หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศศิธร ภูสีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระภาษาไทย
2 นายรรรรรร รันรัตติยา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระภาษาไทย
3 นางสาวอัจฉรา บุญลบ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระภาษาไทย
4 นายสำรวย อำมาตหิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระคณิตศาสตร์
5 นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระคณิตศาสตร์
6 นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระวิทยาศาสตร์
7 นางสุรีพร อิสสระวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎรคุรุวิทยาคาร) เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระวิทยาศาสตร์
8 นายสนิท กิจโป้ ครู โรงเรียนบ้านหนองปิง เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระสังคมศึกษา
9 นายสมเกียรติ ไกรราษฎร์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระสังคมศึกษา
10 นางสาวทิพย์ทิวาณพร ลากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระสุขศึกษา พลศึกษา
11 นางนิภาภรณ์ พานิชพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระสุขศึกษา พลศึกษา
12 นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
13 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
14 นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
15 นายอภิณัฐ นาเลาห์ ครู โรงเรียนบ้านแดงราษฏร์สามัคคี เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
16 นางสาวศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
17 นางสาวพีริยา พิมหานาม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
18 นางสาวกนกกร พลโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
19 นางสาวกุสุมาภรณ์ ปัดทำ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
20 นางดารา กำลังเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระศิลปะ
21 นางสาวสุพัตรา อุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
22 นางสาวน้ำผึ้ง เพ็ชรอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
23 นางสาวปาณิสรา โม้ชา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
24 นายพัลลภ ศรีพรรณ ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
25 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพร ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระภาษาต่างประเทศ
26 นายปฐมพงษ์ ชาดาหงอก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล สาระภาษาต่างประเทศ
27 นางปิยะพร วิชาชัย ครู ค.ศ 3 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นายชนินทร์ มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน ครู ค.ศ 3 โรงเรียนบ้านดอนบม เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นายสมยศ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบ้านชาด เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมท้องถิ่น
31 นางมยุรี แอบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมท้องถิ่น
32 พิชญุตม์ กันตัง ครู โรงเรียนสนามบิน เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมท้องถิ่น
33 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครู โรงเรียนสนามบิน เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล กิจกรรมท้องถิ่น
34 นายภัทรพงศ์ แก้ววงษา ครู โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาปฐมวัย
35 นางสาวรสรินทร์ แปลมูลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาปฐมวัย
36 นางสุมลทรา แสนเมือง ครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
37 นางสาวนริสา พันธ์กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
38 นายพงศธร พาเบ้า ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
39 นางสาวภัชราพร มูลตรีภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
40 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
41 น.ส.พรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
42 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
43 นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
44 นางสาคร บุตรคุณ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
45 นางประไพร สาพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
46 นางเสรีรัตน์ อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
47 นางธิติมา อรรคฮาต ครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
48 นางอภัยวัลย์ กึกก้อง ครู โรงเรียนสนามบิน ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
49 นางศิริพร บุญโชติ ครู โรงเรียนสนามบิน ผู้ประสานงาน สาระภาษาไทย
50 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
51 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
52 น.ส.สุกัญญา มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
53 นางวิจิตรา ล้อวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
54 นางเพชรศร ภาระพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
55 นายสุรศักดิ์ กิติสารกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
56 นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
57 นายจักรพงศ์ โชติการณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
58 นางมธุรส หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระคณิตศาสตร์
59 ดร.ธนกิจ ไชยมาดี ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
60 ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
61 นางจิตรา ไขขุนทด ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
62 นางยวงพร ศิริทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
63 นางปุญญิศา เบญจศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
64 นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
65 นางดาราวรรณ อนันทนสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
66 นางนิตยา อรรคษร ครู โรงเรียนสนามบิน ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
67 นางวณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัย ครู โรงเรียนสนามบิน ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
68 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หัวโทน โรงเรียนสนามบิน ผู้ประสานงาน สาระวิทยาศาสตร์
69 นายสามารถ สืบสำราญ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระสังคมศึกษา
70 นายสงกา สีอ่อน ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระสังคมศึกษา
71 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระสังคมศึกษา
72 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระสุขศึกษา พลศึกษา
73 ดร.พงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระสุขศึกษา พลศึกษา
74 นางจอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระศิลปะ
75 นายชูชาติ จันทร์สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระศิลปะ
76 ดร.ชนิสา ฮวดศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระศิลปะ
77 นายโอภาส ธีรวรวรรณ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
78 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
79 นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
80 นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาต่างประเทศ
81 ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สาระภาษาต่างประเทศ
82 นางสังเวียน หล้าจันทร์ดา ครู ผู้ประสานงาน สาระภาษาต่างประเทศ
83 นางสิริกัญญา คาเบดะ ครู ผู้ประสานงาน สาระภาษาต่างประเทศ
84 นางลำพู แก้วโนนตุ่น ครู ผู้ประสานงาน สาระภาษาต่างประเทศ
85 นายประสิทธิ์ ภูมิขันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 นางจอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมท้องถิ่น
89 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมท้องถิ่น
90 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน กิจกรรมท้องถิ่น
91 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
92 ดร.ฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
93 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
94 นายอภิชาต นาเลาห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
95 นางศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
96 นางนิศารัตน์ กันทรดุษฎี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
97 นางสุภาพ ถามีคำ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
98 นางสุกัญญา สุทธิดนัย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
99 นางสาวสุวัทนา สมบัติธีระ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผู้ประสานงาน การศึกษาปฐมวัย
100 ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
101 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
102 นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหลุบ ผู้ประสานงาน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
103 ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
104 นายประสิทธิ์ ภูมิขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ
105 ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
106 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพทย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
107 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
108 นายสุรไกร หานะกุล พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
109 นางณิชากร ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
110 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต1 คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
111 นายประสิทธิ์ ภูมิขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
112 นายปรีชา นารีวิจิตร ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 14 คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
113 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
114 นายบัวเรียน อโรคยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
115 นายเวหา เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
116 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทสก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน
117 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิทรรศการถนนคนเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]