สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าโป่ง 48 16 16 12 80
2 จัตุรัสวิทยานุกูล 43 16 16 3 75
3 ซับใหญ่วิทยาคม 35 16 16 8 67
4 อนุบาลเทพสถิต 35 16 10 5 61
5 ซับมงคลวิทยา 32 4 3 6 39
6 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 28 9 5 5 42
7 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26 23 14 12 63
8 บ้านสะพานยาว 26 13 9 6 48
9 บ้านไร่พัฒนา 24 24 10 7 58
10 บ้านยางเกี่ยวแฝก 24 21 10 8 55
11 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 23 17 16 11 56
12 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 22 14 13 13 49
13 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 22 9 12 4 43
14 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 22 9 5 5 36
15 บ้านหนองตะไก้ 22 7 5 13 34
16 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 21 24 13 12 58
17 บ้านหนองม่วง 21 6 6 5 33
18 บ้านส้มป่อย 20 14 5 2 39
19 บ้านขี้เหล็ก 20 10 5 0 35
20 ชุมชนชวนวิทยา 18 12 10 0 40
21 ศรีเทพบาล 18 8 0 5 26
22 บ้านวังกะทะ 17 15 8 2 40
23 บ้านท่ากูบ 16 15 14 4 45
24 บ้านห้วยทราย 16 5 5 2 26
25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 15 19 5 6 39
26 โป่งขุนเพชร 15 13 4 6 32
27 บ้านโป่งนกพิทยา 15 10 11 8 36
28 บ้านสะพานหิน 15 9 14 5 38
29 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 14 9 11 6 34
30 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 13 15 13 7 41
31 บ้านวังตะเฆ่ 13 15 11 5 39
32 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 13 13 8 3 34
33 บ้านโนนคร้อ 13 12 7 2 32
34 บ้านเกาะมะนาว 12 9 10 3 31
35 ปากจาบวิทยา 12 9 6 7 27
36 บ้านศิลาทอง 12 8 6 8 26
37 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 12 6 9 6 27
38 บ้านบุฉนวน 11 8 6 8 25
39 บ้านหนองผักชี 11 6 0 6 17
40 บ้านโคกกระเบื้องไห 11 5 5 6 21
41 บ้านโคกไค 11 3 0 0 14
42 บ้านโนนเชือก 10 10 6 1 26
43 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 10 10 4 2 24
44 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 10 9 3 2 22
45 รังงามวิทยา 10 7 5 1 22
46 บ้านโสกปลาดุก 10 7 4 2 21
47 หัวสระวิทยา 9 12 4 10 25
48 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 9 11 13 3 33
49 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 9 10 1 4 20
50 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 9 5 1 3 15
51 บ้านนา 9 4 6 1 19
52 บ้านมะเกลือโนนทอง 9 3 3 2 15
53 โคกเพชรวิทยาคาร 8 10 7 9 25
54 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 8 10 5 2 23
55 มะนะศึกษา 8 10 2 10 20
56 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 8 8 8 4 24
57 บ้านไทรงาม 8 6 9 3 23
58 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 8 6 4 3 18
59 บ้านสำนักตูมกา 8 5 2 1 15
60 บ้านโคกโต่งโต้น 8 5 1 0 14
61 บ้านใหม่นาดี 8 1 6 2 15
62 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 8 0 3 2 11
63 บ้านวังอ้ายจีด 7 9 8 2 24
64 บ้านหนองจะบก 7 7 7 6 21
65 บ้านกลอยสามัคคี 7 2 2 1 11
66 บ้านใหม่สามัคคี 7 2 1 3 10
67 บ้านวังตาท้าว 6 13 4 5 23
68 บ้านโนนมะกอกงาม 6 4 7 6 17
69 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 6 4 3 2 13
70 วังใหม่พัฒนา 6 2 5 6 13
71 บ้านหนองโสน 6 2 2 1 10
72 บ้านซับใหม่ 6 2 1 0 9
73 บ้านโคกแสว 6 2 0 0 8
74 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 6 1 3 5 10
75 บ้านทามจาน 6 1 2 1 9
76 บ้านสำโรงโคก 6 1 1 0 8
77 จอมแก้ววิทยา 6 1 1 0 8
78 บ้านหนองแขม 5 12 5 1 22
79 บ้านงิ้ว 5 11 10 5 26
80 บ้านโนนสำราญ 5 5 7 3 17
81 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5 5 4 7 14
82 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 5 4 0 4 9
83 บ้านหนองผักแว่น 5 3 4 1 12
84 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 1 2 1 8
85 บ้านซับเจริญสุข 5 1 0 1 6
86 บ้านวังมน 5 1 0 0 6
87 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 0 3 0 8
88 บ้านหัวสะพาน 4 9 6 0 19
89 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 7 7 7 18
90 บ้านตะลอมไผ่ 4 5 8 2 17
91 บ้านบะเสียว 4 5 6 3 15
92 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 4 9 8 17
93 บ้านร่วมมิตร 4 4 1 0 9
94 บ้านน้ำลาด 4 4 1 0 9
95 หินฝนวิทยาคม 4 3 11 2 18
96 บ้านสำโรงทุ่ง 4 3 1 4 8
97 บ้านโสกคร้อ 4 2 5 2 11
98 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 2 4 5 10
99 บ้านร้านหญ้า 4 2 2 4 8
100 หินตั้งพิทยากร 4 0 0 0 4
101 บ้านหนองโจด 3 7 7 1 17
102 บ้านตลุกคูณพัฒนา 3 5 3 6 11
103 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 3 5 3 6 11
104 บ้านหนองกองแก้ว 3 4 6 2 13
105 บ้านวังตาเทพ 3 4 2 2 9
106 บ้านขามราษฎร์นุกูล 3 4 2 1 9
107 บ้านหนองดินดำ 3 3 0 7 6
108 บ้านทองคำพิงวิทยา 3 3 0 3 6
109 บ้านหนองไผ่ล้อม 3 3 0 1 6
110 บ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 3 3 0 0 6
111 บ้านละหานค่าย 3 2 1 2 6
112 บ้านเสลาประชารัฐ 3 2 1 0 6
113 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 3 2 1 0 6
114 บ้านสามหลักพัฒนา 3 1 11 4 15
115 บ้านหนองตะครอง 3 1 4 2 8
116 บ้านโปร่งมีชัย 3 1 2 0 6
117 บ้านวังกุง 3 1 1 1 5
118 หนองประดู่วิทยา 3 1 0 0 4
119 บ้านวังขอนสัก 3 1 0 0 4
120 บ้านหลุบงิ้ว 3 0 3 3 6
121 บ้านปากค่ายช่องแมว 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองลุมพุก 2 8 5 3 15
123 บ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2 6 1 5 9
124 บ้านวังคมคาย 2 5 7 2 14
125 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 4 6 3 12
126 บ้านเขื่อนลั่น 2 4 6 1 12
127 บ้านประดู่งาม 2 4 5 3 11
128 บ้านเสลี่ยงทอง 2 4 2 2 8
129 บ้านช่องสำราญ 2 4 0 0 6
130 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2 3 5 3 10
131 มงคลศึกษา 2 3 4 1 9
132 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 2 3 4 0 9
133 บ้านห้วย 2 3 2 2 7
134 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 2 7 3 11
135 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 2 2 3 2 7
136 บ้านหนองใหญ่ 2 2 2 4 6
137 บ้านหนองตอ 2 1 3 0 6
138 บ้านยางเครือ 2 1 0 0 3
139 วังกะอาม 2 0 4 0 6
140 บ้านดอนละนาม 2 0 3 1 5
141 บ้านห้วยยางดี 2 0 2 3 4
142 บ้านหนองดง 2 0 1 1 3
143 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
144 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 2 0 0 5 2
145 อนุบาลนงค์เยาว์ 2 0 0 0 2
146 บ้านโกรกกุลา 1 9 10 2 20
147 บ้านดอนกอก 1 6 1 4 8
148 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 5 5 2 11
149 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 5 3 2 9
150 กันกงบ้านลี่สามัคคี 1 5 3 0 9
151 บ้านหนองจาน 1 5 1 0 7
152 บ้านห้วยยาง 1 4 10 1 15
153 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 4 5 4 10
154 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 4 3 4 8
155 บ้านตาล 1 4 2 1 7
156 เขาดินพิทยารักษ์ 1 3 3 4 7
157 บ้านหนองลูกช้าง 1 2 0 7 3
158 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1 1 2 1 4
159 บ้านวังพง 1 1 2 1 4
160 บ้านเดื่อ 1 1 2 0 4
161 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1 1 1 6 3
162 บ้านโนนฝาย 1 1 1 4 3
163 บ้านหัวหนอง 1 1 1 1 3
164 บ้านหนองนกเขียน 1 1 1 0 3
165 บ้านซับยาง 1 1 0 1 2
166 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 0 2
167 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 0 2
168 บ้านห้วยบง 1 0 1 0 2
169 บ้านหนองโดน 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 1 0 0 0 1
171 บ้านท่าโป่ง1 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองม่วง1 1 0 0 0 1
173 บ้านท่าโป่ง2 1 0 0 0 1
174 อนุบาลปรีญาภัทร 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองขาม 0 6 3 1 9
176 บ้านหนองตานา 0 5 3 1 8
177 บ้านวังอ้ายคง 0 5 0 0 5
178 บ้านหนองอีหล่อ 0 3 1 1 4
179 ชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 3 0 0 3
180 อนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 2 4 2 6
181 หนองกกสามัคคี 0 2 3 4 5
182 บ้านห้วยไฮ 0 2 3 0 5
183 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 2 1 2 3
184 บ้านห้วยเกตุ 0 2 0 4 2
185 บ้านซับหมี 0 2 0 0 2
186 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 3 0 4
187 ดอนเปล้าศึกษา 0 1 1 0 2
188 บ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 1 1 0 2
189 บ้านกุดตาลาด 0 1 0 3 1
190 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 1 0 0 1
191 บ้านท่าแตง 0 1 0 0 1
192 ซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 1 0 0 1
193 บ้านซับไทร 0 1 0 0 1
194 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 0 1 0 0 1
195 บ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 0 1 0 0 1
196 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 0 0 1
197 บ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 2 0 2
198 บ้านโป่งนกพิทยา 1 0 0 2 0 2
199 บ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 0 0 1 1 1
200 ชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 0 0 1 0 1
201 บ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 0 0 1 0 1
202 บ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 0 0 1 0 1
203 ซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 0 0 1 0 1
204 บ้านท่าชวน 0 0 1 0 1
205 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 3 0
206 บ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 2 0
207 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 2 0
208 ซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 0 0 0 1 0
209 ซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
210 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
211 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
212 ซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
213 บ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 0 0 0 1 0
214 บ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 0 0 0 1 0
215 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 1 0
216 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 1 0
217 บ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 0 0 0 1 0
218 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 0 0 0 1 0
219 บ้านโป่งเกต 0 0 0 1 0
220 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0
221 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0
222 บ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0 0 0
รวม 1,337 1,010 803 575 3,725