หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   6 ส.ค. 2556   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   9 ส.ค. 2556   10 ส.ค. 2556   13 ส.ค. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 751 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 3,4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 5,6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 752 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้องอนุบาล 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้องอนุบาล 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 755 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 733 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง1,2 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 734 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง3,4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 735 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง5,6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 736 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง7,8 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 737 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น2 ห้อง9,10 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 738 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารไม้ชั้น1 ห้อง11,12 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 739 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 1 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 740 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 2,3 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 741 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้อง 1,2,3 และเวทีอาคารชั้น 2 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้อง 4,5,6 และเวทีอาคารชั้น 2 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) บริเวณใต้ถุนโล่ง 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บริเวณโรงอาหารและเต็นท์ 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องสภานักเรียน 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องสภานักเรียน 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องสภานักเรียน 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 9 ส.ค. 2556
10 ส.ค. 2556
ลำดับที่ 22 - 41
09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]