 16 5 2 3 23
10 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 16 3 2 0 21
11 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 15 11 4 1 30
12 ชุมชนบ้านท่าพระ 15 10 8 1 33
13 บ้านโนนม่วง 14 6 0 3 20
14 บ้านดอนบม 14 5 2 1 21
15 ห้วยหว้าวิทยาคม 14 2 4 1 20
16 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 13 10 5 3 28
17 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 13 9 7 3 29
18 บ้านโนนบ่อ 13 8 5 4 26
19 บ้านหนองหลุบ 13 4 2 2 19
20 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 12 8 4 2 24
21 บ้านโคกแปะ 12 6 2 1 20
22 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 12 4 1 1 17
23 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 11 11 4 2 26
24 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 11 8 4 4 23
25 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 11 8 3 3 22
26 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 11 6 3 4 20
27 บ้านโสกแต้ 10 9 2 0 21
28 บ้านโนนท่อนวิทยา 10 5 2 1 17
29 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 10 3 5 0 18
30 บ้านทองหลาง 10 3 0 1 13
31 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 9 9 1 2 19
32 บ้านดอนช้าง 9 3 0 0 12
33 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 8 10 3 3 21
34 บ้านหนองแสงโคกน้อย 8 8 6 4 22
35 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 7 6 2 21
36 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 8 3 2 4 13
37 สระแก้วราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
38 ขอนแก่นคริสเตียน 8 0 0 0 8
39 บ้านค้อท่อนน้อย 7 14 3 3 24
40 บ้านสะอาด 7 8 1 1 16
41 บ้านป่าหม้อหนองคู 7 5 1 0 13
42 บ้านหนองปิง 7 3 1 0 11
43 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 7 3 0 0 10
44 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 7 3 0 0 10
45 หนองไผ่มอดินแดง 7 1 0 0 8
46 พงษ์ภิญโญ 2 7 0 0 1 7
47 หนองโพธิ์ประชานุกูล 7 0 0 0 7
48 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 0 0 0 7
49 พิมพ์ใจวิทย์ 6 10 2 3 18
50 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 6 6 3 0 15
51 บ้านหนองคลอง 6 4 2 3 12
52 บ้านม่วง 6 2 3 1 11
53 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 6 2 1 0 9
54 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 0 0 8
55 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 6 0 2 0 8
56 บ้านซำจานเนินทอง 6 0 0 2 6
57 หนองชาดพิทยาคม 5 9 2 2 16
58 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 5 6 5 1 16
59 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 5 6 4 0 15
60 บ้านบึงแก 5 6 1 2 12
61 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 5 4 8 3 17
62 พัฒนาเด็ก 5 4 0 1 9
63 บ้านหนองหัววัว 5 4 0 0 9
64 บ้านหนองคู 5 3 0 0 8
65 บ้านโนนลาน 5 2 3 2 10
66 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 2 0 1 7
67 หนองตูมหนองงูเหลือม 4 6 2 0 12
68 ไพบูลย์วิทยา 4 5 1 2 10
69 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 4 5 1 0 10
70 บ้านโคกกว้าง 4 5 0 0 9
71 บ้านเหล่านาดี 4 4 2 3 10
72 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 4 3 4 1 11
73 บ้านหนองหิน 4 3 3 2 10
74 บ่่อแก 4 3 1 1 8
75 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 4 2 2 1 8
76 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 2 1 1 7
77 บ้านโคกฟันโปง 4 2 0 1 6
78 บ้านป่าส่าน 4 2 0 0 6
79 บ้านโคกนางามปลาเซียม 4 2 0 0 6
80 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 4 1 3 1 8
81 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 4 1 0 1 5
82 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 4 1 0 0 5
83 บ้านบะยาว 4 1 0 0 5
84 บ้านศิลา 4 0 1 0 5
85 บ้านโนนเรือง 4 0 1 0 5
86 บ้านคำหญ้าแดง 3 11 5 1 19
87 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 3 4 5 0 12
88 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 4 2 5 9
89 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 3 3 2 1 8
90 บ้านดอนยาง 3 3 2 0 8
91 อนุบาลตั้งใจ 3 3 0 0 6
92 บ้านกระเดื่อง 3 2 1 0 6
93 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 3 2 0 1 5
94 บ้านโกทา 3 2 0 1 5
95 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 2 0 0 5
96 บ้านวังโพน 3 1 1 0 5
97 บ้านเหล่าเกวียนหัก 3 1 0 0 4
98 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 3 0 1 5 4
99 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 0 1 0 4
100 กุดนางทุย 3 0 0 0 3
101 วัดศรีจันทร์ 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 2 8 1 2 11
103 บ้านหนองเบ็ญ 2 7 3 5 12
104 อนุบาลพิกุลทิพย์ 2 3 2 1 7
105 บ้านเป็ด 2 3 1 1 6
106 บ้านตอกแป้น 2 3 0 1 5
107 บ้านคำบอน 2 2 3 0 7
108 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 2 0 0 4
109 หินกองวิทยา 2 1 1 2 4
110 บ้านม่วงโป้ 2 1 1 0 4
111 บ้านเลิง 2 1 0 2 3
112 บ้านนาล้อม 2 1 0 0 3
113 บ้านท่าพระเนาว์ 2 1 0 0 3
114 สุรัสวดี 2 1 0 0 3
115 บ้านโคกท่า 2 1 0 0 3
116 เอกศึกษาขอนแก่น 2 0 1 1 3
117 เมทนีดล 2 0 1 0 3
118 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 0 1 0 3
119 โชคมณีศึกษา 2 0 0 2 2
120 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 2 0 0 1 2
121 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 0 0 0 2
122 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 0 0 0 2
123 บ้านเลิงเปือย 2 0 0 0 2
124 การกุศลวัดหนองแวง 2 0 0 0 2
125 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 1 4 2 2 7
126 บ้านดงกลาง 1 4 1 0 6
127 บ้านโจดศรีวิชัย 1 3 3 1 7
128 บ้านงิ้ว 1 3 1 0 5
129 ชุมชนบ้านพระยืน 1 2 3 1 6
130 บ้านโนนเขวา 1 2 2 1 5
131 ลาดนาเพียง 1 2 1 3 4
132 บ้านหนองบัวน้อย 1 2 1 0 4
133 บ้านหนองกุงน้อย 1 2 0 0 3
134 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1 1 2 2 4
135 กัลยาณีวิทยา 1 1 1 1 3
136 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 1 1 1 3
137 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 1 1 1 0 3
138 บ้านโคกล่าม 1 1 1 0 3
139 บ้านหนองขามประชาบำรุง 1 1 0 1 2
140 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 0 0 2
141 บ้านโนนกู่ 1 1 0 0 2
142 บ้านหินขาว 1 1 0 0 2
143 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 1 0 2
144 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 0 1 0 2
145 บ้านป่าสังข์หนองฮี 1 0 1 0 2
146 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
147 บ้านบึงฉิม 1 0 0 1 1
148 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 1 1
149 ไตรมิตรวิทยาคาร 1 0 0 1 1
150 บ้านดอนหญ้านาง 1 0 0 0 1
151 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
152 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
153 บ้านป่าเหลื่อม 1 0 0 0 1
154 บ้านแก่นประดู่ 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองปอ 0 4 2 0 6
156 อนุบาลลดาวัลย์ 0 3 1 2 4
157 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 3 1 1 4
158 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 2 0 1 2
159 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 2 0 0 2
160 พงษ์ภิญโญ 1 0 2 0 0 2
161 บ้านดงเก่า 0 1 1 0 2
162 บ้านกอก 0 1 0 1 1
163 บ้านป่าหวาย 0 1 0 1 1
164 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 1
165 บ้านชาด 0 1 0 0 1
166 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 0 1
167 สว่างมรรคา 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 3 0 3
169 บ้านห้วยชัน 0 0 1 0 1
170 บ้านโจดใหญ่ 0 0 1 0 1
171 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 1 0 1
172 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0
173 บ้านเหล่านางาม 0 0 0 0 0
รวม 968 548 255 176 1,947