หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   6 ส.ค. 2556   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   9 ส.ค. 2556   10 ส.ค. 2556   13 ส.ค. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2,3 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 4,5,6 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 753 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2,3 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 4,5 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 754 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 5 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 1,2 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารชั้น 3 ห้อง 3 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) เวที อาคาร 2 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) เวที อาคาร 2 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดศิริพงษาวาส 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารไม้ ชั้นล่าง 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารไม้ ชั้นล่าง 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บริเวณเต็นท์หน้าโรงอาหาร 9 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องสมุด 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 9 ส.ค. 2556
10 ส.ค. 2556
ลำดับที่ 22 - 41
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]