หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 106 59 57.28% 16 15.53% 16 15.53% 12 11.65% 103
2 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 84 44 55.7% 16 20.25% 16 20.25% 3 3.8% 79
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 73 37 54.41% 16 23.53% 10 14.71% 5 7.35% 68
4 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 68 37 60.66% 10 16.39% 6 9.84% 8 13.11% 61
5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 86 36 47.37% 16 21.05% 16 21.05% 8 10.53% 76
6 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 55 36 73.47% 4 8.16% 3 6.12% 6 12.24% 49
7 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 61 28 51.85% 16 29.63% 8 14.81% 2 3.7% 54
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 51 28 59.57% 9 19.15% 5 10.64% 5 10.64% 47
9 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 87 26 34.67% 23 30.67% 14 18.67% 12 16% 75
10 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 62 26 48.15% 13 24.07% 9 16.67% 6 11.11% 54
11 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 53 25 53.19% 12 25.53% 10 21.28% 0 0% 47
12 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 67 24 36.92% 24 36.92% 10 15.38% 7 10.77% 65
13 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 73 24 38.1% 21 33.33% 10 15.87% 8 12.7% 63
14 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 80 23 34.33% 17 25.37% 16 23.88% 11 16.42% 67
15 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 62 22 39.29% 16 28.57% 14 25% 4 7.14% 56
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 81 22 35.48% 14 22.58% 13 20.97% 13 20.97% 62
17 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 47 22 46.81% 9 19.15% 12 25.53% 4 8.51% 47
18 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 45 22 53.66% 9 21.95% 5 12.2% 5 12.2% 41
19 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 47 22 46.81% 7 14.89% 5 10.64% 13 27.66% 47
20 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 75 21 30% 24 34.29% 13 18.57% 12 17.14% 70
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 49 21 55.26% 6 15.79% 6 15.79% 5 13.16% 38
22 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 43 20 48.78% 14 34.15% 5 12.2% 2 4.88% 41
23 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 45 20 54.05% 11 29.73% 4 10.81% 2 5.41% 37
24 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 40 20 57.14% 10 28.57% 5 14.29% 0 0% 35
25 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 46 20 47.62% 7 16.67% 9 21.43% 6 14.29% 42
26 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 62 19 35.85% 21 39.62% 7 13.21% 6 11.32% 53
27 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 55 19 40.43% 9 19.15% 14 29.79% 5 10.64% 47
28 โรงเรียนศรีเทพบาล 33 18 58.06% 8 25.81% 0 0% 5 16.13% 31
29 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 31 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
30 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 32 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
31 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 46 15 39.47% 13 34.21% 4 10.53% 6 15.79% 38
32 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 46 15 34.09% 10 22.73% 11 25% 8 18.18% 44
33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 68 14 28% 16 32% 13 26% 7 14% 50
34 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 48 14 36.84% 13 34.21% 8 21.05% 3 7.89% 38
35 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 48 14 35% 9 22.5% 11 27.5% 6 15% 40
36 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 50 13 29.55% 15 34.09% 11 25% 5 11.36% 44
37 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 36 13 38.24% 12 35.29% 7 20.59% 2 5.88% 34
38 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 37 12 35.29% 9 26.47% 10 29.41% 3 8.82% 34
39 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 32 12 38.71% 9 29.03% 8 25.81% 2 6.45% 31
40 โรงเรียนปากจาบวิทยา 37 12 35.29% 9 26.47% 6 17.65% 7 20.59% 34
41 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 44 12 35.29% 8 23.53% 6 17.65% 8 23.53% 34
42 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 23 11 47.83% 6 26.09% 0 0% 6 26.09% 23
43 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 27 11 40.74% 5 18.52% 5 18.52% 6 22.22% 27
44 โรงเรียนบ้านโคกไค 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 33 10 37.04% 10 37.04% 6 22.22% 1 3.7% 27
46 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 31 10 41.67% 9 37.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
47 โรงเรียนรังงามวิทยา 24 10 43.48% 7 30.43% 5 21.74% 1 4.35% 23
48 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 27 10 43.48% 7 30.43% 4 17.39% 2 8.7% 23
49 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 18 10 62.5% 0 0% 4 25% 2 12.5% 16
50 โรงเรียนหัวสระวิทยา 42 9 25.71% 12 34.29% 4 11.43% 10 28.57% 35
51 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 43 9 25% 11 30.56% 13 36.11% 3 8.33% 36
52 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 25 9 37.5% 10 41.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 30 9 30% 8 26.67% 9 30% 4 13.33% 30
54 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 20 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
55 โรงเรียนบ้านนา 27 9 45% 4 20% 6 30% 1 5% 20
56 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 21 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
57 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 13 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
58 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 51 8 23.53% 10 29.41% 7 20.59% 9 26.47% 34
59 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 26 8 32% 10 40% 5 20% 2 8% 25
60 โรงเรียนมะนะศึกษา 30 8 26.67% 10 33.33% 2 6.67% 10 33.33% 30
61 โรงเรียนบ้านไทรงาม 27 8 30.77% 6 23.08% 9 34.62% 3 11.54% 26
62 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 29 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
63 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
64 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
65 โรงเรียนบ้านหนองโสน 15 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 19 8 47.06% 1 5.88% 6 35.29% 2 11.76% 17
67 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 32 7 22.58% 14 45.16% 5 16.13% 5 16.13% 31
68 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 39 7 25.93% 7 25.93% 7 25.93% 6 22.22% 27
69 โรงเรียนบ้านหนองขาม 20 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
70 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 15 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
71 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 21 7 35% 2 10% 5 25% 6 30% 20
72 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 22 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 5 31.25% 16
75 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 28 6 26.09% 4 17.39% 7 30.43% 6 26.09% 23
76 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 19 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
77 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
78 โรงเรียนบ้านโคกแสว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านทามจาน 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
80 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 15 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 12 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองแขม 24 5 21.74% 12 52.17% 5 21.74% 1 4.35% 23
84 โรงเรียนบ้านงิ้ว 38 5 16.13% 11 35.48% 10 32.26% 5 16.13% 31
85 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 22 5 25% 5 25% 7 35% 3 15% 20
86 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 22 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 7 33.33% 21
87 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
88 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 13 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
89 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 17 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านวังมน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 21 4 21.05% 9 47.37% 6 31.58% 0 0% 19
93 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 27 4 16% 7 28% 7 28% 7 28% 25
94 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 30 4 21.05% 5 26.32% 8 42.11% 2 10.53% 19
95 โรงเรียนบ้านบะเสียว 18 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
96 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 23 4 25% 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 16
97 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 27 4 16% 4 16% 9 36% 8 32% 25
98 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 28 4 20% 3 15% 11 55% 2 10% 20
101 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 15 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 7 50% 14
102 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 14 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
103 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
104 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
105 โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองโจด 18 3 16.67% 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 18
107 โรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19 3 17.65% 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 17
108 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 17 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 17
109 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 17 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 17
110 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 15 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 18 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
112 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 15 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
113 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 19 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
114 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
117 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 19 3 15.79% 1 5.26% 11 57.89% 4 21.05% 19
121 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 12 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
122 โรงเรียนบ้านวังพง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านวังกุง 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 10 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
128 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 19 2 11.11% 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 18
130 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 16 2 12.5% 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 16
131 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 17 2 13.33% 4 26.67% 6 40% 3 20% 15
132 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 14 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
133 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
134 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 14 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 13
136 โรงเรียนมงคลศึกษา 13 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
137 โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 12 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
138 โรงเรียนบ้านห้วย 12 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
139 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 17 2 14.29% 2 14.29% 7 50% 3 21.43% 14
140 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
141 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
142 โรงเรียนบ้านหนองตอ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนวังกะอาม 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านดอนละนาม 8 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 8 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
147 โรงเรียนบ้านหนองดง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 7 2 28.57% 0 0% 0 0% 5 71.43% 7
151 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 48 1 4.55% 9 40.91% 10 45.45% 2 9.09% 22
153 โรงเรียนบ้านดอนกอก 15 1 8.33% 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 12
154 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24 1 7.69% 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 13
155 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 19 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 11
156 โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
157 โรงเรียนบ้านหนองจาน 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
158 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 19 1 6.25% 4 25% 10 62.5% 1 6.25% 16
159 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 15 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
160 โรงเรียนบ้านตาล 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
161 โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 11 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
162 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 17 1 10% 2 20% 0 0% 7 70% 10
163 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านเดื่อ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
165 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 9 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 9
166 โรงเรียนบ้านโนนฝาย 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
167 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านซับยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(คิดเลขเร็ว) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองม่วง1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองตานา 15 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9
179 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 12 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
181 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี (อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
183 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 10 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9
184 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
185 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 6 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
186 โรงเรียนบ้านซับหมี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
188 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
191 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านท่าแตง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนซับมงคลวิทยา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านซับไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี (อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป. 4-6) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 1 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ( คิดเลขเร็ว) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
201 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี(คิดเลขเร็ว ป.1) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (คิดเลขเร็ว) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.3) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านท่ากูบ (คิดเลขเร็ว ชั้น ป.5) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านท่าชวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 5 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
207 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก(คิดเลขเร็ว) 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
208 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
209 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.3) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
210 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
211 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
212 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (ระนาดเอก ม.1-ม.3) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
213 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
214 โรงเรียนบ้านงิ้ว (คิดเลขเร็ว ป.2) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา (คิดเลขเร็ว ชั้นป.2) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
216 โรงเรียนบ้านประดู่งาม(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
217 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
218 โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
219 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)(คณิตคิดเร็ว) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
220 โรงเรียนบ้านโป่งเกต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
221 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
223 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]