งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก 1. เด็กชายปฏิภาณ    ภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชันติโก
3. เด็กชายคุณภัทร    แสงสุวรรณ์
1. นายสมบูรณ์    มาลา
3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก 1. เด็กหญิงนริสรา    สามารถ
2. เด็กหญิงดนุภา    โนนนอก
3. เด็กชายนัฐพัฒน์    สว่างจิตต์
1. นางชลิดา    ศรีเครือแก้ว
4 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ทุ่งกระเจียว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เติมกระโทก
2. เด็กหญิงสาริกา    ทาสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรทิพย์    มันสันเทียะ
1. นางวิภาวรรณ    กัญญาคำ
2. นายเอกชัย    กลิ่นกระโทก
5 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ส้มป่อย บัวบาน 1. เด็กหญิงวรรณิษา    ชาติชนะ
2. เด็กหญิงวรกมล    โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ยันบัวบาน
1. นางทองเตียง    พรหมทอง
6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ลุ่มบึงละหาน 1. เด็กหญิงเกศินี    พิพิธกุล
2. เด็กหญิงแสงดาว    เผือกพิบูล
3. เด็กหญิงศิริพร    ลิ้มประเสริฐ
1. นางนงค์นุช    คชา
2. นางสายหยุด    ผาดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................