สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 18 7 3 28 43 16 16 3 75
2 บ้านท่าโป่ง 13 9 8 30 48 16 16 12 80
3 ซับมงคลวิทยา 10 5 5 20 32 4 3 6 39
4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10 2 3 15 26 23 14 12 63
5 ซับใหญ่วิทยาคม 9 10 8 27 35 16 16 8 67
6 อนุบาลเทพสถิต 9 10 5 24 35 16 10 5 61
7 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 8 3 5 16 28 9 5 5 42
8 บ้านหนองม่วง 8 2 3 13 21 6 6 5 33
9 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 7 7 1 15 22 14 13 13 49
10 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 7 5 2 14 23 17 16 11 56
11 บ้านท่ากูบ 6 2 1 9 16 15 14 4 45
12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5 4 5 14 21 24 13 12 58
13 บ้านขี้เหล็ก 5 4 3 12 20 10 5 0 35
14 บ้านโนนเชือก 5 4 0 9 10 10 6 1 26
15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 5 3 4 12 22 9 5 5 36
16 บ้านสะพานหิน 5 1 4 10 15 9 14 5 38
17 บ้านห้วยทราย 5 1 1 7 16 5 5 2 26
18 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 5 1 0 6 13 13 8 3 34
19 บ้านหนองตะไก้ 4 6 2 12 22 7 5 13 34
20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4 3 2 9 15 19 5 6 39
21 บ้านกลอยสามัคคี 4 0 1 5 7 2 2 1 11
22 บ้านสะพานยาว 3 6 2 11 26 13 9 6 48
23 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3 5 4 12 24 21 10 8 55
24 ชุมชนชวนวิทยา 3 3 3 9 18 12 10 0 40
25 โป่งขุนเพชร 3 3 3 9 15 13 4 6 32
26 บ้านโนนคร้อ 3 2 0 5 13 12 7 2 32
27 บ้านศิลาทอง 3 1 5 9 12 8 6 8 26
28 บ้านขามราษฎร์นุกูล 3 0 1 4 3 4 2 1 9
29 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 3 0 0 3 8 10 5 2 23
30 บ้านโป่งนกพิทยา 2 4 3 9 15 10 11 8 36
31 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 2 3 4 9 22 9 12 4 43
32 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2 3 0 5 9 11 13 3 33
33 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 2 3 0 5 6 4 3 2 13
34 มะนะศึกษา 2 2 4 8 8 10 2 10 20
35 บ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 2 2 1 5 3 3 0 0 6
36 บ้านร่วมมิตร 2 2 0 4 4 4 1 0 9
37 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 2 1 2 5 13 15 13 7 41
38 หินฝนวิทยาคม 2 1 0 3 4 3 11 2 18
39 บ้านหนองผักชี 2 0 2 4 11 6 0 6 17
40 วังใหม่พัฒนา 2 0 2 4 6 2 5 6 13
41 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 0 2 4 5 0 3 0 8
42 บ้านละหานค่าย 2 0 0 2 3 2 1 2 6
43 บ้านวังตะเฆ่ 1 7 2 10 13 15 11 5 39
44 บ้านวังกะทะ 1 4 3 8 17 15 8 2 40
45 บ้านส้มป่อย 1 4 1 6 20 14 5 2 39
46 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 3 3 7 14 9 11 6 34
47 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1 3 0 4 8 0 3 2 11
48 บ้านโสกปลาดุก 1 2 1 4 10 7 4 2 21
49 โคกเพชรวิทยาคาร 1 2 1 4 8 10 7 9 25
50 รังงามวิทยา 1 2 0 3 10 7 5 1 22
51 บ้านไทรงาม 1 2 0 3 8 6 9 3 23
52 บ้านโคกโต่งโต้น 1 2 0 3 8 5 1 0 14
53 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 2 0 3 3 5 3 6 11
54 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 3 5 9 10 1 4 20
55 บ้านเกาะมะนาว 1 1 2 4 12 9 10 3 31
56 บ้านซับใหม่ 1 1 1 3 6 2 1 0 9
57 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1 1 1 3 6 1 3 5 10
58 บ้านงิ้ว 1 1 1 3 5 11 10 5 26
59 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 1 1 3 3 0 0 0 3
60 บ้านสำนักตูมกา 1 1 0 2 8 5 2 1 15
61 บ้านหนองโสน 1 1 0 2 6 2 2 1 10
62 บ้านตะลอมไผ่ 1 1 0 2 4 5 8 2 17
63 บ้านโสกคร้อ 1 1 0 2 4 2 5 2 11
64 บ้านวังตาเทพ 1 1 0 2 3 4 2 2 9
65 บ้านมะเกลือโนนทอง 1 0 3 4 9 3 3 2 15
66 ปากจาบวิทยา 1 0 2 3 12 9 6 7 27
67 บ้านสำโรงทุ่ง 1 0 2 3 4 3 1 4 8
68 บ้านทองคำพิงวิทยา 1 0 1 2 3 3 0 3 6
69 หินตั้งพิทยากร 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 บ้านเสลาประชารัฐ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
71 หนองประดู่วิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านวังคมคาย 1 0 0 1 2 5 7 2 14
73 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 5 3 2 9
74 บ้านโนนฝาย 1 0 0 1 1 1 1 4 3
75 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านไร่พัฒนา 0 5 5 10 24 24 10 7 58
77 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 4 1 5 9 5 1 3 15
78 บ้านบุฉนวน 0 3 4 7 11 8 6 8 25
79 บ้านนา 0 3 1 4 9 4 6 1 19
80 บ้านโคกไค 0 2 3 5 11 3 0 0 14
81 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 2 3 5 5 1 2 1 8
82 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 1 3 5 5 4 7 14
83 บ้านหัวสะพาน 0 2 0 2 4 9 6 0 19
84 ศรีเทพบาล 0 1 5 6 18 8 0 5 26
85 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 0 1 1 2 12 6 9 6 27
86 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 7 2 1 3 10
87 บ้านสำโรงโคก 0 1 1 2 6 1 1 0 8
88 บ้านหลุบงิ้ว 0 1 1 2 3 0 3 3 6
89 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 0 1 0 1 10 10 4 2 24
90 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 0 1 6 4 7 6 17
91 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 1 0 1 5 4 0 4 9
92 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 1 5 3 4 1 12
93 บ้านซับเจริญสุข 0 1 0 1 5 1 0 1 6
94 บ้านวังมน 0 1 0 1 5 1 0 0 6
95 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 0 1 0 1 4 7 7 7 18
96 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 4 2 4 5 10
97 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1 3 5 3 6 11
98 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 1 3 1 4 2 8
99 บ้านโปร่งมีชัย 0 1 0 1 3 1 2 0 6
100 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 2 1 3 0 6
101 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 1 0 1 1 4 3 4 8
102 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 บ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านท่าโป่ง1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองม่วง1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 ชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 1 0 1 0 3 0 0 3
107 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 3 3 10 9 3 2 22
108 หัวสระวิทยา 0 0 3 3 9 12 4 10 25
109 บ้านวังอ้ายจีด 0 0 3 3 7 9 8 2 24
110 บ้านบะเสียว 0 0 2 2 4 5 6 3 15
111 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 0 1 1 8 6 4 3 18
112 บ้านวังตาท้าว 0 0 1 1 6 13 4 5 23
113 บ้านโคกแสว 0 0 1 1 6 2 0 0 8
114 จอมแก้ววิทยา 0 0 1 1 6 1 1 0 8
115 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 5 5 7 3 17
116 บ้านน้ำลาด 0 0 1 1 4 4 1 0 9
117 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 1 1 3 4 6 2 13
118 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 1 1 3 1 11 4 15
119 บ้านวังขอนสัก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
120 บ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 0 1 1 2 6 1 5 9
121 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 4 6 3 12
122 บ้านช่องสำราญ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
123 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 1 1 2 2 7 3 11
124 บ้านห้วยยางดี 0 0 1 1 2 0 2 3 4
125 บ้านโกรกกุลา 0 0 1 1 1 9 10 2 20
126 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 1 1 1 5 5 2 11
127 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 1 1 1 5 3 0 9
128 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 1 1 1 1 1 6 3
129 บ้านท่าโป่ง2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 11 5 5 6 21
131 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 0 0 0 8 8 8 4 24
132 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 8 1 6 2 15
133 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 7 7 7 6 21
134 บ้านทามจาน 0 0 0 0 6 1 2 1 9
135 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 5 12 5 1 22
136 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 4 4 9 8 17
137 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 4 2 2 4 8
138 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 3 7 7 1 17
139 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 3 3 0 7 6
140 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 3 3 0 1 6
141 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
142 บ้านวังกุง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
143 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 8 5 3 15
144 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 2 4 6 1 12
145 บ้านประดู่งาม 0 0 0 0 2 4 5 3 11
146 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
147 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 3 5 3 10
148 มงคลศึกษา 0 0 0 0 2 3 4 1 9
149 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
150 บ้านห้วย 0 0 0 0 2 3 2 2 7
151 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 2 2 3 2 7
152 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 2 2 4 6
153 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 วังกะอาม 0 0 0 0 2 0 4 0 6
155 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 2 0 3 1 5
156 บ้านหนองดง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
157 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
158 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 2 0 0 5 2
159 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านดอนกอก 0 0 0 0 1 6 1 4 8
161 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 5 1 0 7
162 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 4 10 1 15
163 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 4 5 4 10
164 บ้านตาล 0 0 0 0 1 4 2 1 7
165 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 1 3 3 4 7
166 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 0 0 1 2 0 7 3
167 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
168 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
169 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
170 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
171 บ้านซับยาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
172 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 อนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 6 3 1 9
177 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 5 3 1 8
178 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
179 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
180 อนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 2 4 2 6
181 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 2 3 4 5
182 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
183 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
184 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 0 2 0 4 2
185 บ้านซับหมี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
187 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
190 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 ซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านซับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 อนุบาลไพโรจน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
198 บ้านโป่งนกพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 บ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 ชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 ซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
206 บ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208 ซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 ซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 ซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 บ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 235 220 189 644 1,337 1,010 803 575 3,150