หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 126 โรงเรียนกุดนางทุย 3 31 6
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 40 135 61
3 214 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 31 105 54
4 096 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 11 19 17
5 200 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 8 12 10
6 132 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 8 27 13
7 185 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 21 58 34
8 217 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0
9 178 โรงเรียนบ่่อแก 9 15 12
10 173 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 8 18 11
11 086 โรงเรียนบ้านกอก 3 7 5
12 122 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 24 66 39
13 142 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 33 68 54
14 138 โรงเรียนบ้านคำบอน 7 11 9
15 184 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 20 57 25
16 161 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13 33 20
17 089 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 6 14 10
18 190 โรงเรียนบ้านค้อ 1 6 3
19 028 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 30 75 52
20 040 โรงเรียนบ้านงิ้ว 5 10 3
21 175 โรงเรียนบ้านชาด 3 3 3
22 035 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 8 27 14
23 144 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 26 9
24 052 โรงเรียนบ้านดงพอง 0 0 0
25 152 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 5 4
26 068 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 17 37 23
27 088 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 10 19 16
28 062 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0
29 026 โรงเรียนบ้านดอนบม 22 42 29
30 055 โรงเรียนบ้านดอนยาง 10 20 11
31 037 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 1 1
32 016 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 0 0 0
33 015 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 6 10 10
34 051 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 7 10 9
35 024 โรงเรียนบ้านทองหลาง 17 51 21
36 058 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 26 39 34
37 008 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 3 5 4
38 137 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 35 64 53
39 198 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 34 12
40 182 โรงเรียนบ้านนาเพียง 0 0 0
41 191 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 2 2 2
42 146 โรงเรียนบ้านบะยาว 5 14 9
43 094 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 2 3 2
44 108 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0
45 102 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 24 44 37
46 156 โรงเรียนบ้านบึงแก 16 34 16
47 130 โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง 0 0 0
48 064 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 2 2 2
49 189 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 7 24 11
50 193 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 13 29 20
51 131 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 3 2
52 042 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 1 3 1
53 047 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 4 9 5
54 053 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 2 2
55 073 โรงเรียนบ้านม่วง 12 32 19
56 034 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 5 10 7
57 151 โรงเรียนบ้านวังโพน 5 14 9
58 070 โรงเรียนบ้านศิลา 5 11 6
59 116 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 9 18 14
60 009 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 17 33 24
61 074 โรงเรียนบ้านสะอาด 17 39 27
62 038 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 6 12 6
63 113 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 2 3 3
64 097 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 4 4
65 083 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 9 12 9
66 104 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 3 4 4
67 180 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 16 43 26
68 033 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 23 14
69 162 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 5 8 5
70 032 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 16 55 24
71 011 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 12 28 14
72 079 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 10 5
73 082 โรงเรียนบ้านหนองปอ 6 12 6
74 041 โรงเรียนบ้านหนองปิง 11 17 13
75 163 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 8 17 10
76 019 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 31 90 56
77 128 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 21 42 28
78 046 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 9 31 17
79 087 โรงเรียนบ้านหนองหิน 17 55 24
80 149 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 27 57 39
81 101 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 10 23 16
82 145 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 18 32 20
83 012 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 8 20 10
84 136 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 18 35 31
85 059 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 27 49 40
86 010 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 4 6 6
87 031 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 26 61 44
88 066 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 15 34 22
89 025 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 37 77 51
90 044 โรงเรียนบ้านหินขาว 2 6 3
91 170 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 3 8 4
92 124 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 64 194 117
93 195 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 18 59 34
94 095 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 2 1
95 013 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0
96 057 โรงเรียนบ้านเต่านอ 0 0 0
97 093 โรงเรียนบ้านเป็ด 7 23 10
98 045 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 10 24 16
99 085 โรงเรียนบ้านเลิง 8 40 12
100 071 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 4 24 8
101 072 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 3 8 5
102 021 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 9 13 11
103 050 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 1 1 1
104 039 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 13 18 18
105 125 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 5 13 7
106 187 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 1 2 2
107 218 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 3 1
108 099 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 41 93 66
109 141 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 18 36 29
110 127 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 28 55 42
111 048 โรงเรียนบ้านโกทา 6 8 6
112 169 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 9 21 16
113 076 โรงเรียนบ้านโคกท่า 3 5 4
114 179 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 11 26 13
115 027 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 7 24 15
116 029 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 5 3
117 105 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 16 36 22
118 030 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 38 90 61
119 023 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 0 0 0
120 091 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 21 43 33
121 158 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 8 14 12
122 150 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 1 6 3
123 036 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 2 8 5
124 165 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 2 2
125 157 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 4 2
126 018 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 16 7
127 075 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 25 41 36
128 134 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 19 39 32
129 197 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 31 61 48
130 063 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 23 43 34
131 043 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 39 79 56
132 065 โรงเรียนบ้านโนนลาน 12 27 23
133 017 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 9 11 10
134 061 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 7 6
135 176 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 0 0 0
136 147 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 6 10 6
137 139 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 22 51 37
138 167 โรงเรียนบ้านไก่นา 0 0 0
139 111 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 2 2 2
140 177 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 9 27 12
141 186 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง 0 0 0
142 199 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 30 77 45
143 084 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
144 049 โรงเรียนลาดนาเพียง 8 23 10
145 143 โรงเรียนสนามบิน 94 254 149
146 222 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 9 22 15
147 020 โรงเรียนสว่างมรรคา 1 1 1
148 133 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา 0 0 0
149 129 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 5 12 8
150 207 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 22 46 32
151 054 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 14 36 18
152 221 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 2 1
153 171 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 8 19 15
154 090 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 9 38 19
155 154 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 6 6
156 203 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 2 2 2
157 194 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 27 91 51
158 140 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 83 265 135
159 174 โรงเรียนอนุบาลนัฐสุดา 0 0 0
160 206 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 8 13 11
161 204 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 6 9 8
162 078 โรงเรียนอานันทนวิทยา 0 0 0
163 213 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 3 8 3
164 135 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 3 6 6
165 159 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 38 83 59
166 210 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 20 2
167 224 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 5 20 9
168 201 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 2 2 2
169 166 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 29 78 47
170 123 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 0 0 0
171 098 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 4 10 5
172 092 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 15 4
173 172 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 2 6 3
174 196 โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
175 208 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 10 54 16
176 069 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 0
177 080 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
178 216 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 10 12 11
179 219 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 0 0 0
180 056 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 22 57 24
181 160 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 4 10 5
182 183 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 10 19 14
183 192 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 9 25 17
184 202 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 15 9
185 205 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0
186 211 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 3 35 7
187 115 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 7 5
188 100 โรงเรียนสุรัสวดี 4 7 3
189 110 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
190 155 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
191 109 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 8 16 8
192 112 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
193 168 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
194 114 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
195 117 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
196 118 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0
197 148 โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น 0 0 0
198 121 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
199 119 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
200 181 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
201 220 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
202 215 โรงเรียนอนุบาลสวนสน 0 0 0
203 164 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
204 120 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
205 223 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
206 077 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 1
207 212 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0
208 014 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
209 209 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
210 153 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 2 5 2
211 081 โรงเรียนเมทนีดล 4 4 4
212 022 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 4 7 4
213 103 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 16 56 30
214 107 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
215 004 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 19 26 23
216 003 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 17 29 23
217 002 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 0 0
218 106 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
รวม 2138 5223 3218
8441

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]