สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าโป่ง 59 16 16 12 91
2 จัตุรัสวิทยานุกูล 44 16 16 3 76
3 อนุบาลเทพสถิต 37 16 10 5 63
4 บ้านศิลาทอง 37 10 6 8 53
5 ซับใหญ่วิทยาคม 36 16 16 8 68
6 ซับมงคลวิทยา 36 4 3 6 43
7 บ้านวังกะทะ 28 16 8 2 52
8 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 28 9 5 5 42
9 บ้านสะพานยาว 26 13 9 6 48
10 ชุมชนชวนวิทยา 25 12 10 0 47
11 บ้านยางเกี่ยวแฝก 24 21 10 8 55
12 บ้านไร่พัฒนา 23 24 10 7 57
13 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 23 17 16 11 56
14 บ้านท่ากูบ 22 16 14 4 52
15 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 22 9 12 4 43
16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 22 9 5 5 36
17 บ้านหนองตะไก้ 22 7 5 13 34
18 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 21 24 13 12 58
19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 21 23 14 12 58
20 บ้านหนองม่วง 21 6 6 5 33
21 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 20 11 4 2 35
22 บ้านขี้เหล็ก 20 10 5 0 35
23 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19 21 7 6 47
24 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19 14 13 11 46
25 บ้านสะพานหิน 19 9 14 5 42
26 บ้านส้มป่อย 18 14 5 2 37
27 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 18 7 9 6 34
28 บ้านซับใหม่ 17 2 2 0 21
29 บ้านห้วยทราย 16 5 5 2 26
30 โป่งขุนเพชร 15 13 4 6 32
31 บ้านโป่งนกพิทยา 15 10 11 8 36
32 ศรีเทพบาล 15 7 0 4 22
33 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 14 16 13 7 43
34 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 14 9 11 6 34
35 บ้านวังตะเฆ่ 13 15 11 5 39
36 บ้านโนนคร้อ 13 12 7 2 32
37 บ้านเกาะมะนาว 12 9 10 3 31
38 บ้านวังอ้ายจีด 12 9 8 2 29
39 ปากจาบวิทยา 12 9 6 7 27
40 บ้านบุฉนวน 12 8 6 8 26
41 บ้านหนองผักชี 11 6 0 6 17
42 บ้านโคกกระเบื้องไห 11 5 5 6 21
43 บ้านโคกไค 11 3 0 0 14
44 บ้านโนนเชือก 10 10 6 1 26
45 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 10 9 3 2 22
46 บ้านโสกปลาดุก 10 7 4 2 21
47 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 10 0 4 2 14
48 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 9 13 8 3 30
49 หัวสระวิทยา 9 12 4 10 25
50 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 9 11 13 3 33
51 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 9 10 1 4 20
52 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 9 8 9 4 26
53 รังงามวิทยา 9 7 5 1 21
54 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 9 5 1 3 15
55 บ้านนา 9 4 6 1 19
56 บ้านมะเกลือโนนทอง 9 3 3 2 15
57 บ้านสระสี่เหลี่ยม 9 0 3 0 12
58 โคกเพชรวิทยาคาร 8 10 7 9 25
59 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 8 10 5 2 23
60 มะนะศึกษา 8 10 2 10 20
61 บ้านไทรงาม 8 6 9 3 23
62 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 8 6 4 3 18
63 บ้านสำนักตูมกา 8 5 2 1 15
64 บ้านโคกโต่งโต้น 8 5 1 0 14
65 บ้านหนองโสน 8 2 2 1 12
66 บ้านใหม่นาดี 8 1 6 2 15
67 บ้านวังตาท้าว 7 14 5 5 26
68 บ้านหนองจะบก 7 7 7 6 21
69 บ้านหนองขาม 7 7 3 1 17
70 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 7 4 0 4 11
71 บ้านกลอยสามัคคี 7 2 2 1 11
72 บ้านใหม่สามัคคี 7 2 1 3 10
73 บ้านโนนมะกอกงาม 6 4 7 6 17
74 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 6 4 3 2 13
75 บ้านทองคำพิงวิทยา 6 3 0 3 9
76 บ้านโคกแสว 6 2 0 0 8
77 บ้านทามจาน 6 1 2 1 9
78 บ้านสำโรงโคก 6 1 1 0 8
79 จอมแก้ววิทยา 6 1 1 0 8
80 บ้านซับเจริญสุข 6 1 0 1 7
81 บ้านหนองแขม 5 12 5 1 22
82 บ้านงิ้ว 5 11 10 5 26
83 บ้านโนนสำราญ 5 5 7 3 17
84 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5 5 4 7 14
85 บ้านหนองผักแว่น 5 3 4 1 12
86 บ้านสำโรงทุ่ง 5 3 1 4 9
87 บ้านละหานค่าย 5 3 1 2 9
88 วังใหม่พัฒนา 5 2 5 6 12
89 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 5 1 2 1 8
90 บ้านวังมน 5 1 0 0 6
91 บ้านหัวสะพาน 4 9 6 0 19
92 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 7 7 7 18
93 บ้านตะลอมไผ่ 4 5 8 2 17
94 บ้านบะเสียว 4 5 6 3 15
95 บ้านเขื่อนลั่น 4 5 6 1 15
96 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 4 9 8 17
97 บ้านร่วมมิตร 4 4 1 0 9
98 บ้านน้ำลาด 4 4 1 0 9
99 หินฝนวิทยาคม 4 3 11 2 18
100 บ้านหนองดินดำ 4 3 0 7 7
101 บ้านโสกคร้อ 4 2 5 2 11
102 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4 2 4 5 10
103 บ้านร้านหญ้า 4 2 2 4 8
104 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 4 1 3 5 8
105 หินตั้งพิทยากร 4 0 0 0 4
106 บ้านหนองโจด 3 7 7 1 17
107 บ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 3 7 2 5 12
108 บ้านตลุกคูณพัฒนา 3 5 3 6 11
109 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 3 5 3 6 11
110 บ้านหนองกองแก้ว 3 4 6 2 13
111 บ้านหนองบัวใหญ่ 3 4 3 4 10
112 บ้านวังตาเทพ 3 4 2 2 9
113 บ้านขามราษฎร์นุกูล 3 4 2 1 9
114 บ้านหนองไผ่ล้อม 3 3 0 1 6
115 บ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 3 3 0 0 6
116 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3 2 1 2 6
117 บ้านเสลาประชารัฐ 3 2 1 0 6
118 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 3 2 1 0 6
119 บ้านโนนสะอาด 3 2 0 0 5
120 บ้านสามหลักพัฒนา 3 1 11 4 15
121 บ้านหนองตะครอง 3 1 4 2 8
122 บ้านวังพง 3 1 2 1 6
123 บ้านโปร่งมีชัย 3 1 2 0 6
124 บ้านวังกุง 3 1 1 1 5
125 หนองประดู่วิทยา 3 1 0 0 4
126 บ้านวังขอนสัก 3 1 0 0 4
127 บ้านหลุบงิ้ว 3 0 3 3 6
128 บ้านหนองลุมพุก 2 8 5 3 15
129 บ้านวังคมคาย 2 5 7 2 14
130 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 4 6 3 12
131 บ้านประดู่งาม 2 4 5 3 11
132 บ้านเสลี่ยงทอง 2 4 2 2 8
133 บ้านช่องสำราญ 2 4 0 0 6
134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2 3 5 3 10
135 มงคลศึกษา 2 3 4 1 9
136 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 2 3 4 0 9
137 บ้านห้วย 2 3 2 2 7
138 บ้านโสกรวกหนองซึก 2 2 7 3 11
139 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 2 2 3 2 7
140 บ้านหนองใหญ่ 2 2 2 4 6
141 บ้านหนองตอ 2 1 3 0 6
142 บ้านยางเครือ 2 1 0 0 3
143 วังกะอาม 2 0 4 0 6
144 บ้านดอนละนาม 2 0 3 1 5
145 บ้านห้วยยางดี 2 0 2 3 4
146 บ้านหนองดง 2 0 1 1 3
147 บ้านห้วยบง 2 0 1 0 3
148 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2 0 1 0 3
149 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 2 0 0 5 2
150 อนุบาลนงค์เยาว์ 2 0 0 0 2
151 บ้านโกรกกุลา 1 9 10 2 20
152 บ้านดอนกอก 1 6 1 4 8
153 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 5 5 2 11
154 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 5 3 2 9
155 กันกงบ้านลี่สามัคคี 1 5 3 0 9
156 บ้านหนองจาน 1 5 1 0 7
157 บ้านห้วยยาง 1 4 10 1 15
158 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 4 5 4 10
159 บ้านตาล 1 4 2 1 7
160 เขาดินพิทยารักษ์ 1 3 3 4 7
161 บ้านหนองลูกช้าง 1 2 0 7 3
162 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1 1 2 1 4
163 บ้านเดื่อ 1 1 2 0 4
164 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1 1 1 6 3
165 บ้านโนนฝาย 1 1 1 4 3
166 บ้านหัวหนอง 1 1 1 1 3
167 บ้านหนองนกเขียน 1 1 1 0 3
168 บ้านซับยาง 1 1 0 1 2
169 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 0 2
170 บ้านหนองโดน 1 0 1 0 2
171 บ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 1 0 0 0 1
172 บ้านท่าโป่ง1 1 0 0 0 1
173 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองม่วง1 1 0 0 0 1
175 บ้านท่าโป่ง2 1 0 0 0 1
176 อนุบาลปรีญาภัทร 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองตานา 0 5 3 1 8
178 บ้านวังอ้ายคง 0 5 0 0 5
179 บ้านหนองอีหล่อ 0 3 1 1 4
180 ชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 3 0 0 3
181 อนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 2 4 2 6
182 หนองกกสามัคคี 0 2 3 4 5
183 บ้านห้วยไฮ 0 2 3 0 5
184 บ้านห้วยเกตุ 0 2 0 4 2
185 บ้านซับหมี 0 2 0 0 2
186 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 3 0 4
187 ดอนเปล้าศึกษา 0 1 1 0 2
188 บ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 1 1 0 2
189 บ้านกุดตาลาด 0 1 0 3 1
190 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 1 0 0 1
191 บ้านท่าแตง 0 1 0 0 1
192 ซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 1 0 0 1
193 บ้านซับไทร 0 1 0 0 1
194 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 0 1 0 0 1
195 บ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 0 1 0 0 1
196 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 0 0 1
197 บ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 2 0 2
198 บ้านโป่งนกพิทยา 1 0 0 2 0 2
199 บ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 0 0 1 1 1
200 ชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 0 0 1 0 1
201 บ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 0 0 1 0 1
202 บ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 0 0 1 0 1
203 ซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 0 0 1 0 1
204 บ้านท่าชวน 0 0 1 0 1
205 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 3 0
206 บ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 2 0
207 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 2 0
208 ซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 0 0 0 1 0
209 ซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
210 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
211 ซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
212 ซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 0 0 0 1 0
213 บ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 0 0 0 1 0
214 บ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 0 0 0 1 0
215 บ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 0 0 0 1 0
216 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 1 0
217 บ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 0 0 0 1 0
218 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 0 0 0 1 0
219 บ้านโป่งเกต 0 0 0 1 0
220 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0
221 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0
222 บ้านห้วยฝรั่ง 0 0 0 0 0
รวม 1,463 1,024 810 572 3,869