หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อประธานกรรมการ
2. นางกชภรณ์ แสงบำรุงครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
3. นางสุวิช นาทบันลือครูโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ โตตามเกียรติครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางทองม้วน สกุลอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศครูโรงเรียนบ้านขามราษฏร์นุกูลกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชยหงษาครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ทั่งพรหมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
4. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสยุมพร ศรีมุงคุณครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรินทร์ สรรพสมบัติครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นายนิรุต ดีดพิณครูโรงเรียนบ้านโคกไคกรรมการ
8. นางสาวลัดดาวรรณ เพียแก้วครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
9. นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ทั่งพรหมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
4. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสยุมพร ศรีมุงคุณครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรินทร์ สรรพสมบัติครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นายนิรุต ดีดพิณครูโรงเรียนบ้านโคกไคกรรมการ
8. นางสาวลัดดาวรรณ เพียแก้วครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
9. นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพยุงศรี เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
6. นางสาววิเชียร เพลียซ้ายครูโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ การพัดชีครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
9. นางสาวอ้อย อาจสิริครูโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
6. นางสาววิเชียร เพลียซ้ายครูโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ การพัดชีครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
9. นางสาวอ้อย อาจสิริครูโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพยุงศรี เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
6. นางสาววิเชียร เพลียซ้ายครูโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ การพัดชีครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
9. นางสาวอ้อย อาจสิริครูโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพยุงศรี เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
6. นางสาววิเชียร เพลียซ้ายครูโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ การพัดชีครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
9. นางสาวอ้อย อาจสิริครูโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ประทุมวงศ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา แก้วยมครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
5. นางพรศิริ หังสวนัสครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ตุงคะเสรีรักษ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ไชยหงษาครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางภัทรภร ชำนาญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวณัฐนิชา แก้วยมครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
8. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยครูโรงเรียนชุมชนบ้านพชร(วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางอมรัตน์ ชาลีเครือครูโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการ
4. นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์ครูโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
5. นายมังกร ก้อนจันทร์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสระประธานกรรมการ
2. นางอมรัตน์ ชาลีเครือครูโรงเรียนยางเครือกรรมการ
3. นางจินดา เดชะครูโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางพรศิริ หังสวนัสครูโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม จันทร์น้ำใสครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางเจษฏาภรณ์ ภิรมย์กิจครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
3. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุรัตน์ โดนชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
5. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางกรณ์ธรรม จันทร์น้ำใสครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางเจษฏาภรณ์ ภิรมย์กิจครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
3. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุรัตน์ โดนชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
5. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิรา สื่อกลางครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
3. นางสมปอง นันทาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวธนพร ผาสุขมูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนินัฏชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางละออ ทวดสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามกรรมการ
3. นางนิภาพร พึบขุนทดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ เบ็ญพาดครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นประธานกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคูครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นางสมทรง ศรีสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางจินดา เดชะครูโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางณัฐนิชา แก้วยมครูโรงเรียนกรรมการ
6. นางวีณา จำเริญสุขครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเชาว์ บุญเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสมศรี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
7. นางปิยนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
8. นางสาวอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
9. นางวารุณี บุญทันครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
10. นางบังอร บรรจงงามครูโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่กรรมการ
11. นายกัมพล มากขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)กรรมการ
12. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นประธานกรรมการ
2. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสมศรี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
7. นางปิยนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
8. นางอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
9. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเชาว์ บุญเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมป่อยประธานกรรมการ
2. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสมศรี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
7. นางปิยนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
8. นางสาวอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
9. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นประธานกรรมการ
2. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสมศรี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นางปิยนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
8. นางสาวอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
9. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ พรหมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา เกิดศิริครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
5. นายอนิรทธิ สุทธิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดอนเป้าศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
7. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
9. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
10. นางยุพดี เอกบัวครูโรงเรียนบ้านบะเสี่ยวกรรมการ
11. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พรหมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา เกิดศิริครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
5. นายอนิรทธิ สุทธิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดอนเป้าศึกษากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ มาลาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นางประพิมพร กระจายกลางครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
9. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสำลี พิมพ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ งามประเสริฐครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ มูลขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
5. นายปัญญา พลธรรมครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
6. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวพัฒนา ชัยมนตราครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
8. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นายอาทิตย์ ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
10. นางชัญญาภัค ดำรงชาติครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
11. นางสุทธิรัตน์ อ่อนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
12. นางสุภิญญา กัญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
13. นายเวชพิสิฐ์ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
14. นายวิฑูรย์ ถิตย์อำไพครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
15. นางสาวพัชราพรรณ เคนสันเทียะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวจารุวรรณ ธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
17. นางวันเพ็ญ หัตะปิตะนันท์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
18. นางทัศนีย์ ร่างเจริญครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
19. นางสาวจรัญาวดี บำรุงเขตครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปคารกรรมการ
20. นางรัชนก เชิงสะอาดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์)กรรมการ
21. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
22. นายเดชา เชิงสะอาดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
23. นางสาวสุดารัตน์ พิพิธกุลครุโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยนุกูล)กรรมการ
24. นางสาวดารณี เพชรประไพครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
25. นางสาวสถิตภรณ์ สิทธิไทยครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
26. นางสาวปุณญาภา ประกอบวรการครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
27. นางวิภาวรรณ กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
28. นายวิรุด แก้วขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
29. นางจริยภรณ์ รักความซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
30. นางสาวสุรีภรณ์ ประสพสินครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
31. นายยุทธศิลป์ เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
32. นางศศิธร กัญญาสุดครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
33. นายวิทย์ กัญญาสุดครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
34. นางสาวกัลยา อ่อนชัยครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
35. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถาครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
36. นางจุฑารัตน์ พุฒกางครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
37. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
38. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
39. นางบุญเพ็ง ประเสริฐเมืองครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
40. นางทัศนี เห็มมะชาติครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
41. นางมัฑนา คชสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
42. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
43. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
44. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
45. นางสาวประภัสสร พิมพ์สินครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
46. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
47. นายสมบูรณ์ มาลาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
48. นางประพิมพร กระจายกลางครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
49. นายเกษม กิติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.1) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.2) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.3) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.4) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.5) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.6) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.1) ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.2) ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.3) ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โม่งใสครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายโสรพล ทั่งพรมครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายประเมธ ภูคงคาครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์สุธี หรรษาครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นายสิทธิชัย เทียนพลกรังครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นายปฏิวัติ วงษ์เวียนครู โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
7. นายจรูญ ดีสมบัติครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
8. นายติวานนท์ มหาพรมครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
9. นางสาวปานิสรา เณรทองครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางสาวทิพย์วัลย์ พงษ์สุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
11. นางสาววันวิษา คำจันดาครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกัญญารัตน์ สงฆ์ไมล์ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
13. นางสาวปัทมาภรณ์ ไถรกลางครู โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีกรรมการ
14. นางนำเพชร แสงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
15. นางศรีประภา สิงห์มณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
16. นางอุษา บัวแพรครู โรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
17. นางเรืองศักดิ์ ศรีม่วงครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
18. นางสายสวาท ชาลีเครือครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
19. นางมลิวรรณ ศรีเที่ยงครู โรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
20. นางนงค์นุช คชาครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
21. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทัศนียพร ครูเกษตรครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ฉันทิยานนท์ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นางสาวพรนภา หลานวงษ์ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสายชล แก้วเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงกรรมการ
5. นายชุฒิกร คุ้มหมู่ครู โรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
6. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวอภิรดี กองหล้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสุภาพร ศรีม่วงครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
9. นางสาวพรฐิตา เพียรธรรมครู โรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
10. นางสนธยา บรรเทากุลครู โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
11. นางอภิญญา ชำนาญครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
12. นางแขนภา ใฝ่ใจดีครู โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
13. นางสาวลัดดา เคนศรีครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
14. นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)กรรมการ
15. นางสงบ เหลื่อมกลางครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
16. นางสาวปิดจมาตร์ สีดาครู โรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
17. นางสาวรสรินทร์ ทวีลาภครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
18. นางสาวประพัคศร แสนสุขครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
19. นายปิยณัฐ สิงห์ลาครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
20. นายอาทิตย์ พิมมีครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
21. นายฉัตรพล จำปาสิมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
22. นางวัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
23. นางจารุรัตน์ พลลาภครู โรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
24. นางณัฐนิชา วราพรมครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสนธยา บรรเทากุลครู โรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางประพัดศร ภูพาทีครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
4. นายวุฒิกร คุ้มหมู่ครู โรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีวาปีครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ไทยภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
7. นางอภิรดี กองหล้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสาวรสรินทร์ ทวีลาภครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางแขนภา ใฝ่ใจดีครู โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
10. นางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะครู โรงเรียนบ้านหนองจะบกกรรมการ
11. นางสาวนฤมล บุญกล้าครู โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
12. นางสายลม มะลิวัลย์ครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
13. นางเพ็ญศรี ชัยจันดีครู โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนียพร ครูเกษตรครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีม่วงครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชวัลลักษณ์ ภิบาลจอมมีครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา เณรทองครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายประเมธ ภูคงคาครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
6. นางสายใจ ดิเรกศิลป์ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ กัญญาคำครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ สิงหเดชครู โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
9. นายกันตภณ พลยางนอกครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
10. นางสาวนิตยา ยิ้มสงบครู โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
11. นางสาวดวงเดือน โอดลีครู โรงเรียนบ้านอ้ายโพธิ์กรรมการ
12. นางสาวอุบลรัตน์ ลาภมูลครู โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคีกรรมการ
13. นางสาวปัทมาภรณ์ ไถรกลางครู โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทร์สอน ยอดบรรเทาครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ วงษ์เวียนครู โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์สุธี หรรษาครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์ครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษา บัวแพครู โรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
6. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรครู โรงเรียนบ้นวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวลัดดา เคณศรีครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
8. นางสาวกัญญารัตน์ สงค์ไมล์ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ ดวงเงินครู โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางสาวกรรณิการ์ ระบือสันเทียะครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
11. นางศรีประภา สิงห์มณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษา รินลาครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เชดนอกครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ โคตุวินนท์ครู โรงเรียนบ้นห้วยเกตุกรรมการ
4. นางอภิญญา ชำนาญครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นางบีอา พวงสันเทียะครู โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
6. นางแขนภา ใฝ่ใจดีครู โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวนิตยา พลดงนอกครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวพิมพ์ใจ โมกศิริครู โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
9. นางไพรวรรณ แกะมาครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
10. นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)กรรมการ
11. นางสุพิชฌาย์ พิพัฒน์ก่อตระกูลครู โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
12. นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์ครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
13. นางสายชล แก้วเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครู โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย นามวิจิตรครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
4. นายพงษ์สุธีร์ หรรษาครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางมลิวรรณ์ ศรีเที่ยงครู โรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
6. นางศศิธร แสงรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
7. นางสาวปิดจมาตร์ สีดาครู โรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
8. นางสาวอุบลรัตน์ แสงกล้าครู โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวปิยะนารถ ฤาชากุลครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวมัธุรส สุพิพัฒน์โมลีครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
11. นางสาวนฤมล บุญกล้าครู โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
12. นางสงบ เหลื่อมกลางครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โม่งใสครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย เทียนพลกรังครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอาทิตย์ พิมมีครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายประเมธ ภูคงคาครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกตุกรรมการ
6. นางดอกไม้ ชินโคตรครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางน้ำเพชร นิลสมัครครู โรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางสาวนิตยา ยิ้มสงบครู โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
9. นางสาวภัทรวดี วงศ์ชาลีครู โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโสรพล ทั่งพรมครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายติวานนท์ มหาพรมครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ สีม่วงครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำปาสินครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางรัชนีย์ สะท้านครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นางสายสุนี ตวงวิไลครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครู โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางจรัญญา แก้วจันทึกครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางสาวอภิรดี กองหล้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวลัดดา เคณศรีครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นางสาวปิยาภัสร์ ใยโนนตาดครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
12. นางสาวนฤมล สืบพันธุ์นงค์ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการ
13. นางณัฐนิชา วราพรมครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสรพล ทั่งพรมครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายติวานนท์ มหาพรมครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ สีม่วงครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำปาสินครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางรัชนีย์ สะท้านครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นางสายสุนี ตวงวิไลครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครู โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางจรัญญา แก้วจันทึกครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางสาวอภิรดี กองหล้าครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวนฤมล สืบพันธ์นงค์ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการ
11. นางสาวลัดดา เคณศรีครู โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
12. นางสาวปิยาภัสร์ ใยโนนตาดครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
13. นางณัฐนิชา วราพรมครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษำร์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญครูโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
5. นายทองหล่อ นาคจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
6. นายบุญกอง สวโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญครูโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
5. นายทองหล่อ นาคจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
6. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญครูโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
5. นายทองหล่อ นาคจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
6. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ ตาลทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดประธานกรรมการ
2. นางยุพดี เอกบัวครูโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
3. นางสาวมณี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางลัดดา พงษ์สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านท่าชวนกรรมการ
6. นางดวงเดือน อินทนะครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ตาลทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดประธานกรรมการ
2. นางยุพดี เอกบัวครูโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
3. นางสาวมณี อิ่มวิเศษครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางลัดดา พงษ์สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านท่าชวนกรรมการ
6. นางดวงเดือน อินทนะครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมณีแสง นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์พงศ์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นายอุทัย สุพรครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางกาญจนา แก้วกำเนิดครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
6. นางเมตตา พงศ์สุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประภาส ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. นางนงค์พงา บุญเปล่งครูโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
4. นางชิตชไม ไตรสูงเนินครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
5. นายเวชพิสิฐ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
6. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประภาส ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. นางนงค์พงา บุญเปล่งครูโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
4. นางชิตชไม ไตรสูงเนินครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
5. นายเวชพิสิฐ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
6. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประธานกรรมการ
2. นางนางเยาว์ อุระเพ็ญครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นางฉลอง เอกบัวครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นางอารี จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางเมษา จันทร์บุตรครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
6. นางภาณินี ศรีทัศน์ครูโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประธานกรรมการ
2. นางนางเยาว์ อุระเพ็ญครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายฉลอง เอกบัวครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นางอารี จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางเมษา จันทร์บุตรครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
6. นางภาณินี ศรีทัศน์ครูโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ ประภาสโนบลครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ จวงเงินครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
5. นายนราวุธ ชูวังวัดครูโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
3. นางเบญจรัตน์ ประภาสโนบลครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ จวงเงินครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
5. นางนราวุธ ชูวังวัดครูโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระพจน์ ตันติปัญจพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างฯประธานกรรมการ
2. นางบังอร บารมีช่วยครูโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
3. นางบุญร่วม ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
6. นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระพจน์ ตันติปัญจพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างฯประธานกรรมการ
2. นางบังอร บารมีช่วยครูโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
3. นางบุญร่วม ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
6. นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบประธานกรรมการ
2. นางละมุน อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นางสุพิน พูนเกษมครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีสมศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
6. นางกมลณัฎฐ์ ศรีพนมครูโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ ชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่นาดีประธานกรรมการ
2. นางทัศนียพร จันทร์สุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางธีรนุช ภูมิมาครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นกรรมการ
5. นางณัฐวรรณ เนตรวงศ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ สมขุนทดครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่นาดีประธานกรรมการ
2. นางทัศนียพร จันทร์สุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางธีรนุช ภูมิมาครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นกรรมการ
5. นางณัฐวรรณ เนตรวงศ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางน้ำทิพย์ สมขุนทดครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฏร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสุนิษา ศรีภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นางนันทิชา น้อยสีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางอุมาพร วันวานครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
6. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบุญนิธิ สุภจาโรวัดศิริพงษาวาสกรรมการ
3. นางอาภรณ์ กิติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดอกอ้อ ตั้งไพโรจน์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายวิชา อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบุญนิธิ สุภจาโรวัดศิริพงษาวาสกรรมการ
3. นางอาภรณ์ กิติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดอกอ้อ ตั้งไพโรจน์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายวิชา อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องพุทธพจน ป.1-ป.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจิรายุส ทะนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายสายัญ เกิดสินครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเทพพร ร่างเจริญครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ ชัยจันทร์ดีครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวรีย์ น้อยบำเหน็จครู โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
6. นายธนาวุฒิ โกสุมครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกชัย เลิศบัวบานพนักงานราชการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรา พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายจิรายุส ทะนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายเทพพร ร่างเจริญครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ชัยจันทร์ดีครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายสายัญ เกิดสินครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายธนาวุฒิ โกสุมครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย เลิศบัวบานพนักงราชการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรีย์ น้อยบำเหน็จครู โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
8. นางสาวพัชรา พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณี แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์ครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นายสุรวุฒิ วิเศษคร้อครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ตวงวิไลครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ละครขวาครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางนันทพร จากกลางครู โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอมร พงษ์อุดมครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ประทุมรุ่งครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางสาวยุราพร จรแก้วครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ประภาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวเพิ่มพูน พิพัฒน์ไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนบ้านปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายนายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นายวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัมน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจัีนทร์ครูโรงบเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แดงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นาง อุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำนาจ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยาโรงเรียนกรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนบ้านโคกเพรชวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไร เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านงังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นายนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นางอุษา กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื่ิอจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
7. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นางอุษา กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื่ิอจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
7. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นางอุษา กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื่ิอจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
7. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นางอุษา กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื่ิอจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
7. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหานฯกรรมการ
5. นางสิรียากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
8. นางสาวอรทัย คล้ายสอนครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
9. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหานฯกรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุชา กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหานฯกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหานฯกรรมการ
5. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางสาธุวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวปณิชา ม่วงภูเขียวครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางสาธุวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางสุธาวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวเกศินี ศรีรังครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางสุชาวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวเกศินี ศรีรังครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ พิไลกุลครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครู โรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายประมร พรโสภณครู โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายเฉลิม อาจกล้าครู โรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายเรณู พลเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
7. นายโสรพล ทั่งพรมครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายเรณู พลเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครู โรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นายประมร พรโสภณครู โรงเรียนบ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายเฉลิม อาจกล้าครู โรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายสมบุญ พิไลกุลครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
7. นายโสรพล ทั่งพรมครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักครู โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสุวรีย์ พงศ์อารามครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครู โรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
9. นายเสงี่ยม พงษ์ศิลาครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักครู โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครู โรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นางสุวรีย์ พงศ์อารามครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุมถัมภ์)กรรมการ
8. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ
9. นางเสงี่ยม พงษ์ศิลาครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครู โรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางดุษฎี แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางจิระพรรณ สินสมครู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
5. นายดรงค์ ประเสริฐศรีครู โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยกรรมการ
6. นางกมลวรรณ มั่นสติครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจิราวรรณ ตันดีครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
8. นายชวลิต อาบสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครู โรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นางจิระพรรณ สินสมครู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
5. นายดรงค์ ประเสริฐศรีครู โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยกรรมการ
6. นางกมลวรรณ มั่นสติครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจิราวรรณ ตันดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายชวลิต อาบสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิสินครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางประยูร เฟื่องตระกูลครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ มีชำนาญกรรมการ
8. นางวิริยะสมร บัวทองครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครู โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิสินครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางประยูร เฟื่องตระกูลครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นางวิริยะสมร บัวทองครู โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญครู โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครู โรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางอมรพรรณ ถนอมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ วงศ์จินดาครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครู โรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นายวีรพงศ์ จันตรีครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายมานะพงษ์ มาบ้านซ้งครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
6. นางจิราวรรณ ตันดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางกมลณัฎฐ์ ศรีพนมครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีรักษ์ครู โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวกรรมการ
3. นางพูนพิศ พณิชีพครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าครู โรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางประทีป อาบสุวรรณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครู โรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางธานี สุทธิอาคารครู โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
8. นางอัมพร จำปาแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ สำรวลครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายสวพล ภิรมย์กิจโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายสนธยา เจริญกุลโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสุกัน แก้วม่วงโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
6. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีรักษ์ครู โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวกรรมการ
3. นางพูนพิศ พณิชีพครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าครู โรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางประทีป อาบสุวรรณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครู โรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางธานี สุทธิอาคารครู โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
8. นางอัมพร จำปาแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ สำรวลครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดีกรรมการ
3. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายสุธี ศิริสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
5. นางบุญร่วม นารินทร์ครู โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้นวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุธี ศิริสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางบุญร่วม นารินทร์ครู โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
4. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดีกรรมการ
5. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุธี ศิริสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดีกรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครู โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุธี ศิริสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครู โรงเรียนบ้านใหม่นาดีกรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครู โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครู โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กล้าหาญโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางดารณี โทนพลกรังโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ชาบำเหน็จโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
7. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
8. นางมาลี กุลวงศ์โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
9. นางนริศลักษณ์ ร่งเรืองโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางดารณี โทนพลกรังครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ชาบำเหน็จครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีหาบุตรครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางอนงค์ สิงสุพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
7. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
8. นางมาลี กุลวงศ์ครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
9. นางนริศลักษณ์ ร่งเรืองครู โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประภาษ ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทองตันโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
6. นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรีโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายพินี น้อยพลีโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ สวัสดีโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
4. นายวิทยา นาลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นายนที เลิศคอนสารโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประภาษ ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางฐิติกานต์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายเอกพล ภูฉายยาโรงเรียนบ้านหนองดงกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์นารา ภักดิ์ดิศรณ์โรงเรียนบ้านหนองจะบกกรรมการ
6. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
7. นางสาวนภาพร พลายงามโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนรวพร แพงตุ้ยโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางประภาภรณ์ สากุลโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ช่างปลูกโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางกมลนันธ์ บางศิริชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางสาวชลณา ทัศมาลีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยยานุกู)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประภาษ ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสวพล ภิรมย์กิจโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายภูษิต พาขุนทดโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาษ ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ภูฉายยาโรงเรียนบ้านหนองดงกรรมการ
3. นางเรียม เจริญพลโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู แคงสันเทียะโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรกรรมการ
3. นายบุญมี อินทรจรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายนพรัตน์ มุกดาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายสุกัน แก้วม่วงโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
3. นางดาวเรือง มาลาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
5. นายวิธาน ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวนภาพร พลายงามโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
4. นางกมลนัทธ์ บางศิริชัยวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประภาษ ชาตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายนายสนธยา เจริญกุลโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวมลิวรรณ พรมเมืองโรงเรียนบ้านวังตะเฆ๋กรรมการ
4. นายนพรัตน์ มุกดาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นายยุทธนา มุกดาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายถนอม พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อกรรมการ
2. นางรัชนีย์ สะท้านโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. MissShivani Parmarโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางสาวธัญมล ศรีโคตรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ สิงห์ลีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
2. MissJessica Larsonโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมาลี สุริยประทานพรโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
4. นางสมสมัย แขขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ นาบุญโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
2. MissMegan Hughesโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศรีวาปีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล ขาวฟอมโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตรโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
2. MissBarbara Price Davisโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกกรรมการ
3. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านนโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ นอกกลางโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เลิศประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตรโรงเรียนสำโรงโคกกรรมการ
2. MissJessica McLean Larsonโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. นายดุลยวิทย์ ภูมิมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกรณ์ทิพย์ กุมขุนทดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิชชุลดา รักงามโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)กรรมการ
2. นายสมนึก เนียมไธสงโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายฐากร เดชวัชรฐากรโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. MissJessica McLean Larsonโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. MissBarbara Price Davisโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกกรรมการ
6. นางปราณีต ลีหัวสระโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายศรายุทธ ปาปะกังโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
2. นางดอกอ้อ ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. MissYang Siaopingโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. MissSun Linaโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรากรรมการ
5. นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธิ์สพป.ชัยถูมิ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ปาปะกังโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
2. นางดอกอ้อ ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. MissYang Siaopingโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. MissSun Linaโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรากรรมการ
5. นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธิ์สพป.ชัยถูมิ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางปิยพร เคนวิเศษโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
2. MissBarbara Price Davisโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกกรรมการ
3. นางสมเพียร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นายณรงค์ ป้องปัดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางปิยพร เคนวิเศษโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
2. MissBarbara Price Davisโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกกรรมการ
3. นางวิชชุลดา รักงามโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)กรรมการ
4. นางศุภรัตน์ นาบุญโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นายคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านนโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการ
3. นายสุชาติ โสภานุสนธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายเรณู พลเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองผักแผ่นกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายธนาดุล โฉมนิธิยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ พิไลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองฉิมฯกรรมการ
3. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
6. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ขอพึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสามิตร เปรี่ยมพิมายครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางจิตรนารถ เพิ่มพูลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฏร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอ้อย อาจศิริครูโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ชื่นเชยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.3ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชไนเดอร์เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชย.3กรรมการ
3. นายทรัพย์ สุขทัสนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางพรรณวดี ศรีใสครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจิตรา ชื่นเชยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.3ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชไนเดอร์เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชย.3กรรมการ
3. นายทรัพย์ สุทัศนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางพรรณวดี ศรีใสครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ชื่นเชยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.3ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชไนเดอร์เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชย.3กรรมการ
3. นายทรัพย์ สุขทัศนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางพรรณวดี ศรีใสครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางสมสวาท ผาเบ้าครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายฃัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นายวีรชัย กุลกลมครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
7. นางวิภาดา พิลาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
8. นางปาริชาติ แก้วกันยาครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
9. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเเหวกรรมการ
10. นางสาวศิราภรณ์ แสงทองครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางสมสวาท ผาเบ้าครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นายวีรชัย กุลกลมครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
7. นางวิภาดา พิลาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
8. นางปาริชาติ แก้วกันยาครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
9. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเเหวกรรมการ
10. นางสาวศิราภรณ์ แสงทองครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาววารุณี ทองสงฆ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นกรรมการ
5. นายมานะพงษ์ มาบ้านชังครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาววารุณี ทองสงฆ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายมานะพงษ์ มาบ้านชังครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มองฤทธิ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภิญญา วิญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มองฤทธิ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภิญญา วิญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร กลับกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางเอมอร แก้วเพชรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
6. นางสาวคริสตพร ย่อมกลางครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
7. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร กลับกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นางเอมอร แก้วเพชรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวจิราพร แก้วดีครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
7. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)ประธานกรรมการ
2. นางทองเตียง พรมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นายชวิศ นาทบรรลือครูโรงเรียนชุมชบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)ประธานกรรมการ
2. นางทองเตียง พรมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นายชวิศ นาทบรรลือครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคนชมพูครูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคนชมพูครูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคนชมพูครูโรงเรียนบ้านโโสกรวกหนองซึกกรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เคนชมพูครูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายอาทิตย์ เคนชมพูครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางรังษิยา สากุลครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เคนชมพูครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางรังษิยา สากุลครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เคนชมพูครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นายรังษิยา สากุลครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เคนชมพูครู โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
5. นางรังษิยา สากุลครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางจารุชา กล้ารอดครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
7. นางสาวอรยา ใบกณทาครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางรัศมี ศิริกัมพลาครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกณทาครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมครู โรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสายหยุด ผาดีครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
6. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
7. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครู โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุชา กล้ารอดครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
9. นางรัศมี ศิริกัมพลาครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประภัสสร กลับกลางรองผู้อำนวยการ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทองพิมพ์ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกัณฐิกา เกื้อสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
4. นางพะเยาว์ กุลพรมครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นางกฤษณา ดามาพงศ์ครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางมยุรา เที่ยงอินทร์ครู โรงเรียนบ้านวังกะอามกรรมการ
7. นางวชิรา อาจนครครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางนิสาชล เทียบอุ่นครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
9. นางสาวปัณณพร แพวขุนทดครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางลดาวัลย์ ประภาตะนันท์ครู โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯกรรมการ
11. นางฉลอง เอกบัวครู โรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
12. นางสุจิตรา สิทธิไทยครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
13. นางจุฬารัตน์ นาอ้นครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวสมพร ถาวรกายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาเทพประธานกรรมการ
2. นางจารุชา กล้ารอดครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางนางจุฑารัตน์ เจริญรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชาติชนะครู โรงเรียนบ้านกุดตาลาดกรรมการ
5. นางภิรมพร ชัยภักดีครู โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นางอัมพร พลลุนครู โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
7. นางอัมพร สุทธิศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
8. นางจันทนา นาคจันทึกครู โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
9. นางศิภกรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครู โรงเรียนหนองตะไก้กรรมการ
10. นางสาวิตรี กุณโฮงครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตผู้อำนวยการโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู วิไลลักษณ์ครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ฤทธิ์จรูญครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ คุณอุตส่าห์ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางอุดมพร อาจกล้าครู โรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นางจิระพรรณ สินสมครู โรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
7. นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
8. นางณํฐวรรณ วณิชวิชากรกิจครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
9. นางอรอนงค์ จานุรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
10. นางวิลาวรรณ รินลาครู โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
11. นางทวี โสภานุสนธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
12. นางจีระพร ศรีพันธ์ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
13. นางสุดใจ คำจุมพลครู โรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
14. นางจำนงจิต จันทร์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
15. นางรักไทย สิทธิศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
16. นางสุภี หกขุนทดครู โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
17. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]