หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 83 68 83.95% 6 7.41% 6 7.41% 1 1.23% 81
2 โรงเรียนสนามบิน 94 65 77.38% 13 15.48% 5 5.95% 1 1.19% 84
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 64 29 49.15% 14 23.73% 9 15.25% 7 11.86% 59
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 41 22 61.11% 12 33.33% 1 2.78% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 39 22 61.11% 4 11.11% 3 8.33% 7 19.44% 36
6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 31 21 70% 6 20% 2 6.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 38 19 50% 11 28.95% 6 15.79% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 38 19 51.35% 10 27.03% 5 13.51% 3 8.11% 37
9 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 25 19 79.17% 3 12.5% 2 8.33% 0 0% 24
10 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 35 18 51.43% 11 31.43% 2 5.71% 4 11.43% 35
11 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 28 16 61.54% 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 31 15 48.39% 11 35.48% 4 12.9% 1 3.23% 31
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 40 15 44.12% 10 29.41% 8 23.53% 1 2.94% 34
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 23 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนบ้านดอนบม 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 27 14 66.67% 2 9.52% 4 19.05% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 37 13 40.63% 9 28.13% 7 21.88% 3 9.38% 32
18 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 31 13 43.33% 8 26.67% 5 16.67% 4 13.33% 30
19 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 26 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 21 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 30 11 39.29% 11 39.29% 4 14.29% 2 7.14% 28
24 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 27 11 40.74% 8 29.63% 4 14.81% 4 14.81% 27
25 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 26 11 44% 8 32% 3 12% 3 12% 25
26 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 24 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 22 10 47.62% 9 42.86% 2 9.52% 0 0% 21
28 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 19 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 18 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
30 โรงเรียนบ้านทองหลาง 17 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 16 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 21 9 42.86% 9 42.86% 1 4.76% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 17 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 30 8 28.57% 14 50% 3 10.71% 3 10.71% 28
35 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 33 8 33.33% 10 41.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 27 8 30.77% 8 30.77% 6 23.08% 4 15.38% 26
37 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 24 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
38 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ 17 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านสะอาด 17 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านหนองปิง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 22 6 28.57% 10 47.62% 2 9.52% 3 14.29% 21
52 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 17 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
54 โรงเรียนบ้านม่วง 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 22 5 27.78% 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 18
60 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
61 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 18 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม มอดินแดง 19 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านบึงแก 16 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 29 5 25% 4 20% 8 40% 3 15% 20
65 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองคู 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านโนนลาน 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 16 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนบ้านหนองหิน 17 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ่่อแก 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านบะยาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านศิลา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 20 3 15% 11 55% 5 25% 1 5% 20
88 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 12 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 12
89 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 16 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
90 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านดอนยาง 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านโกทา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านวังโพน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 10 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 9
99 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนกุดนางทุย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 15 2 15.38% 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 13
103 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 18 2 11.76% 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 17
104 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านเป็ด 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านคำบอน 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
109 โรงเรียนลาดนาเพียง 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
110 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านเลิง 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
114 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนสุรัสวดี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านโคกท่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
119 โรงเรียนเมทนีดล 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
122 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
130 โรงเรียนบ้านงิ้ว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านหินขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองปอ 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
156 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านชาด 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านกอก 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนสว่างมรรคา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 5 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]