หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   6 ส.ค. 2556   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   9 ส.ค. 2556   10 ส.ค. 2556   13 ส.ค. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 748 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.1) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 749 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 750 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ม.3) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศิริพงษาวาส 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศิริพงษาวาส 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศิริพงษาวาส 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
2 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
3 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
4 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-14.00
7 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 14.00-16.00
10 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 14.00-16.00
11 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
12 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
13 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
14 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
19 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 09.00-10.00
20 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 09.00-10.00
21 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
22 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
23 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
24 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
25 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
26 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารไม้ ชั้นล่าง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารไม้ ชั้นล่าง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บริเวณเต็นท์หน้าโรงอาหาร 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บริเวณหน้าห้องสมุด 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องสมุด 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม1,2 ชั้น 3 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้อง 1,2 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้อง 3 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้อง 4 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้อง 4 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้อง 4 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 10.00-12.00
2 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 8 ส.ค. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]