สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าโป่ง 19 10 8 37 59 16 16 12 91
2 บ้านศิลาทอง 19 10 5 34 37 10 6 8 53
3 จัตุรัสวิทยานุกูล 18 8 3 29 44 16 16 3 76
4 ซับมงคลวิทยา 11 5 8 24 36 4 3 6 43
5 ซับใหญ่วิทยาคม 10 10 8 28 36 16 16 8 68
6 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10 2 3 15 26 23 14 12 63
7 อนุบาลเทพสถิต 9 11 6 26 37 16 10 5 63
8 บ้านท่ากูบ 9 3 2 14 22 16 14 4 52
9 บ้านวังกะทะ 8 7 4 19 28 16 8 2 52
10 ชุมชนชวนวิทยา 8 4 3 15 25 12 10 0 47
11 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 8 3 5 16 28 9 5 5 42
12 บ้านสะพานหิน 8 2 4 14 19 9 14 5 42
13 บ้านหนองม่วง 8 2 3 13 21 6 6 5 33
14 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 7 7 1 15 22 14 13 13 49
15 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 7 5 2 14 23 17 16 11 56
16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 6 2 3 11 20 7 9 6 36
17 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6 1 0 7 14 13 8 3 35
18 บ้านซับใหม่ 5 5 2 12 17 2 2 0 21
19 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 5 4 5 14 21 24 13 12 58
20 บ้านขี้เหล็ก 5 4 3 12 20 10 5 0 35
21 บ้านโนนเชือก 5 4 0 9 10 10 6 1 26
22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 5 3 4 12 22 9 5 5 36
23 บ้านห้วยทราย 5 1 1 7 16 5 5 2 26
24 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 0 2 7 9 0 3 0 12
25 บ้านหนองตะไก้ 4 6 2 12 22 7 5 13 34
26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 4 4 3 11 19 21 7 6 47
27 บ้านกลอยสามัคคี 4 0 1 5 7 2 2 1 11
28 บ้านสะพานยาว 3 6 2 11 26 13 9 6 48
29 บ้านยางเกี่ยวแฝก 3 5 4 12 24 21 10 8 55
30 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 3 5 2 10 20 11 4 2 35
31 โป่งขุนเพชร 3 3 3 9 15 13 4 6 32
32 บ้านโนนคร้อ 3 2 0 5 13 12 7 2 32
33 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 3 1 2 6 14 16 13 7 43
34 บ้านหนองขาม 3 0 1 4 7 7 3 1 17
35 บ้านละหานค่าย 3 0 1 4 5 3 1 2 9
36 บ้านขามราษฎร์นุกูล 3 0 1 4 3 4 2 1 9
37 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 3 0 0 3 8 10 5 2 23
38 บ้านโป่งนกพิทยา 2 4 3 9 15 10 11 8 36
39 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 2 3 4 9 22 9 12 4 43
40 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 2 3 0 5 9 11 13 3 33
41 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 2 3 0 5 6 4 3 2 13
42 มะนะศึกษา 2 2 4 8 8 10 2 10 20
43 บ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 2 2 1 5 3 3 0 0 6
44 บ้านร่วมมิตร 2 2 0 4 4 4 1 0 9
45 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 2 1 1 4 7 1 3 5 11
46 หินฝนวิทยาคม 2 1 0 3 4 3 11 2 18
47 วังใหม่พัฒนา 2 0 3 5 7 2 5 6 14
48 บ้านหนองผักชี 2 0 2 4 11 6 0 6 17
49 บ้านสำโรงทุ่ง 2 0 2 4 5 3 1 4 9
50 บ้านวังตะเฆ่ 1 7 2 10 13 15 11 5 39
51 บ้านส้มป่อย 1 4 1 6 20 14 5 2 39
52 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1 4 1 6 10 0 4 2 14
53 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 3 3 7 14 9 11 6 34
54 บ้านโสกปลาดุก 1 2 1 4 10 7 4 2 21
55 โคกเพชรวิทยาคาร 1 2 1 4 8 10 7 9 25
56 รังงามวิทยา 1 2 0 3 10 7 5 1 22
57 บ้านไทรงาม 1 2 0 3 8 6 9 3 23
58 บ้านโคกโต่งโต้น 1 2 0 3 8 5 1 0 14
59 บ้านหนองโสน 1 2 0 3 8 2 2 1 12
60 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1 2 0 3 7 4 0 4 11
61 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 2 0 3 3 5 3 6 11
62 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 3 5 9 10 1 4 20
63 บ้านเกาะมะนาว 1 1 2 4 12 9 10 3 31
64 บ้านทองคำพิงวิทยา 1 1 1 3 6 3 0 3 9
65 บ้านงิ้ว 1 1 1 3 5 11 10 5 26
66 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 1 1 3 3 0 0 0 3
67 บ้านสำนักตูมกา 1 1 0 2 8 5 2 1 15
68 บ้านตะลอมไผ่ 1 1 0 2 4 5 8 2 17
69 บ้านโสกคร้อ 1 1 0 2 4 2 5 2 11
70 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 0 2 3 4 3 4 10
71 บ้านวังตาเทพ 1 1 0 2 3 4 2 2 9
72 บ้านวังอ้ายจีด 1 0 4 5 12 9 8 2 29
73 บ้านมะเกลือโนนทอง 1 0 3 4 9 3 3 2 15
74 ปากจาบวิทยา 1 0 2 3 12 9 6 7 27
75 บ้านโนนสะอาด 1 0 1 2 3 2 0 0 5
76 หินตั้งพิทยากร 1 0 0 1 4 0 0 0 4
77 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 0 0 1 3 2 1 2 6
78 บ้านเสลาประชารัฐ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
79 หนองประดู่วิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านวังคมคาย 1 0 0 1 2 5 7 2 14
81 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 5 3 2 9
82 บ้านโนนฝาย 1 0 0 1 1 1 1 4 3
83 บ้านไร่พัฒนา 0 5 5 10 24 24 10 7 58
84 บ้านบุฉนวน 0 4 4 8 12 8 6 8 26
85 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 4 1 5 9 5 1 3 15
86 บ้านนา 0 3 1 4 9 4 6 1 19
87 บ้านโคกไค 0 2 3 5 11 3 0 0 14
88 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 2 3 5 5 1 2 1 8
89 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 1 3 5 5 4 7 14
90 บ้านซับเจริญสุข 0 2 0 2 6 1 0 1 7
91 บ้านหัวสะพาน 0 2 0 2 4 9 6 0 19
92 ศรีเทพบาล 0 1 5 6 18 8 0 5 26
93 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 7 2 1 3 10
94 บ้านสำโรงโคก 0 1 1 2 6 1 1 0 8
95 บ้านหลุบงิ้ว 0 1 1 2 3 0 3 3 6
96 บ้านโนนมะกอกงาม 0 1 0 1 6 4 7 6 17
97 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 1 5 3 4 1 12
98 บ้านวังมน 0 1 0 1 5 1 0 0 6
99 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 0 1 0 1 4 7 7 7 18
100 บ้านหนองดินดำ 0 1 0 1 4 3 0 7 7
101 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 4 2 4 5 10
102 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1 3 5 3 6 11
103 บ้านหนองตะครอง 0 1 0 1 3 1 4 2 8
104 บ้านโปร่งมีชัย 0 1 0 1 3 1 2 0 6
105 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 2 1 3 0 6
106 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าโป่ง1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองม่วง1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 ชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 1 0 1 0 3 0 0 3
112 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 0 3 3 10 9 3 2 22
113 หัวสระวิทยา 0 0 3 3 9 12 4 10 25
114 บ้านวังตาท้าว 0 0 2 2 7 14 5 5 26
115 บ้านบะเสียว 0 0 2 2 4 5 6 3 15
116 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 0 1 1 9 8 9 4 26
117 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 0 0 1 1 8 6 4 3 18
118 บ้านโคกแสว 0 0 1 1 6 2 0 0 8
119 จอมแก้ววิทยา 0 0 1 1 6 1 1 0 8
120 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 5 5 7 3 17
121 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 1 1 4 5 6 1 15
122 บ้านน้ำลาด 0 0 1 1 4 4 1 0 9
123 บ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 0 0 1 1 3 7 2 5 12
124 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 1 1 3 4 6 2 13
125 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 1 1 3 1 11 4 15
126 บ้านวังขอนสัก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 4 6 3 12
128 บ้านช่องสำราญ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
129 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 1 1 2 2 7 3 11
130 บ้านห้วยยางดี 0 0 1 1 2 0 2 3 4
131 บ้านโกรกกุลา 0 0 1 1 1 9 10 2 20
132 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 1 1 1 5 5 2 11
133 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 1 1 1 5 3 0 9
134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 1 1 1 1 1 6 3
135 บ้านท่าโป่ง2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 11 5 5 6 21
137 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 8 1 6 2 15
138 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 7 7 7 6 21
139 บ้านทามจาน 0 0 0 0 6 1 2 1 9
140 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 5 12 5 1 22
141 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 4 4 9 8 17
142 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 4 2 2 4 8
143 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 3 7 7 1 17
144 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 3 3 0 1 6
145 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
146 บ้านวังพง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
147 บ้านวังกุง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
148 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 8 5 3 15
149 บ้านประดู่งาม 0 0 0 0 2 4 5 3 11
150 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
151 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 3 5 3 10
152 มงคลศึกษา 0 0 0 0 2 3 4 1 9
153 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 4 0 9
154 บ้านห้วย 0 0 0 0 2 3 2 2 7
155 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 2 2 3 2 7
156 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 2 2 4 6
157 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 วังกะอาม 0 0 0 0 2 0 4 0 6
159 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 2 0 3 1 5
160 บ้านหนองดง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
161 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 2 0 0 5 2
164 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านดอนกอก 0 0 0 0 1 6 1 4 8
166 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 5 1 0 7
167 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 4 10 1 15
168 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 4 5 4 10
169 บ้านตาล 0 0 0 0 1 4 2 1 7
170 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 1 3 3 4 7
171 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 0 0 1 2 0 7 3
172 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
173 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
174 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
175 บ้านซับยาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 อนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 5 3 1 8
180 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
181 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
182 อนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 2 4 2 6
183 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 2 3 4 5
184 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
185 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 0 2 0 4 2
186 บ้านซับหมี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
188 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
191 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 ซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านซับไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 อนุบาลไพโรจน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 บ้านโป่งนกพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
200 บ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
201 ชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 ซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
207 บ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209 ซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 ซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 ซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 บ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 305 256 210 771 1,493 1,025 810 575 3,328