หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.2/7 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2556 09.00-10.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.2/5 7 พ.ย. 2556 09.00-10.30
7 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 3D 7 พ.ย. 2556 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ลานเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 , ป.4/4 7 พ.ย. 2556 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1,ป.4/2 7 พ.ย. 2556 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7,ป.4/8 7 พ.ย. 2556 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ PEER CENTER ENGLISH PROGAMP 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5,ป.4/6 7 พ.ย. 2556 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 7 พ.ย. 2556 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 7 พ.ย. 2556 09.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมืองโรงเรียนสนามบิน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานดอนเมืองโรงเรียนสนามบิน 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
5 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/7,ป.5/8 7 พ.ย. 2556 09.00
6 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7,ป.3/8 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สนามหน้าเวทีเกียรติยศ ชั้น สนาม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สนามหน้าเวทีเกียรติยศ ชั้น สนาม 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน เวที่กลาง ลานอู่คะเภา (สระว่ายน้ำ) 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 6 เวที 4 7 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน หน้าอาคาร 3 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน หน้าอาคาร 3 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ หน้าธนาคารโรงเรียน 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ห้องอัจฉริยภาพ อาคาร 2 ชั้น 2 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4 7 พ.ย. 2556 13.00-17.00
13 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 7 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
5 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 7 พ.ย. 2556 09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
3 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
4 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมบัวเหนือน้ำ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ชั้น 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00
2 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2556 09.00-17.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]