หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ชุมแวงวาปีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กรมน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นางจิตรจา ศรีน้อยครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
4. นางโสภา จันทร์เทพย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางลัดดา มาป้องครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา โยทองยศครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางยุพิน โพธิ์ทองครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราพร อินทรทัพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ดรพลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางอรุณรัศมี ประดาพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวศิลปิน ทานสมบัติครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ ขุนวงษาครู โรงเรียนบ้านดงเก่ากรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ชาสิงห์แก้วครู โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
7. นางนิตยา สุขวิชัยครู โรงเรียนโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเพ็ชรัตน์ อ่างยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางอภิวรรณ ดวงจันทิพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
3. นางทองเพชร ศรีกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายวันชัย อุดมฉวีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสายฝน สมจิตต์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
7. นางพิลาพร วิชาดีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช ชาญศึกครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
3. นางวรรริภา ศรีโยวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายคำมี ลุงนามครู โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสุวิมล จำปางามครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นางลำพูน อนุรักษาครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่กรรมการ
7. นางเพ็ญพร เสละทองครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางทองปาน มิ่งมงคลครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อัตภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
4. นางพรทิพย์ วิเศษศิริครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นายเกียรติศักดื์ แสนคำครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
6. นางคำไข น้อยชมภูครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการ
7. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เหล็กชูชาติครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีนางครู โรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
5. นางพรรัตน์ ภูมิการีย์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
6. นายรักไทย ละทัยนิลครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
7. นางนวลปราง พรมกรรณ์ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายทนงเดช วันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางประนมไพร ภูพันหงส์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการ
4. นางธนานันท์ ชาติชนบทครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางประทุมวัน นาคนาคาครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
6. นางเอื้อมพร สุนทรพิทักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวชิดชนก หล้าทูครู โรงเรียนบ้านสว่างศิริพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอุบล ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสุขใจ แก้วแสนเมืองครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางภัททิลา แสนแป้ครู โรงเรียนบ้านกุดนางทุยกรรมการ
4. นางระเบียบ คำศิริรักษ์ครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นายสมาน คำโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
6. นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันทร์กุลครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
7. นางชามาพร ราวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดำทมิฬ แสนสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย พิมพ์โพธิ์ครู โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เฉิดรัศมีครู โรงเรียนบ้านหนองเบญกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครู โรงเรียนบ้านขามป้อมฯกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ศรีนภาดรครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนโนนรังวิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ทุมสวัสดิ์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวลักคณา เจริญกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
4. นางสาวชวนชื่น เสรีวงศ์ ณ อยุธยาครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิวิไล ทับอาษาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
6. นางปภัสรา ใจทานครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางอริณดา บรรณวงษาครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจุุฑาทิพย์ ชาญประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจรูญลักษณ์ พาสกุลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางโฉมยงค์ โพธิ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีละโคตรครู โรงเรียนบ้านดงพองกรรมการ
5. นางจงกล อรจันทร์ครู โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
6. นางพรรณี เหมนิธิครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
7. นางสถาพร แก้วภูมิแห่ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายนุกูลกิจ คำสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สอนศิวโมกข์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรอินทร์ มูลศรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางรัตติกานต์ งามจิตรครู โรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางคำนึงนิจ ไชยตาแสงครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
6. นางสารภี ทาอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
7. นางจรินทร น้อยผางครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางบุษรา อ่อนคงสพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ โสแสนน้อยครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ดอนพันธ์ช้างครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. ผศ.อารีย์ พาวัฒนา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
6. นางสมร ชัยกัณหาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อประธานกรรมการ
2. นายบุญเลี้ยง ดีโวครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นายพรเทพ พวงเพียงงามครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสมพร พลมุขครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
6. นายวัชชิราวุฒิ ศรีโคตรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนราวุธ รามศิริผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ1ประธานกรรมการ
2. นางสำรี หอมชื่นใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางสาวคำปลิว กองแก้วครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
4. นางสมร แสนแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นางนัฐพร สังข์ทองครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองกรรมการ
6. นางสาวบุษบา พลรัตน์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ลอยคลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญญะโชติครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ผาสุขครู โรงเรียนบ้านหนองชาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา พลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐฯกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ ดาสีวังปาครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไวยากรณ์ ยะนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายพิชญุตม์ กันตังครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางจรีพร หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางบรรจบ นามพลกรังครู โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฏร์วิทยา)กรรมการ
6. นางประทุม จำปานุ้ยครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ลอยคลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญณะโชติครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ผาสุขครู โรงเรียนบ้านหนองชาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา พลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐฯกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ ดาสีวังปาครู โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายไวยากรณ์ ยะนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายพิชญุตม์ กันตังครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางจรีพร หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางบรจบ นามพลกรังครู โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นางประทุม จำปานุ้ยครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพฤาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางเพชรศร ภาระพงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางอารยพร รุญเจริญครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวอิสยาภรณ์ เลาหะกาญจนศิริครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โชติการณ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสยาภรณ์ เลาหะกาญจนศิริครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไรภรณ์ วงษ์เบาะครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยกรรมการ
4. นางจารุณี พุ่มมีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางภัทริกา สีหาครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
6. นางอัญชญา ม่วงภูเขียวครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพุทธชัย อุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอานันทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองทรัพย์ สีสุกองครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางวิภาดา สรณารักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์ครู โรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
5. นางสาวดลลชา มาตมุนครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
6. นางสุเนตร เทียมทะนงครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ แก้วบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธารา เอกานุกูลครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วิจิตรปัญญาครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นายไชยยงค์ สาสุนทรครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายภาวัต โทพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นางมธุรส หอทองครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชุมพล เสนาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือยประธานกรรมการ
2. นางพรรณี จันทภาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายสยาม บุตรศรีครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
4. นางชลดา สิงสองครครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางมะลิ แสนบุตรครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เจริญสุขผอ.โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางประดับศรี ไชยสิงห์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคารกรรมการ
4. นางประครอง แสนไชยโรงเรียนหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
5. นางชุลีพร วรวสุวัสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวอัมพรทิพย์ แหย่งบุดดาโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หัวโทนโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
3. นางวานิตย์ นามศิริโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางบรรจง บุตรทาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
5. นายประดิษฐิ์ แก้วสีหาบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
6. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
7. นางมะลิพรรณ กันพยันต์โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายคนองเดช เชษฐบุตรผอ.โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โพธิลุขาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางแหวนใจ ภู่เงินโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
4. นางสหพร บุญสุขโรงเรียนบ้านกุดนางทุยกรรมการ
5. นางสาวปวริศา วงษ์ชัยยาโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
6. นางวิไลพรรณ คุ้มวงศ์ดีโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมจิต มีลุนผอ.โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุณี วันชัยโรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
3. นางชลิดา โสตธิมัยโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
4. นางดวงใจ สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
5. นายประสงค์ ดอนบรรเทาโรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
6. นางวณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย อำมาตหินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
2. นางนัตติยา มีโพนทองโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
3. นางขวัญจิรา รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นางสาวประภาพร สุขพูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ.โรงเรียนพงษ์ภิญโญ2ประธานกรรมการ
2. นางปภาวรินท์ เชาวน์ชื่นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายปริญญา บุญฤาชา โรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ ใบเจริญโรงเรียนโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
5. นางสาวถนอมจิตร โคตรบุตรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล คำมะณีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอรวรรณ ประมูลจักโกโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
5. นางดาราวรรณ อานันทนสกุลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แก้วอาจผอ.โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นางจรรยาภรณ์ อิสระวงษ์โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางจันทร์แรม สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
6. นางธมนวรรณ สมดีโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดุลยภาคย์ คำเพราะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
2. นายนพนันท์ เหมนิธิโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์สฤษฎิ์)กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ใจซื่อโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
4. นางจงจิต นาอุดมโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง โชติบ้านขามผอ.โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเจริญ บรรณวงษาโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ นามตะโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นางรัชฎาพร สิงคิบุตรโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
5. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายไทสิทธิ์ บุตรโสผอ.โรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สองสีโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ แก้ววงษาโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางกอบแก้ว ยศพลเสนีย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางศรีเมือง สีขาวน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
6. นางนิตยา อรรคษรโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอุดม จันทร์โสดาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศว์ คำผาบโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ พิมหานามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุนา พลอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. นายวิทวัส โพธิลุขาโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา มูลตรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอุดม จันทร์โสดาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีลาโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นายพูนทรัพย์ หารพะยอมโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี ศิริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายปรีชา บุญณะโชติโรงเรียนสาธิตมอดินแดงกรรมการ
6. นายสุคนธ์ รบไพรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีลับขวารอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายชัยวิชิต มูลป้อมโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ หารหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
5. นายปิโยรส ถนอมดำรงสักดิ์โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางนภาพร ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสรี สิทธอุปชาผอ.โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุลโรงเรียนหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางอาภัสรา ทีดงเย็นโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
4. นายศรพิชัย นครศรีโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ หาปู่ทนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายรัญจวน ศรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเจตน์ มงคลสวีสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหนูเจียม เชื้อสาวะถึครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ สีตะวันครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่น ดีพรวนครู โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีวิชาครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางบุญจันทร์ ชนะโยธาครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพีรยา นามวงศ์ษาครู โรงเรียนหินลาดวังตอรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณงาม ศรีษะโคตรครู โรงเรียนหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางสุภรณ์ พันธุ์เสือครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปัญญา รอดแพงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายเสมอ ทองอ้มครู โรงเรียนบ้านสาวะถีรองประธานกรรมการ
3. นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮดครู โรงเรียนบ้านเหมือนแอ่คุีุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางระเบียบ เพียสุพรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
5. นางสาวสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา รอดแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จงสถิตรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
4. นางถาวร แก้วสีหาบุตรครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
5. นางประครอง พงษ์ชนะครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปัญญา รอดแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร อุ่นผางครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
4. นางเพ็ญแข บัวภาครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรพร ดิษฐเกษรครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย ฤทธิ์รักษาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ตั้งขันติวิริยะครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณา มยุรีสวรรค์ครู โรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรา หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สำเริงครู โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย ฤทธิ์รักษาผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา บุญใบครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิต เหมวัลครู โรงเรียหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นายเกตุพงษ์ ภูวราตานนท์ครู โรงเรียนบ้านบึงฉิมกรรมการ
5. นางจามรี สุวรรณราชครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสายยนต์ แก้วแสนเมืองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางสุพิน ชนะพาลครู โรงเรียนโคกฟันโปงรองประธานกรรมการ
3. นางศิริปิยะวรรณ ศิริโนนรังครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางประยูร ขันกสิกรรมครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีหาบุตรครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายไพรินทร์ ไชยชนะครู โรงเรียนบ้านดอนหันประชารัฐศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด วงศ์ผาคุณครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา สุพรธนินวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
5. นางรำไพ เกตุจอหอครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย ใจบุญครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา แก้วกัลยาครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
4. นางประนอม โชคเจริญครู โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนากรรมการ
5. นายไสว กองแก้วครู โรงเรียนหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพล เมืองสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นางนัฐฐาจุฑา ศิริคะเณรัตน์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84รองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ งอยกุดจิกครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
4. นางนิภา น้อยโนงิ้วครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวภาณุวัล วงษ์นูครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสันติ มุ่งหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีน้อยครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายประยงค์ ทินราชครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ผิวขมครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุ่งหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางปริญญาพร พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคณิน สีทาพาครู โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางชบาไพร มอญขามครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรรณพิไล สุขดีครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุพล เมืองสนธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี นวมทองครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงรองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ ทองบัวบานครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาวสมคิด เพิ่มกลางครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางทัศนา อุ่นเรือนครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาคร พาศรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ธรรมคุณครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
4. นางภัทรพร มาสุ่มครู โรงเรียนบ้านาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุนันทา พ่อค้าช้างครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุดา เย็นฤดีครู โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางประยูร ดีราษฎร์วิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
5. นางคนึงนิจ บุสดีครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. พระสมัย ผาสุโกผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.รองประธานกรรมการ
3. พระศุภชัย สุภกิจโจอาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ มมร.กรรมการ
4. พระขวัญประชา ธมมวุฑโฒอาจารย์ มมร.อส.กรรมการ
5. นายพิระิยะ มหาจันทร์ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. พระวิศักดิ์ ชาตสุโภผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มมร.อส.รองประธานกรรมการ
3. พระวิรุธ วิโรจโนอาจารย์ มมร.อส.กรรมการ
4. พระภัืทรชัย ถาวรพันโธอาจารย์ มมร.อส.กรรมการ
5. นายพิระิยะ มหาจันทร์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภักดี บริบาลผอ.โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์สละโรงเรียนบ้านแดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ หนองแกโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
4. นางอนุสรณ์ วรบุตรโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศิลปษาโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
6. นางสาววรีรัตน์ กุสันเทียะโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กิตติสารกุลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง ซ้ายสุขโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ มูลมากโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายทวีชัย บุญรุ่งโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ วาระนุชโรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวาทิต ผางจันทร์ดาผอ.โรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ภูชำนิโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายองอาจ นามพิกุลโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์กรรมการ
5. นางเบ็ญจวรรณ ป้อยุ่นโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางสาวโสภา ต้นสีนนท์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิฑูรย์ พาเบ้าผอ.โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายปิโยรส ถนอมดำรงค์ศักดิ์โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายปิยวุฒ ดีสงครามโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
4. นายศิริ สังขปรีชาโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
5. นายชำนาญ กิจใบโรงเรียนโชคมณีศึกษากรรมการ
6. นางสาวมุตตา ทาตาสุขโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเติม คำภักดีผอ.โรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เทียนเปลี่ยนโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางจารุณี ศรีสุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายมงคล ดีสิมวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
6. นางสาวสมพร คชาแก้วโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมนึก อ่างบุญตาผอ.โรงเรียนสว่างศิริพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หาปู่ทนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเนาวรัตน์ อิศรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นายบัณฑูร พัธวาศิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ แสนคำโรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
6. นายวิรัตน์ มหามาตย์โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุญโยดมครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุชีวิน พิเชษฐ์ลดารมณ์ครูโรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครูโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางพรรณทิพย์ ใจอารีย์ครูโรงเรียนโชคมณีศึกษากรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ อิ่มสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวี สิทธิวิบูลย์ชัยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายพัฒนาศักดิ์ ศรีวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์กรรมการ
5. นางสุขุมาลย์ ดอนวิจารณ์ครูโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายกมล คำสิงห์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสตพร วรสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณธิดา น้อมภักดีครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาววงเดือน ไชยรักษ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นายเรืองกิจ ละเหลาครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทศพร เสนามนตรีครูโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการ
7. นางวัชรี นามพรหมมาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประวีนันท์ ขามธาตุผอ.โรงเรียนบ้านโคกแปะประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เฮียงจันทาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบังอร จินบุตรครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายคนงค์ นามโยธาครูโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย เจียพงษ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางเนตรทราย ชาบุญมีครูโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการครูโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประวีนันท์ ขามธาตุผอ.โรงเรียนบ้านโคกแปะประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล นาคทัดครูโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน หมื่นอภัยครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นางประุทุมทอง ภูพลผันครูโรงเรียนบ้านหินขาวกรรมการ
5. นางนงนุช ใยแก้วครูโรงเรียนบ้านโคกท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประวีนันท์ ขามธาตุผอ.โรงเรียนบ้านโคกแปะประธานกรรมการ
2. นายเตียง ฆารสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ วรบุตรครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางประกายมาศ พิมหานามครูโรงเรียนบ้านาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุวพันธ์ ธรรมศรีครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ พิมหานามผอ.โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายบุญแสง มานาดีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางจริยภรณ์ ศรีทอนชินครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่่นกรรมการ
4. นางเครือพันธ์ กรมน้อยครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสายัณห์ พรหมภูวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการ
6. นายวันชัย บัวช่วยครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางปิยะพร วิชาชัยครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญผอ.โรงเรียนบ้านเลิงประธานกรรมการ
2. นายสมภพ เฮ้ามาชัยครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ คำบุญครูโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางปัทมานันท์ หินวิเศษครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
5. นายสังคม ชนะโยธาครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเรืองชัย สินธพผอ.โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางประครอง พงษ์ชนะครูโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงรองประธานกรรมการ
3. นางนันทนา ประแดงปุยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ตาทองครูโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
5. นางรุจิรา โพธิรังษีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเรืองชัย สินธพผอ.โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางตรีทิพย์ ชัยประทุมครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เสนาสุครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
4. นางสำอางค์ ต้นโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางดารณี งามเลิศครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย สินธพผอ.โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ สุทธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวแตงอ่อน โยะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
4. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
5. นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
6. นางบุปผา คำงามครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
7. นางสุนีย์รัตน์ ไขแสงครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โสรถาวรผอ.โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาติ บุญมานางครูโรงเรียนบ้านคำหญ็าแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ อภินาคพงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีเจริญครูโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นางอรุณรัศมี ประดาพลครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุทีป พิศฐานผอ.โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายประธานกรรมการ
2. นายสมภพ เวียงวิเศษครูโรงเรียนบ้านโสกแต้รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์สุดา ขันตีครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงพร แสนประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ พลพินิจครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
6. นายประยูร ทองสืบสายครูโรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
7. นายสมเกียรติ รามทัศน์ครูโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)กรรมการ
8. นายมานะ ปุณตุงครูโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
9. นางสาวปรพรรษวรรณ ทองแจ่มครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ประโพธิ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านโคกท่าประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดา ฝั้นสีดาครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา วรุยานนท์ครูโรงเรียนบ้านดงเก่ากรรมการ
6. นายชาญชัย ชัยภูธรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
7. นางประวิน อรรคฮาตครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
8. นางประหยัด ละทัยนิลครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
9. นายเชิดชัย ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านหินขาวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ดร.สันติ ชัยชนะผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวตุ๊ ณะวงวิเศษครูโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ภูทองเงินครูโรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
4. นางอรทัย จันทร์เรืองครูโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นายประสาท นานอกครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
7. นางสยมพร พาโสครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านไก่นาประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครูโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกันตวิชญ์ ตีมูลลาผอ.โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางวดี โนนสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ แสนบุตรครูโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. นางสุภรณ์ พันธุ์เสือครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายอัชรายุทธ์ ลุนเสนาครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยผอ.โรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประโพทังรอง ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร เปรมปรีครูโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สิงหะครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
5. นางอัมพร อรรคแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ รักญาติผอ.โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรปรียา สีคำครูโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์กรรมการ
4. นางสุภัทรา สุธรรมคุณครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิเทศก์ แสงสีเรืองผอ.โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมประธานกรรมการ
2. นางอรณีวรรณ หินวิเศษครูโรงเรียนบ้านชาดรองประธานกรรมการ
3. นางบรรจง สมานมิตรครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา สามุงคุณครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
5. นางจินตนา ผุยโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมีชัย เสาหล่อนผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวดี โนนสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นางมนนิภา แก้วล้วนล้วนครูโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ซาสุดครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ นรินยาผอ.โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานครูโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พิมพ์จันทรากุลครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ วรนารถครูโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
5. นางเทวิน ศรีจันทร์หล้าครูโรงเรียนบ้านชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาลผอ.โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านบะยาวรองประธานกรรมการ
3. นางสุขสันต์ ขุนจรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
4. นายประภาศ ดาทุมมาครูโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายกรรมการ
5. นางสาววรัญญา นนทะแสนครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาลผอ.โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครูโรงเรียนบ้านบะยาวรองประธานกรรมการ
3. นางสุขสันต์ ขุนจรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
4. นายประภาศ ดาทุมมาครูโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายกรรมการ
5. นางสาววรัญญา นนทะแสนครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษาผอ.โรงเรียนมณีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรินทร์ สารอินครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่่นกรรมการ
4. นางโคลาซอล ลาปาเกาครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
5. นายจิระวัฒน์ เกษเงินครูโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษาผอ.โรงเรียนมณีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรินทร์ สารอินครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ใจเที่ยงครูโรงเรียนบ้้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
4. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่่นกรรมการ
5. นายจิระวัฒน์ เกษเงินครูโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายรัฐภูมิ อินทรมณีผอ.โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคล่องศิลป์ บุตรทาครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ สังฆธรรมครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
5. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรัฐภูมิ อินทรมณีผอ.โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคล่องศิลป์ บุตรทาครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายถวัลย์ สังฆธรรมครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ ขาวปั้นครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ กองทุนผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ธีรภัคศิริครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะมาภรณ์ วัฒนภูมิครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางสะเกษ สาดาครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ กองทุนผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ธีรภัคศิริครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นางปิยะมาภรณ์ วัฒนภููมิครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสะเกษ สาดาครูโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางอุทุมพร อุ่นใจครูโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นายนที น้อยวังคลังครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวแดงครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครูโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที น้อยวังคลังครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ คิมครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
3. นางสาวมาศรินทร์ สาระอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายประธาน เหลาภาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุพัตรา ปัญญาคำครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ชนะบุญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางธัญญาภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ชนะบุญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางธัญญาภรณ์ อนุชนครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเกษม ด่านคอรสกุลผอ.โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญประธานกรรมการ
2. นางศิริพร รักษาวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรีดาวรรณ ไมลาศรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายกฤตพล ศรีเคนจันทร์ครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
5. นายนาด อามาตมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสิิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกันต์หทัย ฤทธิยาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสิิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกันต์หทัย ฤทธิยาครูโรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชวาลา บุญศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายเกษม โสภาผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ครูโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลดา สาโคตรจันทร์ครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
4. นางปานจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเกษม โสภาผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ครูโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลดา สาโคตรจันทร์ครูโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
4. นางปานจิตตรา ศิรินิกรครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายตระกูล วงศ์พลตรีผอ.โรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางปิยฉัตร โสภาครูโรงเรียนบ้านตอกแป้นรองประธานกรรมการ
3. นางนวลปราง พรมกรรณ์ครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
5. นางภาวนา ผาติสุนทรครูโรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ บุญมาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวประภาพร สุขพูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวดรก.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงฯประธานกรรมการ
2. นางบุปผา คำงามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายเพิ่ม เบ้าคำโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สายจำปาโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอิสรภาพ ทองบ่อผอ.โรงเรียนบ้านตอกแป้นประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางนวลสวาท วงศ์สละโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนวพร บุญล้นผอ.โรงเรียบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน กลางจันทาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ผาตะเนตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร ปัทถาพงษ์รองผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์ )ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ศรีหล่มศักดิ์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
3. นางอริสรา ดวงก้งแสนโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดีผอ.โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพียร ชำนาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางส่งศรี นาอุดมโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.พิสิฐ เทพไกรวัลผอ.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เข็มลาโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
3. นางอรจิต หล้าหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ธนะสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการ
3. นางอนงค์ สังฆพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ธะนะคำมาผอ.โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายพิจิตร คงตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตรกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ สุพรรณทัสน์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์ )ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันทราษฎร์โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
3. นางเสมา บุ้งทองโรงเรียนชุุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวีระพล ชัยเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมายครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
3. นายนิคม ศิลปักษาครูโรงเรียนบ้านป่าหวาย กรรมการ
4. นายอภิชาติ สีแจ่มครูโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม กรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรีผอ.โรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา อภิรมยานนธ์โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางสาวภัครัมภา ยุระรัชโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ประโพทังรองผอ.โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ เพชรนาคโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
3. นางสุพิน ชนะพาลโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการ
3. นางเดือนนภา แสนพลโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเวหา เลพลผอ.โรงเรียนหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ทนทานดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นางจันทิมา สมอเนื้อโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวรศิลป์ นิลเขตผอ.โรงเรียนบ้านสาวะถี( สาวัตถีราษฎ์รังสฤษฎฺิ์ )ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนุช วิษิศฐชาติโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกโรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ศรีเรืองผอ.โรงเรียนบ้านหนองปิงประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ ศรวิชัยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางสุมาลา งานไวโรงเรียนหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เก้งโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ กงสะเด็น ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนจิกโนนตุ่นกรรมการ
3. นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนอานันทนวิทยากรรมการ
4. นายประมวล ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านโนนกู่ กรรมการ
5. นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสนอง มหาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ กงสะเด็นครูโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนจิกโนนตุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กรรมการ
4. นางสุมลทรา แสนเมือง ครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปฐมินทร์ ดาวษาวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม ประธานกรรมการ
2. นายวรเวท รัศมาวี ครูโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ไกรราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้ กรรมการ
4. นางกุลปรียา กากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายครรชิต หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุยประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญยืน ครูโรงเรียนสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
3. นางอรรถกร เชื่อคำ ครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิต ครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
5. นางวารีณา งามยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์พร บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ มาสิง ครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย กรรมการ
4. นายสุบัน คำจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) กรรมการ
5. นายอ่างทอง พวงมาลา ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ โชติอ่อน ครู รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด กรรมการ
3. นายกนกพร ภูพานเพชร ครูโรงเรียนบ้านเลิง กรรมการ
4. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กรรมการ
5. นางประนอม สิงหศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว ประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้วเรือง ครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงหะครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน กรรมการ
4. นางนันทพร นนทะชิต ครูธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด กรรมการ
5. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทูรย์ พิมพ์พุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอกรรมการ
3. นายฉลวย แก้วเรือง ครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นายวรพจน์ หล่องบุศรี ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ กรรมการ
5. นายสุบัน คำจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ประธานกรรมการ
2. นายวรพล สมวงษา ครูโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายศิริ สังขปรีชาครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นางวารีณา งามยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คงอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้ประธานกรรมการ
2. นายนิติธร นาบำรุงครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก กรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง ครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม กรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ผิวขม พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการ
5. นางนันทิยา ฤทธี ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุทธิชัย โสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แก้วกันยา ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ละครพล ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กรรมการ
5. นายประมวล ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านโนนกู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรีโรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
2. นายวราวุธ สร้อยพิมายโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรีโรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
2. นายวราวุธ สร้อยพิมายโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการ
2. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายนิติธร นาบำรุงโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการ
2. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายนิติธร นาบำรุงโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายแสงสินธุ์ สำเริงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ญาณอุบลครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. Mr.Lorence Pecorellaครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางผการัตน์ หล้าสีดาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นางอัมพร งอสอนครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางพานทอง ถวิลการครู โรงเรียนบ้านินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย ดวงอันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3)ประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา พุทธศรีครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. Mr. Clifford Wayne Laytonครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
4. นางเสมา บุ้งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
5. นายสุนทร บุบผาครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางบังอร ดวงอันครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
7. นางลัดดา แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเลอต์ชัย โชคมหาสวัสดิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิงห์ทองลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. Mr.Paul Cheyatonครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว ลิ่วไธสงครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
5. นางพิชญ์สินี โสภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
6. นางบังอร บุญศิริครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายผัน สีสุกองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสวนมอญใคร่นุ่นวังหินประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ยนต์ดันครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. MissAnja Zodelครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. Mr.Ryan Pattynครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางกนกพร สิริกมลาครู โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีกรรมการ
6. นางธรรมาวดี เทพแดงครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ หมื่นไธสงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บาลยอครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. Mr.Andy ScottRoseครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
4. นางจินตนา โมขุนทดครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครู โรงเรียนพระบุหันราษฏร์ประสาทกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายปรีดา แสนเหลาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่างมรรคาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จันทร์เ็พ็งครู โรงเรียนบ้านบ่อแกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alan Brianครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางปาริชาติ วรรณทิพย์ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
5. นางสิริกัญญา คาเนดะครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมบัติ เพียยุระผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เวียงสมุทรครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. Mr. Keith Fortuneครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวมินทร์ฐิตา อโรคยนัทน์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางกรวิภา มูลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
6. นางนิตยา อุ่นผางครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสนครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี วิริยสถิตย์กุลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. Mr.James McCloskyครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยาครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
6. นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ คมขำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ญาณอุบลครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางพานทอง ถวิลการครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. Mr.Stephen Partingtonครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวมินทร์ฐิตา อโรคยนัทน์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
7. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิงห์ทองลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. Mr.David Harrisครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
5. นายสุเนตร ดาวังปาครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ อ้วนวงษ์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
7. นางกาญจนาพร อภินาคพงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ขันมังผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยรองประธานกรรมการ
3. Miss Amanda -ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางกุลปรียา กากแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางอัญมณี พรหมสาขา ณ สกลนครครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางกัญญว์รา เครื่องพาทีครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ อุดมชัยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรทิรา นิจจอหอครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. Miss Chang Manครู สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. Mr. Luo Tengครู สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางกลื่นแก้ว ลิวไธสงครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อุดมชัยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางอมรา ชาสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Mr. Luo Tengครู สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. Miss Chang Manครู สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางสุพรรนิกา ทะคงครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายเอกราช โฆษิตพิมานเวชผู้อำนวยการ โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ ธีระนันท์ครู โรงเรียนโชคมณีศึกษากรรมการ
4. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนฤพร บุญมาไชยครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
6. นางจรินทร์ น้อยผางครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
7. นางสาวฑิฆัมพร ระภักดีครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายทองสุข จันบัวลาผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยเตยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุวรรณศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายอากาศ สิงหาคมครู โรงเรียนชุมนบ้านฝางกรรมการ
4. นางมานิดา ไชยศิริครู โรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นางกนกพร ภูพานเพชรครู โรงเรียนบ้านเลิงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุพล เมืองสนธ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายเชาวเลข สุดจันทร์ฮามครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายบัณฑูร พันธวาศิษฎ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นายผจญ อหันตะครู โรงเรียนโคกสีพิทยาเสริมกรรมการ
5. นายพูนสิน กาพย์ไกรแก้วครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองผอ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ หนองแกครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธาครู โรงเรียนโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายบัญญัติ เหง้าโคกงามโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
5. นายนภาพล ลาดโลศรีโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นายสันติ มูลตรีภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผอ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นายจักกริช ชาทองยศครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
3. นายวิจิตร ไทยลำภูครู โรงเรียนบ้านเลิงกรรมการ
4. นายพิสิฏฐ์ เชื่อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายพิเชชฐ์ จตุชัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
6. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นายเจริญ บรรณวงษ์ษาครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ โรงเรียนหนองไมอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายศักดา เชาว์พานิชครู โรงเรียนสวนหมอนใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ยประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นายสุพจน์ บุรพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยสวัสิ์ อิสสระวงษ์ผอ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายศักดา เชาว์พานิชครู โรงเรียนสวนหมอนใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนหนองโข่ยประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา บาลยอครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นายสุพจน์ บุรพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายศักดา เชาว์พานิชครู โรงเรียนสวนหมอนใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนหนองโข่ยประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นายสุพจน์ บุรพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาผอ โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญาณี เบ้าดีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
3. นางวริสรา แสนหาญครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
4. นางศศิกุล สีโชติครู โรงเรียนบ้านหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญถม ไกยชนครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาผอ โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร กมลผุดครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นายกองเหรียญ รักษ์ขันแสงครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวสุรีพร มาวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะผอ โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางคำไข น้อมชมภูครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิติยวดี แสนนามครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางพรรณิภา ห่อสมบัติครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
6. นางศุภวรรณ อาศรัยผลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมผอ โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวกิติยวดี แสนนามครู โรงเรียนห้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลิษา วันนาครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุภาณี สารผลครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นางดารณี ประพาสพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ กางเพ็งผอ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ จันทร์โสมครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นางนิภาพรรณ เสนนามนตรีครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ พิมพ์บึงครู โรงเรียนบ้านหินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวรพงษ์ สุภูตะโยธินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวรัช เมืองโคตรครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นายผจญ งอสอนครู โรงเรียนหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายวรพงษ์ สุภูตะโยธินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายรณชิต จุฑะกนกผอ โรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ รามทัศน์ครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
3. นางกาญจนา พิมพ์สุขครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
4. นายสมาน คำโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โชติการณ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวอมารินทร์ กองลีบุคลากรคณิตศาสตร์โรงเรียนนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายรณชิต จุฑะกนกผอ โรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสืบสายครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
3. นางนัทธมน เครื่องจำปาโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
4. นางนิอร ศรีหนองกุงครู โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางภรสุภา ศรีหาพุฒครู โรงเรียนบ้านโคกท่ากรรมการ
3. นางจินตนา ศรีสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน รุ่งวงษ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ พลสามารถครู โรงเรียนบ้านผิอ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สังกะคำครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางจินตนา ศรีสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางเสวียง ผละผลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกิ่งพงษ์ นครพรหมผอ โรงเรียนบ้านเต่านอประธานกรรมการ
2. นางวิมล หล้าวงศ์ครู โรงเรียนหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
3. นางอรุณ บุตรโคตรครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
4. นายจิราวิชช์ ระภักดีครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกิ่งพงษ์ นครพรหมผอ โรงเรียนบ้านเต่านอประธานกรรมการ
2. นายสุนทร บุปผาครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนทร ผลเลไรครูโรงเรียนบ้านสวนหมอนใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
4. นางรัสดา มงคลสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผอ.โรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางพนมวรรณ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นายดุสิต น้อยเมล์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
5. นางมลิวัลบ์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผอ.โรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางพนมวรรณ มูลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
4. นายดุสิต น้อยเมล์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
5. นางมลิวัลบ์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายคำผัน หินวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ลับภูครูโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ใจเที่ยงครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยครูโรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ สมจิตพนักงานราชการ ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายคำผัน หินวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ลับภูครูโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ใจเที่ยงครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยครูโรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ สมจิตพนักงานราชการ ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายนิสิต สายโยคผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)รองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี อินทร์โกครูโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นายนิโรจ สาลาดครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางกฤติกา หาญสุริย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายนิสิต สายโยคผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)รองประธานกรรมการ
3. นางอินทร์ตอง สีสุกองครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
4. นายบุญมี อินทร์โกครูโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นางกฤติกา หาญสุริย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปัทถาพงษ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต น้อยเมล์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
4. นางโสภิณ ศรีสำโรงครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปัทถาพงษ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต น้อยเมล์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการ
4. นางโสภิณ ศรีสำโรงครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีกงพานผอ.โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแ่ก่น เขต 1กรรมการ
4. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
6. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
7. นางสาววันวิสา คล่องใจครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
8. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการ
9. นางมลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีกงพานผอ.โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
6. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
7. นางสาววันวิสา คล่องใจครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
8. นายเรืองยุทธ จิตติวาทินครูโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคระห์)กรรมการ
9. นางมลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางนงค์นุช พันธ์นิกุลผอ.โรงเรียนสุรัสวดีประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นางยุคนธ์ ศรีบุตรตาครู โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
4. นางพุทธรักษา ดาทุมมาครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางจงจิต เค้าสิมครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ดร.แสงสุุรีย์ ดวงคำน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สมวงษาครู โรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการ
3. นางนิชชรา อ้มสมเสพย์ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสร้อยทอง แมนเมืองครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นางประทวน รักขันแสงครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางแฉล้ม ภูอภินันท์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
7. นางนวลมะณี ปรุงฆ้องครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
8. นางสาวกนกนวล ผางโคกสูงครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
9. นางนาฏสุภางค์ โชติมณีครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
10. นางชลทิชา เทพรังสฤษฎิ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔กรรมการ
11. นางวรนุช สวาทะสุขครู โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงกรรมการ
12. นางจิระนารถ ประโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านโคกท่ากรรมการ
13. นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพัชรินทร์ ทวีวงษ์โอฬารผอ.โรงเรียนพระกุมารเยซูประธานกรรมการ
2. นางอนงรักษ์ นิรันดร์กุลครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสุภาพ นันทวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
4. นางดลญพร น้อยโนนงิ้วครู โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร ทองเพชรครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นางสาวสมจิตร สมวงษาครู โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการ
7. นางดวงรัตน์ แก้วกัลยาครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
8. นางอรธิดา สันรัมย์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
9. นางมาลัย มูลธิยะครู โรงเรียนบ้านกุดกว่้างประชาสรรค์กรรมการ
10. นางเตือนตา คำภูมีครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
11. นางรำไพ ทองดีครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
12. นางจิตรภรณ์ ไคขุนทดครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
13. นางรตนวรรณ เถาหมอครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรบล หลักหาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรบล หลักหาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรถพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรบล หลักหาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรถพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรบล หลักหาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรบล หลักหาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรถพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประธาน กองหาโคตรโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
3. นางเตือนใจ อุคชาชนโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประธาน กองหาโคตรโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
3. นางเตือนใจ อุคชาชนโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางเตือนใจ อุคชาชนโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
4. นายประธาน กองหาโคตรโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประธาน กองหาโคตรโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
3. นางเตือนใจ อุคชาชนโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิวา ท่าจีนโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสาวมุกดา ขุดโพธิ์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
5. นางสุมาลา วงษาหารโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ขุดโพธิ์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
3. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นางพรรณทิวา ท่าจีนโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสุมาลา วงษาหารโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางมะลิ วันชัยโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางมะลิ วันชัยโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางมะลิ วันชัยโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางมะลิ วันชัยโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ.โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ชาญณรงค์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
4. นางมะลิ วันชัยโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
6. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์สุดา ขันติโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุทุมพร อุ่นใจโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
5. นายธีรดุลย์ สุตตรัตน์รังสีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
6. นางประภาพรรณ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านหิบเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
7. นางสาวสุปรัชญา ศรีเสนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ขันติโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุทุมพร อุ่นใจโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นายธีรดุลย์ สุตตรัตน์รังสีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านหิบเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
6. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุปรัชญา ศรีเสนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ.โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ขันติโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุทุมพร อุ่นใจโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นายธีรดุลย์ สุตตรัตน์รังสีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านหิบเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
6. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุปรัชญา ศรีเสนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ.โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริทองสุขโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางสุพัตรา พลพิมพ์โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรหมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผอ.โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแสวง พรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา หงษาพันธ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ คุณโนโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
7. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมบัติ เพียยุระผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิษา คามนาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
3. นางสาวบุญมา มาตย์ภูธรโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา นารีวิจิตรโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒนวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางสมร โพธิราชโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา นารีวิจิตรโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒนวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางสมร โพธิราชโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒนวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางสมร โพธิราชโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา นารีวิจิตรโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒนวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางสมร โพธิราชโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมผอ.โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัปสร จอมเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
4. นางกาญจนา คำภักดีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางบุษบา บุญณะโชติโรงเรียนบ้านบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
6. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานโรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
7. นางสมบัติ ดาวังปาโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมผอ.โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
3. นางอัปสร จอมเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
4. นางกาญจนา คำภักดีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางบุษบา บุญณะโชติโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
6. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานโรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
7. นางสมบัติ ดาวังปาโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเพ็ชรัตน์ อ่างยานผอ.โรงเรียนบ้านดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางบุญญาภา ลาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางเกวลิน ขานทะราชาโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ชัยบุรีโรงเรียนบ้านป่าส่านกรรมการ
5. นางสาวสงบ สุนทรโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแสงสินธุ์ สำเริงผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ใจสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางปิยะดา รุณธาตุโรงเรียนบ้านซำจานเนินทองกรรมการ
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางสมพร สุราสาโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางศิรินาถ อินทศรโรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายคำสังข์ พลหาญโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ แก้วตาปีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ จันทร์โสภาโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
7. นางนฐพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
8. นางนงนุช ศิริภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางศิรินาถ อินทศรโรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายคำสังข์ พลหาญโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ แก้วตาปีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
7. นางนฐพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
8. นางนงนุช ศิริภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นางศิรินาถ อินทศรโรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายคำสังข์ พลหาญโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ แก้วตาปีโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ จันทร์โสภาโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
7. นางนฐพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
8. นายนงนุช ศิริภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอนัญลักษณ์ ผาพันธุ์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางมลฑา บุตรโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. นางบังอร เปรมปรีโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวจิรวัฒน์ นครศรีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เบ้านีโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางพนมพร สวัสดิ์วอโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นายชัยชนะ เชื่อคำโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
5. นายอนุชา บุญใบโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
6. นายประสงค์ ดอนบรรเทาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
7. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เบ้านีโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางพนมพร สวัสดิ์วอโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นายชัยชนะ เชื่อคำโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
5. นายอนุชา บุญใบโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
6. นายประสงค์ ดอนบรรเทาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
7. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ส่งสุขเลิศสันติโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสมคิด เพิ่มกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางจงกล อรจันทร์โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
6. นางนวพรรษ รัชนานันท์โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
7. นางสาววิมลนิตย์ วัดถังโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
8. นางนวนิดา นิลเขียวโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางสาวนิวาส คำสุดโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ส่งสุขเลิศสันติโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสมคิด เพิ่มกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางจงกล อรจันทร์โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
6. นางนวพรรณ รัชนานันท์โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
7. นางสาววิมลนิตย์ วัดถังโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
8. นางนวนิดา นิลเขียวโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางสาวนิวาส คำสุดโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ส่งสุขเลิศสันติโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสมคิด เพิ่มกลางโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางจงกล อรจันทร์โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
6. นางนวพรรณ รัชนานันท์โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
7. นางสาววิมลนิตย์ วัดถังโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
8. นางนวนิดา นิลเขียวโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางสาวนิวาส คำสุดโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]