รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญมีเขว้า
 
1. นางสุภาภรณ์  สุขทัศนาสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงองค์ชนิตา  ดิลกชาติ
 
1. นางชวนพิศ  ตุงคะเสรีรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงเรไร  สมวงษ์
 
1. นางสาวกรกช  ภู่มาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงชนินาถ  บุญเจริญ
 
1. นางนนทิรา  แท่นนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิเศษคร้อ
 
1. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนลิน  เหลื่อมศรีจันทร์
 
1. นางสยุมพร  ศรีมุงคุณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตติทัต  เมินขุนทด
 
1. นางมงคล  เสี่ยงบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุสุมา  นามบุญตรี
 
1. นางชวนพิศ  ตุงคะเสรีรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ทานอก
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ลุนรอด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภากรณ์   หาระดี
 
1. นางเพชรรัตน์  พึ่งอยู่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิเศษคร้อ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชำนาญ
 
1. นางสาวสิรินาถ  นาคขวัญ
2. นางอรวรรณ  เย็นวัฒนา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  นูลาภ
2. เด็กชายสุภชา  อยู่สำราญ
 
1. นายยุทธสิทธิ์   เพชรวิเศษอุดม
2. นางลักขณา   เพชรวิเศษอุดม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายพลธวัช  ดามาพงษ์
 
1. นางมงคล  เสี่ยงบุญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายแทนภูมิ  คุ้มคง
 
1. นายสมชาย  คชา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มันสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาริกา  ทาสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เติมกระโทก
 
1. นางวิภาวรรณ  กัญญาคำ
2. นายเอกชัย  กลิ่นกระโทก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สารสุ
2. เด็กหญิงมนฑิรา  ครอบกระโทก
3. เด็กหญิงมันตรินี  ขวัญกลาง
 
1. นางธีรนุช  ภูมิมา
2. นายบัวพัน  แย้มศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุตรแสน
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  แสงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญงาม
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
2. นายภูษิต  สุวรรณราช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิทักษ์  รักงาม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ภิรมย์ชม
 
1. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร
2. นางสาวทองสุข  ไทยน้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. นายธวัชชัย  หอพินกลาง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์เครือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล
2. นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารญ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ไชยวัน
 
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนาเมท  ตันไชยฤทธิกุล
 
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายธรณินทร์  สิลปอนันต์
2. เด็กชายธีรไนย  แสนราช
3. เด็กหญิงสิริยากร  โสพิลา
 
1. นางบำเพ็ญ  โม่งใส
2. นายประสิทธิ์  โม่งใส
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายปกรณ์  ศรีระทัต
2. เด็กหญิงปริชญา  โยริบุตร
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีบุญไทย
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จีนคง
2. เด็กหญิงชนันธร  ศรีชัย
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ระบือสันเทียะ
2. นายสมศักดิ์  เนื้อนิ่ม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนุช  ชุบขุนทด
2. เด็กหญิงวาสนา  อินมะโนน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คึขุนทด
 
1. นางณัฐดญา  แคนเภาว์
2. นางสาวภัทรวดี  วงศ์ชาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีภู่
2. เด็กหญิงฐิรกานดา  สงเคราะห์ชาติ
3. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  คะเรรัมย์
 
1. นางนงลักษณ์  ฉันทิยานนท์
2. นางอภิญญา  ชำนาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายตะวัน  ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงยลลดา  ฤทธิ์นอก
3. เด็กชายวัชรินทร์  วุ้นสันเทียะ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงนิตยา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  ยืนยาว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อารีแจ่ม
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นางสาวสายสุนีย์  พิกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สาคร
2. เด็กหญิงณัฐจรีย์  บุญชลอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ห่วงสี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงสุวิมล  ไทยแท้
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  อาจชนะชัย
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 1. เด็กหญิงกรกฎ  อิ่มดี
2. เด็กหญิงกุสุมา  คำพิลา
 
1. นายอุดมศักดิ์  กุลพรม
2. นางสาวเพ็ญศรี  กลิ่นศรีสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตพงศ์  กุณโฮง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  อาจกล้า
 
1. นายประพัฒน์  ชาบำเหน็จ
2. นางสาวิตรี  กุณโฮง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพุฒิชงค์  เตยกระโทก
2. เด็กชายวีระชน  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
2. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  แก้วอยู่
2. เด็กชายธนพงษ์  บามขุนทด
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
2. นายสนธยา  เจริญกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เชื้อโพนทอง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทานประสิทธิ์
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
2. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  สิงห์สุพรรณ
2. เด็กชายธนากร  ขานสันเทียะ
 
1. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร
2. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญบุญ
2. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยพัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรศรีผา
5. เด็กหญิงศิริวิภา  สงวนบุญ
 
1. นางกาญจนรัตน์  เวียงดินดำ
2. นางมณิสรา  หินอำคา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงพนิดา  แปลงวิลัย
3. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เฝ้าหนองดู่
5. เด็กหญิงอนงรัก  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นางปาริชาติ  ยุวเสถียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงติรพรทิพา  เสมอกลาง
2. เด็กหญิงพณัดดา  ไชยขุนทด
3. เด็กหญิงวาสนา  ชุบขุนทด
4. เด็กหญิงศิริพร  เกตุมาลา
5. เด็กหญิงสายฝน  แหล่แก่น
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ่จันทร์รุ่งเรือง
2. นายอุทัย  สุพร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
2. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
3. เด็กหญิงพันธิ์วิรา  ศิรินอก
4. เด็กหญิงสุภาพิศ  สังแย้ม
5. เด็กชายอิทธิทร  ขามจัตุรัส
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  มีแสงแก้ว
2. นายสุพิน  แสงแพง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเพชร
2. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สา
3. เด็กหญิงปอแก้ว  ยกจัตุรัส
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เป้าไธสง
5. เด็กหญิงอริศรา  บุตรแดง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  จันทร์รุ่งเรือง
2. นายอุทัย  สุพร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  ไทยประสงค์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  หอมจันทึก
3. เด็กหญิงภารดี  พระคำจันทึก
4. เด็กหญิงวลิสา  โพธิ์พิเนตร
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อาบสุวรรณ์
 
1. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แพทย์จัตุรัส
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เฉื่อยกลาง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองเดช
4. เด็กหญิงอังคณา  สมดี
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  แดงเนียว
 
1. นายบัณฑิต  พวงดอกไม้
2. นายมานะพงษ์  มาบ้านซ้ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขยันการ
2. เด็กหญิงบัวบุษยา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์อั้ว
4. เด็กหญิงสกุณา  พิมพ์อักษร
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวณภัค  ปรียานนท์
2. นางเกศสุดา  มิตรภูษาภรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงกาญจนา  อัคราช
3. เด็กชายกิตติภูมิ  พงษ์ไพศาล
4. เด็กชายจตุรงค์  คุ้มนาเรียง
5. เด็กหญิงชนิตา  ชัยพร
6. เด็กชายณัฐพล  กุดนอก
7. เด็กหญิงนิภาพร  ดงรังศรี
8. เด็กหญิงพรพิมล  สุปฏิ
9. เด็กชายภาคภูมิ  พูนหนองแวง
10. เด็กหญิงวาสนา  ไสยาน้อย
11. เด็กชายวุฒินันท์  รั้วไธสง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ครองสำราญ
13. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญยิ่ง
14. เด็กชายสงการ  ดีสุด
15. เด็กหญิงสรวงสุดา  จันทวัฒน์
16. เด็กหญิงสุภาพร  คำน้อย
17. เด็กหญิงสุมินตรา  ระบุตร
18. เด็กชายสุรชัย  หร่ายขุนทด
19. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  รั้วไธสง
20. เด็กหญิงเอมวิกา  มีดี
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
3. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
4. นายสุรจิต  นารินทร์
5. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กชายจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงศ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
9. เด็กชายพรรณสา  สินขาว
10. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
11. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
12. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
13. เด็กชายวัชรินทร์  บุญพันธ์
14. เด็กชายวิทยา  มาซา
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
16. เด็กหญิงศิรินภา  สุขบัวใหญ่
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาเบ้า
19. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
3. นางสมบูรณ์  พันธุ์ชนะ
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นางอุษา  คำศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กชายกฤษดา  ชำนาญศึก
2. เด็กหญิงกันทิญา  ดาหนองเป็ด
3. เด็กหญิงกานต์มณี  ดวงหาคลัง
4. เด็กหญิงจันทนิภา  บอกสันเทียะ
5. เด็กชายจีรพันธ์  เหมนอก
6. เด็กหญิงทิพย์นารี  เวสพุดซา
7. เด็กหญิงนิตายา  ชาดี
8. เด็กชายปฏิภาณ  แจ้งสูงเนิน
9. เด็กชายปรีชา  วงค์คำจันทร์
10. เด็กชายพลสถิต  สานอก
11. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนโคตร
12. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดีนันท์
13. เด็กชายฟากฟ้า  เทพวงศ์
14. เด็กชายมณฑล  คงปลื้ม
15. เด็กหญิงสุจิทรา  สวัสดี
16. เด็กชายอภิณัฐ  ชัยสูงเนิน
17. เด็กชายอภิณัฐ  ชัยสูงเนิน
18. เด็กชายเจษฎา  ดีนันท์
19. เด็กหญิงเรืองอุไร  ตะไลกลาง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงโคกแฝก
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  สมบูรณ์
2. นางวราภรณ์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาววารุณี  ดีนันท์
4. นายวีรยุทธ  จินะขาม
5. นางสาวแวววิมล  ปัสวาส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์   ขำชัยภูมิ
 
1. นางสุกัญญา    ประสมทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  โม่งปราณีต
 
1. นางสุกานดา  จัันทวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. นายวุฒินันท์  รั้วไธสง
 
1. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์  บุคลิก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายธนวินท์  เพชรวิเศษอุดม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรยบุตร
 
1. นางจุไร  พุ่มเข็ม
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  ชมมาลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
 
1. นางจุไรรัตน์  ชาบำเหน็จ
2. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชัยชนะ    โกฎสันเทียะ
2. นางสาวพลอยไพลิน    แถมจำรัส
 
1. นายวีระพงษ์  จันตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์    แก้วหาวงษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สมสุข
2. เด็กหญิงติรพรทิพา  เสมอกลาง
3. เด็กหญิงบุษยา  หมื่นทอง
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธสนธ์ิ
5. เด็กหญิงวรัญญา  หาญวิชา
6. เด็กหญิงศิริพร  เกตุมาลา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เหงขุนทด
8. เด็กหญิงสุกัญญา  จันศรีสง่า
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ชอบสอาด
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แป้นเพชร
 
1. นางสาวพัทธนันท์  จันทร์รุ่งเรือง
2. นายอุทัย  สุพร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงกุลสตรี  มาเที่ยง
3. เด็กหญิงชาลินี  พุฒต้น
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุ่งรายกลาง
5. เด็กหญิงวรุณยุพา  สุดจันราม
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุปโก
7. เด็กหญิงสุชาดา  กำบังกาย
8. เด็กหญิงสุชาภรณ์  คำพันดุง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุภัทรา  พิทักษา
 
1. นางจุฑามาศ  ภูจำนงค์
2. นางจุไร  พุ่มเข็ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นหาญ
2. เด็กหญิงกมลชนก  จูมศิลา
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
4. เด็กหญิงดวงเดือน  เคนเหลื่อม
5. เด็กหญิงธนัชชา  จินดาพล
6. เด็กหญิงธาริณี  หอมกระจาย
7. เด็กหญิงปริชญา  ศรีภิรมย์
8. เด็กหญิงปาริญา  ชัยสงค์
9. เด็กหญิงมีนา  พรรณวงศ์
10. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แป้นหาญ
11. เด็กหญิงวรกมล  โพธิ์งาม
12. เด็กหญิงวันวิสา  คุณาประถม
13. เด็กหญิงศิริภา  ผาดี
14. เด็กหญิงสุมินตรา  คำอั่น
15. เด็กหญิงไพวรรณ  วงษ์ผาง
 
1. นางบุญเพ็ง  โชติจันทร์
2. นางพะเยาว์  กุลพรม
3. นางสาวสุกัลยา  เณรสุวรรณ
4. นางสาวอรนุช  ดวงสุภา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงตุ๊กตา  ซึมกลาง
3. เด็กหญิงนงนภัส  กันหาทิพย์
4. เด็กหญิงบุญศรี  พ่อค้า
5. เด็กหญิงประภัสสร  ซึมกลาง
6. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์สิงห์
7. เด็กหญิงพรวิภา  หาญสูงเนิน
8. เด็กหญิงมธุรส  เสาโกมุท
9. เด็กหญิงมะลัย  โพธิ์แก้ว
10. เด็กหญิงศรีรุ่ง  ศรีพละธรรม
11. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์กลิ่น
12. เด็กหญิงสุนิตา  ชนะสงคราม
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยประดิษฐ์
14. เด็กหญิงสุวจี  ชัยทิพย์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีหนองโคตร
 
1. นายธนาวุฒิ  โกสุม
2. นางราตรี  โกสุม
3. นางสาววิสา  ภูมิโคกรักษ์
4. นางสาวิตรี  จะริรัมย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงชุติมา    พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงวชิรารัตน์   เทียมขุนทด
3. เด็กชายเมธาวัฒน์   ถึกขุนทด
 
1. นางสาวธนัญญา    พาชนิด
2. นางธิติกานต์    รัตนวิชัย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาคร
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ่งกล้า
3. เด็กชายอนาวิน  ราศรี
 
1. นางกนกรัตน์  อุคำ
2. นายเอกวินทร์  อุคำ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงสกุลจันทร์  จันทะรัง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นชุมแสง
 
1. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
2. นางสาวปิยกูล  วิชัยศึก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงกานดา  คุ้มศรีษะ
2. เด็กชายสัตตระ  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
2. นางสาวปิยกูล  วิชัยศึก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางพัชรินทร์  ขุนสูงเนิน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ช้างนานอก
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีคราม
 
1. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมาริสา  ดีน้อย
 
1. นางสมสวาท  ผาเบ้า
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายสันติภาพ  ศูนย์กลาง
 
1. นายบุญกอง  สวงโท
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกวิตา  เหล็กกล้า
 
1. นายชัยศิลป์  ชัยศรี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หล่าซิว
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เถลิงสุข
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัสสร  พรมพยอม
 
1. นางจุไร  พุ่มเข็ม
2. นางนิภาพร  บัวสาลี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ภูมิพงษ์บริรักษ์
 
1. นางน้ำเพชร  นิลสมัคร
2. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ่าชัย
2. เด็กหญิงกิตติยา  สุขสิงห์
 
1. นายทรง  สิงห์เผ่น
2. นางอุษณีย์  แคงสันเทียะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  ยุทธอาสา
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงอรปรีญา   ดูบขุนทด
2. เด็กหญิงอัจฉริยะ   ดั้งขุนทด
3. เด็กหญิงไพลิน   รายสันเทียะ
 
1. นางศิราภรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายสุธิยนันท์   ฝั่งสระ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายนฤนาท  ช้างนานอก
2. เด็กชายวิทยา  สุวรรณศรี
3. เด็กชายอนันต์  ทองไสย์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  แสงเงิน
2. เด็กชายปัญญา  เพ็งโคตร
3. เด็กชายวัชรินทร์  ซุ่มเกิด
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรกฎ  ดวงจันทร์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายปัญญา  ทองทา
 
1. นายประทีป  แสงสุวรรณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองแม้น
 
1. นางตวรรณ  ทองหลาบ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขดี
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงจันทร์
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายเบญจรงค์  จงเจิมกลาง
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ชาตะรักษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
 
1. นางรัชนี  วัชระ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  ดงรังศรี
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายนาวิน  อาจธานี
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีชัยปัญญา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สอนศรี
 
1. นายนริศ    อินพล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกันยา  ต้านกลางดอน
2. เด็กหญิงชลดา  ชาตะรักษ์
3. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงพรนภา  ดีขุนทด
5. เด็กหญิงวรนุช  ปิ่นสังข์
6. เด็กชายสายธาร  หนูน้อย
7. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  จันทร์ไสว
8. เด็กหญิงสุจิรา  วิชาเกวียน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
2. นางรัชนี  วัชระ
3. นายสุวิทย์  แก้วเพชร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โชฎช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
6. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
8. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
9. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
2. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
3. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เลาหะนาคีวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติณะคัต
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
6. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประสพเงิน
10. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
11. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  ทับเพชร
13. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
14. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
15. เด็กชายเดชา  ภักดิ์สูงเนิน
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
2. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นายอัครเดช  กลิ่นศรีสุข
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงณัฐณฎา  โชฎช่วย
2. เด็กหญิงธนัตดา  เบียดนอก
3. เด็กชายนิรุช  โลหะรัตน์
4. เด็กชายพงษ์นพัตร  บุญเรือง
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อินโนนเชือก
6. เด็กหญิงวานิดา  หนันจันทา
7. เด็กหญิงวาสนา  สว่างศรี
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
10. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  เหง้าโอสา
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
12. เด็กหญิงสุวพัชร  ทองสร้อย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  มีสุวรรณ
14. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลาภเกิด
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
 
1. นางจารุรัตน์  พลลาภ
2. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
3. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
4. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เลาหะนาคีวงศ์
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิษจำรูญ
5. เด็กหญิงพันพัสสา  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิประเสริฐ
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประสพเงิน
9. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
10. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
11. เด็กหญิงเกศกนก  เมียบขุนทด
12. เด็กชายเฉลิมชัย  หอมฟุ้ง
 
1. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
2. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แน่นตัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกสร
3. เด็กชายชวัลกร  ราชวัฒฐา
4. เด็กหญิงณัฐพร  ค้าโค
5. เด็กชายธนภัทร  บุตรโรบล
6. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
7. เด็กหญิงธันญารัตน์  บุตรโรบล
8. เด็กหญิงนันทิกานณ์  ไหมทอง
9. เด็กหญิงบาเรียน  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยจันทึก
11. เด็กหญิงพรนภา  แถวเพชร
12. เด็กหญิงพลอยไพริน  ขอมีกลาง
13. เด็กหญิงยอดชีวัน  ชมเชี่ยวชาญ
14. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เทียนชัย
15. เด็กหญิงลลิดา  ชัยจันทึก
16. เด็กหญิงสุประภา  ป้องคำ
17. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายคลึง
18. เด็กชายสุรศักดิ์  จตุรงค์
19. เด็กชายอดิศักดิ์  โฉมสันเทียะ
20. เด็กหญิงอรพิมพ์  ราชวัฒน์
21. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นพสันเทียะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ   ภู่บัว
2. นางสาวจิราธร  ปลอดภัย
3. นางสาวปนัดดา  อุ่นแก้ว
4. นายวิทยา  นาลา
5. นางศิริมา  วิเศษคร้อ
6. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   คัมภีระ
2. นายกิตติศักดิ์   สีดา
3. นายจักรพันธ์   สันขุนทด
4. เด็กหญิงจิณณพัต   แผ่นทอง
5. เด็กชายชินวัช  ยศบุญ
6. นายฌานนท์   แก้วโสภา
7. นายณัชพล   ชัยมีแรง
8. เด็กหญิงณัฐกมล   ทองบ้านโข้ง
9. เด็กหญิงณัฐพร   ปั้นจอม
10. นายณัฐพล   สีหาบุตร
11. เด็กหญิงณัฐริดา   ขันทะชา
12. นายธนวิทย์   แผ่นทอง
13. เด็กชายธราธิป   สุทธะภักดี
14. เด็กชายธิติวุฒิ   บุญประสงค์
15. นายธีรศักดิ์   แปรสันเทียะ
16. นายนิรมิต   ไชยปัญญา
17. เด็กหญิงนิศารัตน์   ช่างศรี
18. เด็กชายบุญญา   ภูมิน้อย
19. นายปฏิภาณ   ฤทธิ์จรูญ
20. นายประดิษฐ์   ดอนจอหอ
21. เด็กหญิงปรียาภัทร   แก้วไพล
22. เด็กหญิงภัทรสุดา   อ้มหอม
23. นายยุทธพิชัย   ทหารไทย
24. เด็กชายรุ่งอรุณ   ถอนพิมโจน
25. เด็กหญิงลลิตา   เพิ่มลาภ
26. นายวันเฉลิม   หวังประสบกลาง
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สุขดี
28. เด็กหญิงศศิธร   ทองแม้น
29. เด็กหญิงศศิวิมล   รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงศิริรัตน์   ฝานคำ
31. เด็กหญิงสุทธิดา   วงศ์แก้ว
32. นายสุทัศน์   ฉะช้างรัมย์
33. เด็กชายสุรชาติ   อุ่นกลาง
34. เด็กหญิงอัมพร   แก้วไพล
35. เด็กหญิงอารียา   ศรีสกุล
36. นายเอเชีย   สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางตวรรณ  ทองหลาบ
2. นายธิชานนท์  หาโชค
3. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
4. นายสมศักดิ์   กลิ่นศรีสุข
5. นายเสกสันต์  พราหมจร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1. เด็กชายศุทธิกร  คำจุมพล
 
1. นายสมคิด  จอดพิมาย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายเบญจรงค์  จงเจิมกลาง
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงนิยดา  ฝึกดอนวัง
 
1. นายวิษณุ  เถียนหนู
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงคณิตา    กลิ่นศรีสุข
 
1. นายสมชาย   มิตรศิลา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงสุชาดา  กำบังกาย
 
1. นางจุฑามาศ  ภูจำนงค์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายเบญจรงค์  จงเจิมกลาง
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงนภัสสร  จอมใจ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายสว่าง  ศรีบุญไทย
 
1. นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นางมลฤดี  สำโรงแสง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงสุมาลี  สวามิชัย
 
1. นางสาวธารีฉัตร  ศรีซุย
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัก  ค้าโค
 
1. นายสำเริง  โภคา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายชยพล  สังข์ทอง
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายสรวิชญ์  หางสลัด
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงนิยดา  ฝึกดอนวัง
 
1. นายวิษณุ  เถียนหนู
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงกัลยา  ยอดทองหลาง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
122 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชินเชษฐ์
3. เด็กชายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ขอนตะคุ
5. เด็กชายชาญณรงค์  ปิ่นขุนทด
6. เด็กชายชินวัตร  ฤทธี
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงณัฐชา  มหามล
11. เด็กชายดำรงศักดิ์  พรมชัยยา
12. เด็กชายทิวากร  แซ่ตั้ง
13. เด็กชายธนบดี  โภคาเทพ
14. เด็กหญิงธัญวรรณ  ศรีสันเทียะ
15. เด็กหญิงธารินี  เผนโคกสูง
16. เด็กหญิงนภา  เซ็นจะบก
17. เด็กชายนรเศรษฐ์  นันทกุล
18. เด็กหญิงนฤดี  ลัคนาการ
19. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
20. เด็กหญิงปนัดดา  ทินกระโทก
21. เด็กหญิงพัชรา  โชติราษี
22. เด็กหญิงพิมพิไล  กระโจมพล
23. เด็กหญิงวงเดือน  ใหญ่สูงเนิน
24. เด็กหญิงวัลลภา  สุหร่าย
25. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
26. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ต่างสันเทียะ
27. เด็กชายศรายุทธ  เถื่อนสันเทียะ
28. เด็กชายศุภกิจ  ควบขุนทด
29. เด็กชายสรเดช  ต่างสันเทียะ
30. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
31. เด็กหญิงอรนภา  หาขุนทด
32. เด็กหญิงอัยรัตน์  เถียรสูงเนิน
33. เด็กชายอิงครัต  แหงมพรม
34. เด็กหญิงเกสรา  ไขขุนทด
35. เด็กชายเกียรติพงศ์  ชัยเจริญ
36. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
37. เด็กหญิงเนตรชนก  เทพเมธี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
2. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
3. นายธนเศรษฐ  บูรณธนิต
4. นายประสิทธิ์  จันณรงค์
5. นางสาวปริษา  วราเพชรากุล
6. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
7. นางเยาวภา  ชาติศรี
8. นายเลิศชาย  รัตนกิจธนกุล
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีเม้ย
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  สบายดี
3. เด็กชายกฤษณะ  บุตรศรีเมือง
4. เด็กชายกลางสมร  โสมขุนทด
5. เด็กหญิงกาญจนา  ขาวจัตุรัส
6. เด็กหญิงจิรานันท์  เยี่ยมสันเทียะ
7. เด็กหญิงชญานุช  หงษ์ขุนทด
8. เด็กชายชนาธิป  ภักสูงเนิน
9. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมวาส
10. เด็กชายชวลิต  จิตพิทักษ์
11. เด็กชายชัยยา  กินนาสน
12. เด็กหญิงชิดชนก  กุ่ยสาคร
13. เด็กหญิงช่อทิพย์  ยำเกรง
14. เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่อมกลม
15. เด็กหญิงทิพวรรณ  ญาติพิมล
16. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  มิ่งสันเทียะ
17. เด็กชายนิรุทธิ์  โก้พิมาย
18. เด็กหญิงน้อมจิต  สุดใจดี
19. เด็กหญิงปิ่นสุดา  วงษ์ดี
20. เด็กหญิงยุวดี  ภูภิรมย์
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชวดสุวรรณ์
22. เด็กหญิงวัชริญา  เมืองสวาย
23. เด็กหญิงวัชรินทร์  บุญขุนทด
24. เด็กชายวุฒิภัทร  บรรยง
25. เด็กชายศรายุทธ  แซ่อุ้ย
26. เด็กชายศราวุธ  บุตรศรีเมือง
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุเทนสุต
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  พุขุนทด
29. เด็กหญิงสาธิตา  ยึดพวก
30. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นาคโปย
31. เด็กชายสุรวุฒิ  บิกขุนทด
32. เด็กชายสุริยา  สุขผล
33. เด็กหญิงสุวรรณา  ยังสันเทียะ
34. เด็กหญิงสุวรรณี  เยี่ยมสูงเนิน
35. เด็กหญิงอาริยา  พงษ์มั่ง
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญมา
37. เด็กชายเชิดพงษ์  สมบุญนาค
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตันนอก
39. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  นิลนิยม
40. เด็กชายโยธา  เรียบขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
2. นายสมศักดิ์  ทองหลาบ
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์สง่า
3. เด็กชายบูริพัฒน์  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงรุ่งรวี  อาจสามารถ
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชัยสิน
6. เด็กชายศุภฤกษ์  แสงห้วยไพร
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมแดง
8. เด็กชายอนุพล  ดีบัวใหญ่
9. เด็กชายอภินันท์  ตาอุต
10. เด็กหญิงอินทิรา  ประสานสุข
 
1. นางจารุณี  เจิมชัยภูมิ
2. นางประภาศรี  บุญภูมิ
3. นางสาวรื่นฤดี  โตค้างพลู
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกำแพง   นวนกิ่ง
2. เด็กชายกิตติภณ   บุญฆ้อง
3. เด็กชายณัฐพล   สวนนคร
4. เด็กหญิงนฤมล   ขาวฉลาด
5. เด็กชายนันธพงษ์   งามสันเทียะ
6. เด็กหญิงนิชาภา   แถมจำรัส
7. เด็กชายพยัพ  อนุกูล
8. นางสาวพลอยไพลิน   แถมจำรัส
9. เด็กหญิงวิชญาพร   เรืองสุขสุด
10. เด็กหญิงเอื้อมพร   พอดีสูงเนิน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์   เพชรแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  บัวคำ
3. นางสาวสรัญญา   งาสันเทียะ
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โปร่งนอก
2. เด็กหญิงภัณทิรา  คำทา
3. เด็กหญิงภัศรา  สำราญญาติ
4. เด็กหญิงมาริษา  ภิญโย
5. เด็กหญิงรุ่งรวี  อาจสามารถ
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมแดง
 
1. นางจารุณี  เจิมชัยภูมิ
2. นางสาวรื่นฤดี  โตค้างพลู
3. นางสุจิรัฐ  น้อยวิเศษ
4. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
127 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  แตงโยธา
5. เด็กหญิงสุทัตตา  สุดจันทึก
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพบขุนทด
 
1. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นางสาววิจิตรา  วงษ์ภักดี
4. นางสาวอรยา  ใบกนทา
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตรา  โย้จัตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำเขียว
3. เด็กหญิงนุชวรา  วานจ่าน้อย
4. เด็กหญิงรัตกาญจน์  เดือนจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ใหญ่
6. เด็กหญิงอาทิตยา  กุมขุนทด
7. เด็กหญิงเมธปิยา  พื้นหัวสระ
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีรัง
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิรารัตน์  อุทัยอัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชั้นขุนทด
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงนันทัชพร  แตงโยธา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองรักษ์
7. เด็กหญิงสุทัตตา  สุดจันทึก
8. เด็กหญิงอิสราภรณ์  แถวจัตุรัส
 
1. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
2. นางมนสิชา  บุญทัน
3. นางสาวอรยา  ใบกนทา
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ครองสิงห์
3. เด็กชายจีรพันธ์  ถานธานิน
4. เด็กชายชนะชล  ขันคำ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ประเสริฐแท่น
6. เด็กหญิงณิชกมล  ญาติบำรุง
7. เด็กหญิงดวงกมล  กล่อมจอหอ
8. เด็กหญิงตะวันฉาย  กำไพรี
9. เด็กชายธีรวุฒิ  มาสงค์
10. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเกลี้ยง
11. เด็กหญิงพรรณศิริ  รุจาคม
12. เด็กหญิงพินิตพิชา  ขอใหญ่กลาง
13. เด็กหญิงภูวมินทร์  ภูปองนา
14. เด็กชายวรเชษฐ์  โคละมาตร
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ครองสิงห์
16. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์ภักดี
 
1. นางธีรนุช  ภูมิมา
2. นายบัวพัน  แย้มศรี
3. นางประคองใส  ยันบัวบาน
4. นางวิภาดา  พิลาจันทร์
5. นายอติรุจ  เจโคกกรวด
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขภรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรงพุดซา
3. เด็กหญิงดลยา  ศรีหภัย
4. เด็กหญิงนิตยา  ไวว่อง
5. เด็กหญิงมนัชนก  เรืองจาบ
6. เด็กชายวัชระ  เพชรประเสริฐ
7. เด็กชายวีรยุทธ  สนิทวงค์
8. เด็กชายศรีเทพ  มาลา
9. เด็กหญิงศศิธร  ปะตาทะยัง
10. เด็กหญิงสมฤทัย  นามพิมาย
11. เด็กหญิงอนุศรา  ศรีแก้วนิตย์
12. เด็กชายอาทิตย์  วรคำ
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ยะประพันธ์
2. เด็กชายวราวุฒิ  ศรีพิลัย
3. เด็กหญิงสายฝน  โถชัย
4. เด็กหญิงสุริษา  ศิริสุข
5. เด็กหญิงสุวิมล  สุมารสงค์
 
1. นางสาวณัฐพิมล  แสนจันทร์
2. นางพรรณวดี  สรีใส
 
133 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงสายฝน  โถชัย
2. เด็กหญิงสุริษา  ศิริสุข
 
1. นางสาวณัฐพิมล  แสนจันทร์
2. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1. เด็กชายมินฐดา  พริกขุนทด
2. เด็กชายสถาพร  พรีพรม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กฤษณา
 
1. นายทรงวิทย์  ศรีโสภา
2. นายทวีศักดิ์  อริยานุวัฒน์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. นายกิตติภณ    บุญฆ้อง
2. เด็กชายณัฐพล   สวนนคร
3. นายนันทพงษ์    งามสันเทียะ
 
1. นายวีระพงษ์   จันตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์   แก้วหาวงษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวนิดา  จำปาทาสี
2. เด็กหญิงอลิศรา  สีแดง
3. เด็กหญิงโยษิตา  งามขุนทด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชหัสดิน
2. นางพยุงศรี  เดชหัสดิน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กระจายกลาง
2. เด็กชายศราวุธ  ยาสูงเนิน
3. เด็กชายอภิชัย  นูลาภ
 
1. นายสันติสุข  ไชยทองศรี
2. นางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์อุดม
2. เด็กหญิงจิราพร  โชคนิมิตร
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คงคลัง
4. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
5. เด็กหญิงนริศตา  บุญประคม
6. เด็กหญิงลักขณา  บรรเทากุล
 
1. นายธานินทร์  สำรวล
2. นางธิดารัตน์  สำรวล
3. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เตียนจันทึก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรสินธ์
3. เด็กหญิงวลิสา  โพธิ์พิเนตร
4. เด็กหญิงวิชยา  เมืองแสน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มานะกิจ
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อาบสุวรรณ์
 
1. นางจุไรรัตน์  ชาบำเหน็จ
2. นางรัชนก  เชิงสะอาด
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงฉันทิศา   กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  ทูขุนทด
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  พิมพ์ทวด
 
1. นางสาวกิตติยา   จรูญแสง
2. นางสาวสมใจ    ยศไกร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัมมาสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ถิรเมธีกุล
3. เด็กหญิงหัทยา  เพชรประไพ
 
1. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชัยยา  ชมโคกสูง
2. เด็กชายบัญญวัติ  พัดสิงห์
3. เด็กชายอานนท์  รัทนีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นายไพโรจน์  เคนวิเศษ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงปริญลดา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แปสันเทียะ
3. เด็กชายอานนท์  รัทนีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงปนิดา  ศรีโคกกรวด
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกษทองมา
 
1. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
2. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กหญิงมณทิรา  กองสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ค้าขึ้น
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เดือนไธสง
 
1. นางอุดมพร  อาจกล้า
2. นายเฉลิม  อาจกล้า
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงจิระนันท์  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  อำมะรา
 
1. นายธีรวุฒิ  มิกขุนทด
2. นายบุญชู  แคงสันเทียะ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงณัฐญา  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์  รังขันธ์
3. เด็กหญิงอุษณี  ป้อมปะโค
 
1. นางพูนพิศ  มณีชีพ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงกวินทรา  พลขันธุ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กันทเนตร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงนาเรียง
 
1. นางจีระพร  ศรีพันธุ์
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกฤติกา  เชาว์วันกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชันติโก
3. เด็กหญิงวชิราพร  ประชากรไทย
 
1. นางอัญภัทร  ศุภรัชดิษกุล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ไขหินตั้ง
2. เด็กหญิงมุกขรินทร์  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทกุล
 
1. นางทิควัน  บุญนา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายนุลัยรัตน์  ทองมะรัง
2. เด็กชายวราวุธ  แก้วเมืองน้อย
3. เด็กชายศรัณย์  งามสันเทียะ
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายณัฐพล  กองนอก
2. เด็กหญิงนุชาดา  สัตมิตร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทาสัย
 
1. นางวิริยะสมร   บัวทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  สมาทา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงปุญญิศา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุชาดา  กำบังกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์  กุมขุนทด
2. นายนพรัตน์  มุกดา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีคราม
2. เด็กหญิงบุษยา  เพวงศ์
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางสาวธนัชพร  บุญนันตศาสตร์
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงเตือนจิตต์  แผ่วสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงพรหมพร  ปราบชนะ
2. เด็กชายอัมรินทร์  โฉมงาม
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวอัญชลี  ชื่นใจ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงบุศยา  กล้ารอด
2. เด็กหญิงรัตดา  ชื่นขุนทด
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  ชูขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายคมกฤษ  ศิริหงษ์
2. เด็กชายสาธิต  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธีระพล  เสาทอง
2. เด็กชายสมประสงค์  รวมใหม่
 
1. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
2. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมเดื่อ
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวปวิชญา  โสตสุภาพ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา  วาทะสิทธื์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หันวิชัย
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  บุญนันตศาสตร์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายสุทธิชัย  กะโห้
2. เด็กหญิงสุธิมนต์  พิพิธกุล
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางสาวธนัชพร  บุญนันตศาสตร์
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฝาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก่นจัตุรัส
2. เด็กชายชนฤทธิ์  โพชวัฒน์
3. เด็กชายติณณภพ  มีทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  สมบัติ
2. นายอนนท์  ประดับวงษ์
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 53.9 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษดา  เก่าด่านจาก
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สีสังชุม
3. เด็กชายสุธี  มีชาลี
 
1. นายปีฎก  กองแก้วกาเหรียญ
2. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักชี    
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ดิเรกโภค
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองบุญ
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีจนา
 
1. นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายบัญชา  ลาภเกิด
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีมงคล
 
1. นายมานะชัย  แย้มเสมอ
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงวาสนา  กาญจนกาศ
 
1. นางสิริกร  แสงฤทธิ์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนิตยา  ประสพสินธุ์
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายสุธินันท์   เงินภูเขียว
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา    
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  กำมะหยี่
 
1. นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงนุชจรี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อาจโนนเปลือย
3. เด็กหญิงวิทิตา  ทรัพย์สงวน
4. เด็กหญิงอาพิณยา  ปุริตาเนย์
5. เด็กชายเศวตโชติ  สุนลี
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
2. นางพัชรินทร์  วรรณชัย
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คงด้วง
 
1. MissJiang   Rong Rong
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจริยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางดอกอ้อ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงนุจรี  เทศสวัสดิ์
 
1. นางดอกอ้อ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ธีระธนะ
2. เด็กหญิงรวงข้าว  กุสันเทียะ
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  กำมะหยี่
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีจนา
 
1. นางสาวอชิดา  ชาลีเครือ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  เพียซ้าย
2. เด็กชายธัทชัย  บุปผาโต
3. เด็กชายพิทักษ์  สุระภี
4. เด็กชายภูธิชย์  วงษ์หนู
5. เด็กชายศิวกร  ประกอบวรการ
6. เด็กชายเมธี  อาบสุวรรณ์
 
1. นางทวี  โสภานุสนธิ์
2. นายสุชาติ  โสภานุสนธิ์
3. นางสุวรีย์  พงศ์อาราม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  แพประเทือง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  นิลสมัคร
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  เพ็งหนองฉิม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวผาง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ไผ่ฤทธิ์
6. เด็กหญิงอรดา  อารีชาติ
 
1. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
2. นายสมบุญ  พิไลกุล
3. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกิตติภณ  บุญฆ้อง
2. เด็กชายชัยชนะ  โกฎสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  สวนนคร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยเสิม
5. เด็กชายธนายุทร  เสนาวุธ
6. เด็กชายนันธพงษ์  งามสันเทียะ
7. เด็กชายพุฒินาท  แจ้งไผ่
8. เด็กชายศุภชัย  ปล้ำจัตุรัส
 
1. นายวีระพงษ์  จันตรี
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นิลสมัคร
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คณะยอด
3. เด็กหญิงประภัสสร  คำบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แตงทรัพย์
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำจุมพล
6. เด็กชายวงศกร  ศรีวิเศษ
7. เด็กหญิงวิภาดา  ค้้าโค
8. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงทรัพย์
9. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ชรินทร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพประเทือง
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
2. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
3. นางสมเพียร  ถิ่นชีลอง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เชื้อโพนทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  หาดขุนทด
3. เด็กชายวันเฉลิม  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงอนัญพร  อาบสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอมลรดา  พลอดขุนทด
 
1. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร
2. นางลอองดาว  จิตรจักร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่ม่วง
2. เด็กหญิงประภัทรศรวดี  พันละหาน
3. เด็กหญิงวิมล  คงดี
 
1. นางกุณฑล  ชัยวิเชียร
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เปียสันเทียะ
3. เด็กชายปฏิภาณ  มนขุนทด
 
1. นางนภัสวรรณ  ภูคงคา
2. นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  มิกขุนทด
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ศิริ
 
1. นางสาวพิมสอน  แก้ววิชัย
2. นางสาววิไล  คงจันทร์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณรัชรินทร์  อิ่มกลิ่น
2. เด็กหญิงวนิดา  ธะนะสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  นาดี
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางสยุมพร  ศรีมุงคุณ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดอนวิจารณ์
2. เด็กหญิงอรยา  สงคราม
 
1. นายสิทธิชัย  เทียนพลกรัง
2. นางสาวอัญชลี  ไกรจัตุรัส
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์อั้ว
2. เด็กหญิงสกุณา  พิมพ์อักษร
 
1. นางสาวณภัค  ปรียานนท์
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณี  วิชาชม
2. เด็กหญิงวิยดา  หาญชัย
 
1. นายนัฐพงษ์  บุญเกษม
2. นายวิรุด  กล้าขวาน้อย
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 1. เด็กหญิงชนิตรา  นิยมชัย
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีมงคล
 
1. นายมานะชัย  แย้มเสมอ
2. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์ชัย
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  นูลาภ
2. เด็กชายศุภากร  พึมขุนทด
 
1. นายยุทธสิทธิ์  เพชรวิเศษอุดม
2. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ทับชาลี
2. เด็กหญิงอารยา  เจิงรัมย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค
2. นางสาวปุณญาภา  ประกอบวรการ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงนิภาพร  น้อยจินดา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 1. เด็กชายอัษฎา  โม้โนนทอง
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  ประสพสิน
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กชายกมลเทพ  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายเจริญชัย  ธุระธรรม
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  สิงห์สุพรรณ
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัก  ค้าโค
 
1. นางบุญลักษณ์  ซื่อสัตย์
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
 
1. นายประยูร  เหิมขุนทด
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัจฉราภา  สำนักโนน
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กชายหัสดิน  ใจอดทน
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุทิน  นาคประนิล
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา
3. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงจิรารัก  ค้าโค
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอหน่วงกลาง
6. เด็กหญิงชลรชา  โปร่งสันเทียะ
7. เด็กชายชาญชล  เขินสันเทียะ
8. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
9. เด็กหญิงญาณิศา  งามจัตุรัส
10. เด็กหญิงฐานิดา  ชำนาญราช
11. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วถาวร
14. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ
16. เด็กหญิงปภาวี  ประชุมแดง
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เจริญพล
18. เด็กชายภูมินทร์  คีรีนิล
19. เด็กหญิงมลนภา  ดอกสันเทียะ
20. เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี
21. เด็กหญิงลักขณา  ดงพงษ์
22. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่เอี๊ยว
23. เด็กหญิงศิริยาภา  สัตวาที
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  เปียกสันเทียะ
25. เด็กหญิงสุดามิน  อินอ่อน
26. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
27. เด็กหญิงสุภาพร  ขุนดอน
28. เด็กชายสุริยา  โพธิ์นอก
29. เด็กหญิงหทัยชนก  หมั่นคำ
30. เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
 
1. นางกุหลาบ  ศิลาดำ
2. นางจำเรียง  เหิมขุนทด
3. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
4. นายบำรุง  โคคำลา
5. นายยอด  แดนชัยภูมิ
6. นางสำราญ  พันธวนิช
7. นางแพรวนภา  มาโคตร
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร   จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางสาวนภาเพ็ญ  แสนสามารถ
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงวรัทยา  โมมขุนทด
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอนกลาง
3. เด็กชายอาทิตย์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวประภาพร  จันทะหาร
2. นางสาวปัณณพร  แพวขุนทด
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงจิราภา  ชะอุ่นกลาง
2. เด็กหญิงฉัตรพร  อุ่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง
 
1. นางวชิรา  อาจนคร
2. นางสาวศรัญญา  แก้วน่าน
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายราเชน  แก้ววิเศษ
 
1. นางปราณี  ทองม่วง
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายอินทร  ปัดทุม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมสวัสดิ์
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จรัญยาผาง
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
 
1. นายอนุชา  วงศ์คำสิงห์
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศัก  สารสืบพันธ์
 
1. นางณัฐวรรณ   เนตรวงษ์
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  หะเริญ
 
1. นางสำราญ  พันธวนิช
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงสรวลัญช์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นายเชน  แก้วลัดดา
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กชายวัชร  เปลี่ยนขุนทด
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คงมงคล
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรรณวดี   ศรีใส
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองจันทร์
 
1. นางพวงผกา   พลศรี
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ไตรวงษา
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์มี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บัวมาตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชูณรงค์
2. นางประสาวประคอง  ครองหนองขาม
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยพร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุดนอก
3. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญยิ่ง
 
1. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์  บุคลิก
2. นางสาวนางสาวนาฏยา   ยนยุบล
 
227 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  พรมบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำขำ
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญประจักษ์
2. นางศรีอุนัน  บุญประจักษ์
 
228 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภาคจรุง
 
1. นางอุษา  บัวแพ
 
229 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายสุรชัย  หร่ายขุนทด
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
230 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายธนาพาก  มีศิลป์
2. เด็กชายวัชระ  ชูขุนทด
 
1. นายลมกรต  โทขันธ์
2. นางอุษา  บัวแพ
 
231 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
232 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอดิเทพ  ยอดวังกุ่ม
2. เด็กชายอภิชัย  พูนสวัสดิ์
 
1. นายชวน  คำภีระ
2. นายนพดล  ศรีพุทธดิลก
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอณรังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
234 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายจีรภัทร์  สีดา
2. เด็กชายอุบลวรรณ  บุญเขื่อง
 
1. นายคุณธรรม  จันมะโฮง
2. นางสาวรุ่งทิวา  ริมใหม่
 
235 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายสุวิจักร  ทันเป็ง
2. เด็กหญิงสุวิษา  กล้ากลาง
 
1. นางพัชรินทร์  แอ่งบัวใหญ่
2. นางสุมาลี  สุภาพ
 
236 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพงษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ด่านเพชร
 
1. นางทองม้วน  สกุลอนันท์
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
237 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายอัฐกานต์  พันธ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอารียา  นพคุณ
 
1. นางพจณี  จ๋ายเจริญ
2. นางสุชิน  เคียนขุนทด
 
238 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
2. เด็กหญิงสรวลัญช์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
2. นายเชน  แก้วลัดดา
 
239 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายพีรพงษ์  ชัยพัฒน์
2. เด็กชายวัชรินทร์  นิลวะดี
3. เด็กชายสิทธิพล  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงสุนิสา  ชาบุตรชิน
5. เด็กชายอมเรศ  เดชขุนทด
6. เด็กชายเสน่ห์  เขียวปาน
7. เด็กชายเอกพล  ชำนาญศรี
 
1. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
2. นางสาววนิดา   ศรียะ
3. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
240 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บุปผานันท์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  โจมรัมย์
3. เด็กหญิงบัวสวรรค์  สิริพรปรีดา
4. เด็กหญิงพิริยาภา  เชื้อจันอัด
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  ปัสสายะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูบาลชื่น
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แผนวิชืต
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชูณรงค์
2. นางสมประสงค์  เอ็นดู
3. นางสาวเพ็ญนภา  ภูธา
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงชนะ
 
1. นางศรีอุนัน  บุญประจักษ์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
 
1. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวพิมสอน  แก้ววิชัย
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   จรัญยาผาง
 
1. นายสุรจิต  นารินทร์
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คงพิษ
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำขำ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหามาตย์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  คำดุลย์
3. เด็กหญิงจารุพันธ์  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  รั้วไธสง
6. เด็กหญิงอัญชลิกา  สุขแสน
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยพร
2. เด็กหญิงรัศมี  ชาญสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงสุนทรา  นามพฤทธิ์
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก่นวงษ์
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
252 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
253 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
254 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1. เด็กหญิงดวงกมล  กล่อมจอหอ
 
1. นายอติรุจ  เจโคกกรวด
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงสรวลัญช์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาเกตุ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  คำดุลย์
3. เด็กหญิงจารุพันธ์  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  รั้วไธสง
5. เด็กหญิงอัญชลิกา  สุขแสน
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นายสุรจิต  นารินทร์
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  คำดุลย์
2. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
3. เด็กหญิงรัศมี  ชาญสูงเนิน
4. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงสุนทรา  นามพฤทธิ์
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงภัสสร  พันธ์จันทึก
2. เด็กชายราเชนทร์  อำภาวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มุ่งประสมกลาง
 
1. นางจารุมาศ  ประดิษฐ์เพลง
2. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เชิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พูลบางยูง
3. เด็กชายศิวกร  วิชาสาร
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
2. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จรัญยาผาง
2. เด็กชายสุรชัย  หร่ายขุนทด
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายกันต์กมล  พิเศษศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตบุโต
3. เด็กหญิงลัดดา  สีดา
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางศิริกาญจน์  ดิเรกศิลป์
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ชาวสวน
2. เด็กชายศราวุธ  ถ้วยแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดิรกชาติ
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายตั๊ก  แก้วมุกดา
2. เด็กชายพิศาล  กาฬปักษิน
3. เด็กชายศุภชัย  เชื้อสมุทร
 
1. นายวิชิต  ผาดี
2. นางไพรวรรณ  แกะมา
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
2. เด็กชายพิทักษ์สิน  เอกบัว
3. เด็กหญิงสุวิษา  กล้ากลาง
 
1. นายวิชิต  ผาดี
2. นางสายหยุด  ผาดี
 
265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา  ชุมวัน
2. เด็กชายหัสดิน  พลจัตุรัส
3. เด็กชายอชิตพล  ทวีจิตร์
 
1. นายณรงค์  สีหามาตย์
2. นายนิกร  ปราณีตพลารักษ์
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายนัทพงศ์  สีม่วง
2. เด็กชายวุฒิไกร  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สมอฝาก
 
1. นายคุณธรรม  จันมะโฮง
2. นางศิริกาญจน์  ดิเรกศิลป์
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายณัฐพล  นาคคำ
2. เด็กหญิงสรวลัญช์  สัมพันธ์สุวรรณ
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
2. นายเชน  แก้วลัดดา
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลขนอก
2. เด็กหญิงยุพิน  ปกสันเทียะ
3. เด็กชายเทียนชัย  สังสีลาด
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลขนอก
2. นางอรอุมา  วงค์บุตร
 
269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พรมอุก
2. เด็กชายวิวรรธน์  ฉิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชาบุตรชิน
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกฤติพงษ์   กำเนิดหล่ม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธัญวรรณ   สร้อยโนนไทย
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
271 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
2. เด็กชายเจษฏา  เชื้อตาเล็ง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
272 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายวรเดช  รอณรังษี
2. เด็กชายเพชรนรินทร์  มุขขุนทด
 
1. นางทองม้วน  สกุลอนันท์
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
273 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เนาว์กระโทก
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวสุพรรษา  กล้ารอด
 
274 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายสันติสุข  ทวยหงษา
2. เด็กหญิงสาริสา  สร้อยกระโทก
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
275 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  หมวดดำ
2. เด็กชายพิทักษิณ  เอกบัว
 
1. นายอนุชา  วงศ์คำสิงห์
2. นางสาวอ้อย  สุริวรรณ
 
276 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภาคจรุง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ใจยิ้ม
3. เด็กชายไพบูลย์  พลเสนา
 
1. นางณัฏฐิรา  สื่อกลาง
2. นางโสภาพิทย์  บุตระนา
 
277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายธนาพาก  มีศิลป์
2. เด็กชายวัชระ  ชูขุนทด
3. เด็กชายสรชัย  เลิศกระโทก
 
1. นางณัฏฐิรา  สื่อกลาง
2. นางอุษา  บัวแพ
 
278 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายวราวุธ  พาภักดี
2. เด็กชายสาคร  เทียนชัย
3. เด็กชายอนิวัตร  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
2. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
 
279 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีไชโยรักษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ภานุมาตย์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภานุมาตย์
 
1. นางนิตยา  แก้วโยธา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์
 
280 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายทองจันทร์  มาตรา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ขาวพิมาย
3. เด็กชายวิชิตชัย  รวมใหม่
 
1. นางสาวดุจดาว  พันธวาศิษฏ์
2. นางอารยา  โสภาประสิทธิ์ผล
 
281 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บรรเทากุล
2. เด็กชายพรชัย  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายวิทวัส  พิมพิสาร
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน